Popularność turystyki motoryzacyjnej przez perspektywę frekwencji w muzeach motoryzacji w Polsce i Republice Czeskiej

Krzysztof Piotr Kołodziejczyk, Katarzyna Michnicka

Abstrakt


Turystyka motoryzacyjna zgodnie z definicją zaproponowaną przez autorów to forma turystyki kulturowej, w której celem i motywacją migracji turystycznych jest odwiedzenie miejsc związanych z motoryzacją, ważnych dla jej rozwoju i historii (głównie muzea motoryzacji, prywatne kolekcje pojazdów, fabryki samochodowe, eventy). Celem artykułu jest ocena rozwoju tego rodzaju turystyki w Polsce i Republice Czeskiej, biorąc pod uwagę frekwencję w muzeach motoryzacji i dostępnych dla turystów kolekcjach zabytkowych pojazdów. Szczegółową analizę poprzedziła inwentaryzacja tego typu obiektów w obu krajach. Na podstawie statystyk można stwierdzić, że poziom rozwoju turystyki motoryzacyjnej jest porównywalny z innymi formami turystyki kulturowej. Zmiany frekwencji w analizowanych obiektach muzealnych pokazują, jak istotna dla odbioru danej placówki jest jakość oferty. Duże, dobrze zorganizowane i nowoczesne obiekty odnotowują wzrost liczby odwiedzających, natomiast brak rozwoju wpływa na spadek zainteresowania. Potencjał turystyki motoryzacyjnej został zauważony szczególnie przez duże koncerny, czego wyrazem jest Škoda Muzeum w mieście Mladá Boleslav (Republika Czeska), które cechuje się najwyższą liczbą odwiedzających spośród analizowanych placówek w obu krajach.

Słowa kluczowe


turystyka motoryzacyjna; muzea motoryzacji; frekwencja turystyczna; Polska; Republika Czeska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blasi W., 2014, Automobile Industry (Austria-Hungary), [w:] U. Daniel, P. Gatrell, O. Janz, H. Jones, J. Keene, A. Kramer, B. Nasson (red.), 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War. Freie Universität Berlin, https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/automobile_industry_austria-hungary [16.10.2020]

Bonti M., 2014, The corporate museums and their social functions: some evidence from Italy. „European Scientific Journal”, 10(10), s. 141–150

Brzoskwinia W., 2010, Zajezdnia na Wawrzyńca – zabytek techniki, [w:] E. Wyka (red.), Biuletyn Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, zeszyt 3, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Kraków, s. 7–40

Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Cater C.I., 2017, Tourism on two wheels: Patterns of motorcycle leisure in Wales, „Tourism Management”, 61, s. 180‒189

Cudny W., 2018, Car tourism, Springer International Publishing AG, Cham

Cudny W., Horňák M., 2016, The tourist function in a car factory Audi Forum Ingolstadt example, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series”, 33, s. 23–38

Cudny W., Jolliffe J., 2019, Car tourism – conceptualization and research advancement, „Geografický časopis/Geographical Journal”, 71(4), s. 319–340

Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Dej M., 2013, The crisis and beyond: the dynamics and restructuring of automotive industry in Poland, „International Journal of Automotive Technology and Management”, 13(2), s. 151–166

Durdík T., 2000, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri s.r.o. nakladatelství, Praha

Dudziak T., Dziedzic M., 1999, Okolice Wrocławia: 12 tras pieszych dla każdego. Przewodnik krajoznawczo-turystyczny, Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK „Sudety”, Wrocław

Fjelstul J., Fyall A., 2015, Sustainable Drive Tourism: A Catalyst for Change, „International Journal of Tourism Research”, 17(5), s. 460–470

Frash Jr. R. E., Blose J. E., 2019, Serious leisure as a predictor of travel intentions and flow in motorcycle tourism, „Tourism Recreation Research”, 44(4), s. 516–531

Frash Jr. R. E., Blose J. E., Smith W. W., Scherhag K., 2018, A multidisciplinary marketing profile of motorcycle tourists: explorers escaping routine to find flow on scenic routes, „Tourism Recreation Research”, 43(4), s. 432–444

Freiwillig P., 2016, Odpadní přádelna Karl Bienert junior v Bílém Potoce/The Karl Bienert jr. spinning mill in Bílý Potok (Weissbach), [w:] M. Matěj, M. Ryšková, U.I. Gustafsson (red.), Technical monuments in Norway and the Czech Republic/Technické památky v Norsku a České republice, NPÚ, ÚOP v Ostravě, Ostrava, s. 164–171

Freiwillig P., 2017, Od mlýnů k továrnám. Výrobní stavby na Frýdlantsku. Roman Karpaš RK, Liberec

Gerber P., 2020, Uwagi na temat ochrony historycznych obiektów przemysłowych. Śląskie doświadczenia, „Architectus”, 1(61)/2020, s. 69–80

Girsa V., Hanzl M., Michoinová D., Wizovský T., 2009, Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace, Národní památkový ústav, Praha

Golonka M., Pochwała S., 2010, Rewaloryzacja i adaptacja zajezdni na cele muzealne w ramach projektu „Kwartał św. Wawrzyńca – budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu”, [w:] E. Wyka (red.), Biuletyn Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, zeszyt 3, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Kraków, s. 58–70

Guzik R., Domański B., Gwosdz K., 2020, Automotive Industry Dynamics in Central Europe, [w:] A. V. Covarrubias, S. M. Ramírez Perez (red.), New Frontiers of the Automobile Industry, Springer International Publishing, s. 377–397

Hallo J.C., Manning R.E., 2009, Transportation and recreation: a case study of visitors driving for pleasure at Acadia National Park, „Journal of Transport Geography”, 17(6), s. 491–499

Jędrysiak T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, „Turystyka Kulturowa”, 6/2011, s. 17–34

Kent R., Elliott C., 1995, Scenic routes linking and protecting natural and cultural landscape features: a greenway skeleton, „Landscape and Urban Planning”, 33(1–3), s. 341‒355

Kołodziejczyk K., 2011, Historia, stan i perspektywy wykorzystania w turystyce dziedzictwa wrocławskiej komunikacji tramwajowej, [w:] K. Widawski (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty: tom 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 119–150

Kołodziejczyk K., 2014, Rozwój oferty turystycznych linii kolejowych północnej Walii, [w:] S. Tanaś, J. Mokras-Grabowska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Tom 4: Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 139–158

Kołodziejczyk K., 2015, Zagospodarowanie zorganizowanych punktów wejściowych na szlaki turystyczne, „Folia Turistica”, 35, s. 83–114

Kołodziejczyk K., 2016, Przekształcenia zabytkowych zajezdni komunikacji miejskiej we Wrocławiu w obiekty kulturalno-turystyczne, „Turystyka Kulturowa”, 6/2016, s. 51–78

Kołodziejczyk K., 2017, Muzeum Techniczne Gór Izerskich, „Sudety. Przyroda, Kultura, Historia”, 3(167)/2017, s. 10–17

Kołodziejczyk K., 2018, Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 42, s. 209–224

Kołodziejczyk K., 2019a, Zabytkowa Linia Tramwajowa we Wrocławiu – analiza oferty turystycznej z punktu widzenia turystyki miejskiej, „Turyzm/Tourism”, 29(1), s. 25–36

Kołodziejczyk K., 2019b, Państwowe zabytki architektury udostępnione do zwiedzania w Republice Czeskiej – analiza funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa”, 4/2019, s. 20–64

Kołodziejczyk K., 2020, Między elitarnością i egalitaryzmem – w poszukiwaniu właściwego charakteru produktu turystycznego Zabytkowej Linii Tramwajowej we Wrocławiu, „Turyzm/Tourism”, 30(1), s. 107–124

Křenová Z., Kiener H., 2012, Europe’s Wild Heart – still beating? Experiences from a new transboundary wilderness area in the middle of the old continent, „European Journal of Environmental Sciences”, 2, s. 115–124

Kruczek Z., 2014, Frekwencja w atrakcjach turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Kraków–Warszawa

Kruczek Z., 2017, Frekwencja w atrakcjach turystycznych w latach 2011–2015. Dynamika, trendy, studia przypadku. Proksenia, Kraków

Kruczek Z., 2019, Frekwencja w atrakcjach turystycznych w latach 2016–2018, Polska Organizacja Turystyczna, Kraków–Warszawa

Kucharski J., Kikin A., 2010, Działania na rzecz ochrony historycznego taboru tramwajowego w Krakowie, [w:] E. Wyka (red.), Biuletyn Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, zeszyt 3, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Kraków, s. 41–47

Láska O., 2018, Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2018, Muzeum MHD Střešovice, Praha, https://www.dpp.cz/cs/data/2019/Muzeum%20MHD/muzeum-mhd-vz-2018.pdf [20.10.2020]

Lisowska A., 2016, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu – przykład rewitalizacji obiektów przemysłowych na cele kulturowe, „Turystyka Kulturowa”, 4/2016, s. 6–20

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5(2), s. 87–103

Liszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, „Turyzm”, 8(1), s. 39–67

Marak J., Wyrzykowski J., 2010, Klasyfikacja ruchu turystycznego, [w:] J. Wyrzykowski, J. Marak (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław, s. 20–29

Margolius I., Henry J.G., 2015, Tatra – The Legacy of Hans Ledwinka, Veloce Publishing Ltd., Poundbury

Michnicka K., 2020, Turystyka motoryzacyjna – stan i perspektywy rozwoju na wybranych przykładach europejskich, praca magisterska pod kierunkiem dra Krzysztofa Kołodziejczyka, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (maszynopis)

Mika M., 2007, Klasyfikacja ruchu turystycznego, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 197–198

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2011, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2012, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2013, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2014, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2015, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2016, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2017, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2018, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2019, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

NIPOS, 2020, Kultura České Republiky 2019 v číslech, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha

Novelli M. (red.), 2005, Niche tourism: contemporary issues, trends and cases, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford

Perzyński M., 2012, Dolnośląskie zamki, dwory i pałace: przewodnik dla dociekliwych, Wrocławski Dom wydawniczy, Wrocław

Piątkowska K., 2014, The Corporate Museum: A New Type of Museum Created as a Component of Company Marketing, „The International Journal of the Inclusive Museum”, 6(2), s. 29–37

Pinch P., Reimer S., 2011, Moto-mobilities: geographies of the motorcycle and motorcyclists, „Mobilities”, 7(3), s. 439–457

Pokojska W., 2014, Mercedes-Benz Museum Stuttgart – muzeum idealne?, „Zarządzanie w Kulturze”, 15(2), s. 117–130

Prideaux B., Carson D. (red.), 2011, Drive Tourism: trends and emerging markets. Routledge, Abingdon

Reformat B., 2018, Dark tourism jako niszowa forma turystyki kulturowej, [w:] B. Pabian, B. Reformat (red.), Kierunki rozwoju innowacji w turystyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 16–24

Rostocki A. M., 2009, Poczet twórców motoryzacji, ZP Grupa Sp. z.o.o., Warszawa

Scuttari A., 2019, Cycling and Motorcycling Tourism. An Analysis of Physical, Sensory, Social, and Emotional Features of Journey Experiences, Springer Nature Switzerland AG, Cham

Seznam, b.r.w., Mapy, https://mapy.cz/ [13.10.2020]

Stasiak A., 2011, Turystyka rodzinna w świecie ponowoczesnym, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 27–38

Sykes D., Kelly K. G., 2016, Motorcycle drive tourism leading to rural tourism opportunities, „Tourism Economics”, 22(3), s. 543–557

Szelichowski S., 2017, Motoryzacja w Polsce, P.H.W. FENIX, Bełchatów

Šílová H., Lindnerová V., 2017, Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2016, I. díl: Kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové objekty, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Šílová H., Lindnerová V., 2019, Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2018, I. díl: Kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové objekty, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Škoda Auto, 2020, ŠKODA Muzeum: Rostoucí návštěvnost i v roce 2019, https://www.skoda-auto.cz/novinky/novinky-detail/2020-01-15-navstevnost-muzea [11.10.2020]

Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., Dz. U. 1997, Nr 5, poz. 24, t.j. Dz. U. 2020, poz. 902

Vlček P., 2001, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Libri s.r.o. nakladatelství, Praha

Volti R., 1995, The Petersen Automotive Museum. „Technology and Culture”, 36(3), s. 646–650

Vystoupil J., Šauer M., 2012, Geography of tourism of the Czech Republic, [w:] J. Wyrzykowski, K. Widawski (red.), Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries, Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław, s. 103–139

Vystoupil J., Šauer M., 2017, Geography of tourism in the Czech Republic, [w:] J. Wyrzykowski, K. Widawski K (red.), The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries, Springer International Publishing, Cham, s. 149–188

Wegner J., 1974, Nieborów i Arkadia, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki dla Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Łodzi, Łódź

Widawski K., Duda-Seifert M. (red.), 2014, Turystyka przemysłowa w kontekście rozwoju zrównoważonego, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 32, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Włodarczyk B., 2014, Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie definicji, delimitacji i klasyfikacji, „Turyzm”, 24(1), s. 25–35

Wu H.-Ch., Ai Ch.-H., Chang Y.-Y., 2019, What Drives Experiential Sharing Intentions Towards Motorcycle Touring? The Case of Taiwan, „Journal of China Tourism Research”, https://doi.org/10.1080/19388160.2019.1705955

Xie P. F., 2006, Developing industrial heritage tourism: A case study of the proposed jeep museum in Toledo, Ohio, „Tourism Management”, 27(6), s. 1321–1330
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i119.1230

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Krzysztof Piotr Kołodziejczyk, Katarzyna Michnicka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642