Odkrywanie siebie w podróży. Rozważania o podmiotowości w czasach klęski postępu

Jacek Kaczmarek, Sylwia Kaczmarek

Abstrakt


Turystyka kulturowa jako okresowa mobilność przestrzenną poza centrum interesu życiowego łączy się  z przekraczaniem granic, pokonywaniem barier, wkraczaniem na nieznane obszary i powoduje transformację doświadczenia uczestników. W kontekście pandemii Covid-19, którą uznać można za „klęskę postępu”, bowiem bezlitośnie wykazała kruchość naszej cywilizacji, warto zastanowić się nad zmianami postaw turystów kulturowych oraz wynikających z tego skutków dla rozwoju tej formy podróży. Autorzy proponują redefinicję pojęcia turystyki kulturowej, nadanie w niej  pierwszeństwa podmiotowi poznającemu świat. Podczas podróży kulturowej mniejsze znaczenia ma dokąd postanowiliśmy pojechać. Istotne bywa to  kim byliśmy przed podróżą, a kim stajemy się po powrocie do domu. Innymi słowy, co i w jaki sposób odkrywa turysta i w jakim stopniu nań to oddziałuje. Miejsce docelowe, oglądane artefakty podczas podróż są pretekstem do zrozumienia siebie. Nowa definicja turystyki kulturowej akcentująca indywidualizację doświadczenia została zilustrowana propozycją jej zastosowania w praktyce, przy wykorzystaniu badań autoetnograficznych autorów (itinerariów osobistych) realizowanych podczas podróży.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; metoda autoetnograficzna; itineraria osobiste

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszkiewicz M., i in, 2012, Samoświadomość turysty kulturowego, „Turystyka kulturowa”, nr 4/2012, s. 96-101

Benisz H., 2012, Ontologia fundamentalna Heideggera jako próba ugruntowania szczególnej odmiany filozofii życia w ogólnej teorii życia, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, nr 18, s. 63-93

Botterill D., Platenkamp V., 2012, Key Concepts in Tourism Research, SAGE, London

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF w Poznaniu, Poznań

Chojnicki Z., 2001, Dualizm metodologiczny w geografii społeczno-ekonomicznej, (w:) H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 17-25

Darmach K., 2020, Zapisywanie świata. W poszukiwaniu antropografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Gander F., 2020, Bądź blisko, przekład J. Fiedorczuk, LOKATOR, Kraków

Heidegger M., 1994, Bycie i czas, przekład B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Husserl E., 1990, Idea fenomenologii, przekład J. Sidorek, PWN, Warszawa

Januszkiewicz M., 2016, Rozumienie jako powracanie do bycia autentycznego Martina Heideggera i literatura, „Studia i rozprawy. Nauki o wychowaniu.Studia interdyscyplinarne”, nr 1(2), s. 70-80

Kaczmarek J., 2019, Drogi myślenia w geografii społecznej, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 46, s. 7-18

Kaczmarek S., Kaczmarek J., 2015, Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 31, s. 17-32

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, (w:) A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 9-57

Kowalczyk A., 2020, Armin Mikos von Rohrscheidt, Zarządzanie w turystyce kulturowej, „Turyzm”, t. 30, nr 2, s. 139-144

Kozielecki J., 2000, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa

Kruszyńska S., 2018, Kulturalny barbarzyńca. Fenomenologia radykalna Michela Henry’ego jako filozofia sztuki życia, UNIVERSITAS, Kraków

Madurowicz M., 2008, Kto jest turystą w wielkim mieście. Poszukiwania badawcze, (w:) A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 59-84

Mansfield H., 2015, Researching Literary Tourism, Shadows Book & Media, Bideford

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium w Gnieźnie, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt M., 2020, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. 1, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Paleczny T., Kantora r., Banaszkiewicz M., red.), 2012, Kultura zabawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Pereiro X., Fernandes F., 2018, Antropologia e Turismo: teorias, métodos e praxis, PASOS Edita, 20, Tenerife

Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Rilke R., M., 2019, Poezje zebrane, przekład A. Lam, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa

Rymkiewicz W., 2015, Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa, Biblioteka Kwartalnika KRONOS, Warszawa

Stein E., 1995, Byt skończony a byt wieczny, przekład J. Adamska OCD, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań

Stock M., 2019, Inhabiting the city as tourists. Issues for urban and tourism theory, (in), T. Frisch, Ch. Sommer, L. Stoltenberg, N. Stors, (eds), Tourism and Everyday Life in the Contemporary City, Routledge, London, p. 42-66

Szekspir W., 1974, Hamlet, przekład J. Paszkowski, (w:) Tragedie, PIW, Warszawa, s. 6-176

Szekspir W., 1996, Hamlet Prince of Denmark, (in.), The Complete Works, Wordsworth Editions, Ware, p. 670-713

Szekspir W., 2004, Hamlet, przekład M. Słomczyński, (w:) Tragedie, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, s. 331-498

Szewczyk W., 2014, Transgresja – czy człowiek potrafi siebie przekraczać?, „Teologia i Moralność”, 2(16), s. 155-165

Śpiewak P., 2020, Gdzie jesteś?, (w:) Katalog wystawy poświęconej osiemdziesiątej rocznicy zamknięcia getta warszawskiego, ŻIH, Warszawa

Williams S., 2003, Tourism Geography, Routledge, London and New York
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i118.1217

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Jacek KACZMAREK

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642