Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0

Michał Ryszard Koskowski

Abstrakt


Niniejszy artykuł przeglądowy podejmuje tematykę szans i zagrożeń dla turystyki kulturowej w związku z rozwojem technologii cyfrowych i informacyjnych (information and communication technologies, ICT). Przykłady z Polski i ze Świata pokazują w jaki sposób digitalizacja oferty kulturalnej otwiera nowe możliwości kształtowania doświadczeń turystów. Technologie ICT służą dziś zarówno badaczom kultury, jak i turystom, zaś w przyszłości, ograniczając konieczność zmiany miejsca pobytu, mogą one stanowić remedium dla wielu problemów współczesnej turystyki, takich jak sezonowość czy overtourism. Jednocześnie istnieje obawa, że postępująca indywidualizacja i wirtualizacja doświadczeń może doprowadzić do wyalienowania i osamotnienia turysty. Postęp w dziedzinie ICT wiąże się również z osłabieniem zaufania społecznego i zagrożeniami dla prywatności, a niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji może przynieść jeszcze dalej idące konsekwencje. Ponadto, istnieje segment podróżnych, którzy wyżej cenią osobisty, bezpośredni kontakt z kulturą, niż doświadczenie wirtualne. Autor sugeruje, że w takiej sytuacji znacząca rola może przypaść technologiom ICT w związku z ich ewolucją w kierunku tzw. Internetu Myśli (Web of Thought, Web 5.0). Technologie, które prowadzą do coraz głębszej integracji poznawczych i emocjonalnych aspektów doświadczeń kulturowych, mogą pomóc w rozwiązywaniu wyzwań związanych zarówno z zaspokojeniem potrzeb przyszłych turystów kulturowych, jak i z innymi aspektami zarządzania instytucjami kultury – pod warunkiem wszakże, że zagrożenia i słabe strony rozwoju ICT zostaną również wzięte pod uwagę.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; ICT; Web 5.0

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abu Shawar, B., Atwell, E., 2007, Chatbots: Are They Really Useful?, „Journal for Computational Linguistics and Language Technology” 22 (1), s. 29-50

Alasaarela, M., 2017, The Rise of Emotionally Intelligent AI, „Medium”, https://machinelearnings.co/the-rise-of-emotionally-intelligent-ai-fb9a814a630e [23.10.2018]

Bartl, M., Kannan, V. K., Stockinger, H., 2016, A review and analysis of literaturę on netnography research, „International Journal of Technology Marketing” 11 (2), s. 165-196

Benito-Osorio, D., Peres-Ortiz, M., 2013, Web 5.0: the future of emotional competences in higher education, „Global Business Pespectives” 1 (3), s. 274-287

Bostrom, N., 2016, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press, Oxford

Buczkowska, K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF, Poznań

Burton, C., Scott, C., 2003, Museums: Challenges for the 21st Century, „International Journal of Arts Management” 5 (2), s. 56-68

Business Insider, 2016, Chatboty zmienią podział sił w branży technologicznej, [online] https://businessinsider.com.pl/technologie/chatboty-wirtualni-asystenci/f7qxfdt [13.10.2018]

Ceron, A., 2015, Internet, News, and Political Trust: The Difference between Social Media and Online Media Outlets, „Journal of Computer-Mediated Communication” 20 (5), s. 487-503

Chabiera, A., Dąbrowski, A., Fortuna-Marek, A., Kozioł, A., Lubaś, M., Nowak, P., Skaldawski, B., Stępnik, K., 2017, Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa

Ciasullo, M. V., Troisi, O., Cosimato, S., 2018, How Digital Platforms Can Trigger Cultural Value Co-Creation? – A Proposed Model, „Journal of Service Science and Management” 11, s. 161-181

Clark, J., Algoe, S., Green, M., 2017, Social Network Sites and Well-Being: The Role of Social Connection, „Current Directions in Psychological Science” 27 (1), s. 32-37

Dalbello, M., 2015, Digital Convergence. The Past in the Present,[w:] P. Richards, W. Wiegand, M. Dalbello (red.), A History of Modern Librarianship. Constructing the Heritage of Western Cultures, Libraries Unlimited, Santa Barbara, s. 205-224

Denker, A., 2017, Rebuilding Palmyra virtually: recreation of its former glory in digital space, „Virtual Archaeology Review” 8 (17), s. 20-30

Deufel, N., 2012, World Heritage For Tomorrow, https://nicoledeufel.com/2012/12/02/world-heritage-for-tomorrow/ [22.10.2018]

Drozdowska, M., Duda-Seifert, M., 2018, The Most Popular Cultural Tourist Attractions in Poland and the Czech Republic and their Digital Communication with Customers (B2C), [w:] M. Tunkkari-Eskelinen, A. Torn-Laapio (red.) Proceedings of the International Conference on Tourism Research, 22-23 March 2018, s. 31-40

Economou, M., 2016, Heritage in the Digital Age, [w:] W. Logan, M. Nic Craith, U. Kockel (red.) A Companion to Heritage Studies, John Wiley & Sons, Oxford, s. 215-228

Eurostat, 2015, Culture statistics – cultural participation by socioeconomic background, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_participation_by_socioeconomic_background#Cultural_participation [28.11.2018]

Forbes, 2017, Hotels of the Future Will Rely Heavily on AI and Robotics, [online] www.forbes.com/sites/quora/2017/06/09/hotels-of-the-future-will-rely-heavily-on-ai-and-robotics/#4cf452bb568f [13.10.2018]

Fujiwara, D., Bakhshi, H., Mourato, S., Lawton, R., Hotopp, U., Lagarde, A., Davies, J., 2018, The Economic Value of Culture: A Benefit Transfer Study, Raport, Department for Digital, Culture, Media & Sport, London

Galloway, S., 2017, The Four. The hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google. Portfolio/Penguin, New York

Harari, Y., 2018, Homo Deus. Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Harris, M., 2018, The Curated Life: Social Media, Identity, and Image, „The Temp Track”, http://www.thetemptrack.com/2018/08/18/the-curated-life-social-media-identity-and-image [23.10.2018]

https://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web

Innowacje w Kulturze, 2015, Beacony w polskich muzeach, http://kulturainnowacje.pl/nowosci/44-beacony-w-polskich-muzeach [23.12.2018]

Kachniewska, M., 2013, Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu usług hotelarskich [w:] P.

Dominik (red.) Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie, Szkoła Wyższa Almamer, Warszawa, s. 106-133

Kambil, A., 2008, What is your Web 5.0 strategy?, „Journal of Business Strategy” 29 (6), s. 56-58

Kaźmierska, A., Brzeziński, W., 2018, Jak nas lepią Demiurgowie, „Tygodnik Powszechny” nr 41, s. 12-16

Kidd, J., 2011, Enacting Engagement Online: Framing social media use for the museum, „Information, Technology and People” 24 (1), s. 64-77

Koskowski, M., 2017, Dziedzictwo kulturowe w przestrzeni turystycznej na przykładzie zamków w Polsce. [w:] D.

Ostrowski (red.), Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 69-83

Kowalczyk, A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] A. Kowalczyk (red.) Turystyka Kulturowa (spojrzenie geograficzne), Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Loran, M., 2005, Use of Websites to Increase Access and Develop Audiences in Museums: Experiences in British National Museums, „Digithum” 7

Małek, J., 2003, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace i Studia Geograficzne, t. 32, Geografia Turyzmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Mamatchenko, T., 2016, Turystyczna baza noclegowa a nowe tendencje popytu turystycznego [w:] E. Biernat i E.

Dziedzic (red.), Trendy w turystyce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 31-48

McKercher, R.W., Du Cros, H., 2012, Cultural Tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management, Haworth Press, New York

Merritt, C., 2017, AI innovations have an inevitable effect on human emotions, „VentureBeat”, https://venturebeat.com/2017/10/06/ai/innovations-have-an-inevitable-effect-on-human-emotions/ [23.10.2018]

Mikos von Rohrscheidt, A., 2008, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, [w:] M. Kazimierczak (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, AWF, Poznań, s. 28-49

Mikos von Rohrscheidt, A., 2016, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. III, KulTour.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt, A., 2017, Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej, “Turystyka kulturowa” nr 1, s. 8-55

Mkono, M., Markwell, K., 2014, The application of netnography in tourism studies, „Annals of Tourism Research” 48, s. 266-291

Niezgoda, A., Awedyk, M., 2017, Możliwości wykorzystania tzw. Internetu rzeczy (Internet of Things – IoT) w zakresie personalizacji oferty turystycznej oraz rozwoju turystyki w przyszłości, [w:] B. Gierczak-Korzeniowska i Żegleń, P. (red.) Turystyka a rozwój regionalny: szanse, wyzwania, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 51-66

Ożadowicz, A., Grela, J., 2016, Interaktywne sterowanie i spersonalizowana obsługa użytkowników budynków – mikrolokalizacja w systemach automatyki, „Napędy i sterowanie” 6, s. 112-119

Patel, K., 2013, Incremental Journey for World Wide Web: Introduced with Web 1.0 to Recent Web 5.0 – A Survey Paper, „International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering” 3 (10), s. 410-417

Perez, S., 2016, Web 2.0 and Web 3.0 technologies & information architecture, https://socialmediablackandwhite.wordpress.com/tag/web-5-0/ [22.10.2018]

Piccialli, F., Chianese, A., 2018, The Internet of Cultural Things: Towards a Smart Cultural Heritage, „Future Generation Computer Systems” 81, s. 514-515

Portales, C., Rodrigues, J.M.F., Rodrigues Goncalves, A., Alba, E., Sebastian, J., 2018, Digital Cultural Heritage, „Multimodal Technologies and Interactions” nr 58 (2), s. 1-5

Rebanks Consulting, 2009, World Heritage Status. Is there opportunity for economic gain? Research and analysis of the socio-economic impact potential of UNESCO World Heritage Site status, http://rebanksconsultingltd.com/resources/WHSTheEconomicGainFinalReport.pdf> [8.10.2011]

Rebanks, J., 2010, The price of lemons - World Heritage and economic development. Interview with James Rebanks, „World Heritage” 58, s. 79-82, http://www.pfdheritage.com/wh58 [15 October 2011]

Richards, G., 1996, Cultural Tourism in Europe, CABI, Wallingford

Richards, G., 2003, What is Cultural Tourism? [w:] A. van Maaren (red.) Erfgoed voor Toerisme, Nationaal Contact Monumenten, Amsterdam

Richards, G., 2018, Cultural tourism: A review of recent research and trends, „Journal of Hospitality and Tourism Management” nr 36, s. 12-21

Silva, C., 2017, Social Media’s Impact On Self-Esteem, „Huffington Post”, https://www.huffingtonpost.com/entry/social-medias-impact-on-self-esteem_us_58ade038e4b0d818c4f0a4e4 [23.10.2018]

Stainforth, E., 2016, From museum to memory institution: the politics of European culture online, „Museum and Society” 14 (2), s. 323-337

Starcevic, S., Konjikusic, S., 2018, Why Millennials As Digital Travelers Transformed Marketing Strategy in Tourism Industry, International Thematic Monograph Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia - Тourism in the Era of Digital Transformation, University of Kragu. https://ssrn.com/abstract=3280320 [22.10.2018]

Szlendak, T., Nowiński, J., Olechnicki, K., Karwacki, A., Burszta, W.J., 2012, Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Sztompka, P., 2016, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Warszawa

Takavoli, R., 2018, Netnography in tourism – Beyond Web 2.0, „Annals of Tourism Research”, https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.06.002

Tegmark, M., 2018, Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence, Penguin, London

The Economist Intelligence Unit, 2016, A New Age of Culture. The Digitisation Of Arts And Heritage, http://newageofculture.eiu.com [20.10.2018]

Trunfio, M., Della Lucia, M., 2016, Toward Web 5.0 in Italian Regional Destination Marketing, „Emerging Issues in Management” 2, s. 60-75

Tzouganatou, A., 2018, Can Heritage Bots Thrive? Toward Future Engagement in Cultural Heritage, „Advances in Archaeological Practice” 6 (4), s. 377-383

UNESCO, 2015, Zarządzanie Światowym Dziedzictwem Kulturowym, Narodowy Instytut Kultury, Warszawa

UNWTO, 2017, Definitions. Committee on Tourism and Competitiveness (CTC), http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ctcdefinitionsenweb.pdf [22.10.2018]

UNWTO, 2018, International Seminar on Harnessing Cultural Tourism through Innovation and Technology (concept note), http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/concept_note_international_

seminar_on_harnessing_cultural_tourism.pdf [22.10.2018]

Wiltshier, P., Clarke, A., 2016, Virtual cultural tourism: Six pillars of VCT using co-creation, value exchange and exchange value, „Tourism and Hospitality Research” nr 17(4), s. 372-383

Zawistowska, H., 2017, Prawne bariery wykorzystania obiektów zabytkowych na cele świadczenia usług turystycznych, [w:] E. Biernat i E. Dziedzic (red.), Trendy w turystyce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 347-364

Zbozień, M., 2016, Beacony w muzealnictwie – przypadek krakowskiego MOCAKu, ekultura, Kraków
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.1055

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Michał Ryszard Koskowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642