Dziesięć lat turystyki kulturowej w Polsce. Sukcesy i porażki.

Armin Mikos von Rohrscheidt, Karolina Buczkowska-Gołąbek

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest rozwojowi turystyki kulturowej w Polsce jako odrębnej gałęzi turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych. Autorzy, posługując się komplementarnymi metodami badawczymi, opracowali krytyczną analizę pracy krajowego środowiska naukowego i kierunków realizowanych badań nad jej potencjałem, uwarunkowaniami organizacji oraz ofertą (część 1), naukowych publikacji przygotowanych i wydanych w naszym kraju (część 2), akademickiej dydaktyki turystyki kulturowej w jej rozmaitych wymiarach i w ramach różnych kierunków oraz specjalizacji (część 3), a także sfery koncepcyjnej (dotyczącej nowych programów, imprez produktów i systemów eksploatacji) i praktycznego wymiaru organizacji aktywności turystycznej, w tym wyspecjalizowanych biur podróży (część 4). Na podstawie wyników tej analizy w podsumowaniu zidentyfikowano atuty, sukcesy i mocne strony polskiej turystyki kulturowej oraz mankamenty, luki i słabe strony w zakresie jej organizacji i badań nad nią.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; badania naukowe turystyki; polscy ludzie nauki; dydaktyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


sposobów na Poznań. Przewodnik tematyczny, 2012, KulTour.pl, Poznań

ATLAS Cultural Tourism Bibliography, Updated April 2018, Association for Tourism and Leisure Education and Research, G. Richards (red.), Research Gate, https://www.researchgate.net/publication/324030254_ATLAS_CULTURAL_TOURISM_BIBLIOGRAPHY (27.03. 2018)

Awedyk M., 2009, Pozaeuropejska turystyka poznawcza mieszkańców Polski w aspekcie przemian ustrojowych, Wyd. Bogucki, Poznań

Banaszkiewicz M., 2012, Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski, Wyd. UJ, Kraków

Borzyszkowski J., 2015, Organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej, WU Politechniki Koszalińskiej, Koszalin

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF Poznań

Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, AWF Poznań

Buczkowska K., 2015, Results of the Atlas Cultural Tourism Research Project in Poznań, Poland, Rechards G. (red.), ATLAS Cultural Tourism Research Project - Research Report 2008-2013, ATLAS

Buczkowska K., 2015a, Kształcenie kadr dla sektora turystyki kulturowej w Polsce, [w:] Bosiacki S. (red.), Kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej i rekreacji. Stan obecny i prognozy, Wyd. AWF, Poznań

Buczkowska K., 2015b, Raport: Studia turystyki kulturowej na polskich uczelniach w latach 2002-2015, „Turystyka Kulturowa”, nr 8, s. 122-125

Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF Poznań

Cynarski W., 2010, Spotkania, konflikty, dialogi – analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Derek M. (red.), 2014, Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne” (tom 52), Wyd. WGiSR UW, Warszawa

„Ekonomiczne Problemy Turystyki” - czasopismo naukowe, nr od 10 do 42 (roczniki 1008 – 2018), www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6593 (9.09.2018)

„Folia Turistica” – czasopismo naukowe, nr od 19 do 46 (roczniki 2008-2018) - www.folia-turistica.pl/index.php/pl/numery-archiwalne (9.09.2018)

„Folia Turistica”, 2012, nr 27 (red. P. Różycki) numer tematyczny poświęcony turystyce religijnej

„Folia Turistica”, 2015, nr 37 (red. M. Banaszkiewicz i S. Owsianowska), Anthropology of Tourism – numer tematyczny poświęcony antropologii turystyki

„Folia Turistica”, 2016, nr 39, (red. M. Zowisło, Z. Kruczek, B. Szczechowicz), Turystyka w antropologicznej perspektywie – numer tematyczny poświęcony antropologii turystyki

Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. UJ, Kraków

Giergiel T.(red.), 2008, Archeoturystyka. Nowoczesny produkt turystyczny (materiały z konferencji Czyżów Szlachecki, 10-11, 18.stycznia 2008), Wyd. LOT, Sandomierz

Gołuchowski J., Spyra Z., 2014, Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, CeDeWu.pl. Warszawa

Hochleitner J. (red.) 2016, Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork

Horolets A., 2013, Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży, Nomos, Kraków

„IDO – Ruch dla Kultury” – czasopismo naukowe, tomy od VIII do XVII (lata publikacji 2008-2017) – www.idokan.pl (9.09.2018)

Jackowski A.; Mróz F.; Chodorowicz I. (red.), 2008, Drogi św. Jakuba w Polsce: stan badań i organizacja, Wyd. Podhalańska PWSZ w Nowym Targu

Janicka J. (red.) 2011, Dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka, Wyd. UP w Lublinie, Lublin

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, Wyd. PWE, Warszawa

Jędrysiak T., Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.

Kap M., 2016, Muzeum w dobie konwergencji i nowych mediów. nowe trendy, nowe technologie, nowe możliwości, "Kultura- Media- Teologia”, nr 25, s. 100-132

Kasprzak K., 2018, Teoria i praktyka turystyki kulturowej. Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju na łamach „Turystyki Kulturowej” w latach 2008-2018, „Turystyka Kulturowa”, nr 5

Kazimierczak M. (red.), 2008, W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, AWF Poznań

Kazimierczak M. (red.), 2010, Współczesne podróże kulturowe, AWF Poznań

Kazimierczak M.(red.) 2012a, Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, AWF Poznań

Kazimierczak M. (red.) 2012b, Turystyka kulturowa w regionie lubuskim, PWSZ w Sulechowie, Sulechów

Kazimierczak M. (red.), 2014, Etyczny wymiar podróży kulturowych, AWF Poznań

Kowalczyk A. (red.), 2008, Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wyd. UW, Warszawa

Kowalczyk A. (red.), 2010, Turystyka zrównoważona, Wyd. PWN, Warszawa

Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B. (red.), 2013, Kultura i turystyka: miejsca spotkań, ROTWŁ, Łódź:

Krakowiak B., Stasiak A. (red.), 2014, Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń, ROTWŁ, Łódź

Krakowiak B., Stasiak A.(red.), 2015, Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź

Krawczyk Z., Lewandowska-Tarasiuk E., Sienkiewicz J.W. (red.), 2009, Człowiek w podróży, Wyd. Almamer, Warszawa

Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2010, Turystyka religijna, Wyd. US, Szczecin

Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2011a, Turystyka religijna. zagadnienia interdyscyplinarne, Wyd. US, Szczecin

Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2011b, Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, Wyd. US, Szczecin

Kruczek Z. (red.) 2011a, Piloci i przewodnicy na styku kultur. Materiały z VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Szczecinie, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., 2011b, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków

Kruczek Z. (red.) 2012, Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie. Materiały z VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., 2017, Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych w latach 2011-2015. Dynamika, trendy, studia przypadków, Proksenia, Kraków

Kultura i turystyka. 10 edycji konferencji Kultura i Turystyka 2006-2016, 2017, ROT Województwa Łódzkiego, Łódź

Leniartek M. K. (red.), 2010, Komercjalizm turystyki kulturowej, WSZ, Wrocław

Malchrowicz E., 2011, Polscy touroperatorzy turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 9, s. 78-89

Marciszewska B., 2000, Turystyka kulturowa a rozwój społeczno-ekonomiczny, „Teoria Ekonomii”, nr 5/6 (21/22), Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000, ss. 75-87

Marciszewska B., 2001, The Consumption of Cultural Tourism in Poland, Richards G. (red.), [w:] Cultural Attractions and European Tourism, Wyd. CABI

Matczak A. (red.), 2008, Turystyka miejska, WU WS Gospodarki, Bydgoszcz

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Światowa i polska refleksja naukowa na temat turystyki kulturowej. Bibliografia (stan: wrzesień 2010), „Turystyka Kulturowa”, nr 10. s. 40-68

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010c, Studia turystyki kulturowej na polskich uczelniach - 2010, „Turystyka Kulturowa”, nr 9, s. 52-55

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, KulTour.pl / Proksenia, Poznań / Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Bibliografia światowej i polskiej refleksji naukowej na temat turystyki kulturowej (stan: sierpień 2012), „Turystyka Kulturowa”, nr 8, s. 79-112

Mikos v. Rohrscheidt, 2013a, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt 2013b, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014a, Kierunki badań i naukowa bibliografia turystyki kulturowej w Polsce i na świecie (stan: sierpień 2014), „Turystyka Kulturowa”, nr 8, s. 86-135

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014b, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia / KulToiur.pl, Kraków / Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014c, Ośrodki naukowe i badacze turystyki kulturowej w Polsce (Stan: październik 2014), „Turystyka Kulturowa”, nr 10, s. 85-104

Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa w płynnej rzeczywistości. Quaestiones disputatae, KulTour.pl Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018a, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Fortyfikacji Mazurskich, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 148-273

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018b, Historia w turystyce kulturowej, WN PWN Warszawa

Mokras-Grabowska J., Latosinska J., 2016, Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, ROTWŁ, Łódź

Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wyd. UE w Krakowie, Kraków

Niemczyk A., Seweryn R. (red.), 2015, Turystyka muzealna. Przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Proksenia, Kraków

Nowacki M., 2012, Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających, Wyd. AWF Poznań

Ochmański A., 2014, Raport: Oferta edukacyjna w zakresie turystyki kulturowej na polskich uczelniach. Stan na 1 sierpnia 2014, „Turystyka Kulturowa” nr 9, s.128-135

Orłowski B., 2008, Fenomen turystyki industrialnej., „Region - Polityka - Promocja”, nr 6, Pułtusk

Orłowski D. (red.) 2017, Przestrzeń turystyki kulturowej, WSTiJO Warszawa

Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.), 2010, Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Wyd. WSTiJO, Warszawa

Orłowski D., Wylężałek J. (red.), 2011, Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką, Wyd. WSTiJO, Warszawa

Owsianowska S., Winiarski R. (red.), 2017, Antropologia turystyki kulturowej, Wyd. UJ, Kraków

Paszport Wielkopolanina, 2007, KulTour.pl, Poznań

Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego: turystyka miejska, Wyd. Difin, Warszawa

Piasta M., 2011, Wybrane działania miasta Poznania i innych podmiotów na rzecz turystyki w mieście [w:] A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu..., s. 316-337

Puchnarewicz E. (red.), 2010, Wielokulturowość w turystyce, Wyd. WSTiJO, Warszawa

Richards G., 2018, Cultural Tourism: A review of recent research and trends, “Journal of Hospitality and Tourism Management”, wrzesień, ttps://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005

Roćko A. (red.), 2014, Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, Regionalne Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie, Warszawa

Różycki P., 2016, Turystyka a pielgrzymowanie, WAM, Kraków

Smith M., Richards G., 2013, Routledge Handbook of Cultural Tourism, Wyd. Routledge

Soczyńska M., Wółkiewicz E., 2012, Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych, Wyd. IAiE, PAN, Warszawa

Stasiak A. (red.), 2008, Kultura i turystyka, razem czy oddzielnie?, WSTiH w Łodzi, Łódź

Stasiak A. (red.), 2009a, Kultura i turystyka, razem, ale jak?, WSTiH w Łodzi, Łódź,

Stasiak A. (red.), 2009b, Kultura i turystyka: wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź

Strategia rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020 (dokument zaktualizowany w roku 2014), Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego, (pdf)

Strategia rozwoju turystyki w województwie Wielkopolskim do 2020 roku, 2016, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań (pdf)

Strategia Rozwoju Turystyki w Oświęcimiu na lata 2018-2030, 2018, Urząd Miasta Oświęcim

Szczepanowski A., 2015, Ekonomika turystyki kulturowej, Difin, Warszawa

Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wyd. UŁ, Łódź,

Tanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wyd. UŁ, Łódź

„Turystyka Kulturowa”, numery od 1/2008 do 4/2018, wydawane w latach 2008-2018 – www.turystykakulturowa.org; www.turystykakulturowa.eu (9.09.2018)

„Turystyka Kulturowa” - Raporty 2008-2018 - raporty dotyczące potencjału turystycznego polskich mikroregionów i szlaków kulturowych publikowane w każdym kolejnym numerze TK, w sumie 105 raportów.

„Turystyka Kulturowa”, 2016, nr 1 (red. A. Mikos v. Rohrscheidt i Sz. Czajkowski) – numer tematyczny poświęcony turystyce kulturowo-przyrodniczej

„Turystyka Kulturowa”, 2016, nr 3 (red. M. Banaszkiewicz i S. Owsianowska) – numer tematyczny poświęcony relacjom między turystyką, kulturą a dziedzictwem

„Turystyka Kulturowa”, 2016, nr 5 (red. K. Buczkowska-Gołąbek i D. Werczyński) – numer tematyczny poświęcony turystyce kulinarnej

„Turystyka Kulturowa”, nr 1 (red. A. Mikos v. Rohrscheidt i Sz. Czajkowski) – numer tematyczny poświęcony problemom zarządzania w turystyce kulturowej

„Turystyka Kulturowa”, 2017, nr 3 (red. M. Banaszkiewicz , I. Wyszowska), numer tematyczny poświęcony turystyce religijnej

„Turystyka Kulturowa”, 2016, nr 5 (red. K. Buczkowska-Gołąbek i A. Lisowska) – numer tematyczny poświęcony turystom kulturowym

„Turystyka Kulturowa”, 2018, nr 1 (red. P. Kociszewski i A. Mikos v. Rohrscheidt) – numer tematyczny poświęcony turystyce militarnej

„Turystyka Kulturowa”, 2018, nr 3 (red. M. Banaszkiewicz i P. Plichta) – numer poświęcony patologiom w turystyce kulturowej.

„Turyzm” – czasopismo naukowe, numery od 19 do 27 (roczniki 2009-2017) – www.turyzm.pl (9.09.2018)

Urbanowicz R., 2011, Zwiedzanie fabularyzowane w Poznaniu? Plan marketingowy dla kulturowego przewodnictwa miejskiego [w:] A. Mikos v. Rohrscheidt (red.) Obcy w Poznaniu..., s. 184-203

Warcholik W., 2014, Turystyka kulturowa - na krakowskiej planszy gry miejskiej, „Turystyka Kulturowa”, nr 7, s. 6-19

Widawski K. (red.), 2009, Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, Wyd. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Widawski K. (red.), 2011, Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, tom II, Wyd. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.

Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J. (red.), 2011, Kultura i turystyka, wspólna droga, ROTWŁ, Łódź

Włodarczyk B., Krakowiak B. (red.), 2012, Kultura i turystyka, wspólne korzenie, ROTWŁ, Łódź

Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa

Wyleżałek J., Orłowski D.(red.), 2011, Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce, Wyd. WSTiJO, Warszawa

Wyszowska I., Jędrysiak T., 2017, Turystyka muzealna, PWE Warszawa,

Ziarkowski D., 2014, Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki, Proksenia, Kraków

Zmyślony P., 2015, Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Poznań / Kraków

ZWAM 3/2016 - Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, czasopismo naukowe, numer 3 za rok 2016 poświęcony dyskusji o relacjach muzeów i turystyki Nr 3 / 2016 s. 73-141, www.zwam.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2016/04/ZWAM_3.pdf

pomysłów na Gniezno – turystyczna aplikacja mobilna, Qrtag Sp. z o.o., 2018- www.itunes.apple.com/pl/app/13-pomyslow-na-gniezno/id1376452774?l=pl&mt=8

Baza projektów NCN: https://projekty.ncn.gov.pl/

Brama Poznania 2018 www – portal poznańskiego centrum interpretacji dziedzictwa Brama Poznania ICHOT z aktualną ofertą turystyczna i edukacyjną - www.bramapoznania.pl

Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla Nauczycieli i Edukatorów, 2013, CTK Trakt, Poznań, http://bramapoznania.pl/wp-content/uploads/2014/11/ZAKŁADKA-Podręcznik-dla-nauczycieli-załącznik-1.pdf

Ekomuzeum Warsztaty 2017 www – program warsztatów nt. organizacji ekomuzeum organizowanych przez LDG Łączy nas Kanał elbląski w roku 2017, www.kanalelblaski.eu/1505-tworzymy-ekomuzeum-krainy-kanału-elbląskiego.html

http://upjp2.edu.pl/edumod/studia/katalogi-przedmiotow?katalog_przedmiotow_kierunek=859&katalog_przedmiotow_typ=0&katalog_przedmiotow_tryb=0&katalog_przedmiotow_rok=0&katalog_przedmiotow_semestr=0&katalog_przedmiotow_tytul=&katalog_przedmiotow_id=&year=2018

http://wsksim.edu.pl/kulturoznawstwo-licencjat/

http://www.dos.awf.poznan.pl/index.php/studia-plany-studiow/studia-plany-studiow-tir-listing/10-studia/116-plany-studiow-turystyka-i-rekreacja-2018-2019

http://www.kul.pl/program-studiow,15090.html

http://www.up.krakow.pl/studia/studia-i-stopnia/419-turystyka-historyczna-i-dziedzictwo-kulturowe-i-stopnia

http://www.ur.edu.pl/ksztalcenie/studia-i-i-ii-stopnia-licencjackie-i-magisterskie

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=0&etap=0&kid=3324&op=2

https://historia.ug.edu.pl/studia/studia_i_i_ii_stopnia/krajoznawstwo_i_turystyka_historyczna

https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/kierunki/studia;jsessionid=4DB88DD60F0D6C8D1A77CF5BC818844D.NwsProdA?execution=e1s1

https://rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/R2018-2019/programme/5-PRK-TiKS-D3/?from=field:TKS

https://www.ignatianum.edu.pl/instytut-kulturoznawstwa/dzialalnosc-dydaktyczna/studia-i-stopnia/kulturoznawstwo/turystyka-kulturowa

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,turystyka-historyczna,6811.chtm

IKM 2018 www – witryna Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku i projektu Metropolitanka z ofertą spacerów historycznych dla turystów - www.ikm.gda.pl/typ/spacery; www.metropolitanka.ikm.gda.pl

KCER 2017 www – Program szkolenia nt. turystyki kulinarnej i enoturystyki dla interesariuszy z regionu Podkarpackiego w Iwoniczu 2017 - www.kcer.pl/files/agrotur/20171018/Program_20171018.pdf

Krzysztofiak 2018 www – witryna biura podróży Krzysztofiak, Warszawa, z aktualną ofertą wycieczek – www.wyprawykulturowe.pl

LGD KE 2018 www – witryna koordynatora Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego z informacjami dotyczącymi struktury i aktualnych działań organizacyjnych - www.kanal-elblaski-lgd.pl

MZR Pyzdry 2018 www – witryna Muzeum Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach

Nature Travel 2 018 www – witryna biura podróży Nature Travel ww Białymstoku, łączącego ofertę turystyki aktywnej (rowerowej) i kulturowo-przyrodniczej - www.naturetravelreisen.de

NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

OROT 2017 www – program serii projektów i produktów Opolskiej Organizacji Turystycznej koncentrujących się na organizacji transgranicznej turystyki kulturowej i aktywnej www.orot.pl/481/projekty-i-szkolenia.html

Polska Travel 2018 www – portal turystyczny Polska Travel z oferta szlaków kulinarnych - www.polska.travel/pl/co-robic/kulinarnie/szlaki-kulinarne

SAD Małopolski 2018 www – portal Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce z informacjami dotyczącymi struktury i organizacji oferty - www.drewniana.malopolska.pl

Szkolenie SzP 2015 www – program serii szkoleń dla interesariuszy Szlaku Piastowskiego - www.szlakpiastowski.pl/aktualnosci/6-szkolenie-szlak-piastowski-jako-flagowy-produkt-turystyczny-wielkopolski

SzP 2018 www – portal Szlaku Piastowskiego z informacjami dotyczącymi struktury i organizacji oferty systemu - www.szlakpiastowski.pl

SZT 2018 www – portal Szlaku Zabytków Techniki z informacjami dotyczącymi struktury i organizacji oferty - www.zabytkitechniki.pl

www.pyzdry.pl/459,muzeum-ziemi-pyzdrskiej


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Armin Mikos von Rohrscheidt, Karolina Buczkowska-Gołąbek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642