Krajobrazowe aspekty w turystyce kulturowej – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”

Andrzej Kowalczyk, Piotr Kociszewski

Abstrakt


Zgodnie z definicją turystyki autorstwa K. Przecławskiego, jest to „…całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej, związanych z dobrowolną, czasową, zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia, oraz z wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym)” [Przecławski 1973, s. 12; 1994, s. 9]. Przytoczona wyżej definicja została wybrana spośród licznych definicji turystyki nieprzypadkowo. Otóż są w niej zawarte przynajmniej dwie kwestie kluczowe dla dalszych wywodów zawartych w poniższym tekście. Po pierwsze, K. Przecławski uważa, że istotą turystyki jest „ruchliwość przestrzenna”. Innym ważnym dla niego atrybutem turystyki jest zetknięcie się turystów z odwiedzanym przez nich środowiskiem „…(przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym)”. Takie pojmowanie turystyki prowadzi do konkluzji, że czymś oczywistym jest, że jest ona przedmiotem zainteresowań geografii. Przesądza o tym zarówno podniesiona przez K. Przecławskiego kwestia przemieszczeń przestrzennych, jak i użycie terminu „środowisko”, gdyż oba te atrybuty mają zasadnicze znaczenia dla wyróżniania geografii wśród innych dyscyplin wiedzy. Ale nie tylko to sprawia, że zaproponowana przez K. Przecławskiego definicja turystyki została potraktowana jako szczególnie ważna z punktu widzenia celu przyświecającego autorom prezentowanego tekstu. W tym kontekście interesujące jest traktowanie przez K. Przecławskiego „środowiska” jako fenomenu obejmującego elementy przyrodnicze i/lub elementy kulturowe („…bądź społeczne”, jak pisze autor), co powoduje, iż pojęcie „środowisko” można zastąpić terminem „krajobraz”. W pewnym stopniu pogląd ten nawiązuje do stanowiska reprezentującego geografię S. Leszczyckiego, zdaniem którego „Najczęściej pod słowem „krajobraz” rozumie się nie tylko zewnętrzne oblicze pewnej części Ziemia, które można opisać, sfotografować, a tym samym sklasyfikować, ale jednostkę przestrzenną, cząstkę powłoki ziemskiej” [Leszczycki 1958, s. 550].


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alfakhri D., Harness D., Nicholson J., Harness T., 2018, The role of aesthetics and design in hotelscape: A phenomenological investigation of cosmopolitan consumers, Journal of Business Research, 85, 523-531

Andrejczuk W., 2010, Krajobraz a turystyka: aspekt konceptualny/Landscape and tourism: conceptual aspect, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 15-24

Baigent E., 2011, Revealing the city in maps: Bath seen, built, and imagined, Journal of Historical Geography, 37, 3, 385-389

Baker J. C. T., 2014, Mobility, tropicality and landscape: the Darjeeling Himalayan Railway, 1881-1939, Journal of Historical Geography, 44, 133-144

Balon J., 2010, Atrakcyjność krajobrazu górskiego – stała czy przygodna?, [w:] Richling A. (red.), Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXVII, 23-28

Barickman B. J., 2014, Not many flew down to Rio: tourism and the history of beach-going in twentieth-century Rio de Janeiro, Journal of Tourism History, 6, 2-3, 223-241

Basso M., 2020, Geneza i ewolucja krajobrazu winiarskiego Prosecco (Włochy), [w:] Makowski J., Miętkiewska-Brynda J. (red.) Krajobrazy winiarskie Europy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 133-148

Bayraktar Tellan E., 2016, Pera inns: the emergence of hosting as a business in Istanbul in the first half of the nineteenth century, Journal of Tourism History, 8, 2, 127-146

Benediktsson, K., 2007: “Scenophobia”, geography and the aesthetic politics of landscape, Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 89, 3, 203–217

Bezkowska G., 2005, Znaczenie estetyki krajobrazu w określaniu walorów turystycznych, Turystyka i Hotelarstwo, 8, 43-59

Binimelis Sebastían J., Ordinas Garau A., 2020, Toponimia jako narzędzie rekonstrukcji krajobrazu winiarskiego Majorki, [w:] Makowski J., Miętkiewska-Brynda J. (red.) Krajobrazy winiarskie Europy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 165-180

Blennow A., 2019, Wanderers and wonders. The medieval guidebooks to Rome, [w:] Blennow A., Fogelberg Rota S. (red.) Rome and the guidebook tradition. From the Middle Ages to the 20th century, De Gruyter, Berlin – Boston, 33-87,

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23535/1006611.pdf?sequence=1&isAllowed=y (10.10.2020)

Brodie A., 2012, Scarborough in the 1730s – spa, sea and sex, Journal of Tourism History, 4, 2, 125-153

Carr A., 2004, Mountain places, cultural spaces: the interpretation of culturally significant landscapes, Journal of Sustainable Tourism, 12, 5, 432-459

Chapman A., Light D., 2011, The ‘heritagisation’ of the British seaside resort: the rise of the ‘old penny arcade’, Journal of Heritage Tourism, 6, 3, 209-226

Chen Z., 2016, Romance with the periphery: Chinese travel writing about the ‘frontier’ during the Nanjing Decade (1927–1937), Journal of Tourism History, 8, 3, 215-238

Clark C., Nyaupane G. P., 2020, Connecting landscape-scale ecological restoration and tourism: stakeholder perspectives in the great plains of North America, Journal of Sustainable Tourism, 28, 1-19,

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2020.1801698?ai=z4&mi=3fqos0&af=R (20.10.2020)

Clark I. D., 2014, Lal Lal Falls scenic reserve, [w:] Clark I. D. (red.) An historical geography of tourism in Victoria, Australia – case studies, De Gruyter Open Ltd, Warsaw/Berlin, 15-35

Cross G., 2012, Saratoga Springs: from genteel spa to Disneyified family resort, Journal of Tourism History, 4, 1, 75-84

Degórski M., 2005, Krajobraz jako obiektywna wizualizacja zjawisk i procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 4, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 13–25

Degórski M., 2009, Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXIII, 53–60

Delbeke M., Morel A-F., 2012, Roma antica, sacra, moderna: the analogous Romes of the travel guide, Library Trends („Information and space: analogies and metaphors”), 61, 2 (Fall), 397-417

del Carmen Cañizares M., Ruiz-Pulpón A. R., 2020, Winiarski krajobraz kulturowy Kastylii-La Manchy (Hiszpania): metamorfozy i rozwój, [w:] Makowski J., Miętkiewska-Brynda J. (red.) Krajobrazy winiarskie Europy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 63-74

Diez-Pastor M. C., 2010 ‘Albergues de carretera’ (Highway inns): a key step in the evolution of Spanish tourism and modernist architecture, Journal of Tourism History, 2, 1, 1-22

Dobrowolska M., 1947, Dynamika krajobrazu kulturalnego, Przegląd Geograficzny, XXI, 3-4, ss. 151-203

Doroz H., 2018, Perception of tourismscape in sustainable and mass tourism destinations (based on visitors’ opinions), Acta Geographica Silesiana, 12, 2 (30), s. 19–27

Dove J., 2016, Geographical board game: promoting tourism and travel in Georgian England and Wales, Journal of Tourism History, 8, 1, 1-18

Dym J., 2004, The familiar and the strange: Western travelers’ maps of Europe and Asia, ca. 1600-1800, Philosophy & Geography, 7, 2 (August), 155-191

Farina A., 2000, The cultural landscape as a model for the integration of ecology and economics, BioScience, 50, 4, 313-320

Fornal-Pieniak B., Żarska B., 2014, Metody waloryzacji krajobrazowej na potrzeby turystyki i rekreacji, Acta Scientarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 13, 2, 3-9

Foronda-Robles C., Region winiarski Sherry – metamorfoza krajobrazu winiarskiego (Hiszpania), [w:] Makowski J., Miętkiewska-Brynda J. (red.) Krajobrazy winiarskie Europy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 75-88

Gordon A., 2014, What to see and how to see it: tourists, residents, and the beginnings of the walking tour in nineteenth-century Quebec City, Journal of Tourism History, 6, 1, 74-90

Gordon B. M., 2012, Reinventions of a spa town: the unique case of Vichy, Journal of Tourism History, 4, 1, 35-55

Haber W., 2004, Landscape ecology as a bridge from ecosystems to human ecology, Ecological Research, 19, 1, 99-106

Hendrix H., 2014, City guides and urban identities in early modern Italy and the Low Countries, Incontri Rivista europea di studi italiani, 29 (1), 3-13, https://www.semanticscholar.org/paper/City-Guides-and-Urban-Identities-in-Early-Modern-Hendrix/806c5e84f23c45f9d21e33e9fc1d584737777ced (10.10.2020)

Hooper K., 2012, Spas, steamships and sardines: Edwardian package tourism and the marketing of Galician regionalism, Journal of Tourism History, 4, 2, 205-224

James P. E., Martin G., 1981, All possible worlds: a history of geographical ideas, John Wiley & Sons, New York

Jansen-Verbeke, M., 1998, Tourismification of historical cities, Annals of Tourism Research, 25, 3, ss. 739- 742

Kennedy D., 1996, The magic mountains. Hill stations and the British Raj, University of California Press, Berkeley - Los Angeles – Oxford

Kenny J. T., 1991, „Discovery” of the hills: British environmental perceptions and the Indian hill station od Ootacamund, National Journal of Indian Geography, 37, 1-2, 108-117

Kenny J. T., 1995, Climate, race, and imperial authority: the symbolic landscape of the British hill station in India, Annals of the Association of American Geographers, 85, 4, 694-714

Kosiński W., 2002, Krajobraz małych miast a turystyka – silne i słabe strony, Folia Turistica, 12, 31-41

Kostarczyk A., Parteka T., 1989, Przesłanki niepodzielności przekształceń środowiska przyrodniczgo i dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym, [w:] Parteka T. (red.), Przestrzeń kulturowa w planowaniu przestrzennym (materiały dyskusyjne), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 142, Warszawa, ss. 27-56

Kowalczyk A. (Aleksandra), 1992, Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego - podstawą kształtowania obszarów rekreacyjnych, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Kowalczyk A. (Aleksandra), 2007, Wpływ zmian strukturalnych krajobrazu na jego atrakcyjność turystyczną, [w:] Mikulski Z. (red.) Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, ss. 655-666

Kowalczyk A. (Andrzej), 2007, Atrakcyjność turystyczna krajobrazu kulturowego, , [w:] Mikulski Z. (red.) Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, ss. 121-132

Kowalczyk A. (Andrzej), 2008a, Krajobraz kulturowy, [w:] Młynarczyk, Z., Zajadacz A. (red.) Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom XII. Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny, Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 12, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 121-137

Kowalczyk A. (Andrzej), 2008b, „Stacje górskie” - ich geneza i ewolucja/”Mountain resorts” - origins and evolution, Turyzm/Tourism, 19, 1/2, 33-42

Kowalczyk A. (Andrzej), Kulczyk S., 2008, Cztery „kamienie węgielne” geografii turyzmu/The four ”cornerstones of tourism geography”, Turyzm/Tourism, 18, 1, ss. 7-25

Kowalczyk M., Kulczyk S., 2010, Krajobraz jako obiekt badań geografii turyzmu, [w:] Richling A. (red.), Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXVII, 197-201

Krzymowska-Kostrowicka A., 1999, Kulturowe uwarunkowania oceny i waloryzacji krajobrazów turystyczno-rekreacyjnych, [w:] Pietrzak M. (red.), Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego, Problemy Ekologii Krajobrazu t. V, Poznań, 11-16

Kulczyk S., 2013, Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Kulczyk S., 2015, Krajobraz w geografii turyzmu – stan i kierunki badań, [w:] Młynarczyk, Z., Zajadacz A. (red.) Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom XV, Turystyka w badaniach geograficznych, Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 15, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 73-89

Kulczyk S., 2020, Krajobraz winiarski – krajobraz przyjemności? O funkcjonalnej ewolucji krajobrazów winiarskich Burgundii, [w:] Makowski J., Miętkiewska-Brynda J. (red.) Krajobrazy winiarskie Europy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 117-131

Kulczyk S., Lewandowski W., 2006, Ocena przydatności krajobrazu dla ekoturystyki na przykładzie okolic Chrobrza. [w:] Klimko R. (red.), Restrukturyzacja i projektowania systemów terytorialno-krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XV, 191–199

Lecocq G., 2020, Meeting exotic landscapes and delicate nature of the inner self: two sides of the “Vie au Grand Air” near “Géant de Provence” (France), Folia Turistica, 55, 67-84

Leszczycki S., 1958, Nowsze kierunki i prądy w geografii, Przegląd Geograficzny, XXX, 4, 543-571

Lew A. A., 2014, Introduction to Special Issue – cultural geographies of tourism: image, identity and place, Tourism Geographies, 16, 2, 171-173

Limberger M., 2009, A merchant describing the city. Lodovico Guicciardini's Descrittione di tutti I Paesi Bassi as a source for the urban history of the Low Countries, European Association for Urban History, 9th International urban history conference „Comparative history of European cities”/9e Conférence internationale d'histoire urbaine „Histoire comparée des villes européennes”, 27-30 August 2008, Lyon, 11-18, https://www.researchgate.net/publication/267642990_A_merchant_describing_the_city_Lodovico_Guicciardini's_Descrittione_di_tutti_I_Paesi_Bassi_as_a_source_for_the_urban_history_of_the_Low_Countries (10.10.2020)

London D., 2013, Progress and authenticity: urban renewal, urban tourism, and the meaning(s) of mid-twentieth-century New York, Journal of Tourism History, 5, 2, 172-184

Lowenthal D., 1961, Geography, experience, and imagination: towards a geographical epistemology, Annals of the Association of American Geographers, 51, 3 (September), 241-260

Lowenthal D., Prince H. C., 1964, The English landscape, The Geographical Review, 54, 3, 309-346

Lowenthal D., Prince H. C., 1965, English landscape tastes, The Geographical Review, 55, 2 (April), 186-222

Lucas R. C., 1963, Wilderness perception and use: the example of the Boundary Waters Canoe Area, Natural Resources Journal, 3, 3 (Fall), ss. 394-411

Machin A., 2000, Datascapes: tourism and the historical geography of knowledge, Tourism and Hospitality Research, 2, 4, 357-375

Makowski J., Miętkiewska-Brynda J., 2020, Krajobrazy winiarskie: (długie) trwanie i zmienność, [w:] Makowski J., Miętkiewska-Brynda J. (red.) Krajobrazy winiarskie Europy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 43-62

Malinowska E., 2010, Wpływ atrakcyjności wizualnej krajobrazu na potencjał turystyczny Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, [w:] Richling A. (red.), Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXVII, 277-285

Manfrè V., 2018, Picturing North African cities in the Sixteenth Century , Eikonocity, III, 1, 11-30

Matuszewska D., 2011, Atrakcyjność wizualnaTraktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu dla potrzeb turystyki pieszej, [w:] Młynarczyk, Z., Zajadacz A. (red.) Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom VIII. Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne, Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 8, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 73-89

Mazanek L., 1990, Zabytki architektury – walorem krajobrazowym. Analiza wybranych obiektów Ziemi Sądeckiej, Folia Turistica, 1, 97-105

Mesquita-Pina H., 2020, Dziedzictwo krajobrazowe Alto Douro – nowoczesność i tradycja w czasach przemian, [w:] Makowski J., Miętkiewska-Brynda J. (red.) Krajobrazy winiarskie Europy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 101-116

Mitchell R. F., 2005, Ambivalent landscapes: an historical geography of recreation and tourism on Mount Hood, Oregon, Dissertations and Theses. Paper 2227, Department of Geography, Portland State University, Portland, praca magisterska, https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3228&context=open_access_etds (10.10.2020)

Moranda S., 2015, The emergence of an environmental history of tourism, Journal of Tourism History, 7, 3, 268-289

Morère N., 2017, Antiquity in Benjamin of Tudela’s travel narrative: interpretation and meaning within the context of the history of travel, Journal of Tourism History, 9, 1, 27-43

Morris R. E., 2016, Hosts and guests in early Cuba tourism, Journal of Tourism History, 8, 2, 167-183

Moskal E., Hurba M., 2011, Turystyka jako czynnik kształtujący współczesny krajobraz Równiny Biłgorajskiej, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 3 (28), 188-192,

http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-220280ff-9c3d-43ea-9318-13ea3f812eef/c/Moskal_Hurba.pdf (15.10.2020)

Myga-Piątek U., 2001, Ewolucja krajobrazu śodkowej części Wyżyny Częstochowskiej – aspekty kulturowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, 357-365

Myga-Piątek U., 2005a, Krajobraz kulturowy w badaniach geograficznych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 4, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 40-53

Myga-Piątek U., 2005b, Historia, metody i źródła badań krajobrazu kulturowego, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII, 71-77

Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice

Myga-Piątek U., 2014, O wzajemnych relacjach przestrzeni i krajobrazu kulturowego. Rozważania wstępne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 24, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 27-44

Myga-Piątek U., 2015, Mapa krajobrazów kulturowych. Tradycja – potrzeby – trudności – próby – możliwości, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 27, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 9-25

Nelson G. D., 2015, Walking and talking through Walks and Talks: traveling in the English landscape with Frederick Law Olmsted, 1850 and 2011, Journal of Historical Geography, 48, 47-57

Orzechowska-Kowalska K., Kowalski R., 1991, Próba wyodrębnienia wybranych elementów składu i otoczenia terytorialnego systemu społecznego polskiego Spisza, Folia Turistica, 2, 105-121

Ostaszewska K., 2002, Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Passarge S., 1908, Süd-Afrika. Eine Landes-, Volks- und Wirtschaftskunde, Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig

Pietrzak M., 1998, Syntezy krajobrazowe – założenia, problemy, zastosowania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Pietrzak M., 2006, Krajobraz – między naturą a kulturą (czy istnieją krajobrazy kulturowe?), [w]: Wołoszyn W. (red.), Krajobraz kulturowy, cechy – walory – ochrona, Problemy Ekologii Krajobrazu t. XVIII, 115 – 118

Pietrzak M., 2008, Krajobraz multisensoryczny i metody jego oceny, [w:] Młynarczyk, Z., Zajadacz A. (red.) Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom II. Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny, Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 103-119

Pietrzak M., 2010, Krajobraz rekreacyjny – istota, treść i zakres pojęcia/Recreational landscape – essence, content and scope of the term, [w:] Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXVII, 321-326

Plit F., 2001, Kilka uwag o terminie krajobraz (krajobraz kulturowy) w geografii francuskiej, [w:] Kortus B. (red.), Człowiek i przestrzeń. Profesorowi Adamowi Jelonkowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 205-209

Plit F., 2005, Paul Vidal de la Blache – krajobraz – obraz i geograficzna metoda jego interpretacji, [w:] Myga-Piątek U. (red.), Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 4, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 26-31

Plit F., 2010, Pięć nurtów badań krajobrazowych w Polsce – czy jest w nich miejsce dla krajobrazów rekreacyjnych?, [w:] Richling A. (red.), Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXVII, 327-332

Plit F., 2011, Krajobraz kulturowy – czym jest?, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Plit J., 2010, Kulturowe preferencje wyboru różnych typów krajobrazów do turystyki i rekreacji, [w:] Richling A. (red.), Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXVII, 333-339

Ploner J., 2012, Tourist literature and the ideological grammar of landscape in the Austrian Danube Valley, ca. 1870–1945, Journal of Tourism History, 4, 3, 237-257

Plit F., 2020, Krajobrazy winiarskie – czy rzeczywiście istnieją, [w:] Makowski J., Miętkiewska-Brynda J. (red.) Krajobrazy winiarskie Europy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 11-18

Podhorodecka K., 2016, Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu wybranych obszarów Polski/Evaluation of visual attractiveness of the landscape in selected areas in Poland, Turyzm/Tourism, 26, 2, 33-38/33-37

Pozachenyuk K., Yakovenko I., 2020, Krajobrazy winiarskie Krymu: ewolucja, problemy, perspektywy, [w:] Makowski J., Miętkiewska-Brynda J. (red.) Krajobrazy winiarskie Europy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 149-164

Przecławski K., 1994, Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Pukowiec K., Kurda W., 2013, Ocena estetyczna krajobrazu kulturowego obszaru ziemi wodzisławsko-karwińskiej na potrzeby turystyki, [w:] Plit J. (red.) Krajobraz a człowiek w czasie i przestrzeni Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 20, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 114‐129

Richling A., 2006, Czy istnieją krajobrazy naturalne i kulturowe?, [w]: Wołoszyn W. (red.), Krajobraz kulturowy, cechy – walory – ochrona, Problemy Ekologii Krajobrazu t. XVIII, 119-122

Richling A., 2010, O krajobrazie raz jeszcze. Czy istnieją krajobrazy rekreacyjne?, Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXVII, 341-344

Richling A., 2015, O istocie krajobrazu rekreacyjnego i turystycznego, [w:] Bilska-Wodecka E., Sołjan I. (red.) Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 299-307

Richling A., Solon J., 1996, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Russol A. P., Scarnato A., 2015, Reconstructing Rio’s tourismscape: urban reforms in the Centro, III Congreso Internacional sobre Documentación, Conservación, y Reutilización del Patrimonio Arquitectónico

Sacha S., 1996, Rola i znaczenie krajobrazu dla turystyki i rekreacji, Folia Turistica.Turystyka i ekologia, 6, 89-97

Schönfelder G., 2012, Bergbau und Landeskunde, Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, 8, 104-130 http://www.denkstroeme.de/heft-8/s_104-130_schoenfelder

Skidmore S., Clark I. D., 2014, Hanging Rock recreation reserve, [w:] Clark I. D. (red.) An historical geography of tourism in Victoria, Australia – case studies, De Gruyter Open Ltd, Warsaw/Berlin, 111-134

Skowronek E., Jóźwik M. J., Tucki A., 2013, Krajobraz turystyczny – koncepcja teoretyczna, [w:] Wiluś R., Wojciechowska J. (red.) Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 63-77

Skowronek E., Tucki A., Jóźwik M. J., 2014, Struktura i percepcja krajobrazu turystycznego Zwierzyńca, Barometr Regionalny, 12, 4, 61-70

Sowińska B., 2011, Krajobraz kulturowy Roztocza Zachodniego – zasoby, stan oraz potrzeby ochrony a szanse jego wykorzystania turystycznego, Turystyka i Rekreacja, 7, 83-91

Squire S. J., 1988, Wordsworth and Lake District tourism: romantic reshaping of landscape, The Canadian Geographer/Le Géographe canadien, 32, 3, 237-247

Squire S. J., 1990, Wordsworth and Lake District tourism: a reply, The Canadian Geographer/Le Géographe canadien, 34, 2, 164-170

Squire S. J., 1993, Valuing countryside: reflections on Beatrix Potter tourism, Area, 25, 1, 5-10

Squire S. J., 1995, In the steps of 'genteel ladies': women tourists in the Canadian Rockies, 1885-1939, The Canadian Geographer/Le Géographe canadien, 39, 1, s. 2-15

Squire S. J., 1996, Literary tourism and sustainable tourism: promoting ‘Anne of Green Gables’ in Prince Edward Island, Journal of Sustainable Tourism, 4, 3, 119-139

Urošević N., 2014, The Brijuni Islands – recreating paradise: media representations of an élite Mediterranean resort in the first tourist magazines, Journal of Tourism History, 6, 2-3, 122-138

Wilkaniec A., Chojnacka M., 2010, Krajobraz warowny – niewykorzystany walor turystyczny Poznania, [w:] Richling A. (red.), Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXVII, 379-386

Włodarczyk B., 2009, Krajobrazy przestrzeni turystycznej/ The landscape of tourism space, Turyzm/Tourism, 19, 1-2, 89-97/83-90

Włodarczyk B., 2011a, The tourism landscape and tourist space of the city, [w:] Alejziak W., Folia Turistica

Special edition: “The Master Classes” (Published on the 35th anniversary of the Tourism and Recreation Faculty at the University School of Physical Education in Kraków), 25, 1, 265-282

Włodarczyk B., 2011b, Krajobraz i przestrzeń turystyczna miasta, [w:] Alejziak W., Folia Turistica. Wydanie specjalne z okazji 35-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie „Z Warsztatów Mistrzów”, 25, 2, 291-310

Wojciechowski K., 1993, Atrakcyjność wizualna krajobrazów jako składnik walorów rekreacyjnych, [w:] Pietrzak M. (red.), Ekologia krajobrazu w badaniach terytorialnych systemów rekreacyjnych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ekologia krajobrazu w badaniach terytorialnych systemów rekreacyjnych”, Wydawnictwo Krajowego Instytutu Badań Samorządowych, Poznań, 127-131

Żemła M., Żemła-Siesicka A., 2010, Rola krajobrazu w kształtowaniu konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej, Turystyka i Hotelarstwo, 16, 111-127

Калуцков В. Н., 2009, Ландшафтная концепция в культурной географии. Автореферат диссертаций на соискание научной степени доктора географических наук, Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Географический факультет, Москва, https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01004390082.pdf (10.10.2020)

Семенов-Тянъ-Шанский В., 1910, Городъ и деревня въ европейской Россий, Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества по Отдъленiю Статистики. Томъ 10. Выпускъ 2 и послъднiй, Типографiя В. Ф. Киршбаума, С.-Петербургъ


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Andrzej Kowalczyk, Piotr Kociszewski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642