Postawy Polaków wobec norm społecznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ich wpływ na turystykę

Przemysław Trykowski, Katarzyna Anna Podhorodecka

Abstrakt


Niniejszy artykuł opisuje wyniki pracy magisterskiej dotyczącej wpływu norm społecznych obowiązujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) na ruch turystyczny Polaków do tego kraju. W artykule dokonano analizy struktury i wielkości międzynarodowego ruchu turystycznego oraz charakterystyki ruchu turystycznego z Polski. Przedstawiono charakterystykę norm społecznych w ZEA oraz powiązany z nim system prawny. Ukazano również wyniki badań ankietowych dotyczących postaw Polaków wobec norm społecznych obowiązujących w ZEA. Celem artykułu było ukazanie wpływu obowiązujących w ZEA zasad dotyczących prawa, moralności oraz obyczajowości na ruch turystyczny. Szczegółowymi celami artykułu było uzyskanie odpowiedzi na pytania: jaki jest stosunek polskich turystów do norm społecznych obowiązujących w ZEA? Jakie czynniki decydują o określonym stosunku polskich turystów do norm społecznych w tym kraju i czy nastawienie polskich turystów do norm społecznych w ZEA ma wpływ na chęć ich ponownego przyjazdu do tego kraju?


Słowa kluczowe


normy społeczne, ruch turystyczny, islam, polski turysta, turystyka kulturowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Annual Visitor Report 2014, Dubai Tourism, Dubai

Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Chałaczkiewicz, R., 2011, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Historia, kraj i ludzie, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk-Warszawa.

Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego – pierwszy kwartał 2014 i 2015 roku, 2016, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa

Dłużewska A., 2009, Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Dłużewska A., 2012, Muzułmanie jako uczestnicy ruchu turystycznego - wybrane determinanty turystyki religijnej i pozareligijnej, „Folia Turistica nr 27”, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, s. 21-35

Dubai Annual Visitor Report, 2014, Dubai Tourism

Gołembski G., 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa-Poznań

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa

Kasprzak R., Skalska T., 2010, Raport końcowy z wyników projektu badawczego „Badanie oddziaływania społeczno-ekonomicznego przedsięwzięcia kulturalnego na region”, Fundacja Kultury, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficznie, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa

Łobożewicz T., Bieńczyk G., 2001, Podstawy turystyki, Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Małek J., 2003, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace i Studia Geograficzne, t. 32, Geografia turyzmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Marciniak M., Dłużewska A., 2015, Wpływ Wiosny Arabskiej na turystykę w Egipcie, „Turystyka kulturowa” nr 9/2015, KulTour.pl, Poznań, s. 38-53

Medlik, S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, „Turystyka kulturowa”, nr 1, GWSHM Milenium, KulTour.pl, Gniezno, Poznań

Przecławski K., 1994, Turystyka a świat współczesny, Wydawnictwa UW, Warszawa

Skorny Z., 1984, Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Travel & Tourism – Economic Impact 2015 United Arab Emirates, WTTC

UNWTO Highlights 2014 Edition, UNWTO

Źródła internetowe :

www.ankietka.pl/o-nas, 1.08.2015

www.ankiety.interaktywnie.com/poradnik-ankiety-online/wady-i-zalety-badan-ankietowych.html, 1.07.2015

www.aon.edu.pl/poziomy-znajomosci-jezyka-wg-standardu-stanag-6001, 1.12.2015

www.bankier.pl/wiadomosc/Emiraty-znosza-wizy-dla-Polakow-3075204.html, 10.03.2016

www.go-gulf.ae/blog/dubai-tourism-statistics-trends, 12.01.2016

www.hoteliermiddleeast.com/23156-official-numbers-dubai-hotel-performance-in-2014, 1.02.2016

www.hrw.org, 10.12.2015

www.huffigtonpost.com, 15.11.2015

www.un.org, 10.01.2016

www.vg.no, 15.11.2015

www.wos.org.pl/normy-spoleczne.html, 20.09.2015

www.wttc.org, 15.01.2016


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Katarzyna Anna Podhorodecka


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642