Pytanie 91: Potencjał muzeów uczelnianych w turystyce kulturowej. Jaki potencjał kryje się w muzeach uczelnianych dla turystyki kulturowej?

Joanna Ślaga, Paweł Plichta

Abstrakt


Na mapach turystycznych większości miast stałymi punktami i atrakcjami turystycznymi pozostają muzea. W zależności od skali ruchu turystycznego, form promocji w kontekście innych konkurencyjnych obiektów, ich lokalizacji, wytyczonych tras oraz preferencji turystów kulturowych cieszą się one różnym zainteresowaniem.
W miejskim pejzażu kulturowym i turystycznym specyficzną grupą tych instytucji pozostają muzea uczelniane. Będąc instytucjami kulturowej pamięci o dziejach danej wszechnicy, osiągnięciach jej pracowników i absolwentów, przechowując najcenniejsze lub najciekawsze artefakty, muzea te spełnią jednak – nie tylko zresztą w środowiskach akademickich – rozmaite role: edukacyjne, promocyjne, popularyzatorskie. Zbiegają się bowiem w ich narracjach elementy dziedzictwa kulturowego zarówno miast, jak i regionów, państw, narodów, grup społecznych, niekiedy także grup etnicznych czy religijnych. O wzrastającej i umacniającej się randze tych jednostek świadczy m.in. powstanie w 2012 roku i dynamiczna działalność Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.
W kontekście rozwoju turystyki kulturowej, nowych wyzwań stojących zarówno przed uczelniami, instytucjami kulturalnymi, jak i branżą turystyczną zapraszamy do dyskusji nad potencjałem muzeów uczelnianych w turystyce kulturowej.
Jaką rolę pełnią i mogą spełniać w lokalnych, miejskich warunkach? Czy – a jeśli tak, to jakie – na tym etapie ich funkcjonowania można wskazać dobre praktyki otwierania ich podwojów dla turystów kulturowych? Jakie nowoczesne i tradycyjne formy i rozwiązania muzealnicze sprzyjają promocji dziedzictwa kulturowego i popularyzacji dorobku środowisk naukowych? Czego oczekują od muzeów uczelnianych przedstawiciele branży turystycznej: przewodnicy, piloci wycieczek, touroperatorzy? Jak powinna wyglądać współpraca między muzealnikami, władzami lokalnymi i centralnymi oraz przedstawiciele branży turystycznej, aby z oferty muzeów uczelnianych chętniej, częściej i efektywniej korzystali turyści kulturowi?
Podsumowując, pytamy zatem: jaki potencjał kryje się w muzeach uczelnianych dla turystyki kulturowej?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barańska K., 2013, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków

Barbarzak D., 2020, Zupełnie nowa – ta sama opowieść. Oprowadzania tematyczne po ekspozycji Bramy Poznania ICHOT jako przykład zastosowania zasad interpretacji dziedzictwa, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 128-153

Bończuk-Dawidziuk U., 2018, Kształtowanie tożsamości. 25 lat Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, „Opuscula Musealia”, nr 25, s. 9-19

Bulotaite N., 2003, University Heritage – An Institutional Tool for Branding and Marketing, „Higher Education in Europe”, Vol. 28, No. 4, s. 449-454

Chlewicka-Mączyńska, A. 2018, Sprawozdanie z Konferencji „Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości” Politechnika Łódzka, 17-19 września 2018 roku, „Santander Art and Culture Law Review”, nr 1, s. 243-246

Chrzanowski M., 2018, Muzeum uczelniane: muzeum idei/ muzeum rzeczy, „Opuscula Musealia”, nr 25, s. 21-33

Czerwiński J., 1993, Wrocław: przewodnik, Wydawnictwo „Leopoldinum” Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Dados D., 2017, Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, [w:] H. Kowalski, M. Grassmann, M. Bukowski, J. Ślaga, M. Piszczatowska (red.), Muzea uczelniane. Katalog, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, Warszawa, s. 240-245

De Clercq S., 2009, The role of university museums in documenting contemporary research, „Opuscula Musealia”, nr 17, s. 13-21

Dziurla H., 2011, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego (Leopoldina), [w:] Eysymont R., Ilkosz J., Tomaszewicz A., Urbanik J. (red.), Leksykon architektury Wrocławia, Wrocław, s. 376-379

Falk J. H., Dierking L. D., 2000, Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning, Walnut Creek

Falk J.H., Dierking L.D., 2013, The Museum Experience Revisited, Routledge, New York–London

Gaweł Ł., 2013, Rec.: Katarzyna Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013, „Turystyka Kulturowa”, nr 10, s. 53-56

Godlewski G., 2017, Turystyka industrialna w Nowej Słupi – stan obecny i perspektywy rozwoju na przykładzie działalności Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego i Centrum Kulturowo-Archeologicznego, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 123-140

Gołaska M., 2006, Działalność Muzeum Akademii Rolniczej w latach 1999-2006, „Wieści Akademickie”, nr 5 (104), s. 21-22

Grygier P., 2020, Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, „Wieści Akademickie”, nr 3-4 (258-259), s. 18

Hochleitner J., 2013, Oferta muzealna w perspektywie oczekiwań turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 7, s. 62-72

Hochleitner J., Rekuć I., 2017, Zarządzanie wydarzeniami muzealnymi na przykładzie „Oblężenia Malborka”, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 145-159

Jubileusz 100-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu, 2019, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Karwowska-Politewicz B., 2014, Wspólny-niespójny mianownik uczelni i muzeów, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 15, s. 73-89

Kołodziejczyk K., 2017, Muzea regionalne w Republice Czeskiej – różnorodność użytkowania zabytkowych siedzib, „Turystyka Kulturowa”, nr 6, s. 94-139

Kordowska M., 2015, Współczesne muzea przyrodnicze w Polsce i ich działalność, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 24-40

Kowalski H., Grassmann M., Bukowski M., Ślaga J., Piszczatowska M. (red.), 2017, Muzea uczelniane. Katalog, Warszawa

Kozłowska M. (red.), 2019, Uniwersytet Poznański (1919-2019). Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Historia i luminarze nauki, Poznań

Kruczek Z., 2015, Rec.: Turystyka muzealna (przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie), red. Agata Niemczyk i Renata Seweryn, Kraków 2015, „Turystyka Kulturowa”, nr 9, s. 68-70

Kruczek Z., 2017, Frekwencja w atrakcjach turystycznych 2011-2015, Kraków

Kulak T., Pater M., Wrzesiński W., 2002, Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702–2002, Wrocław

Kultura w 2018, GUS, Warszawa–Kraków 2019

Kumięga P., 2018, Rola uniwersytetów w rozwoju innowacji – trzecia misja uczelni, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3, s. 335-347

Leja K., 2015, Trzy misje uczelni, trzy ścieżki kariery, „Forum Akademickie”, nr 1, [online:] https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2015/01/trzy-misje-uczelni-trzy-sciezki-kariery/ [20.08.2020]

Leśniewski A., 2009, Społeczne placówki muzealne jako zaplecze regionalnej turystyki kulturowej na przykładzie Muzeum Regionalnego w Trzemesznie, „Turystyka Kulturowa” nr 6, s. 13-27

Łukasiewicz N., 2019, Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 100-116

Małkowska-Bieniek E., 2009, Polskie judaika jako magnes turystyczny, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 29-62

Matoga Ł., Pawłowska A., 2016, Muzea uczelniane w Polsce – przestrzeń spędzania czasu wolnego inspirowana nauką. Stan obecny i kierunki rozwoju w kontekście turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 46-66

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 4-21

Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii i kultury oraz oferta turystyczna, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka i kultura, wspólnie zyskać, Łódź, s. 95-126

Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Polska: największe muzeum fortyfikacji na wolnym powietrzu w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 20-48

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Turysta kulturowy w polskich muzeach, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 99-109

Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Kraków–Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2020, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. II: Obszary, relacje, oferta, Poznań

Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2016-2018, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Niemczyk A., Seweryn R. (red), 2015, Turystyka muzealna (przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie), Kraków

Nowacki M., 2020, Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 12-40

Nowacki M., Kruczek Z., 2020, Experience marketing at tourist attractions: the co-creation of visitor experiences, emotions and satisfaction, „Museum Management and Curatorship”, https://doi.org/10.1080/09647775.2020.1730228

Pabian A., 2011, Uczelniane muzeum narzędziem public relations szkoły wyższej, „Zeszyty Naukowe” (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce), nr 8, s. 61-71

Roszak J., 2015, Zgromadzone z braku wieczności. Muzea literackie w ofercie turystycznej Lubelszczyzny, „Turystyka Kulturowa”, nr 12, s. 6-21

Różańska R., 2014, Muzeum bez strony internetowej? O zgubnych skutkach braku promocji europejskich muzeów instrumentów muzycznych dla potencjału turystyczno-kulturowego tych instytucji, „Turystyka Kulturowa”, nr 10, s. 52-64

Simon N., 2010, The Participatory Museum, Museum, Santa Cruz, USA

Stefanik M., Kamel M., 2013, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa”, nr 8, s. 5-23

Sterling C., 2019, Designing ‘Critical’ Heritage Experiences: Immersion, Enchantment and Autonomy, „Archaeology International”, Vol. 22, no. 1, s. 100-113

Stobiecka M., 2019, Kłopotliwa materialność dziedzictwa przyszłości, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 112-122

Strategia 2020, Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, „Pomorskie 2020”, [online:] https://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/21727/Strategia+Rozwoju+Województwa+Pomorskiego+2020/09a4e111-1310-41a5-bc58-255df242bcb0, [15.08.2020]

Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2016-2022, 2016, Poznań, [online:] https://skylark.up.poznan.pl/sites/default/files/repozytorium/Strategia-wersja%20 wydawnicza.pdf, [1.08.2020]

Stryjkowski K., Kozłowska M., 2019, Akademia Rolnicza (1972-2008). Infrastruktura i jej rozwój, [w:] M. Kozłowska (red.), Uniwersytet Poznański (1919-2019). Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Historia i luminarze nauki, Poznań, s. 132-143

Ścibiorska-Kowalczyk J., 2017, Konsumenci w turystyce muzealnej, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 60-73

Święch J., 2015, Muzealium – między kryzysem a potrzebą autentyzmu. Odkrywanie kontekstu, [w:] M. Wysocki (red.), I Kongres Muzealników Polskich, Warszawa 2015

Święch J., 2018, Czy potrzebne są muzea uczelniane?, „Opuscula Musealia”, nr 25, s. 109-114

Theme Index and Museum Index: The Global Attractions Attendance Report, TEA/AECOM 2019

Waltoś S., 2016, Żal jest wychodzić z MUJ, rozm. Dorota Folga-Januszewska, [w:] P. Jaskanis (red.), Muzea, muzealia, muzealnicy. Ważne rozmowy, Kraków

Waltoś S., 2019, Wędrowanie po wyspach pamięci, Warszawa

Wartecka-Ważyńska A., 2018, Rec.: Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak, Turystyka muzealna, Warszawa 2017, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 113-114

Wikipedia, 2020, Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, [online:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Uniwersytetu_Przyrodniczego_w_Poznaniu [1.08.2020]

Wyka E., 2018, Muzeum uczelniane w służbie społeczności akademickiej, „Opuscula Musealia”, nr 25, s. 127-133

Wyka E., Taborska M., 2018, University Museums in Poland, „Opuscula Musealia”, nr 17, s. 31-38

Wyszowska I., Jędrysiak T., 2017, Turystyka muzealna, Warszawa

Zięba K., 2018, Muzea uczelniane w Polsce, „Muzealnictwo”, t. 59, s. 79-85


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Joanna Ślaga, Paweł Plichta


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642