Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich)

Iryna Manczak, Katarzyna Sanak-Kosmowska,, Maria Bajak

Abstrakt


Nowoczesne technologie znajdują szerokie zastosowanie w działalności różnych organizacji, w tym także instytucji kultury. W przypadku muzeów pozwalają one wzbogacić i usprawnić zwiedzanie wystaw i ekspozycji. Oferują również szereg innych możliwości pozwalających na zwiększenie zaangażowania publiczności. Jednym z takich rozwiązań są beacony. Stanowią one rodzaj urządzeń, które transmitują sygnał bluetooth w celu mikrolokalizacji osób i przedmiotów. W sytuacji znalezienia się użytkownika w zasięgu beaconów, urządzenie to łączy się z kompatybilnym programem mobilnym, aktywując transmisję komunikatów o spersonalizowanym charakterze. Kluczowym celem artykułu jest zbadanie znaczenia beaconów w komunikacji wybranych muzeów z turystą kulturowym z niepełnosprawnością. Postanowiono także zidentyfikować sposoby wykorzystania beaconów w działaniach muzealnych podejmowanych na rzecz omawianego segmentu ruchu turystycznego. W ramach podjętego tematu przeanalizowano wyniki wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami wybranych instytucji muzealnych, wykorzystujących beacony w swojej działalności. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano zachowania turystów kulturowych z niepełnosprawnością. W dalszej części dyskusji zaprezentowano funkcjonalności beaconów, które mogą mieć zastosowanie w komunikacji z analizowanym segmentem ruchu turystycznego. W kluczowej części rozważań omówiono wyniki zrealizowanych wywiadów pogłębionych. W wywiadach uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji kultury: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Na kanwie podjętej dyskusji stwierdzono, że szersze wykorzystanie rozwiązań opartych o funkcjonalności beaconów można osiągnąć w wyniku ich skonfigurowania i dostosowania do potrzeb grup z poszczególnymi dysfunkcjami.


Słowa kluczowe


beacony; komunikacja; muzea; rodzaje niepełnosprawności; turysta kulturowy z niepełnosprawnością

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajak M., 2019, Equal Opportunities for People with Disabilities in Public Institutions through Beacons, Oxford Conference Series, s. 55-64

Bakhshi H., Throsby D., 2012, New technologies in cultural institutions: theory, evidence and policy implications, „International Journal of Cultural Policy”, vol. 18, no. 2, s. 205–222, DOI: 10.1080/10286632.2011.587878

Banaszkiewicz M., 2018, Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Beacony w muzealnictwie. Przypadek krakowskiego MOCAKu, http://warsztat.org.pl/wp-content/uploads/2016/03/casestudy_mocak11.pdf, 17.07.2020

Blichfeldt B. S., Nicolaisen J., 2011, Disabled travel: not easy, but doable, „Current Issues in Tourism”, vol. 14, no. 1, s. 79 –102, https://doi.org/10.1080/13683500903370159

De Cerio D., Hernández A., Valenzuela J.L., Valdovinos A., 2017, Analytical and Experimental Performance Evaluation of BLE Neighbor Discovery Process Including Non-Idealities of Real Chipsets, ,,Sensors”, vol. 17(499), s. 1-23, DOI: 10.3390/s17030499

De Rosset A., Zielonka K., 2016, Aplikacje mobilne w muzeach, moda czy potrzeba?. „Muzealnictwo”, nr 57, s. 236-244, DOI: 10.5604/04641086.1220430

Francuz S., Calińska-Rogala D., 2019, Ocena przystosowania atrakcji turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 20, z. 2, cz. 2, s. 315-328

Gabrat M., 2017, Społeczny wymiar niepełnosprawności w teorii ekonomii, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, nr 5(10), s. 63-84, DOI: 10.18559/SOEP.2017.10.5.

Folga-Januszewska D., Jaskanis P., Waltoś S., 2010, Projekt prawa o muzeach, „Muzealnictwo”, nr 51, s. 11-21

Gmiterek G., 2017, Wykorzystanie aplikacji mobilnych w muzeach – przegląd i analiza polskich projektów, „E-mentor”, nr 2(69), s. 25–39, opublikowano: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/69/id/1296, http://dx.doi.org/10.15219/em69.1296

Godlewski P., 2016, Badania nad turystyką niepełnosprawnych w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, nr 6, s. 441-451

Grabowski J., Milewska M., Stasiak A. 2007, Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, Wydawnictwo WSTH, Łódź

Janus A. 2015, Muzea i ludzie [w:] Laboratorium muzeum. Społeczność Banaś A., Janus A. (red.), Muzeum Warszawy, s. 9-19, opublikowano: http://laboratoriummuzeum.pl/wp-content/uploads/2016/02/Laboratorium-muzeum-spolecznosc.pdf

Kaganek K., 2013, Uwarunkowania uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne, „Folia Turistica”, nr 29, s. 7-29

Kaganek K., 2017, Wybrane uwarunkowania i funkcje turystyki jako determinanty uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne ruchowo, wzrokowo i słuchowo, „Folia Turistica”, nr 43, s. 107-125

Kastenholz E., Eusebio C., Figueirido E., 2015, Contributions of tourism to social inclusion of persons with disability, „Disability&Society”, vol. 30, iss. 8, s. 1259-1281, https://doi.org/10.1080/09687599.2015.1075868

Kociszewski P., 2017, Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów), „Turystyka Kulturowa”, nr 1, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/813, s. 80-105

Kolwitz M., Radlińska I., 2015, Kształtowanie się współczesnego paradygmatu niepełnosprawności, „Pomeranian Journal Life of Sciences”, nr 61(3), s. 270-277

Krysiak M., Głowania S., 2017, Wpływ zastosowań nowoczesnych technologii na atrakcyjność i popularność muzeów w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. „Biznes w kulturze - kultura w biznesie: nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne”, s. 96-107

Macalik J., 2018, Museum's marketing communication tools - results of empirical research, „Management Sciences”, vol. 23, no. 2, s.12-18

Machalski D., Kołpa M., Grochowska A., 2019, Postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, „Health Promotion & Physical Activity”, nr 4(9), s. 40-45

Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., 2019a, Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums, „Cultural Management: Science and Education”, no. 3(2), s. 83-94. DOI: 10.30819/cmse.3-2.05

Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., 2019b, Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi, „Zarządzanie w Kulturze”, nr 20(4), s. 551-564, DOI:10.4467/20843976ZK.19.033.11712

Maison, D. 2010, Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Miński R. 2017, Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, XIII(3), www.przegladsocjologiijakosciowej.org [dostęp: 6.07.2020], s. 30-51

Najda-Janoszka M., Sawczuk M. 2018, Museums as a research object in the strategic management field, „Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands”, vol. 17, pp. 51-67

NIMOZ 2019, Statystyka Muzeów. Muzea w 2018 roku, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa

Niemczyk A., 2012, Turyści krajowi i zagraniczni oraz ich zachowania związane z podróżami kulturowymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 25, s. 105-118

Olejnik I., Kaczmarek M., Springer A., 2018, Badania jakościowe. Metody i zastosowania, CeDeWu, Warszawa

Pawłowska A. 2019, Usłyszeć obraz, „Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych”, nr 1(8), http://repozytorium.p.lodz.pl/handle/11652/2591, s. 32-34

Popiel M., 2014, Od niepełnosprawności do turystyki dostępnej. Problem segmentacji rynku oraz kreowania produktów turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica”, t. 7, s. 121-132

Sanak-Kosmowska K., Bajak M., Filip J., Kargula N., 2018, Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej, ,,Marketing i Rynek”, 25(10), s. 17-23

Skalska T., 2011, Turystyka osób niepełnosprawnych, [w:] Dłużewska A. (red.), Nowe wyzwania edukacji turystycznej. Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych. Turystyka osób niepełnosprawnych, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, Warszawa

Spachos P., Plataniotis K. N., 2020, BLE Beacons for Indoor Positioning at an Interactive IoT-Based Smart Museum, „Institute of Electrical and Electronics Engineers System Journal’’, February, s. 1-11, DOI: 10.1109/JSYST.2020.2969088

Szlenk J., 2016, Wpływ braku wiedzy i informacji na turystykę osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzenie” nr 22, s. 123–133

Ścibiorska-Kowalczyk I., 2017, Konsumenci w turystyce muzealnej, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/707/767, s. 60-73

Woronowicz S., Niepełnosprawność - wybrane zagadnienia społeczne i prawne, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, s. 1-22, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/126/plik/ot-632_internet.pdf, [dostęp: 14.07.2020]

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Zajadacz A. 2012, Turystyka osób niesłyszących, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Iryna Manczak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642