Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne

Paweł Plichta

Abstrakt


Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne

Autor: Cyprian Rogowski

Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 371

ISBN: 978-83-8019-881-4


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiuk T., 2020, Rec. Cyprian Rogowski, Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 371, „Zeszyty Naukowe KUL”, t. 63, nr 1, s. 131-135

Błeszyński J. J., Rodkiewicz-Ryżek A., 2012, Ochrona praw dziecka w świetle standardów polskich i międzynarodowych, „Paedagogia Christiana”, nr 2, s. 95-109

Bryk.pl, 2020, [online:] https://www.bryk.pl/, dostęp: 20.12.2020

Bustraan R., 2011, The Jesus People Movement and The Charismatic Movement: A Case for Inclusion, „PentecoStudies”, Vol. 10, No. 1, s. 29-49

Bustraan R.A., 2014, The Jesus People Movement: A Story of Spiritual Revolution among the Hippies, Eugene

Demy T. J., 2017, Jesus People Movement, [w:] Evangelical America: An Encyclopedia of Contemporary American Religious Culture, T. J. Demy, P. R. Shockley (eds.), Santa Barbara–Denver, s. 235-237

Dudziak J., 1983, Prawno-kanoniczna koncepcja sanktuarium, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, nr 9, s. 60-74

Eskridge L., 2013, God’s Forever Family: The Jesus People Movement in America, New York–Oxford

Filaber A., 1997, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa

Herbst M., Sobotka A., 2014, Mobilność społeczna i przestrzenna w kontekście wyborów edukacyjnych, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych

Jackowski A., 1998, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, „Turyzm”, t. 8, z. 1, s. 5-20

Konecki K., 2016, Instrukcja o muzyce w świętej liturgii „Musicam sacram”. Prace redakcyjne, Toruń

Krawczak-Chmielecka A., 2017, O rozwoju praw dziecka w Polsce i na świecie, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, Vol. 16, nr 2, s. 11-23

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Analiza programów imprez turystycznych jako podstawa typologii uczestników turystyki religijnej, „Folia Turistica”, nr 39, s. 65-99

Niedźwiedź A., 2005, Obraz i postać. Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, Kraków

Niedźwiedź A., 2010, The Image and the Figure: Our Lady of Częstochowa in Polish Culture and Popular Religion, Kraków

Mróz F., 2014, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce po transformacji ustrojowej 1989 r., „Geografické informácie”, nr 2, s. 124-237

Orzechowska-Kowalska K., 2009, Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy, „Turystyka Kulturowa”, nr 12, s. 4-20

Pasternak F. S., 1985, Status prawny sanktuariów w nowym prawie kanonicznym, „Prawo Kanoniczne”, Vol. 28, nr 1-2, s. 217-228

Plichta P., 2016, Camino de Santiago jako współczesny most nadziei, [w:] , L. Korporowicz, P. Plichta (red.), Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, Kraków, s. 197-217

Plichta P., 2019, Odkrywane dziedzictwo: przypadek Camino de Santiago, [w:] E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska-Łukaszewicz (red.), Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, Kraków, s. 129-153

Redakcja, 1985, „Turyzm”, nr 1, s. 3-4

Ritzer G., 1993, The McDonaldization of Society: An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life, Thousand Oaks–London–New Delhi

Ritzer G., 1997, McDonaldyzacja społeczeństwa, przeł. S. Magala, Warszawa

Różycki P., 2009, Turystyka religijna i pielgrzymkowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Współczesne formy turystyki kulturowej, Poznań, s. 157-174

Różycki P., 2016, Turystyka a pielgrzymowanie, Kraków

Smolińska-Theiss B., 2000, Dziecko główny bohater konwencji, [w:] J. Bińczycka (red.), Humaniści o prawach dziecka, Kraków

Ślusarczyk J.M., 2017, Horyzonty geograficzne starożytnych turystów greckich, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 42-58

Firlej W., 1995, Podróże o charakterze turystycznym w starożytnej Grecji i Rzymie, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, nr 10, s. 105-114

Wolna-Samulak A., 2011, Sanktuaria maryjne w Polsce jako cel turystyki pielgrzymkowej. Studium na przykładzie sanktuarium w Licheniu Starym i Gietrzwałdzie, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk, (red.), Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, Szczecin, s. 383-390

Young S. D., 2010, From Hippies to Jesus Freaks: Christian Radicalism in Chicago’s Inner-City, „Journal of Religion and Popular Culture”, Vol. 22, No. 2, https://doi.org/10.3138/jrpc.22.2.003

Young S. D., 2015, Gray Sabbath: Jesus People USA, the Evangelical Left, and the Evolution of Christian Rock, New York

Zduniak A., 2019, Rec. Cyprian Rogowski, Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 369,

„Roczniki Nauk Społecznych”, t. 11, nr 3, s. 125-129,

DOI:http://dx.doi.org/10.18290/rns.2019.11.3-6


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Paweł Plichta


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642