##about.submissions##

##about.onlineSubmissions##

##about.onlineSubmissions.haveAccount##
##about.onlineSubmissions.login##

##about.onlineSubmissions.needAccount##
##about.onlineSubmissions.registration##

##about.onlineSubmissions.registrationRequired##

 

##about.authorGuidelines##

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 Tematyka artykułów przyjmowanych do publikacji musi mieścić się w zakresie problematyki szeroko rozumianej turystyki kulturowej, w tym w szczególności jej historycznego rozwoju, poszczególnych współczesnych form, produktów, perspektyw, destynacji oraz dydaktyki. 

Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby, posiadające wykształcenie akademickie i zajmujące się badaniem i/lub dydaktyką w zakresie turystyki, kulturoznawstwa, historii i innych nauk humanistycznych, socjologii, ekonomii, a także czynne zawodowo w dziedzinie turystyki. Publikowane w naszym czasopiśmie artykuły są recenzowane (por zasady recenzowania). Do publikacji przyjmujemy artykuły oparte na badaniach lub/i kwerendach, przeprowadzonych z zachowaniem zasad pracy naukowej i zgodnie z uznanymi metodami.

Redakcja czasopisma NIE pobiera żadnych opłat od autorów za zgłoszenie, proces redakcyjny oraz publikację tekstów 


Materiały prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej poprzez Rejestrację/zalogowanie do systemu jako "autor" i wysłaniu zgłoszenia [Prześlij tekst do opublikowania].
Szczegóły - patrz "Informacje dla autorów, redaktorów i recenzentów" (prawa kolumna na stronie czasopisma)

„Turystyka Kulturowa” – instrukcja wydawnicza 2020

Przy przygotowaniu tekstów proponowanych do druku w czasopiśmie „Turystyka Kulturowa” prosimy o przestrzeganie poniższej instrukcji wydawniczej.

UWAGA! Teksty nie spełniające poniższej instrukcji będą odsyłane do autora w celu ich autokorekty, a dopiero potem dopuszczane do procesu recenzyjnego.

Artykuł może posiadać najwyżej dwóch autorów, w niektórych przypadkach – trzech. Artykuły posiadające większą liczbę autorów będą odrzucane bez dopuszczenia ich do procesu redakcyjnego.

OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU nie może być mniejsza niż 1 arkusz wydawniczy (40 000 znaków typograficznych ze spacjami), co odpowiada ok. 15 stronom tekstu napisanego czcionką Georgia, wielkości 11 pkt. z interlinią 1,5. Do tekstu głównego nie zaliczamy przypisów, fotografii oraz bibliografii. Tabele i diagramy zaliczamy do tekstu głównego.

UKŁAD PRACY

PRZED TEKSTEM właściwym prosimy umieścić kolejno:

- tytuł pracy w języku polskim,

- imię i nazwisko autora oraz adres e-mail,

- afiliację autora (uczelnia, instytucja, organizacja lub przedsiębiorstwo),

- słowa kluczowe (3-5) w języku polskim,

- abstrakt (streszczenie) zawierające około 150 wyrazów w języku polskim.

TEKST WŁAŚCIWY artykułu powinien zawierać podział na:

1. Wprowadzenie – z wyraźnym określeniem problematyki badawczej i odniesieniem do dotychczas opublikowanych wyników badań, a także zdefiniowanie problemu badawczego i wyjaśnienie powodów jego podjęcia.

2. Rozwinięcie, referujące:

- w artykule źródłowym: metodologię, opis i uzyskane wyniki własnych badań i analiz,

- w artykule przeglądowym: dokładnie zarysowany obszar przeprowadzonej kwerendy naukowej oraz zestawione ze sobą wnioski z innych publikacji, a także oparte na nich własne wnioski.

W każdym przypadku rozwinięcie artykułu powinno posiadać klarowny podział na poszczególne podrozdziały, ukazujące kolejne etapy badań, odrębne kwestie, studia przypadków itd.

3. Zakończenie, zawierające podsumowanie, wnioski i postulaty, ewentualnie kwestie otwarte do dalszych badań lub dyskusji.

4. Bibliografia – która jest rozumiana jako lista cytowań, czyli lista dokładnych odnośników do prac dosłownie przytoczonych lub wspomnianych w publikacji. Nie należy w jej ramach podawać literatury przedmiotu, do której autor nie odniósł się w swoim tekście;

ZA TEKSTEM

-  tłumaczenie tytułu artykułu na język angielski;

-  tłumaczenie streszczenia artykułu na język angielski (w tym samym brzmieniu, co streszczenie w języku polskim);

-  tłumaczenie słów kluczowych na język angielski (w tym samym brzmieniu, co słowa w języku polskim).

FORMATOWANIE TEKSTU

 • Obowiązują formaty plików: DOC, DOCX, RTF lub ODT.
 • Ustawienia ogólne:

-  marginesy strony: 2,5 cm;

-  interlinia: 1,5;

-  odstępy przed i po: 0 pkt.;

-  czcionka: Georgia;

-  nie należy stosować włączonej opcji dzielenia wyrazów, podziału stron, stopki i nagłówka.

Poniżej szczegółowy opis z przykładowym formatowaniem. Spis i opis załączonych styli znajduje się na końcu pliku.

 

Tytuł główny artykułu [wyrównanie do lewej strony, wielkość czcionki: 14 pkt., interlinia 1,15, czcionka pogrubiona, bez kropki na końcu]

Imię i nazwisko Autora

adres e-mail

afiliacja Autora (czcionka: 10 pkt, kursywą, wyrównanie do lewej strony; interlinia 1,15)

Abstrakt

Czcionka: 10 pkt., bez wcięcia, wyrównanie obustronne (justowanie).

Słowa kluczowe: czcionka: 10 pkt., wyrównanie do lewej strony

Tytuły rozdziałów:

(wielkość czcionki: 12 pkt., pogrubione, wyrównanie do lewej. Rozdziałów ani wstępu ani zakończenia nie opatruje się numeracją porządkową.)

Tekst główny: wielkość czcionki: 12 pkt., rozstrzelenie czcionek standardowe, interlinia 1,5 pkt. między kolejnymi wierszami tekstu, wyrównywanie obustronne (justowanie), marginesy stron standardowe, każdy akapit rozpoczynamy od wcięcia (tabulacji), tabulatory ustawione na 1,00 cm.

Numery i tytuły tabel: nad tabelami, wyrównanie lewostronne, 11 pkt.; bez kropki na końcu. Treść tabeli – w miarę spójna, czcionka 10 lub 11 punktów, interlinia = 1,5. W miarę możliwości umieszczanie całej tabeli na 1 stronie, tak aby „nie rozlewała się”

PRAWIDŁOWY ZAPIS DLA TABEL:

Tab. 1. Xxxx [po opisie odstęp 6 pkt]

Jakaś tabela

Jakaś tabela

 

Źródło: opracowanie własne za … . [przed opisem odstęp 6 pkt]

Numery i tytuły rysunków, zdjęć, map, grafik – wszystkie opisujemy jako RYCINA – opis zamieszczany pod danym obiektem, justowanie lewostronne – w obu przypadkach: wielkość czcionki: 10 pkt., bez kropki na końcu

W przypadku tabel i rycin:

Źródło zapisane na dole – kursywą, 10 pkt. , z kropką na końcu, wyrównanie do lewej.

PRAWIDŁOWY ZAPIS DLA RYCIN:

Jakiś obraz

Ryc. 1. Xxxx [przed opisem odstęp 6 pkt]

Źródło: opracowanie własne za … . [przed opisem odstęp 6 pkt]

W przypadku rycin – map – OBOWIĄZKOWE: podanie jej tytułu (w nazwie ryciny), legendy (najlepiej pod lub obok właściwej mapy), a także umieszczenie skali – w formie podziałki liniowej, a nie zapisu liczbowego lub skali mianowanej.

Pliki graficzne wgrywane oddzielnie przez portal – jako załączniki, jak również UMIESZCZONE WE WŁAŚCIWEJ WERSJI ARTYKUŁU (INACZEJ NIŻ DOTYCHCZAS!)

 • Formaty plików graficznych:

- pliki rastrowe o rozszerzeniach: JPG, PNG, BMP, GIF, maksymalna wielkość (waga) jednego pliku – 3 MB;

- pliki wektorowe o rozszerzeniach: AI (Adobe Illustrator), CDR (Corel Draw), SVG.

Zapisy:

 • Zwroty obcojęzyczne (łacińskie, francuskie, angielskie) piszemy kursywą (czcionką pochyłą), np. ad rem, par excellence, last but not least, ibidem, itd.
 • Nie stosujemy podkreśleń ani żadnych innych wyróżników, np. kolorowania tekstu.
 • Kursywą także piszemy tytuły książek, wierszy, artykułów, np. Podstawy geografii miast.
 • Tytuły czasopism, gazet, dokumentów, serii wydawniczych – opatrujemy cudzysłowem, np. „Tygodnik Powszechny”, „Dokumentacja Geograficzna”, „Przegląd Geograficzny”, „Polityka”, „Gazeta Wyborcza”.
 • Przed kropką, przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem nie stawiamy spacji. Po kropce, przecinku, średniku, dwukropku stawiamy spację.
 • Na końcu wiersza NIE zostawiamy jednoliterowych spójników i innych niesamodzielnych części zdania – również dwu- i trzyliterowych (i, a, o, w, u, z, do, na, dla, ku). Podobnie postępujemy w przypadku inicjałów, numerów, miar (K., 1, ¾, 20., XX) itd.

Uwaga! W celu przeniesienia spójników i innych części zdania do nowej linijki NIE STOSUJEMY miękkiego enter-a (Shift+Enter). Spójniki itd. spajamy z następnym słowem za pomocą twardej spacji (Ctrl + Shift + Spacja).

Przypisy objaśniające lub uzupełniające dane miejsce w tekście, powinny znajdować się na dole strony (tzw. przypisy dolne) – numeracja z zachowaniem ciągłości w całej pracy. wielkość czcionki: 10 punktów, rozstrzelenie czcionek standardowe, interlinia – 1,0, justowanie obustronne.

Punktacja i numeracja w treści artykułu

-          Znak punktacji: krótki myślnik (tzw. półpauza), wielkość czcionki 10 pkt, wyjustowanie, wcięcie znaku punktacji 0,63, wcięcie tekstu 1,27 (standardowe ustawienia edytora), interlinia 1,15.

 1. Do numeracji stosujemy arabskie cyfry z kropką na końcu. Formatowanie identyczne jak wyżej.

Punktacja u numeracja w tabelach

 • Znak punktacji: kropka, wielkość czcionki 10 pkt, wyjustowanie, wcięcie znaku punktacji 0, wcięcie tekstu 0,25, możliwe wyrównanie do obu stron
 1. Do numeracji stosujemy arabskie cyfry z kropką na końcu. Formatowanie identyczne jak przy punktacji.

Literaturę wykorzystaną w pracy prosimy zapisywać w harwardzkim systemie bibliograficznym w następującej postaci:

[Kowalski 2001, s. 23-25], [Kowalski 2003a, s. 17; 2003b, s.16-19].

 • Uwaga! Pomiędzy kropką po inicjale imienia a nazwiskiem stosujemy spację. Tak samo pomiędzy kolejnymi inicjałami, np. R. E. Park.
 • Przywołanie w tekście adresów stron internetowych: [adres strony (bez hiperłącza, data dostępu – sama data] à Przykład: [www.wp.pl, 4.05.2015]

Cytowanie:

 • cytowanie dokładne: stosujemy cudzysłów, np. „Dawno, dawno temu…” (czcionka prosta, antykwa), po cytacie następuje odesłanie do źródła (przypis w nawiasie), np. [Andersen 1994, s. 43]. Między kropką po stronie a numerem strony stosujemy spację.
 • cytowanie niedokładne: stosujemy przypis w nawiasie odsyłający do literatury – jednak także podając numer stron, których dotyczył np. przytoczony przykład, konstrukt itd. Nie stosujemy tego zalecenia jedynie w przypadku np. wyliczenia autorów podejmujących dany wątek, kiedy odwołujemy się do całości ich dzieła (książki, artykułu itd.)

BIBLIOGRAFIA

Formatowanie: 11 pkt., interlinia 1,15 wiersza, bez punktowania lub numeracji, bez jakichkolwiek znaków interpunkcyjnych na końcu każdej pozycji.

Wysunięcie drugiej i kolejnych linii danej pozycji bibliograficznej 0,75 cm, pierwsza linijka akapitu – 0 cm, justowanie obustronne.

W bibliografii, zamieszczonej na końcu artykułu kolejne pozycje wymienia się w porządku alfabetycznym nazwisk głównych autorów lub redaktora całości.

W przypadku wydawnictw zwartych wedle zapisu: Nazwisko i inicjały imion, rok, tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania.

Zapis prac pod redakcją: nazwisko i inicjał imienia autora TEKSTU, rok wydania zbioru, tytuł tekstu, [w:] inicjał imienia i nazwisko redaktora całości (redaktorów) oraz skrót (red.), tytuł całości zbioru, wydawnictwo, miejsce wydania, strony na których znajduje się tekst.

W przypadku cytowania tekstu z czasopism lub z prac zbiorowych: nazwisko i inicjały imion, rok, tytuł artykułu, „nazwa czasopisma”, tom (rocznik), nr XX, strony xxx-yyy.

Cytowanie źródeł obcojęzycznych – w tym przypadku cała cytacja następuje według powyższych zasad, jednak z wykorzystaniem skrótów w danym języku (np. j. angielski: ed., in etc.); nie spolszczamy nazw miejsc wydania.

Przykłady:

 • książka, druk zwarty:

Barthes R., 2000, Mitologie, Wyd. KR, Warszawa

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r., GUS, 2014, s. 6

 • artykuł w książce:

Kunkiel R. M., 1998, Planu miasta Warszawy punkt centralny, [w:] B. Wierzbicka (red.), Historyczne centrum Warszawy, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa, s. 100-106

 • artykuł w czasopiśmie:

Jarzębski J., 1999, Zniszczenie centrum, „Teksty Drugie”, nr 4 (57), s. 61-73

 • artykuł w gazecie:

Karolonek J., Warszawa nieznana. W cieniu klasztornych murów, „Gazeta Wyborcza”, dod. „Gazeta Stołeczna” z 21.11.1998, s. 18

 • artykuł zagraniczny:

Schavemaker M., 2011, Is Augmented Reality the Ultimate Museum App? Some Strategic Considerations, (in) N. Proctor (ed.), Mobile Apps for Museums. The AAM Guide to Planning and Strategy, AAM Press, Washington, s. 46–55

Źródła internetowe

 • adresy stron internetowych, są umieszczane po spisie literatury – Bibliografii, podajemy pełny adres strony (hiperłącza) + w nawiasie datę dostępu. Stosujemy jednolity zapis. Jeśli w adresie występuje www, to należy usunąć http://

np. http://www.gus.gov.pl należy zapisać jako www.gus.gov.pl

jeśli adres jest http://sport.pl, to adres pozostaje niezmieniony.

Dla stron zabezpieczonych, które mają na początku https:// - stosujemy całą ścieżkę zapisu.

Przykłady:

https://logowanie.turystykakulturowa.org [14.07.2015]

www.poznan.travel/pl/r/warto-zobaczyc/audioprzewodniki-po-poznaniu [29.12.2014]

Title in English [wyrównanie do lewej strony, wielkość czcionki: 14 pkt., interlinia 1,15, czcionka pogrubiona, bez kropki na końcu]

Abstract

Czcionka: 10 pkt., bez wcięcia, wyrównanie obustronne (justowanie).

Keyword: czcionka: 10 pkt., wyrównanie do lewej strony

UWAGA! Przed zamieszczeniem tekstu na portalu czasopisma „Turystyka Kulturowa” w procedurze zgłoszeniowej (zgodnie z odpowiednią szczegółową instrukcją) należy sprawdzić go pod kątem poprawności słownikowej, stylistycznej. Należy sprawdzić również wszystkie nazwiska, wyliczenia, podpisy i zestawienia. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych oraz dokonywania skrótów.

Redakcja czasopisma „Turystyka Kulturowa”

 

##about.submissionPreparationChecklist##

##about.submissionPreparationChecklist.description##

 1. Tekst nie był wcześniej opublikowany, ani też nie został zgłoszony do opublikowania w innym czasopiśmie (lub przy wysyłaniu zamieszczono wyjaśnienie w komentarzu dla redaktora)

 2. Tekst powstał przy wyłącznym udziale osoby / osób podanych jako jego autora / autorów
  (Jeśli zgłaszany tekst powstał przy udziale innych osób, udział ten został przeze mnie ujawniony w postaci wymienienia ich jako współautorów lub zostali oni wymienieni w podziękowaniach zamieszczonych w artykule z podaniem ich afiliacji i zakresu wkładu w badania i/lub opracowanie tekstu („contribution”)).
 3. Zgłaszany artykuł nie jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego.
  (Jeśli natomiast zgłaszany artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego, informacje na temat źródeł finansowania projektu, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”) zostały przeze mnie podane w tekście artykułu).
 4. Tekst jest sformatowany (przygotowany) zgodnie z wytycznymi czasopisma
 5. Wysyłany tekst zapisany jest w jednym z akceptowanych formatów: RTF, DOC, DOCX lub ODT
 6. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe tekstu są podane w języku polskim i angielskim oraz umieszczone zgodnie z wytycznymi
 7. Zasady cytacji są w pełni zgodne z wytycznymi
 8. Elementy graficzne oraz tabele są sformatowane zgodnie z wytycznymi
 9. Numer identyfikacyjny Autora ORCID
 

##about.copyrightNotice##

 Oświadczam, iż jestem, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorem/współautorem* zgłaszanego tekstu (utworu) i że (w przypadku tekstu wieloautorskiego) posiadam zgodę pozostałych współautorów na dysponowanie dziełem, w tym podpisywanie umów prawno-autorskich. 

1. Jako autor/współautor* tekstu (utworu) oświadczam, że:

 • tekst (utwór) ma charakter oryginalny, twórczy i indywidualny, spełniając wymogi przynależne utworowi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • tekst (utwór) nie jest obciążony autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich,
 • tekst (utwór) nie był wcześniej publikowany,
 • posiadam niezbędne uprawnienia do zezwolenia na korzystanie z tekstu (utworu) w zakresie praw autorskich oraz praw pokrewnych i że przysługujące mi jako twórcy prawa nie są w jakikolwiek sposób obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich. 

 2. Udzielam bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej licencji na rzecz KulTour.pl – Organizatora Podróży Kulturowych i Edukacyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 16/1 - jako wydawcy czasopisma "Turystyka Kulturowa", która w przypadku przyjęcia tekstu do publikacji, uprawnia ten podmiot do:

 • utrwalania i zwielokrotniania tekstu (utworu) dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową,
 • obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których tekst (utwór) został utrwalony,
 • wprowadzania do obrotu tekstu (utworu),
 • rozpowszechniania tekstu (utworu),
 • pubilcznego udostępniania tekstu (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 • udzielania licencji niewyłącznej innym osobom lub podmiotom na zasadach określonych licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska. 

3. Wyrażam zgodę na wykonanie zmian w tekście (utworze), które wynikać będą z procesu recenzyjnego i obróbki redakcyjnej.

4. W przypadku przekazania przeze mnie lub współautorów tekstu (utworu), po jego opublikowaniu w czasopiśmie "Turystyka Kulturowa", innym osobom lub podmiotom w celu jego rozpowszechnienia (np. w serwisie internetowym) zobowiązuję się do podania informacji bibliograficznych o miejscu jego pierwotnej publikacji, z podaniem tytułu czasopisma, roku publikacji, tomu oraz zakresu stron.

 

##about.privacyStatement##

Dane użytkowników i adresy e-mail zarejestrowane na stronie Czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów wynikających z funkcjonowania niniejszego czasopisma i nie będą udostępniane innym podmiotom.