Turystyka religijna – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”

Paweł Plichta

Abstrakt


W badaniach naukowych, w których przedmiot stanowi zarówno kultura jako taka, jak i jej elementy, zjawiska, procesy, wytwórstwo oraz podmiot – człowiek, nader często ujawnia się problematyka religijna. Ten bliski związek kultury i religii dotyczy także aktywności człowieka w obszarze zdefiniowanym jako turystyka kulturowa. W wielu ujęciach wskazuje się na jej komponenty, do których należą: wartości, obrzędy, wydarzenia, obchody świąt, inscenizacje, miejsca kultu, sanktuaria, cmentarze, ośrodki religijne czy po prostu religijność, duchowość, i potrzeby z nimi związane jako motywy podjęcia podróży. Z tych też względów w analizach turystyki kulturowej słusznym i przydatnym zabiegiem jest wyodrębnienie turystyki religijnej – jako jednego z rodzajów tej formy mobilności. Co więcej, Paweł Różycki za Anną S. Mattilą i innymi badaczami postawił tezę, że „nowoczesne wzory podróżowania i aktywności turystycznej nie mogą być w pełni zrozumiałe, jeśli nie weźmie się pod uwagę religii” [Różycki 2016, s. 329; por. Mattila 2001, s. 193].


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abbate C. S., Di Nuovo S., 2013, Motivation and Personality Traits for Choosing Religious Tourism. A Research on the Case of Medjugorje, „Current Issues in Tourism”, Vol. 16, No. 5, s. 501-506

Albera D., Eade J., (eds.), 2015, International Perspectives on Pilgrimage Studies. Itineraries, Gaps and Obstacles, London–New York

Alberta D., Eade J., (eds.), 2017, New Pathways in Pilgrimage Studies. Global Perspectives, London–New York

Alecu I. C., 2010, Epistemological Aspects of Religious Tourism in Rural Areas, International „Journal of Business, Management and Social Sciences”, Vol. 2, No. 3, s. 59-65

Al-Naqar U., 1972, The Pilgrimage Tradition in West Africa, Khartoum

Álvarez-García J., Cruz del Río-Rama M. de la, Gómez-Ullate M., (eds.), 2019, Handbook of Research on Socio-Economic Impacts of Religious Tourism and Pilgrimage

Amaro S., Antunes A., Henriques C., 2018, A Closer Look at Santiago de Compostela’s Pilgrims Through the Lens of Motivations, „Tourism Management”, Vol. 64, s. 271-280

Andriotis K., 2009, Sacred Site Experience: A Phenomenological Study, „Annals of Tourism Research”, Vol. 36, No. 1, s. 64-84

Aulet Serrallonga S., Hakobyan K., 2011, Turismo religioso y espacios sagrados: Una propuesta para los santuarios de Catalunya, „Revista Iberoamericana de Turismo”, Vol. 1, No. 1, s. 63-82

Badone E., Roseman S. R., 2004, Intersecting Journeys. The Anthropology of Pilgrimage and Tourism, Chicago

Bajgier-Kowalska M., Tracz M., 2019, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie jako przykład turystyki pielgrzymkowej o zasięgu międzynarodowym, [w:] M. Bajgier-Kowalska, I. Kapera, Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym, Kraków, s. 57-72

Banaszkiewicz M., 2015, Tanatoturystyka: doświadczenie, pamięć, etyka, „Politeja”, Vol. 35, s. 91-104

Barush K., 2016, Art and the Sacred Journey in Britain, 1790-1850, London–New York

Bauer M., 1995, Tourisme religieux ou touristes en milieux religieux. Esquisse d’une typologie, Cahier Espaces, 30

Bergier J., Żbikowski J., 2003, Turystyka a religia, Biała Podlaska

Bhardwaj S. M., 1987, Single Religion Shrines, Multireligion

Pilgrimages, „National Geographical Journal of India”, Vol. 33, No. 4, s. 457-446

Bhardwaj S. M., 1998, Non-Hajj Pilgrimage in Islam: A Neglected Dimension of Religious Circulation, „Journal of Cultural Geography”, Vol. 17, No. 2, s. 69-87

Bhardwaj S. M., Rinschede G., (eds.), 1988, Pilgrimage in World Religions, Berlin (Geographia Religionum, Band 4)

Bhardwaj S. M., Rinschede G., Sievers, A., (eds.), 1994, Pilgrimage in the Old and New World, Berlin (Geographia Religionum, Band 8)

Bogacz-Wojtanowska E., Gaweł Ł., Góral A., 2016, Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Kraków

Bogacz-Wojtanowskiej E., Góral A., 2018, Fenomen turystyki religijnej i pielgrzymek w Krakowie i Małopolsce, Kraków

Bond N., Packer J., Ballantyne R., 2015, Exploring Visitor Experiences, Activities and Benefits at Three Religious Tourism Sites, „International Journal of Tourism Research”, Vol. 17, No. 5, s. 471-481

Bordun O., Kovalchuk A., 2018, Sanctuaries in Lviv archdiocese: current state and development prospects, „Journal of Geography, Politics and Society”, Vol. 8, No. 4, s. 53-60

Bordun O., Mróz F., 2016, Możliwości współpracy transgranicznej w zakresie pielgrzymowania i turystyki religijnej na przykładzie Drogi św. Jakuba Via Regia na pograniczu Polsko-Ukraińskim, [w:] P. Roszak, F. Mróz, Droga do Composteli – przeszłość i teraźniejszość, Kraków 2016, s. 139-151

Bremer J., 2012, Camino de Santiago – droga świętych legend, „Folia Turistica”, nr 12, s. 93-108

Brown L., 2016, Tourism and Pilgrimage: Paying Homage to Literary Heroes, „International Journal of Tourism Research”, Vol. 18, No. 2, s. 167-175

Bryk A., 2016, Dziedzictwo kultury islamu jako cel turystyki religijnej, [w:] I. Wyszowska, P. Rąglewska, (red.), Postęp cywilizacyjny a kultura fizyczna, Poznań, s. 81-89

Buczkowska K., 2012, Aspekty religijne w podróżach kulturowych osób starszych (na przykładzie słuchaczy UTW i ATW w Poznaniu), „Folia Turistica”, nr 27, s. 53-73

Buitelaar M., Stephan-Emmrich M., Thimm V., (eds.), 2020, Muslim Women’s Pilgrimage to Mecca and Beyond. Reconfiguring Gender, Religion, and Mobility, London–New York

Butler R., Suntikul W., (eds.), 2018, Tourism and Religion. Issues and Implications, Bristol

Buzinde C. N., Kalavar J. M., Kohli N., Manuel-Navarrete D., 2014, Emic Understandings of Kumbh Mela Pilgrimage Experiences, „Annals of Tourism Research”, Vol. 49, s. 1-18

Cánoves G., 2006, Turismo religioso en Monserrat: montaña de fe, montaña de turismo, Cuadernos de turismo”, Vol. 18, s. 63-76

Cànoves V. G., Blanco Romero A., 2011, Turismo religioso en España: ¿La gallina de los huevos de oro? Una vieja tradición, versus un turismo emergente, „Cuadernos de Turismo”, No. 27, s. 115-131

Cheng T. M., Chen M. T., 2014, Image Transformation for Mazu Pilgrimage and Festival Tourism, „Asia Pacific Journal of Tourism Research”, Vol. 19, No. 5, s. 538-557

Chromy J., 2011, Jak zwiedzać kościoły? Obiekty sakralne jako atrakcje turystyczne. Zarys problemu, Warszawa

Ciancimino Howell F., 2020, Food, Festival and Religion. Materiality and Place in Italy, London i in

Cohen E., 1984, The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings, „Annual Review of Sociology”, Vol. 10, No. 1, s. 373-392

Cohen E., 1992, Pilgrimage and Tourism: Convergence and Divergence, [w:] A. Morinis, (ed.), Sacred Journeys. The Anthropology of Pilgrimage, Westport, Connecticut and London, s. 47-64

Cohen E., 2006, Religious tourism as an educational experience, [w:] D. J. Timothy, D. H. Olsen, (eds.), Tourism, Religion and Spiritual Journeys, London, w. 78-93

Coleman S., Eade J., 2018, Pilgrimage and Political Economy: Translating the Sacred, New York

Coleman S., Eisner J., 1995, Pilgrimage: Past and Present in the World Religions, Cambridge

Collins-Kreiner N., 2010, Researching Pilgrimage: Continuity and Transformations, „Annals of Tourism Research”, Vol. 37, No. 2, s. 440-456

Collins-Kreiner N., 2016a, Dark Tourism as/is Pilgrimage, „Current Issues in Tourism”, Vol. 19, No. 12, s. 1185-1189

Czyrwik-Sołjan I., 1993, Katolickie pielgrzymki mniejszości narodowych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown, „Turyzm”, Vol. 3, nr 1, s. 41-55

Delaney C., 1990, The Hajj: Sacred and Secular, „American Ethnologist”, Vol. 17, No. 3, s. 513-530

Di Giovine M. A., Choe J., (eds.), 2020, Pilgrimage beyond the Officially Sacred: Understanding the Geographies of Religion and Spirituality in Sacred Travel, London–New York

Di Giovine M. A., Picard D., (eds.), 2018, The Seductions of Pilgrimage: Sacred Journeys Afar and Astray in the Western Religious Tradition, London–New York

Digance J., 2003, Pilgrimage at Contested Sites, „Annals of Tourism Research”, Vol. 30, No. 1, s. 143-159

Dłużewska A., 2012, Muzułmanie jako uczestnicy ruchu turystycznego – wybrane determinanty turystyki religijnej i pozareligijnej, „Folia Turistica”, nr 27, s. 21-35

Dowson R., Yaqub J., Raj R., 2019, Spiritual and Religious Tourism. Motivations and Management, Wallingford

Durán-Sánchez A., Cruz del Río-Rama M., Oliveira C., Álvarez-García J., 2019, Religious Tourism and Pilgrimage: Study of Academic Publications in Scopus, [w:] Álvarez-García J., Cruz del Río-Rama M. de la, Gómez-Ullate M., (eds.), Handbook of Research on Socio-Economic Impacts of Religious Tourism and Pilgrimage, s. 1-18

Dyas D., (ed.), 2020, The Dynamics of Pilgrimage: Christianity, Holy Places, and Sensory Experience, London–New York

Dziubiński Z., Jasny M., 2012, Socjologiczna charakterystyka uczestników Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę, „Folia Turistica”, nr 27, s. 37-52

Eade J., 1992, Pilgrimage and Tourism at Lourdes, France, „Annals of Tourism Research”, Vol. 19, no. 1, s. 18-32

Eade J., Katić M., (eds.), 2014, Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe: Crossing the Borders, Abingdon–New York

Eade J., Katić M., (eds.), 2018, Military Pilgrimage and Battlefield Tourism. Commemorating the Dead, London–New York

Eade J., Sallnow J.M., 1991, Contesting the Sacred. The Anthropology of Christian Pilgrimage, Chicago

Eickelman D.F., Piscatori J., (eds.), 1990, Muslim Travellers: Pilgrimage, Migration, and the Religious Imagination, London

El-Gohary H., Edwards D. J., Eid R., (eds.), 2018, Global Perspectives on Religious Tourism and Pilgrimage

Eliade M., 1969, The Quest, History and Meaning in Religion, Chicago

Esteve R., 2000, Turismo y religión: aproximación a la historia del turismo religioso, Málaga

Esteve R., 2001, Orígenes del aprovechamiento turístico de la Semana Santa andaluzana, „Laberinto”, Vol. 6, s. 1-14

Ferfet K., 2008, Ewolucja motywacji podróży religijnych na przykładzie Camino de Santiago, [w:] M. Kazimierczak, (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, Poznań, s. 131-138

Flaskerud I., Natvig R. J., (eds.), 2017, Muslim Pilgrimage in Europe, London–New York

Fleischer A., 2000, The Tourist Behind the Pilgrim in the Holy Land, „International Journal of Hospitality Management”, Vol. 19, No. 3, s. 311-326

Foster N.,1982, Die Pilger. Reiselust in Gottes Namen, Frankfurt am Main

Frey L. N., 1998, Pilgrim Stories: On and Off the Road to Santiago, Berkeley-London

Garnett J., Harris A., (eds.), 2013, Rescripting Religion in the City: Migration and Religious Identity in the Modern Metropolis, London

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków

Gaweł Ł., 2018, Szlaki pielgrzymkowe w Małopolsce. Stan obecny oraz perspektywy rozwoju, [w:] Bogacz-Wojtanowskiej E., Góral A., Fenomen turystyki religijnej i pielgrzymek w Krakowie i Małopolsce, Kraków, s. 127-142

Gaworecki W. W., (red.), 2005, Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, 8-9 września 2005, Gdańsk

Giacalone F., Griffin K., 2018, Local Identities and Transnational Cults within Europe, Wallingford

Glaeser Z., Górecki J., (red.), 2005, Pielgrzymowanie a integracja, Opole

Gonia A., Kozłowska-Adamczak M., Michniewicz-Ankiersztajn H., 2012, Obiekty sakralne XIX i XX wieku jako produkt turystyki kulturowej i religijnej – przykład Bydgoszczy, „Folia Turistica”, nr 27, s. 149-160

Graburn N. H., 1978, Tourism: The sacred Journey, [w:] Smith V. L., (ed.), Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism, Oxford, ss. 17-31

Graburn N. H., 1983, The Anthropology of Tourism, „Annals of Tourism Research”, Vol. 10, No. 1, s. 9-33

Griffin K., Raj R., 2013, Reflecting on Religious Tourism and Pilgrimage, Arnhem

Griffin K., Raj R., 2017, The Importance of Religious Tourism and Pilgrimage: Reflecting on Definitions, Motives and Data, „International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage”, Vol. 5: No. 3, Article 2

Griffiths M., Wiltshier P., 2019, Managing Religious Tourism, Wallingford

Grimshaw M., 2008, Bibles and Baedekers: Tourism, Travel, Exile and God, Abingdon–New York

Gromelska A., 2012, Turystyka religijno-pielgrzymkowa na Dolnym Śląsku – stan obecny i perspektywy rozwoju, „Turystyka i Rekreacja. Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej”, nr 3, s. 15-22

Gunzburg D., Brady B., (eds.), 2020, Space, Place and Religious Landscapes. Living Mountains, London i in

Gutic J., Caie E., Clegg A., 2010, In Search of Heterotopia? Motivations of Visitors to an English Cathedral, „International Journal of Tourism Research” , Vol. 12, No. 6, s. 750-760

GWSH, [Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa], 1999, Turystyka w obiektach zabytkowych i sakralnych – materiały konferencyjne, Kraków

Hastetter M.C., Ostrowski M., (red.), 2016, Pielgrzymi, drogi, święte miejsca. Duszpasterstwo w kontekście podróży // Pilgern, Wege, Heilige Orte. Seelsorge im Kontext von Menschen unterwegs, Kraków–Trumau

Henderson J.C., 2011, Religious Tourism and Its Management: The Hajj in Saudi Arabia, „International Journal of Tourism Research”, Vol. 13, s. 541-552

Herntrei M., Pechlaner H., 2011, Spiritual Tourism – The Church as a Partner in Tourism?, [w:] R. Conrady, M. Buck, (eds.), Trends and Issues in Global Tourism, Heidelberg, s. 201-218

Hodorowicz I., Mróz F., 2008, Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych i kultu religijnego wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, [w:] M. K. Leniartek (red.), Komercjalizm turystyki kulturowej, Wrocław, s. 299-328

Hoge D. R., Dinges W. D., Johnson M., Gonzales Jr. J., 2001, Young Adult Catholics: Religion in the Culture of Choice, Indiana

Howard Ch. A., 2016, Mobile Lifeworlds: An Ethnography of Tourism and Pilgrimage in the Himalayas, London–New York

Hughes K., Bond N., Ballantyne R., (2013), Designing and managing interpretive experiences at religious sites: Visitors’ perceptions of Canterbury Cathedral, „Tourism Management”, Vol. 36, s. 210-220

Hung K., Yang X., Wassler P., Wang D., Lin P., Liu Z., 2017, Contesting the Commercialization and Sanctity of Religious Tourism in the Shaolin Monastery, China, „International Journal of Tourism Research”, Vol. 19, No. 2, s. 145-159

Hyde K. F., Harman S., 2011, Motives for a Secular Pilgrimage to the Gallipoli Battlefields, „Tourism Management”, Vol. 32, No. 6, s. 1343-1351

Irimiás A., Gábor M., 2013, Religious tourism in Hungary – an integrative framework, „Hungarian Geographical Bulletin”, Vol. 62, No. 2, s. 175-196

Isnart C., Ceresales N., 2020, The Religious Heritage Complex: Legacy, Conservation, and Christianity, London i in

Jackowski A. i in., 1999, Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich rozwoju, „Turyzm” , Vol. 9, nr 1, s. 91-103

Jackowski A. i in., 2014, Pilgrimages and Religious Tourism in Poland in the 21st Century - Current Situation and Perspectives for Development, „Economic Problems of Tourism”, no. 4, s. 253-270

Jackowski A. i in., 2016, World Youth Day in Cracow in the Light of Experiences From Around the World, [w:] J. Stala, A. Porębski, (eds.), World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young People, Kraków

Jackowski A., 1987, Turystyka i pielgrzymki religijne, „Problemy Turystyki”, Vol. 10, nr 1, s. 28-44

Jackowski A., 1990 Pielgrzymki w Polsce a pielgrzymki na świecie, „Problemy Turystyki”, Vol. 13, nr 1-2, s. 54-65

Jackowski A., 1991a, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Warszawa

Jackowski A., 1991b, Zarys geografii pielgrzymek, Kraków

Jackowski A., 1998a, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, „Turyzm”, t. 8, z. 1, s. 5-20

Jackowski A., 1998b, Pielgrzymki, Wrocław

Jackowski A., 2001, Łagiewniki in the System of Poland’s and the World’s Pilgrimage Centres, „Peregrinus Cracoviensis”, nr 11, s. 143-152

Jackowski A., Mróz F., 2014, Święci i błogosławieni na drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela, Kraków

Jackowski A., Mróz F., Chodorowicz T., (red.), 2008, Drogi św. Jakuba w Polsce, Kraków

Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I., 2010, Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela, Kraków

Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I., 2010, Turystyka religijna na obszarach górskich, Nowy Targ

Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I., 2011, Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba, Kraków

Jackowski A., Mróz F., Mróz Ł., (red.), 2013, 1200 lat Pielgrzymek do Grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, Kraków

Jackowski A., Sołjan I., 1995, Pielgrzymki w polskim prawosławiu, „Turyzm” , Vol. 5, nr 2, s. 49-64

Jackowski A., Sołjan I., 2008, Główne problemy badawcze w zakresie turystyki religijnej, „Turyzm” , Vol. 18, nr 1, s. 39-50

Jamal A., Griffin K., Raj R., 2018, Islamic Tourism. Management of Travel Destinations, Wallingford

Jansen W., Notermans C., (eds.), 2012, Gender, Nation, and Religion in European Pilgrimage, Abingdon

Kazimierczak M., (red.), 2014, Etyczny wymiar podróży kulturowych, Poznań

Kazimierczak M., 2012, Duchowy wymiar podróżowania, czyli o spirytualizmie w turystyce, „Folia Turistica”, nr 27, s. 5-20

Kim B., Kim S. S., King B., 2016, The Sacred and the Profane: Identifying Pilgrim Traveler Value Orientations Using Means-end Theory, „Tourism Management”, Vol. 56, s. 142-155

Kim B., Kim S. S., King B., 2020, Religious Tourism Studies: Evolution, Progress, and Future Prospects, „Tourism Recreation Research”, Vol. 45, No. 2, s. 185-203

Korporowicz L., Plichta P., (red.), 2016, Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, Kraków

Korstanje M. E., Raj R., Griffin K., 2018, Risk and Safety Challenges for Religious Tourism and Events, Wallingford

Kosiewicz J., 1991, Turystyka religioznawcza a pielgrzymki religijne, „Kultura Fizyczna”, nr 1-2, s. 10-13

Kosiewicz J., 2010, Rozważania o duchowości i spirytualizmie w turystyce, [w:] M. Kazimierczak, (red.), Współczesne podróże kulturowe, Poznań s. 7-16

Kötting B., 1950, Peregrinatio religiosa. Wallfahrten in der Antike und das Pilgerwesen in der alten Kirche, Münster 1950

Kozłowski A., 2005, Turystyka pielgrzymkowa w Polsce, aktualny stan i perspektywy rozwoju. Działalność polskiej organizacji turystycznej w tym zakresie, [w:] W. W. Gaworecki, (red.) 2005, Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, 8-9 września 2005, Gdańsk

Krešić D., Mikulić J., Miličević K., 2013, The Factor Structure of Tourist Satisfaction at Pilgrimage Destinations: The Case of Medjugorje, „International Journal of Tourism Research”, Vol. 15, No. 5, s. 484-494

Kroplewski Z., Panasiuk A., (red.), 2010, Turystyka religijna, Szczecin

Kroplewski Z., Panasiuk A., (red.), 2011a, Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Szczecin

Kroplewski Z., Panasiuk A., (red.), 2011b, Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, Szczecin

Kruger M., Saayman M., 2016, Understanding the Zion Christian Church (ZCC) Pilgrims, „International Journal of Tourism Research”, Vol. 18 No. 1, s. 27-38

Kryczka M., 2016, Wirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w promocji. Przypadek Światowego Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, „Folia Turistica”, nr 39, s. 293-315

Krzemiński M., Zaniewska L., Zaniewski I., 2010, Technologia informacyjna w rozwoju turystyki religijnej na Ukrainie, „Turystyka i Rekreacja. Przegląd Naukowy”, nr 7, s. 112-125

Kuryłowicz E., 2004, Współczesne podróże duchowe: Fenomen turystyki religijnej XXI wieku a sacrum przestrzeni i obiektów pielgrzymkowych: II międzynarodowa konferencja PR UIA „Miejsca duchowe”, Warszawa, 24 kwietnia 2004 // The Contemporary Spiritual Journeys: The Phenomenon of the Religious Tourism in the 21st Century and the Sacrum in the Pilgrimage Spaces and Buildings, Warszawa

Laksana A.B., 2014, Muslim and Catholic Pilgrimage Practices: Explorations through Java, London–New York

Lavarini R., 1997, Il pellegrinaggio cristiano: dalle sue origini al turismo religioso del XX secolo, Genoa

Łazanek M., Łazanek R., 2000, Turystyka pielgrzymkowa, „Rynek Turystyczny”, nr 9

Leppäkari M., Griffin K., 2015, Pilgrimage and Tourism to Holy Cities, Wallingford

Liutikas D., 2020a, Management of pilgrimages in Lithuania: resources, stakeholders and projects, „International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage”, Vol. 8, No. 2, s. 45-61

Liutikas D., 2020b, Pilgrims: Values And Identities, Wallingford

Lopez L., 2013, How Long Does the Pilgrimage Tourism Experience to Santiago de Compostela Last?, „International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage”, Vol. 1, s. 1-14

MacCannell D., 1976, The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, New York

MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawa

Maddrell A., della Dora V., Scafi A., Walton H., (eds.), 2017, Christian Pilgrimage, Landscape, and Heritage. Journeying to the Sacred, London–New York

Malchrowicz-Mośko E., 2014, Czy duchowość powinna być na sprzedaż? - turystyka duchowa (czyli wczasy all exclusive) jako współczesny trend w turystyce, [w:] M. Kazimierczak, (red.), Etyczny wymiar podróży kulturowych, Poznań, s. 265-283

Mattila A.S., Apostolopoulos Y., Sonmez S., Yu L., Sasidharan V., 2001, The Impact of Gender and Religion on College Students’ Spring Break Behavior, „Journal of Travel Research”, Vol. 40, No, 2, s. 193-200

Mazur A., 2010, Historia pielgrzymowania, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk, (red.), Turystyka religijna, Szczecin, s. 113-124

Mazur A., 2011, Turystyka religijno-pielgrzymkowa: zjawisko społeczne i gospodarcze, Warszawa

Mazza C., 2007, Turismo religioso. Un approccio storico-culturale, Bologna

McIntosh I.S., Harman L.D., 2017, Many Voices of Pilgrimage and Reconciliation, Wallingford

McIntosh I.S., Moore Quinn E., Keely V., 2018, Pilgrimage in Practice. Narration, Reclamation and Healing, Wallingford

Meyer B., Sawińska A., Gardzińska A., 2011, Turystyka religijna jako element oferty produktowej wybranych biur podróży, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk, (red.), Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Szczecin, s. 317-328

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk, (red.), Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Szczecin, s. 35-57

Mikos von Rohrscheidt A., 2013, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2016a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. 3, Poznań [wyd. 1, Gniezno 2008; wyd. 2, Poznań 2010]

Mikos von Rohrscheidt A., 2016b, Analiza programów imprez turystycznych jako podstawa typologii uczestników turystyki religijnej, „Folia Turistica”, nr 39, s. 65-99

Mikos von Rohrscheidt A., 2020a, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. I: Konteksty, koncepcje, strategie, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2020b, Zarządzanie w turystyce kulturowej, t. II: Obszary, relacje, oferta, Poznań

Mokras-Grabowska J., Latosińska J., (red.), 2016, Kultura i turystyka: sacrum i profanum, Łódź

Morinis A., (ed.), 1992, Sacred Journeys. The Anthropology of Pilgrimage, Westport, Connecticut and London

Morinis E. A., 1984, Pilgrimage in the Hindu Tradition: A Case Study of West Bengal, Delhi

Mróz F., 2008, Geneza i funkcjonowanie sanktuariów Bożego Miłosierdzia w Polsce, „Peregrinus Cracoviensis”, nr 19

Mróz F., 2014, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce po transformacji ustrojowej 1989 r., „Geografické informácie”, nr 2, s. 124-237

Mróz F., 2016, Pielgrzymowanie do sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach – przeszłość i teraźniejszość, [w:] J. Krupa, (red.), Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki, Dynów, s. 347-358

Mróz F., 2017a, Religious Tourism in Areas of Environmental Value in Poland, „Economics and Environment”, No. 2, s. 215-230

Mróz F., 2017b, How Has Camino Developed? Geographical and Historical Factors Behind the Creation and Development of the Way of St. James in Poland, [w:] E. Alarcón, P. Roszak, (eds.), The Way of St. James. Renewing Insights, Pamplona, s. 59-80

Mróz F., 2018, Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Camino de Santiago w Polsce, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 14, s. 292-312

Mróz F., 2019, Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Lwowskiej Drogi św. Jakuba Via Regia (odcinek Lwów–Szeginie), [w:] M. Apollo, M. Krupska-Klimczak, (red.)., Polska i Ukraina: problemy i perspektywy // Pol’ŝa i Ukraïna: problemi ta perspektivi // Poland and Ukraine: Problems and Prospects, Kraków, s. 97-152

Mróz F., Bordun O., 2016, The Origin and Functioning of the Lviv Way of St. James Via Regia and Its Importance in the Development of Pilgrimages and Religious Tourism at the Polish-Ukrainian Border, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica”, nr 10, s. 120-138

Mróz F., Mróz Ł., 2012, Geneza i rozwój Drogi św. Jakuba w państwach Grupy Wyszehradzkiej, [w:] P. Sadowski, (red.), Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, Nowy Targ, s. 277-289

Mróz F., Mróz Ł., 2015, Pielgrzymowanie do sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi: przeszłość i teraźniejszość, [w:] J. Krupa, (red.), Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, Dynów, s. 295-310

Murray M., Graham B., 1997, Exploring the Dialectics of Route-Based Tourism: The Camino de Santiago, „Tourism Management”, Vol. 18, No. 8, s. 513-524

Myrup Kristensen T., Friese W., (eds.), 2017, Excavating Pilgrimage: Archaeological Approaches to Sacred Travel and Movement in the Ancient World, London–New York

Niedźwiedź A., 2004, Kraków – „miasto papieskie”. Analiza symboliki i mitologii przestrzeni miejskiej, „Journal of Urban Ethnology”, Vol. 8, s. 25-45

Niedźwiedź A., 2009, Mythical Vision of the City: Kraków as the “Pope’s City”, „Anthropology of East Europe Review”, Vol. 2, s. 208-226

Niedźwiedź A., 2014, Competing Sacred Places: Making and Remaking of National Shrines in Contemporary Poland, [w:] J. Eade, M. Katić, (eds.), 2014, Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe: Crossing the Borders, Abingdon–New York, s. 79-99

Niedźwiedź A., 2015, Old and New Paths of Polish Pilgrimages, [w:] D. Albera, J. Eade, (eds.), International Perspectives on Pilgrimage Studies. Itineraries, Gaps and Obstacles, London–New York

Niemczyk A., 2011, Turystyka religijna i turystyka pielgrzymkowa − subprodukty turystyki kulturowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 857, s. 37-51

Niemczyk A., Seweryn R., (red.), 2018, Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, Warszawa

Nilsson M., Tesfahuney M., 2016, Performing the “Postsecular” in Santiago de Compostela, „Annals of Tourism Research”, Vol. 57, s. 18-30

Nolan L.M., Nolan S., 1989, Christian Pilgrimage in Modern Western Europe, London

Nolan M. L., Nolan S., 1992, Religious sites as tourism attractions in Europe, „Annals of Tourism Research”, Vol. 19, No. 1, s. 68-78

Norman A., 2011, Spiritual Tourism. Travel and Religious Practice in Western Society, London–New York

Norman A., Johnson M., 2011, World Youth Day: the Creation of a Modern Pilgrimage Event for Evangelical Intent, „Journal of Contemporary Religion”, Vol. 26, No. 3, s. 371-385

Nowak P., Rembiś M., 2008, Kamienne obiekty Drogi Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, „Geoturystyka”, nr 4, s. 33-40

Nowakowska A., 2008, Wirtualny pielgrzym – o idei pielgrzymowania na Jasną Górę i jej obecności w Internecie, [w:] A. Siwik, L. H. Haber, (red.), Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, Kraków, s. 431-439

Nuenen T. van, Beek S. van der, 2016, Pilgrim or Tourist? – Modelling Two Types of Travel Bloggers, „Online Heidelberg Journal of Religions on the Internet”, Vol. 11, s. 138-163

Olsen D. H., 2011, Towards a Religious View of Tourism: Negotiating Faith Perspectives on Tourism, „Tourism Culture & Communication”, Vol. 11, No. 1, s. 17-30

Olsen D. H., Korstanje M., 2020, Dark Tourism and Pilgrimage, Wallingford

Olsen D. H., Trono A., 2018, Religious Pilgrimage Routes and Trails. Sustainable Development and Management, Wallingford

Orzech C., 2020, Museums of World Religions. Displaying the Divine, Shaping Cultures, London i in

Ostrowski M. (oprac.), 2003, Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych, Kraków

Ostrowski M. Ładygin M., 2005, Sacrum i przyroda. W stulecie Orlej Perci XIII Seminarium, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 7-9 października 2005 r., Zakopane

Ostrowski M., 1996, Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Kraków

Ostrowski M., 2012, Dialog religijny w turystyce, „Polonia Sacra”, nr 31, s. 107-121

Pabian B., 2016, Kulturowe konteksty pielgrzymowania i rozwoju turystyki religijnej: przykład regionu częstochowskiego, Katowice

Pabian B., 2017, Internet – nowe medium w turystyce religijnej na przykładzie pielgrzymek wirtualnych, „Biznes w Kulturze – Kultura w Biznesie. Nowoczesne Technologie Informacyjno-Komunikacyjne”, s. 108-115

Panasiuk A., 2011, Dylematy promocji produktu turystyki religijnej, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk, (red.), Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Szczecin, s. 361-371

Pawlikowska-Piechotka A., Gołębieska K., 2016, Turystyka religijna zrównoważona - na podstawie sanktuariów Warszawy i regionu Mazowsza, „Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie”, Vol. 16, nr 2, 121-137

Pazos A. M., (ed.), 2020, Nineteenth-Century European Pilgrimages. A New Golden Age, London–New York

Peters F. E., 1994, The Hajj: The Muslim Pilgrimage to Mecca and the Holy Places, New Jersey

Pfaffenberger B., 1983, Serious pilgrims and frivolous tourists the chimera of tourism in the pilgrimages of Sri Lanka, „Annals of Tourism Research”, Vol. 10, No. 1, s. 57-74

Plichta P., 2016a, “We Were Like Pilgrims From the 12th Century. This Is Something! I Do Not Praise, I Appreciate It”. Camino de Santiago in The Memories of Polish Peregrinos, „Człowiek i Społeczeństwo”, Vol. 41, s. 189-207

Plichta P., 2016b, Camino Francés – jeszcze pielgrzymka czy już turystyka? Próba odpowiedzi na podstawie wspomnień polskich caminowiczów, „Folia Turistica”, nr 39, s. 265-294

Plichta P., 2016c, Camino de Santiago jako współczesny most nadziei, [w:] L. Korporowicz, P. Plichta, (red.), Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, Kraków, s. 197-217

Plichta P., 2017a, O doświadczeniach inności w drodze do Santiago de Compostela, [w:] M. Rabizo-Birek, M. Zatorska, (red.), Inny w podróży, t. 2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku, Rzeszów, s. 248-260

Plichta P., 2017b, Camino del Norte – studium przypadku w kontekście doświadczeń polskich caminowiczów, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 117-134

Plichta P., 2017c, Filozofia (i) Camino de Santiago w relacjach Marka Kamińskiego z pielgrzymki, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 19-34

Plichta P., 2017d, Elementy kultu św. Jakub w wybranych narracjach polskich pielgrzymów do Santiago de Compostela, [w:] P. Roszak, F. Mróz, Ł. Mróz, (red.), Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy, Kraków 2017, s. 223-241

Plichta P., 2017e, Głos w dyskusji: Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej: Turystyka religijna: czy pogłębia religijność i otwiera na tolerancję?, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 183-185

Plichta P., 2018, Camino de Santiago w przestrzeni wirtualnej (wybrane aspekty internetowych materiałów polskojęzycznych), [w:] P. Roszak, F. Mróz, Ł. Mróz, (red.), Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago, Kraków, s. 221-252

Plichta P., 2019, Odkrywane dziedzictwo: przypadek Camino de Santiago, [w:] E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska-Łukaszewicz, (red.), Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, Kraków, s. 129-153

Plichta P., 2020, „Sacrum” przeżywane na Camino de Santiago w narracjach polskich caminowiczów, [w:] D. Kalinowski, E. Czeladka, (red.), Pogranicza sacrum w medium literatury, Słupsk, s. 165-187

Prorok C., 2003, Transplanting Pilgrimage Traditions in the Americas, „Geographical Review”, Vol. 93, No. 3, s. 283-307

Prószyńska-Bordas H., 2014, Masyw Montserrat w Katalonii jako obszar turystyczny, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu”, Vol. 47, s. 32-46

Przecławski K., 1993, Religia a turystyka, „Problemy Turystyki”, Vol. 16, nr 3, s. 47-64

Raj R., 2012, Religious Tourist’s Motivation for Visiting Religious Sites, „International Journal of Tourism Policy”, Vol. 2, s. 95-105

Raj R., Griffin K., (eds.), 2015, Religious Tourism and Pilgrimage Management. An International Perspective, Wallingford

Raj R., Griffin K., 2017, Conflicts, Religion and Culture in Tourism, Wallingford

Raj R., Griffin K., Blackwell R., 2015, Motivations for Religious Tourism, Pilgrimage, Festivals and Events, [w:] Raj R., Griffin K., (eds.), 2015, Religious Tourism and Pilgrimage Management. An International Perspective, Wallingford, s. 103-117

Raj R., Morpeth N.D., (eds.), 2007, Religious Tourism and Pilgrimage Festivals Management: An International Perspective, Wallingford

Rapacz M., Kaszowski L., 2001, The Development Perspectives of the Sanctuary of God’s Mercy in the District of Łagiewniki in Cracow, „Peregrinus Cracoviensis”, Vol. 11, s. 167-172

Reader I., 2004, Pilgrimage in the Marketplace, New York–London

Reader I., Walter T., 1993, Pilgrimage in Popular Culture, London

Rejman K., Maziarz P., Kwiatkowski C.A., 2016, Religious Tourism as a Tourism Product, „World Scientific News”, Vol. 57, s. 562-575

Richards G., Fernandez C., 2007, Religious Tourism in Northern Portugal, [w:] G. Richards, (red.) Cultural Tourism. Global and Local Perspectives, New York, s. 215-238

Rinschede G., 1990, Religionstourismus, „Geographische Rundschau”, Vol. 42, No. 1

Rinschede G., 1992, Forms of Religious Tourism, „Annals of Tourism Research”, Vol. 19, s. 51-67

Rinschede G., Bhardwaj S. M., (eds.), 1990, Pilgrimage in the United States, Berlin (Geographia Religionum, Band 5)

Rodrigues S., McIntosh A., 2014, Motivations, Experiences and Perceived Impacts of Visitation at a Catholic Monastery in New Zealand, „Journal of Heritage Tourism”, Vol. 9, No. 4, s. 271-284

Rogowski C., 2018, Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne, Toruń

Rosenberger M., 2007, Drogi, które poruszają, mała teologia pielgrzymki, przeł. J. Kaczmarek, Poznań

Ross-Bryant L., 2013, Pilgrimage to the National Parks: Religion and Nature in the United States, London–New York

Roszak P., Mróz F., (red.), 2015, Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago. Studia i materiały dedykowane prof. dr. hab. Antoniemu Jackowskiemu, Kraków

Roszak P., Mróz F., (red.)., 2016, Droga do Composteli – przeszłość i teraźniejszość, Kraków

Roszak P., Mróz F., Mróz Ł., (red.), 2017, Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30. rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy, Kraków 2017

Roszak P., Mróz F., Mróz Ł., (red.), 2018, Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago, Kraków

Roszak P., Mróz F., Rozynkowski W., (red.), 2019, Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, t. 4, Toruń

Roszak P., Rozynkowski W., (red.), 2014, Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, t. 1, Toruń

Roszak P., Rozynkowski W., (red.), 2015, Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, t. 2, Toruń

Roszak P., Rozynkowski W., (red.), 2016, Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, t. 3, Toruń

Rountree K., 2002, Goddess Pilgrims as Tourists: Inscribing Their Body Through Sacred Travel, „Sociology of Religion”, Vol. 63, No. 4, s. 4675-491

Różycki P., 2008, Pielgrzymowanie – ewolucja celów i form od starożytności do współczesności, [w:] M. Kazimierczak, (red.) W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, Poznań, s. 105-111

Różycki P., 2009, Turystyka religijna i pielgrzymkowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Współczesne formy turystyki kulturowej, Poznań, s. 157-174

Różycki P., 2010, Turystyka religijna i pielgrzymkowa jako czynniki rozwoju regionów europejskich, „Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie”, Vol. 5, nr 1, s. 161-168

Różycki P., 2012, Kilka uwag o turystyce i pielgrzymowaniu, „Folia Turistica”, nr 27, s. 161-177

Różycki P., 2016, Turystyka a pielgrzymowanie, Kraków

Ryan M., McKenzie F. H., 2003, A Monastic Tourist Experience: The Packaging of a Place, „Tourism Geographies”, Vol. 5, No. 1, s. 54-70

Sallnow M., 1987, Pilgrims of the Andes: Regional Cults in Cusco, Washington D.C

Sánchez y Sánchez S., Hesp A., (eds.), 2016, The Camino de Santiago in the 21st Century. Interdisciplinary Perspectives and Global Views, London–New York

Shackley M., 2001, Managing Sacred Sites: Service Provision and Visitor Experience, London

Shahpari H., Alavi Hojjat T., 2016, Islamic Economy and Social Mobility: Cultural and Religious Considerations, Hershey PA

Shair I. M., Karan P. P., 1979, Geography of the Islamic Pilgrimage, „Geojournal”, Vol. 3, s. 599-608

Sheperd J. S., 2013, Faith in Heritage: Displacement, Development, and Religious Tourism in Contemporary China, New York

Shinde K. A., Olsen D. H., 2020, Religious Tourism and the Environment, Wallingford

Shuo Y. S. S., Ryan C., Liu G. M., 2009, Taoism, Temples and Tourists: The Case of Mazu Pilgrimage Tourism, „Tourism Management”, Vol. 30, No. 4, s. 581-588

Smith V. L., 1992, The Quest in Guest, „Annals of Tourism Research”, Vol. 19, No. 1, s. 1-17

Sobczuk J., 2012, Miejsca pielgrzymkowe na pograniczu polsko-słowackim, cz. I: Diecezja spiska, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej”, nr 2, s. 19-41

Sobczuk J., 2013, Miejsca pielgrzymkowe na pograniczu polsko-słowackim, cz. II: Diecezja koszycka i żylińska, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej”, nr 3, s. 32-55

Sobczuk J., 2013, Turystyka religijna jako forma aktywizacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Raport z badań, „Folia Turistica”, nr 29, s. 83-100

Sołjan I., 2011, The Sanctuary as a Means of Organizing Urban Space: a Case Study of Selected Sanctuaries in Poland, „Tourism”, Vol. 1-2

Sołjan I., Matlak H., 2001, Pilgrimages to the Shrine of the Divine Mercy at Cracow-Łagiewniki, „Peregrinus Cracoviensis”, Vol. 11, s. 153-162

Stala J., Porębski A., (eds.), 2016, World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young People, Kraków

Stausberg M., 2011, Religion and Tourism: Crossroads, Destinations, and Encounters, Abingdon–New York

Suligowski R., Furtak T., 2015, Turystyka religijna do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, „Turystyka i Rekreacja. Przegląd Naukowy”, nr 12, s. 7-15

Suntikul W., Dorji U., 2016, Local Perspectives on the Impact of Tourism on Religious Festivals in Bhutan, „Asia Pacific Journal of Tourism Research”, Vol. 21, No. 7, s. 741-762

Swatos H. W., Tomasi L., (eds.), 2002, From Medieval Pilgrimage to Religious Tourism. The Social and Cultural Economics of Piety, Westport, Connecticut–London

Swianiewicz P., 1989, Kościół katolicki w Polsce jako organizator turystyki młodzieżowej: nowy organizator starych form czy alternatywny model?, „Problemy Turystyki”, Vol. 12, nr 3, s. 48-56

Świątkiewicz W., 2005, Homo Peregrinus wobec postmodernistycznej sekularyzacji, [w:] Z. Glaeser, J. Górecki, (red.), Pielgrzymowanie a integracja, Opole

Szkudlarek A., 2009, Światowe Dni Młodzieży – nowa gałąź turystyki religijnej czy nowy wymiar pielgrzymowania?, [w:] B. Marecki, (red.), Sport i turystyka we współczesnym stylu życia, Poznań s. 261-269

Tagliacozzo E., Toorawa S., (eds.), 2016, The Hajj: Pilgrimage in Islam, Cambridge

Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Łódź

Tanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Łódź

Timothy D. J., Olsen D. H., (eds.), 2006, Tourism, Religion and Spiritual Journeys, London

Tobón S., Tobón N., 2013, Turismo religioso: fenómeno social y económico, „Anuario Turismo y Sociedad”, Vol. 14, s. 237-249

Tomasi L., 2002, Homo viator: From Pilgrimage to Religious Tourism via the Journey, [w:] H. W. Swatos, L. Tomasi, (eds.), From Medieval Pilgrimage to Religious Tourism. The Social and Cultural Economics of Piety, Westport, Connecticut–London, s. 1-24

Turner V., 1973, The Center Out There: Pilgrim’s Goal, „History of Religions”, Vol. 12, No. 3, s. 191-230

Turner V., Turner E., 1978, Image and Pilgrimage in Christian Culture, New York

Tyszka K., 2016, Człowiek w drodze. O losach metafory wędrowca, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 85-95

UNWTO 2017, International Congress On Religious Tourism And Pilgrimage, 21 XI 2017, [online:] https://www.unwto.org/archive/europe/event/international-congress-religious-tourism-and-pilgrimage, 29.09.2020

Van der Veer P., 1988, Gods on Earth: The Management of Religious Experience and Identity in a North Indian Pilgrimage Centre, London

Vidal-Casellas D., Aulet S., Crous-Costa N., 2019, Tourism, Pilgrimage and Intercultural Dialogue. Interpreting Sacred Stories, Wallingford

Vukonič B., 1996, Tourism and Religion, Oxford

Wang W., Chen J. S., Huang K., 2016, Religious Tourist Motivation in Buddhist Mountain: The Case From China, „Asia Pacific Journal of Tourism Research”, Vol. 21, No. 1, s. 57-72

Weidenfeld A., 2006, The Religious Needs of the Hospitality Industry, „Tourism and Hospitality Research”, Vol. 6, no. 2, s. 143-159

Weidenfeld A., Ron A.S., 2008, Religious Needs in the Tourism Industry, „Anatolia”, Vol. 19, No. 2, s. 357-361

Winkelman M., Dubisch J., 2005, Pilgrimage and Healing, Tucson

Wiśniewski Ł., 2018, Religious Tourism in Christian Sanctuaries: The Implications of Mixed Interests for the Communication of the Faith, „Church, Communication and Culture”, Vol. 3, No. 3, s. 199-220

Wolna-Samulak A., 2011, Sanktuaria maryjne w Polsce jako cel turystyki pielgrzymkowej. Studium na przykładzie sanktuarium w Licheniu Starym i Gietrzwałdzie, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk, (red.), Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, Szczecin, s. 383-390

Wyrwa A. M., (red.), 2015, Camino de Santiago. Szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba Apostoła Większego, Dziekanowice

Wyrwa A. M., 2007, „Ad Limina Apostolorum” patron pielgrzymów – św. Jakub Starszy, apostoł i pielgrzymki do „jego grobu” w Santiego de Compostela. Szkice do problemu, „Studia Periegetica”, nr 1, s. 7-32

Yasuda Y., Raj R., Griffin K., 2018, Religious Tourism in Asia, Wallingford

Zabawa K., 2009, Fenomen pielgrzymek do Santiago de Compostela w najnowszych polskich relacjach i badaniach, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie”, s. 221-231

Zasztowt K., 2015, Między turystyką a religią i polityką. Relacja z doliny Pankisi w Gruzji, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2, s. 151-156


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Paweł Plichta


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642