Dziedzictwo regionu Transylwanii z perspektywy turystyki kulturowej: kierunki rozwoju, szanse i zagrożenia

Agata Walczak

Abstrakt


Artykuł jest próbą zidentyfikowania Transylwanii jako regionu o dużym potencjale turystycznym. Dzięki unikalnemu statusowi obszaru autonomicznego, jaki utrzymywała przez wieki, Transylwania wyraźnie odróżnia się na tle innych regionów pod względem kulturowym i cywilizacyjnym. Autentyczność regionu odzwierciedlona jest w jego krajobrazie kulturowym, zachowanym w prawie niezmienionym stanie od wielu wieków. Odnaleźć ją można także
w przejawach kultury duchowej i dziedzictwie niematerialnym jego mieszkańców. Transylwania ma wiele do zaoferowania w zakresie turystyki kulturowej, a rozwój poszczególnych form tego rodzaju turystyki może odegrać ważną rolę w ożywieniu życia gospodarczego w regionie. Mieszkańcy Transylwanii mierzą się bowiem z wyzwaniami współczesnego świata, zmianami demograficznymi i gospodarczymi, oraz problemami takimi jak ubóstwo czy brak perspektyw zawodowych. Rozwój turystyki jest z jednej strony szansą na polepszenie sytuacji materialnej mieszkańców Transylwanii, ale może stanowić też zagrożenie dla zachowania autentyczności ich dziedzictwa kulturowego.

Słowa kluczowe


Transylwania; Siedmiogród; turystyka regionalna; dziedzictwo kulturowe; Dracula

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akeroyd J., 2006, The Historic Countryside of the Saxon Villages of Southern Transylvania, Fundatia ADEPT, Bucharest

Boia L., 2016, Dlaczego Rumunia jest inna?, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Busuioc M. F., Simon T., Niculescu A. C., Trifănescu R., 2016, New Opportunities for Niche Tourism in Romania: Ethnographic Tourism, (in) Romanian Economic Business Review, Vol. 11(4.1), pp. 35-43

Demel J., 1986, Historia Rumunii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław

Diószegi L., 2006, Pogranicze a ochrona zabytków w Basenie Karpackim, [w:] J. Purchla [red.] Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 205-214

Dziadowiec J., 2016. Imprezy folklorystyczne jako forma folkturystyki/etnoturystyki oraz forma organizacji i zarządzania dziedzictwem niematerialnym. Perspektywa folkorganizatorów i folkturystów, „Turystyka Kulturowa”, Nr 3, s. 91-115

Fabini J., 2021, Business Plan – Agramonia (kopia w archiwum autorki)

Figiel S., 2013, Siedmiogród. W łuku rumuńskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków

Galusek Ł., Jurecki M, 2008, Rumunia: przestrzeń, sztuka, kultura, Wydawnictwo Bolsz, Olszanica

Góral A., 2012, Zarządzanie miejscami kultu religijnego w kontekście rozwoju turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, Nr 1, s. 19-34

Guttmann S., 2006, Przeszłość i teraźniejszość dziedzictwa kulturowego siedmiogrodzkich Sasów, [w:] J. Purchla [red.] Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 239-244

Hovi T., 2011, Dracula Tourism, Folklore, and Cultural Heritage, (in) Traditiones, Vol. 40(3), pp. 75-86

Hovi T., 2014a, The Use of History in Dracula Tourism in Romania, (in) Folklore, Vol. 57, pp. 55-78

Hovi T., 2014b, Heritage Through Fiction. Dracula Tourism in Romania, University of Turku, Turku

Jelavich B., 2005, Historia Bałkanów. Wiek XVIII i XIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Kaplan R. D., 2015, Bałkańskie upiory. Podróż przez historię, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

Kruczek Z., 2017, Regiony czy destynacje turystyczne. Kontrowersje wokół definiowania i nazywania, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, Nr 1 (37), s. 39-47

Kubicka H, 2012, „Przeklęte miejsce […], gdzie diabeł i jego dzieci nadal stąpają po ziemi!” — Karpaty i Wyżyna Transylwańska w kulturze popularnej, „Góry – Literatura – Kultura”, Nr 6, s. 151-164

Lagzi G., 2006, Czy Węgrzy mają swoje Kresy Wschodnie?, [w:] J. Purchla [red.] Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 69-82

Light D., 2012, The Dracula Dillema: Tourism, Identiy and the State in Romania, Routlege, New York

Longley N., 2019, The Rough Guide to Romania (Travel Guide eBook), Rough Guides

Markocka M., 2014, Regionalizm – wielość znaczeń i definicji, [w:] Zeszyt Naukowy, Nr 2 Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Warszawa, s. 30 – 37

Mazurski K., 2009, Region jako pojęcie, „Folia Turistica”, Nr 21, s. 7-15

Mikos von Rohrscheidt A., 2008a, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, Nr 1, s. 4-21

Mikos von Rohrscheidt A., 2008b, Historia w turystyce kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018

Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Region jako cel turystyki kulturowej, „Folia Turistica”, Nr 21, s. 71-94

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. III, Wydawnictwo KulTour.pl, Poznań

Nouzille J., 1997, Transylwania. Obszar kontaktów i konfliktów, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz

Rumunia. Przewodnik ilustrowany, 2017, [red] Matoga K., Pytel T., Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała

Stam J., 1931, Rumunja, jej bogactwo i piękno, Drukarnia Wydawnicza Fr. Krajna, Poznań

Vaida Ş., 2021, wywiad, transkrypcja w archiwum autorki

Wendt J. A., 2014, Regiony historyczne i podziały administracyjne na ziemiach rumuńskich, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, Nr 3, s. 71–96

www.agramonia.com/about-us, 22.09.2021

www.bbc.com/news/world-europe-53984239, 23.09.2021

www.bbc.com/news/world-europe-57049639, 28.09.2021

www.bbc.com/travel/story/20190909-the-last-of-transylvanias-saxons, 4.02.2022

www.bran-castle.com/history-of-dreads.html, 24.09.2021

www.en.colinele-transilvaniei.ro, 22.09.2021

www.en.colinele-transilvaniei.ro/discover, 4.02.2022

www.en.colinele-transilvaniei.ro/protected-areas-1, 4.02.2022

www.en.colinele-transilvaniei.ro/scenic-trails, 4.02.2022

www.experiencetransylvania.ro/experience/daily-life, 20.09.2021

www.imperialtransilvania.com/2021/06/05/read-more/argomenti/places-of-interest-1/articolo/the-most-beautiful-ecotourism-destinations-in-romania-the-transylvanias-hills-the-last-authen.html, dostęp: 20.09.2021

www.kalnoky.ro, 4.02.2022

www.lonelyplanet.com/articles/ten-things-you-need-to-know-before-visiting-transylvania, 20.09.2021

www.mihaieminescutrust.org/about-us, 20.09.2021

www.muzeulastra.ro, 5.02.2022

www.primariabeclean.ro/web/instrutat-bou, 22.09.2021

www.romaniatourism.com/dracula-legend.html, 24.09.2021

www.romaniatourism.com/festivals-events.html, 22.09.2021

www.romaniatourism.com/transylvania.html, 22.09.2021

www.transylvania-authentica.ro/html/lap/en/transylvania-authentica-program

www.transylvanianow.com/transylvanian-tourism-on-the-rise, 20.09.2021

www.transylvaniatrips.com/post/travel-back-in-time-through-transylvania-s-medieval-festivals, dostęp: 22.09.2021


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Agata Walczak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642