Turystyka w czasach zarazy. Jak współczesne epidemie zmieniają turystykę kulturową?

Armin Mikos von Rohrscheidt, Paweł Plichta

Abstrakt


Ogłoszona przez przedstawicieli WHO światowa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i stan zagrożenia w większości państw, regionów i miast stanowiących cel wyjazdów turystycznych odcisnęły znaczące piętno na branży turystycznej. Szkody i skutki bieżącej sytuacji są i będą odczuwane pod wieloma względami jeszcze długo.

W tym kontekście warto poddać dyskusji eksperckiej interdyscyplinarny problem ochrony zdrowia w perspektywie turystyki kulturowej pozostający – jak pokazują ostatnie tygodnie ważną, międzykulturową i globalną kwestią.

Działalność Patricka Mansona (1844–1922) w latach 90. XIX wieku dała początek nowej dyscyplinie – medycynie tropikalnej. W polskich warunkach jej pionierem był Józef Jakóbkiewicz (1892–1953), który utworzył na bazie oddziału Państwowego Zakładu Higieny – Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Współcześnie problematyka interesująca badaczy turystyki kulturowej oraz samych turystów kulturowych należy do tematów dynamicznie rozwijającej się specjalności medycyny podróży, na pograniczu której stawiamy kolejne pytanie skierowane do badaczy, teoretyków i praktyków turystyki kulturowej, zapraszając również do wypowiedzi specjalistów nauk medycznych, farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu.

Jakie zjawiska w turystyce będące skutkami epidemii i reakcji na nie (państw, instytucji, samych turystów) już teraz są obserwowane i mogą być przedmiotem badań. Czy wystarczająca pozostaje świadomość zagrożeń również tych epidemiologicznych przedstawicieli branży turystycznej oferujących zarówno zorganizowane dalekie podróże, jak i lokalne przedsięwzięcia? Jak są oni przygotowani – ewentualnie jak powinni się przygotować – na oczekiwania i wymagania klientów/uczestników związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem, także w wymiarze epidemiologicznym? Jakie innowacyjne środki bezpieczeństwa winno się wprowadzić jako stałą praktykę w turystyce kulturowej ograniczającą zarówno realne niebezpieczeństwa, jak i – czego można się spodziewać – obawy i lęki, które pozostaną po ustaniu obecnej pandemii? Jakie inne zagrożenia w tym obszarze dla turystyki kulturowej ujawniły ostatnie tygodnie? Jakie mogą jeszcze zostać sformułowane w ich kontekście inne niebezpieczeństwa w perspektywie osób i podmiotów zainteresowanych turystyką kulturową? Jak zwykle zapraszamy dyskutantów do wypowiedzi odnoszących się do wybranych zaprezentowanych tu zagadnień.

Podsumowując, stawiamy zatem problem przyszłości turystyki kulturowej w obliczu globalnych i lokalnych wyzwań, pytając – nie „czy” – ale: jak współczesne epidemie zmieniają turystykę kulturową?

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berlioz H., 2019, Pamiętniki, t. 1, przeł. K. Losson, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Borowski S., 1973, Stosunki społeczno-gospodarcze. Ludność, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. II: Lata 1793-1918, red. W. Jakóbczyk, Poznań

Buzan B., Wæver O., 2009, Macrosecuritisation and security constellations: reconsidering scale in securitisation theory, „Review of International Studies”, Vol. 35, No. 2, s. 253-276

Cegielska P., 1997, Z moich wspomnień. Przechadzki po mieście, Poznań

Chojnicki Z., 2003, Koncepcje i zastosowanie metafory w geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] H. Rogacki, red., Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 11-20

Conrad P., 1992, Medicalization and social control, „Annual Review of Sociology”, Vol. 18, No. 1, s. 209-232

Conrad P., Schneider J. W., 1980, Looking at levels of medicalization: a comment on Strong’s critique of the thesis of medical imperialism, „Social Science & Medicine. Part A”, Vol. 14, No. 1, s. 75-79

Edensor T., 2000, Staging Tourism. Tourists as Performers, „Annals of Tourism Research”, Vol. 27, No. 2, s. 322-344

Gładkowska-Rzeczycka J. J., 2009, Zdrowie – choroby nie tylko w pradziejach, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, nr 15, s. 37-74

Graburn H.H.N., 1983, The Anthropology of Tourism, „Annals of Tourism Research”, Vol. 10, s. 9-33

Haynes D.M., 1996, Social Status and Imperial Service: Tropical Medicine and the British Medical Profession in the Nineteenth Century, [w:] Warm Climates and Western Medicine, D. Arnold (ed.), s. 208-226 (Clio Medica, Vol. 35)

Hoffmann M., 2016a, Eksplanacyjny potencjał koncepcji medykalizacji w nauce o stosunkach międzynarodowych, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne”, nr 2, s. 87-102

Hoffmann M., 2016b, Studia medykalizacyjne jako nowa rama opisu zjawisk z zakresu bezpieczeństwa narodowego, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A”, nr 1, s. 387-398

Kaczmarek J., 2019, Drogi myślenia w geografii społecznej, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 46, s. 7-18

Kasprzak K. 2019. Bioasekuracja skutecznym sposobem na ASF, „Przegląd Komunalny”, nr 2, s. 50-53

Kasprzak K., 2020, Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń w Polsce, „Przegląd Komunalny”, nr 4, s. 71-75

Krzyk J., 2020, Pierwsza pandemia, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Ale Historia” 6 IV

Kucharzewski F., 1879, Wodociągi i kanalizacja w Warszawie. Projekty dawniejsze – projekt Lindley’a, Warszawa

Kulesza R., 2006, Wojna peloponeska, Kraków

MacLeod N., 2005, Cultural Tourism: Aspects of Authenticity and Commodification, [w:] Cultural Tourism in a Changing World Politics, Participation and (Re)presentation, M. Smith, M. Robinson (ed.), Toronto, s. 177-190

Mączak A., 1978, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa

Motty M., 1957, Przechadzki po mieście, t. 1, oprac. Z. Grot, Warszawa

Myśliwski W., 2019, Widnokrąg, Wydawnictwo Znak, Kraków

Norwich J.J., 2012, Niezwykłe historie papieży. Dzieje papieży – od św. Piotra do Benedykta XVI, Warszawa

Perec G., 2019, Przestrzenie, przeł. A. Daniłowicz-Grudzińska, Lokator, Kraków

Pessoa F., 2013, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie, przeł. M. Lipszyc, Lokator, Kraków

Proust M., 2018, W poszukiwaniu utraconego czasu, t. 1: W stronę Swana, przeł. K. Rodowska, Officyna, Łódź

Worboys M., 1996, Germs, Malaria and the Invention of Mansonian Tropical Medicine: From ‘Diseases in the Tropics’ to ‘Tropical Diseases’, [w:] Warm Climates and Western Medicine, D. Arnold (ed.), s. 181-207 (Clio Medica, Vol. 35)

Zarzycki M., Zygmanowska M. (red.), 2015, Poznań – 150 lat wodnej tradycji. Od poznańskich wodociągów i kanalizacji do Aquanetu 1865-2015, Poznań

Żelichowski R., 2002, Lindleyowie. Dzieje inżynierskiego rodu, Warszawa

Żelichowski R., 2016, Między uciskiem narodowym a rozwojem gospodarczym. Warszawa Lindleyów 1875-1917, [w:] R. Żelichowski, P. E. Weszpiński (red.), William Heerlein Lindley. Plan Warszawy 1912. Plan niwelacyjny miasta Warszawy. Zdjęcie pod kierunkiem Głównego Inżyniera W.H. Lindleya, Warszawa, s. 11-116

TRINET 2020, dyskusja na temat pandemii badaczy turystyki uczestniczących w Tourism Research Information Network między 18.03 a 7.04.2020 na internetowej liście dyskusyjnej TRINET-L@lists.hawai.edu (każdorazowo podano nazwisko autora wypowiedzi)

WHO, 1946, Constitution of the World Health Organization, [online:] https://www.who.int/ governance/eb/who_constitution_en.pdf, [15.04.2020]

WHO, 2012, Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases – A roadmap for implementation, raport, Genewa s. 7-14, [online:] https://apps.who.int/ iris/bitstream/handle/10665/70809/WHO_HTM_NTD_2012.1_eng.pdf?sequence=1, [15.04.2020]

WHO, 2013, Neglected tropical diseases, rezolucja z 27 maja 2013 r., WHA66.12, [online:] https://www.who.int/neglected_diseases/mediacentre/WHA_66.12_Eng.pdf, [15.04.2020]

WHO, 2016, Addressing the burden of mycetoma, rezolucja z 28 maja 2016 r., WHA69.21, [online:] https://www.who.int/neglected_diseases/mediacentre/WHA_69. 21_Eng.pdf, [15.04.2020]

WYSE 2020, COVID-19 Travel business impact series – Survey 1, p. 1, 2, seria prognoz badaczy opublikowanych przez WYSE Travel Confederation, www.wysetc.org


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Armin Mikos von Rohrscheidt, Paweł Plichta


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642