Inicjatywa społeczna w kształtowaniu tożsamości lokalnej –przykład projektu „Cichy Memoriał” (region Podkarpacia)

Ewa Elżbieta Markiewicz, Agnieszka Niezgoda

Abstrakt


Sednem tożsamości terytorialnej jest związek emocjonalny mieszkańców z ich okolicą. Tożsamość lokalna sprzyja zatem podtrzymaniu regionalnych tradycji i zwyczajów, przez co może mieć znaczny wpływ na zachowanie kultury będącej elementem atrakcyjności turystycznej. Celem artykułu jest przedstawienie roli inicjatywy społecznej w kształtowaniu tożsamości miejsca poprzez procesy partycypacji społecznej na przykładzie projektu „Cichy Memoriał” w województwie podkarpackim. Zadaniem tej inicjatywy było przybliżenie losów przeciętnych ludzi, mieszkańców bieszczadzkich wsi i uhonorowanie ich poprzez stworzenie im „graficznego” pomnika” na deskach wiejskich prywatnych zabudowań gospodarczych. Pomysł tak się spodobał, iż projekt jest kontynuowany i prace powstają również w innych regionach kraju. Wyniki badań jakościowych pokazały, że „Cichy Memoriał” pozwolił wykorzystać poczucie tożsamości lokalnej, a jednocześnie uświadomił mieszkańcom, że są częścią regionu, w którym mieszkają i posiadają unikatowe dobro, które wzmacnia atrakcyjność turystyczną. Ukazany przykład potwierdza, że tożsamość lokalna sprzyja podtrzymaniu regionalnych tradycji i zwyczajów, przez co może mieć znaczny wpływ na zachowanie kultury, nawiązywać do przeszłości i stanowić cząstkę autentyczności dziedzictwa kulturowego regionu.


Słowa kluczowe


tożsamość lokalna; dziedzictwo kulturowe; atrakcyjność turystyczna; partycypacja społeczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Altkorn J., 2002, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków

Andrejkow A., 2021, Cichy memoriał, Wydawnictwo Libra PL, Rzeszów

Beatley T., 2004, Native to nowhere. Sustaining home and community in a global age., Island Press, Washington

Berbeka J., 2018, Rola wielkich wydarzeń w kształtowaniu wizerunku miasta, [w:] A. Niemczyk, R. Seweryn (red.), Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 55-66

Borowiec M., 2010, Kapitał ludzki w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa podkarpackiego, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, T5m CXXVI, s. 181 – 203

Bratkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa

Czerny M., 2005, Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno – gospodarczej świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Figiel A., Teoretyczne aspekty zarządzania reputacją jednostki osadniczej, [w:] A. Szromnik (red.), Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, Edu- Libri, Kraków – Legionowo, s. 11-31

Florek M., 2014, Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta. Źródła i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

Griszel W., Marka jako instrument marketingu terytorialnego, [w:] A. Szromnik (red.), Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, Edu- Libri, Kraków – Legionowo, s. 32-55

Hayden D., 1997, The power of place. Urban landscapes as public history. MA: MIT Press, Cambridge

Jałowiecki B., Szczepański M., Gorzelak G., 2007, Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychy

Jestal J., 2008, Społeczeństwo Podkarpacia z perspektywy teorii kapitału społecznego R. Putmana, [w:] M. Malinowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Klage J.P., 1991, Corporate Identyfity im Kreditwesen, Deutscher Universitat Verlag, Wiesbaden

Kłoczko – Gajewska A., 2016, Kapitał społeczny a efekty gospodarowania rodzinnych gospodarstw rolnych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Kuźniar W., Kawa A., 2008, Rola aktywności władz samorządowych w kształtowaniu wizerunku turystycznego jednostki terytorialnej (na przykładzie powiatu bieszczadzkiego), [w:] M. Florek, K. Janiszewska (red.), Marketing terytorialny. Studia przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 67-75

Lewandowska I., 2004, Co to jest świadomość i tożsamość regionalna? „Puls Regionu”, nr 55, s. 10

Lewicka M., 2012, Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Łukowski W., 2002, Społeczne tworzenie ojczyzn, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Makieła Z., Rejman K., Kapitał ludzki i społeczny a rozwój społeczny na obszarach wiejskich woj. Podkarpackiego, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, Tom CXXVI, s. 101-119

Markiewicz E., 2015, W poszukiwaniu autentyzmu doświadczeń turysty. Rola konsumpcji kolaboratywnej w kreowaniu autentycznych doświadczeń na rynku turystycznym. Zarys problematyki, „Kultura -Historia -Globalizacja”, nr 17, s. 109-121

Michalska S., 2008, Aktywność spoleczna i postawy obywatelskie mieszkańców wsi a rodzaje ich życiowych orientacji, [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.) Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 123-142

Mikos von Rohrscheidt A., 2020, Konteksty i uwarunkowania zarządzania interpretacją dziedzictwa w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 3 (114), s. 41-102

Mikułowski Pomorski J., 2011, Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a posiadanie przestrzeni publicznej [w:] Twórcze miejsca, twórczy ludzie. Akademia „genius loci” w przestrzeni dziedzictwa wilanowskiego, A. Surdej (red.), Wydawnictwo Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, s. 25-51

Mularska M., 2008, Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? O znaczeniu podmiotowości dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.) Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 220-232

Niezgoda A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Selwyn T., 1996, The Tourist Image: Myths and myth making in tourism, Wiley, Chichester

Silva E. A., 2004, The DNA of our regions: Artificial intelligence in regional planning, „Futures”, nr 36, s. 1077–1094

Spychalski G., 2010, Implikacje światowego kryzysu gospodarczego dla procesów rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego obszarów wiejskich, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, Tom CXXVI, s. 29-48

Sztompka P., 2016, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo „Znak”, Kraków

Theiss M., 2012, Krewni - Znajomi – Obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Toennies F., 1998, Wspólnota i stowarzyszenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Walczak – Duraj D., 2011, Polityczny kontekst tworzenia kapitału społecznego na poziomie regionalnym, [w:] F. Bylok, A. Czarnecka (red.), Kapitał społeczny w organizacji i regionie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 156 – 169

Weryński P., 2008, Typologia uczestnictwa obywatelskiego polskich liderów lokalnych [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.) Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 177-192

Wilk E., 2017, Arkadiusz Andrejkow stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Tygodnik Sanocki”, 11 lipca 2017

Wiśniewska W., 2012, Krajobraz miejski. Odnowa i kreacja w procesie odnowy, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź

Zarycki, T., 2008, Wybrane dylematy budowy tożsamości regionalnej, [w:] A. Kasińska-Metryka, R. Miernik (red.), Tożsamość województwa świętokrzyskiego w kontekście kraju i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Unikat 2, Kielce-Katowice, s. 37-47

https://andrejkow.pl/street-art-cichy-memorial/ [26.01.2022]

https://krainabugu.pl/cichy-memorial-czyli-historia-ze-stodoly/ [26.01.2022]

https://podkarpackie.eu/biznes/ambasadorzy-podkarpackiego-na-expo/ [26.01.2022]

https://tygodniksanocki.pl/2017/07/11/arkadiusz-andrejkow-stypendysta-ministerstwa-kultury-i-dziedzictwa-narodowego/ [26.01.2022]

www.facebook.com/andrejkowarkadiusz [26.01.2022]

www.polskieradio.pl/10/8672,Nieprzecietni-2020 [26.01.2022]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Ewa Elżbieta Markiewicz, Agnieszka Niezgoda


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642