Polskie kuchnie regionalne i ich miejsce w turystyce kulinarnej na obszarach wiejskich

Dominik Orłowski

Abstrakt


W opracowaniu przedstawiono część teoretyczną dotyczącą polskich kuchni regionalnych jako elementu narodowego dziedzictwa kulinarnego. Na początku ukazano dziedzictwo kulinarne w świetle literatury naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem definicji kuchni regionalnej i podziału kraju na regiony kulinarne. Następnie przedstawiono specyfikę uprawiania turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich. Zaprezentowano definicję tego pojęcia własnego autorstwa, a także opisano motywy uprawiania turystyki kulinarnej. W drugiej części pracy opracowano wyniki badań własnych. Następnie omówiono analizę wyników badań przeprowadzonych na podstawie kwestionariusza ankiety na grupie 500 respondentów. W podsumowaniu ukazano wnioski wynikające z badań.


Słowa kluczowe


kuchnie regionalne; dziedzictwo kulinarne; turystyka kulinarna; obszary wiejskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamkowska H., 2008, Podróże kulinarne. Kuchnia polska. Tradycje, smaki, potrawy, Wyd. New Media Concept Sp. z o.o., Warszawa

Barowicz T., 2007, Polskie kuchnie regionalne, Wyd. Klub dla Ciebie, Warszawa

Bartczak M., 2009, Polska kuchnia regionalna, Wyd. Publicat, Poznań

Batyk I. M., Woźniak M., 2017, Szlaki kulinarne jako forma konkurencyjności oferty turystycznej, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, „Turystyka”, nr 54 (3), s. 98-111

Bessière J., 1998, Local Development and Heritage: Traditional Food and Cuisine as Tourist Attractions in Rural Areas, „Sociologia Ruralis”, Vol. 38, No. 1, s. 21-34

Byszewska I., Koral J., Priwieziencew E., 2009, Bęcały, fafernuchy i szare kluski. Dziedzictwo kulinarne między Bugiem a Narwią, Wyd. Społeczny Instytut Ekologiczny w Warszawie, Warszawa

Byszewska I., 2011, Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, Wyd. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Warszawa

Czarkowska I., Fiedoruk A., 2012, Polska kuchnia regionalna, Wyd. Dragon, Bielsko-Biała

Czarniecka-Skubina E., 2011, Wracajmy do korzeni, „Przegląd Gastronomiczny”, nr 5, s. 8-9

Drewniak M., 2006, Przewodnik kulinarny. Polska, Wyd. Pascal, Bielsko-Biała

Gawęcki J., Flaczyk E., 2009, Czynniki kulturowe wpływające na sposób żywienia społeczeństwa, [w:] Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, Wyd. PWN, Warszawa, s. 166-180

Gąsiorowski M., Swulińska-Katulska A., 2002, Dziedzictwo kulinarne szansą polskiej wsi w zjednoczonej Europie, „Zagadnienie Doradztwa Rolniczego”, nr 1, s. 26-43

Gąsiorowski M., 2004, Rzeczpospolita produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, [w:] Vinaver K., Jasiński J., Rzeczpospolita producentów regionalnych. Tereny, Ludzie, Produkty, nr 4, Białystok-Paryż, s. 51-62

Glapiak R., 2014, Historia oraz dziedzictwo kulturowe Dźwiniacza Dolnego i innych miejscowości na Szlaku Ekomuzeum „Hołe”, Wyd. Agencja Alfa, Dźwiniacz Dolny

Gołębiowska J., 2015, Socjologia jedzenia – niezbędne uzupełnienie badań nad turystyką kulinarną, [w:] Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 43-54

Gralak K., 2012, Slow tourism – nowy trend w rozwoju współczesnej turystyki, [w:] Ozimek I. (red.), Współczesna turystyka i rekreacja – nowe wyzwania i trendy, Wyd. SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 235-248

Gralak K., 2013, Potencjał rozwoju turystyki kulinarnej w województwie podlaskim, [w:] Makała H. (red.), Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 57-76

Jackowska W., 2009, Polska na słodko. Smak rodzinnych stron, Wyd. Świat Książki, Warszawa

Jęczmyk A., Kasprzak K., 2017, Turystyka kulinarna w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, „Polish Journal for Sustainable Development”, vol. 21 (1), s. 7-14

Jęczmyk A., Tworek N., 2009, Wpływ produktów regionalnych na atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”. t. XI, z. 4, s. 129-132

Kosmaczewska J., 2009, Żywność naturalna jako atrakcja turystyczna na przykładzie wybranych wiosek tematycznych, [w:] Dolatowski Z.J., Kołożyn-Krajewska D. (red.), Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa, s. 94-102

Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm”, nr 15/1-2, s. 163-186

Kruczek Z, Krauzowicz M., 2016, Turystyka kulinarna na Podhalu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Turystyka i Rekreacja”, nr 18 (2), s. 17-33

Lertputtarak S., 2012, The relationship between destination image, food image, and revisiting Pattaya, Thailand, „International Journal of Business and Management”, vol. 7 (5), s. 111-122

Majewski J., 2008, Turystyka kulinarna i kreowanie marki obszaru, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie”, t. 7, Warszawa, s. 127-132

Momot A, 2017, Kuchnia śląska we współczesnych poradach kulinarnych, [w:] Żarski W., Piasecki T. (red.), Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura, Wyd. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, s. 147-155

Nowak D., Czarniecka-Skubina E., 2009, Możliwości wykorzystania tradycyjnej kuchni lokalnej w promocji gospodarstw agroturystycznych regionu warmińsko-mazurskiego, [w:] Dolatowski Z.J., Kołożyn-Krajewska D. (red.), Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa, s. 385-398

Ochmański A., 2016, Model wykorzystania dziedzictwa kulinarnego w turystyce. Przykład Górnego Śląska, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, nr 3 (22), s. 81-104

Orłowski D., 2005, Regionalne potrawy i tradycyjne produkty żywnościowe jako czynnik rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, [w:] Brelik A. (red.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, s. 229-242

Orłowski D., 2016, Edukacja kulinarna w gospodarstwach agroturystycznych, [w:] Graja-Zwolińska S., Spychała A., Kasprzak K. (red.), Turystyka wiejska. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe, t. II. Wyd. Wieś Jutra, Poznań, s. 107-121

Orłowski D., Woźniczko M., 2006, Kuchnia jako element tradycji ludowej w turystyce wiejskiej, [w:] Ditrich B. (red.), Marka w turystyce wiejskiej, catering/bar/mała gastronomia z elementami tradycyjnego produktu regionalnego, Wyd. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Gdańsk, s. 38-55

Orłowski D., Woźniczko M., 2015a, Inicjatywy Lokalnych Grup Działania w Polsce promujące dziedzictwo kulinarne w turystyce wiejskiej, [w:] Jastrzębski C. (red.), Turystyka wiejska bez granic, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Kielce, s.71-85

Orłowski D., Woźniczko M., 2015b, Turystyka kulinarna na wiejskim rynku turystycznym, [w:] Kamińska W. (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, „Studia KPZK PAN”, t. CLXIII, Warszawa, s. 121-142

Orłowski D., Woźniczko M., 2016, Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania nad fenomenem zjawiska, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, http//www.turystykakulturowa.org [15.09.2018], s. 60-100

Orłowski D., Woźniczko M., 2017, Kulinarne wystawy czasowe w ofercie turystycznej polskich muzeów etnograficznych, [w:] Orłowski D. (red.), Przestrzeń turystyki kulturowej, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 321-358

Ozimek I., Szlachciuk J., Czyż E., 2016, Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej i jego rola w kreowaniu produktu turystycznego, [w:] Balińska A. (red.), Wyzwania w rozwoju turystyki, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 226-231

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, 2016, Praca zbiorowa pod red. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Wyd. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa

Russak G, 2005, Idea produktów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej, [w:] Gąsiorowski M. (red.), O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 61-67

Snaglewska B., Zahorska I., 1991, Potrawy staropolskie i regionalne, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa

Starczewska S., 2016. Culinary peregrinations as the chance for the socio-economic development of Greece [in:] Wyrzykowski J., Marak J., Toczek-Werner S. (eds.), Tourism role in the regional economy, vol .6, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław, p. 201-213

Starczewska S., 2017, Turystyka kulturowa w regionie postindustrialnym na przykładzie województwa śląskiego, [w:] Borodako K. (red.), Współczesne oblicza turystyki, Wyd. Proksenia, Kraków, s. 360-368

Szymanderska H., 2004, Kuchnia Polska – potrawy regionalne, Wyd. Świat Książki, Warszawa

Śmietana Z., Smoczyński S., Borowski J., 2005, Produkty rolne, przetwórstwo żywności i gastronomia w aspekcie regionalnego dziedzictwa kulinarnego, [w:] Funkcjonowanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 34-62

Świtała-Trybek D., 2018, Słodycze odpustowe jako element dziedzictwa kulinarnego Śląska, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Turystyka i Rekreacja”, nr 21 (1), s. 211-226

Tarnowska B., 2015, Polska kuchnia regionalna. Smak tradycji, Wyd. P.H.W. Fenix, Bełchatów

Tomaszewska-Bolałek M., 2016, Po nitce do kłębka, czyli jak osiągnąć wzrost gospodarczy w regionie, wykorzystując turystykę kulinarną, [w:] Nowe otwarcie dla turystyki – niematerialne dziedzictwo przemysłowe, Wyd. Urząd Miejski w Zabrzu, Zabrze, s. 101-107

Tomczyk-Miczka E., 2011, Dziedzictwo kulinarne elementem tworzenia marki regionu, [w:] Orłowski D., Wyleżałek J. (red.), Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 255-275

Tomczyk-Miczka E., 2017, Turystyka kulinarna – strawa dla ducha i ciała. Turystyczne sacrum i profanum, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula „Turystyka”, nr 54 (3), s. 90-97

Woźniak B., 2009, Regionalna kuchnia polska, Wyd. Olimp Media, Poznań

Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015, Turystyka kulinarna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Woźniczko M., Mikuta B., 2005, Kuchnia regionalna jako składnik oferty żywieniowej w turystyce wiejskiej. [w:] Brelik A. (red.) Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, s. 221-228

Zieja T., 2002, Polish Cuisine – Epicurean Travels, Wyd. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa

Żarski W., 2012, Tożsamość kulinarna na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie, „Rozprawy Komisji Językowej”, t. XXXIX s. 73-86

Žuromskaitė B., Dačiulytė R., 2015, Znaczenie programów edukacyjnych dotyczących chleba w popularyzacji turystyki kulinarnej na Litwie, [w:] Krakowiak B., Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 273-290

Żywczak K., 2013, Polska kuchnia regionalna, Wyd. SBM, Warszawa

www.gov.pl/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12 [www.minrol.gov.pl, 20.09.2018]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v7i0.1004

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Dominik Orłowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642