Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych – Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

Paweł Plichta

Abstrakt


Przez trzy lata Kraków skupiał uwagę osób zainteresowanych jednym ze współczesnych, masowych wydarzeń religijnych, jakim od połowy lat 80. XX wieku są Światowe Dni Młodzieży. 28 lipca 2013 roku na plaży Copacabana papież Franciszek, kończąc XXVIII Światowe Dni Młodzieży, zaprosił młodych ludzi z całego świata na kolejne spotkanie do Polski. Po Częstochowie, która była pierwszym polskim gospodarzem ŚDM w 1991 roku, Kraków dołączył do kilkunastu miast na świecie kojarzonych z religijnymi, modlitewnymi spotkaniami papieży z młodymi, obok Rzymu (1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Denver (1993), Manili (1995), Paryża (1997), Toronto (2002), Kolonii (2005), Sydney (2008), Madrytu (2011), Rio de Janeiro (2013), Panamy (2019) i Lizbony, gdzie ŚDM mają odbyć się w 2023 roku. Perspektywa przyjazdu do grodu Kraka tysięcy osób stała się również powodem organizacji w Polsce wielu wydarzeń o różnym charakterze i zasięgu poświęconych ŚDM. O początkach i ewolucji spotkań młodych z papieżem przypomniano w trakcie zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie międzynarodowej konferencji pt. „Światowe Dni Młodzieży. Źródła i rozwój idei // Le Giornate Mondiali della Gioventù. Fonti e sviluppo di un’idea universale”. W dniach 1-2 kwietnia 2016 roku, czyli na krótko przed przyjazdem tłumów pielgrzymów do miasta Jana Pawła II, w murach Collegium Novum UJ spotkali się przedstawiciele miast organizujących ŚDM w poprzednich latach [por. Jackowski 2016]. Wśród wielu poruszanych i analizowanych wątków – już wówczas podkreślano jak istotnym czynnikiem dla wizerunku każdego z tych miast były ŚDM, choć formy ich promocji a także sposoby ich relacjonowania zmieniały się na przestrzeni lat. Warto w tym miejscu wspomnieć, że efektem tego przedsięwzięcia była publikacja, w której przedstawiono spektrum rozmaitych zagadnień związanych z tym wielkim wydarzeniem [Stala, Porębski 2016]. Wielu uczonych wykorzystało wielkie wydarzenie religijne odbywające się w stolicy Małopolski jako okazję do przeprowadzania badań empirycznych z zastosowaniem sobie właściwych narzędzi, metod i perspektyw badawczych. W ich wyniku opublikowano raporty, artykuły i prace naukowe ukazujące znaczenie i wpływ ŚDM na zagranicznych i polskich uczestników wydarzenia [por. Bajgier-Kowalska, Tracz 2019; Niedźwiedź 2019, 2017b; Grabińska 2018; Narbona, Arasa 2018; Stala, Guzik 2018; Seweryn 2017a-b; 2018; Tutak 2018; Borkowski 2017; Kieca, Kleska 2017; Kusiak 2017; Panuś 2017; Połowianiuk i in. 2017a-c; Czech, Korporowicz, Porębski 2016; Czech, Żaliński 2016; Kozak, Pęziński 2016; Labendowicz 2016; Rysz 2016; Stachowska 2016; Szczodry 2016], a także mieszkańców Krakowa i innych miejscowości goszczących młodych ludzi z całego świata [por. Bik, Stasiak 2020; 2017]. Tylko w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało też kilkadziesiąt prac dyplomowych, których tematem uczyniono ŚDM.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk J., 2014, Wokół prawnej definicji sanktuarium, „Prawo Kanoniczne”, nr 3, s. 65-82

Bajgier-Kowalska M., Tracz M., 2019, Wpływ Światowych Dni Młodzieży na rozwój społeczno-gospodarczy Krakowa i okolic, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica”, nr 13, s. 150-165

Banaszkiewicz M., 2012, Rosyjska turystyka kulturowa w Krakowie, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 18-31

Bik J., Stasiak A., 2017, Światowe Dni Młodzieży w archidiecezji łódzkiej, [w:] B. Włodarczyk, (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2016 roku, Łódź, s. 145-168

Bik J., Stasiak A., 2020, World Youth Day 2016 in the Archdiocese of Lodz: An Example of the Eventization of Faith, „Religions”, Vol. 11, 503

Borkowski K., (red.), 2017, Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, „Ruch Turystyczny”, nr 2, Kraków

Brańka S., 2013, Postrzegana atrakcyjność Krakowa wśród odwiedzających turystów na tle wybranych miast europejskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 30, s. 451-464

Chagas J., 2015, Podstawowe założenia Światowych Dni Młodych, przeł. S. Mieszczak, „Pro Sacra Music”, nr 13, s. 45-51

Cleary A., 2013a, Pilgrims or Tourists? The Origins of World Youth Day, „Bulletin of the Christian Research Association”, Vol. 23, No. 2, s. 17-19

Cleary A., 2013b, World Youth Day: What difference does it make?, „Bulletin of the Christian Research Association”, Vol. 23, No. 4, s. 9-12

Czech F., Korporowicz L., Porębski A., 2016, Doświadczenia uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w świetle danych uzyskanych w ramach wywiadów jakościowych, [w:] L. Korporowicz, P. Plichta, (red.), Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, Kraków, s. 229-253

Czech F., Żaliński A., 2016, Doświadczanie wspólnoty międzykulturowej. Charakterystyka uczestników Światowych Dni Młodzieży w oparciu o dane uzyskane za pomocą badań ankietowych, [w:] L. Korporowicz, P. Plichta, (red.), Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, Kraków, s. 255-280

Dąbrowska M., Piętka A., (red.), 2015, Św. Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek do młodzieży. Listy, orędzia, przemówienia, homilie, Poznań

De la Cierva Y. (ed.), 2018, Megaevents of the Catholic Church: Logbook for organizers and communicators, Mexico City

Dowson R., 2017, Towards a definition of Christian Mega-Events in the 21st Century, „International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage”, Vol. 5, No. 3, doi:https://doi.org/10.21427/D7XD 8R

Dudziak J., 1983, Prawno-kanoniczna koncepcja sanktuarium, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, t. 9, s. 60-74

Dużyk-Dyna P., 2016, Marketing w sporcie: sport w marketingu: młodzi o sporcie 2016, [w:] K. Nessel, (red.), Młodzi o sporcie 2016. Marketing w sporcie, sport w marketingu, Kraków, s. 50-72

Gaweł Ł., 2016, Ekonomiczny wymiar Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, [w:] A. Kozak, P. Pęziński, (red.), Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Wybrane wyniki badań, Warszawa, s. 108-111

Gonzalez L. T. V., Loreto M. C., Zahra A., 2019, World Youth Day: Contemporaneous pilgrimage and hospitality, „Annals of Tourism Research”, Vol. 76, s. 80-90

Grabińska E., 2018, The Role and Impact of Transport Services During World Youth Day 2016, „European Journal of Service Management”, Vol. 26, No. 2, s. 95-102

Gryszel P., Nawrocka E., 2011, Systemy kształtujące wizerunek obszaru recepcji turystycznej, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 75, s. 49-59

Halter N., 2013, The Australian Catholic Church and the Public Sphere: World Youth Day 2008, „Journal of Religious History”, Vol. 37, No. 2, s. 261-282

Hepp A., Krönert V., 2009, Religious Media Events: The Catholic ‘World Youth Day’ as an Example for the Mediatisation and Individualisation of Religion, [w:] N. Couldry, A. Hepp, F. Krotz (eds.), Media Events in a Global Age, London, s. 265-282

Jackowski A. i in., 2016, Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016, „Alma Mater”, nr 186, s. 16-29

Jackowski A., 2001, Łagiewniki in the System of Poland’s and the World’s Pilgrimage Centres, „Peregrinus Cracoviensis”, nr 11, s. 143-152

Jackowski A., Sołjan I., 2010a, Rozwój sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach i jego wpływ na przemiany przestrzenno-funkcjonalne dzielnicy Łagiewniki i Borek Falęcki, [w:] S. Ciok, P. Migoń, (red.), Przekształcenia struktur regionalnych : aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Wrocław, s. 419-429

Jackowski A., Sołjan I., 2010b, Zasięg oddziaływania orędzia miłosierdzia na podstawie ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, [w:] F. Ślusarczyk, (red.), Promieniowanie orędzia miłosierdzia. Dziesięć lat po kanonizacji Siostry Faustyny, Kraków, s. 135-155

Jankowski A., Stachowiak L., Romaniuk K., (red.), 2000, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępem i komentarzami, przeł. W. Borowski i in., Poznań

Kalinowska-Żeleźnik A., Lusińska A., 2011, Spotkanie jako narzędzie przełamywania barier międzykulturowych na przykładzie Światowych Dni Młodzieży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 65, s. 139-149

KEP [Konferencja Episkopatu Polski], 1986, Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań Kieca M., Kleska Ł., 2017, Światowe Dni Młodzieży. Fenomen kulturowo-religijny, Warszawa

Komusińska J., 2015, Impact of Euro 2012 on the Perceived Attractiveness of Kraków Among Foreign Tourists, „Folia Turistica”, nr 37, s. 187-204

Kozak A., Pęziński P., (red.), 2016, Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Wybrane wyniki badań, Warszawa

Kusiak P., 2017, Polskie konflikty polityczne w cieniu Światowych Dni Młodzieży 2016. Wybrane problemy, [w:] M. Kieca, Ł. Kleska, Światowe Dni Młodzieży. Fenomen kulturowo-religijny, Warszawa, s. 147-171

Labendowicz S., 2016, Ewangelizacyjno-wspólnotowe przesłanie Światowych Dni Młodzieży, „Roczniki Teologiczne”, t. 63, nr 11, s. 23-57

Liro J., 2013, Znaczenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w kształtowaniu funkcji pielgrzymkowej Krakowa, [w:] R. Pawlusiński, (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Kraków, s. 385-392

Mandes S., Sadłoń W., 2018, Religion in a Globalized Culture: Institutional Innovation and Continuity of Catholicism. The Case of World Youth Day, „Annual Review of the Sociology of Religion”, Vol. 9, s. 202-221

Mason M., 2010, World Youth Day 2008: What did we gain? What did we learn?, „Australasian Catholic Record”, Vol. 87, No. 3, s. 334-348

Mikos von Rohrscheidt A., 2016a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. 3, Poznań [wyd. 1, Gniezno 2008; wyd. 2, Poznań 2010]

Mikos von Rohrscheidt A., 2016b, Analiza programów imprez turystycznych jako podstawa typologii uczestników turystyki religijnej, „Folia Turistica”, nr 39, s. 65-99

Mróz F., 2000, Szlakiem św. s. Faustyny Kowalskiej, „Peregrinus Cracoviensis”, nr 9, s. 23-39

Mróz F., 2001, Following St. Faustina Kowalska’s rout, „Peregrinus Cracoviensis”, nr 11, s. 25-41

Mróz Ł., 2012, Droga św. Jakuba Via Regia. Geneza i rozwój (ze szczególnym uwzględnieniem odcinka w województwie podkarpackim)„Peregrinus Cracoviensis”, nr 23, s. 73-90

Muolo M., 2015. Pokolenie Światowych Dni Młodzieży, przedm. S. Ryłko, wstęp M. Bedeschiego, przeł. M. Masny, Kraków

Narbona J., Arasa D., 2018, Mass religious events as opportunities for tourism promotion. An analysis of users’ visits to the website of World Youth Day 2016 in Krakow, „Church, Communication and Culture”, Vol. 3, No. 3, s. 379-388, DOI: 10.1080/23753234.2018.1540911

Niedźwiedź A., 2006, Kraków – „miasto papieskie”. Analiza symboliki i mitologii przestrzeni miejskiej, „Journal of Urban Ethnology”, nr 8, s. 25-45

Niedźwiedź A., 2017a, Framing the Pope within the Urban Space: John Paul II and the Cityscape of Kraków, [w:] V. Hegner, P. J. Margry, (eds. ), Spiritualizing the City: Agency and Resilience of the Urban and Urbanesque Habitat, London–New York, s. 81-101

Niedźwiedź A., 2017b, Globalny katolicyzm w polskiej scenografii – ŚDM 2016 w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Etnograficzne”, t. 45, z. 3, s. 277-297

Niedźwiedź A., 2019, Global Catholicism, Urban Heritage, National Politics: The 2016 World Youth Day in Kraków, „Etnografia Polska”, t. 63, z. 1-2, s. 185-204

Niemczyk A., 2017, Wielkie wydarzenia jako narzędzie komunikacji marketingowej miast, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, z. 8, cz. 3, s. 123-138

Niemczyk A., 2018, The City Assessed by Residents and Tourists a Year after a Religious Mega-Event (Study Case: World Youth Day in Cracow, Poland), „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, t. 16, nr 3, s. 35-42

Norman A., Johnson M., 2011, World Youth Day: The creation of a modern pilgrimage event for evangelical intent, „Journal of Contemporary Religion Vol. 26, No. 3, s. 371-385

Paliś B., 2015, Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa, „Marketing i Zarządzanie”, nr 40, s. 55-69

Panuś T. 2017, Religijny portret młodego uczestnika Światowych Dni Młodzieży 2016, „Polonia Sacra”, nr 4, s. 61-76

Pawlina A., Pilch K., 2014, Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla miast w XXI wieku. Pomiar wizerunku Krakowa jako age friendly city, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 7, s. 95-110

Pfadenhauer M., 2010, The eventization of faith as a marketing strategy: World Youth Day as an innovative response of the Catholic Church to pluralization, „International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing”, Vol. 15, No. 4, s. 382-394

Plezia P., 2009, Droga św. Jakuba: Korczowa–Przemyśl–Rzeszów–Tarnów–Kraków, [w:] I. Hodorowicz, F. Mróz, (red.), Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość, Kraków, s. 105-108

Plichta P., 2014, Rodzina wizytówką miasta. Przypadek Krakowa, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. 24, s. 97-116

Połowianiuk J., Składanowski M. Syczewski T., Mielnicki K., (red.), 2017a, Młodzież i doświadczenie wiary. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Lublin

Połowianiuk J., Składanowski M. Syczewski T., Mielnicki K., (red.), 2017b, Młodzież. Wartości. Kultura. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Lublin

Połowianiuk J., Składanowski M. Syczewski T., Mielnicki K., (red.), 2017c, Młodzież i przesłanie Kościoła. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Lublin

Prylińska M., 2011, Kształtowanie wizerunku miejsca wśród różnych grup docelowych na przykładzie produktu turystycznego „Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie”, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 1, s. 119-131

Prylińska M., Klimek T., 2011, Żydowski Kraków jako arena przewodnickich działań na styku kultur. Kształtowanie wizerunku miejsca wśród turystów oraz mieszkańców Krakowa, [w:] Z. Kruczek, (red.), Piloci i przewodnicy na styku kultur, Kraków, s. 71-82

Przyczyna W., 2017, Nauczanie papieża Franciszka o uchodźcach podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w relacjach dziennikarzy katolickich portali internetowych, „Polonia Sacra”, nr 4, s. 5-16

Rapacz M., Kaszowski L., 2001, The Development Perspectives of the Sanctuary of God’s Mercy in the District of Łagiewniki in Cracow, „Peregrinus Cracoviensis”, nr 11, s. 167-172

Rymarz R., 2007, The Impact of World Youth Day: A Twelve Month Follow-up of Under 18 Australian WYD 2005 Participants, „Australasian Catholic Record”, Vol. 84, No. 4, s. 387-400

Rymarz R., 2020, Teacher pilgrims at World Youth Day: a preliminary examination, „Journal of Beliefs & Values”, Vol. 41, No. 3, s. 331-341

Rysz S. J., 2016, Światowe Dni Młodzieży ‘2016 – analiza zagrożeń i szacowanie ryzyk populacyjnych. Studium na przykładzie województwa podkarpackiego, „Humanities and Social Sciences”, Vol. 23, nr 1, s. 105-122

Sadowska M., 2007, Światowe Dni Młodzieży – Opatrznościowe wydarzenia dla Kościoła i świata, [w:] H. Tomasik, (red.), Z młodzieżą do Chrystusa, Siedlce, s. 159-163

Seweryn R., 2014, Rola innowacyjnych produktów turystycznych w kreowaniu wizerunku obszaru recepcji (na przykładzie Podziemi Rynku Głównego w Krakowie), „Handel Wewnętrzny”, nr 6, s. 299-312

Seweryn R., 2017a, Demograficzno-geograficzne determinanty oceny bezpieczeństwa w turystyce (na przykładzie badań uczestników ŚDM Kraków 2016), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, z. 8, cz. 3, s. 29-44

Seweryn R., 2017b, Uczestnicy megawydarzenia – Światowych Dni Młodzieży. (Nie)typowa grupa turystów w Krakowie w 2016 r., „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 473, s. 507-518

Seweryn R., 2018, Motivations of volunteers and their role in the tourist promotion of the location of World Youth Day (on the example of Krakow), „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 1, s. 139-147

Singleton A., 2011, The impact of World Youth Day on religious practice, „Journal of Beliefs & Values”, Vol. 32, No. 1, s. 57-68

Socha P., 2000, Rozwój kultu Bożego Miłosierdzia w Polsce i na świecie, „Peregrinus Cracoviensis”, nr 9, s. 111-144

Socha P., 2001, Development of the Worship of Divine Mercy in Poland and Abroad, „Peregrinus Cracoviensis”, nr 9, s. 111-142

Sołjan I., Matlak H., 2001, Pilgrimages to the Shrine of the Divine Mercy at Cracow-Łagiewniki, „Peregrinus Cracoviensis”, nr 11, s. 153-162

Stachowska E., 2016, Event sacrum i młodości, czyli Światowe Dni Młodzieży w Polsce, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2, s. 129-148

Stala J., Guzik P., (eds.), 2018, World Youth Day 2016 Krakow. The School of Faith and Humanity, Kraków

Stala J., Porębski A., (eds.), 2016, World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young People, Kraków

Szczodry M., 2016, Program formacyjny polskiej młodzieży w kontekście przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, „Studia Paradyskie”, t. 26, s. 219-238

Tutak M. J., 2018, Młodzież w świetle badań uczestników światowych Dni Młodzieży w Krakowie, „Studia Katechetyczne”, nr 14, s. 233-242

Wierzbieniec W., 2014, Santiago de Compostela – miasto pielgrzymów i turystów w czasie IV Światowych Dni Młodzieży. Kiedy turysta staje się pielgrzymem?, [w:] P. Roszak, W. Rozynkowski (red.), Camino Polaco. Teologia – sztuka – historia – teraźniejszość, t. 1, Toruń, s. 121-131

BIP MK, Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa, 2014, Oficjalne wyniki referendum, 26.05.2014, [online:] https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=60751, 20.10.2020

Seweryn R., Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., 2017, Ekonomiczny wpływ Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na gospodarkę miasta, Kraków, [online:] http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/ekonomiczny-wplyw-sdm-na-gospodarke-miasta-2016.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.1203

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Paweł Plichta

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642