Cztery 4Hs jako czynniki kształtujące region turystyki kulturowej

Andrzej Kowalczyk

Abstrakt


Region kulturowy należy spostrzegać jako jedną z form regionu geograficznego, przy czym ma on zazwyczaj postać regionu formalnego (powierzchniowego). Za przykład tego rodzaju regionów można uznać obszary, których wspólną cechą jest uprawa winorośli, produkcja wina oraz związana z tym enoturystyka. Traktując turystykę winiarską w sposób kompleksowy można posłużyć się stworzoną przez Valene L. Smith (co prawda z myślą o turystyce etnicznej) koncepcją 4Hs (od pojęć habitat, history, heritage, handicrafts), jak również koncepcją klastra turystycznego, które mogą służyć wydzielaniu regionów kulturowych, nie tylko związanych
z wine tourism.

Jako przykład, na którym postanowiono zweryfikować użyteczność obu tych koncepcji wybrano region kulturowy w Republice Południowej Afryki, którego głównym ośrodkiem jest Stellenbosch. Sięgające XVII wieku tradycje związane z uprawą winorośli i produkcją wina, zabytkowe charakter Stellenbosch, funkcjonujący od 1971 r. produkt turystyczny pod nazwą Stellenbosch Wine Routes sprawiają, że obszar ten spełnia wszystkie kryteria, aby uznać go za za region kulturowy, jak również region turystyki kulturowej.


Słowa kluczowe


region; 4Hs; turystyka; Stellenbosch; wino

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Academic Ranking of World Universities, Shanghai Ranking, https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021 [23.02.2022]

Appendix 4: Townscape character units, http://www.stellenboschheritage.co.za/wp-content/uploads/APPENDIX-4_Stellenbosch-Heritage-Survey-Townscape-Character-Units-02052018.pdf [22.01.2022]

Barrow J., 1806. Travels into the interior of Southern Africa. Vol. II, T. Cadell and W. Davies, London

Bruwer J., 2003, South African wine routes: some perspectives on the wine tourism industry’s structural dimensions and wine tourism product, Tourism Management, vol. 24, issue 4, s. 423-431

Cape Town, https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Town [20.02.2022]

Carey V.A., 2005, The use of viticultural terroir units for demarcation of geographical indications for wine production in Stellenbosch and surrounds. April 2005, Agricultural and Forestry Sciences, University of Stellenbosch, Stellenbosch, praca PhD, https://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/50533/carey_use_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y [12.06.2021]

Coetsenburg, https://en.wikipedia.org/wiki/Coetsenburg [15.03.2021]

Čirjak A., 2020, What is a cultural region in human geography?, World Geography, May 9 2020,

https://www.worldatlas.com/articles/what-is-a-cultural-region-in-human-geography.html [02.01.2022]

Derek M., Kowalczyk A., 2009, Turystyka kulturowa w świetle koncepcji klastra turystycznego, [w:] Stasiak A. (red.) Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wydawnictwo WSTiH w Łodzi, Łódź, s. 33-49

Discover Stellenbosch University, http://www.sun.ac.za/english/about-us/Why-SU [22.02.2022]

Domosh M., Neumann R. P., Price P. L., Jordan-Bychkov T. G., 2010, The human mosaic. A cultural approach to human geography. Eleventh edition, W. H. Freeman and Company, New York

Durydiwka M., Kowalczyk A., 2003, Region turystyczny a procesy globalizacji, Turyzm, 13, 1, s. 21-42

Dziewoński K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, XXXIX, 1, s. 33-50

Ferreira S. L. A., Hunter C. A., 2017, Wine tourism development in South Africa: a geographical analysis, Tourism Geographies, vol. 19, no. 5, s. 676-698

History of Stellenbosch, https://showme.co.za/stellenbosch/tourism/history-of-stellenbosch [15.12.2021]

Hunter C., 2017, The development of wine tourism in South Africa, December 2017, Faculty of Arts and Social Sciences, Stellenbosch University, Stellenbosch, praca MA, https://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/102711/hunter_development_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y [12.06.2021]

Johnson H., Robinson J., 2001, Atlas win świata, WIG-Press, Warszawa

Kachniewska M., 2013, Towards the definition of a tourism cluster, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, vol. 9, issue 1, s. 33-56

Khoisan rock art, https://www.cederberg.co.za/environment/khoisan-rock-art [02.02.2021]

Kirkman A., Strydom J., Van Zyl C., 2013, Stellenbosch Wine Route wineries: management's perspective on the advantages and key success factors of wine tourism, Southern African Business Review, vol. 17, issue 2, s. 93-112

Kornak A. S., Rapacz A., 2001, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław

Kroeber A. L., 1939, Cultural and natural areas of native North America, University of California Publication in Archeology and Ethnology. vol. 38, University of California Press, Berkeley, California

Kruczek Z., Zmyślony P., 2010, Regiony turystyczne, PROKSENIA, Kraków

Kulis River, https://en.wikipedia.org/wiki/Kuils_River [22.01.2022]

Kwaśniewski K., 1987, Słownik etnologiczny: terminy ogólne ,Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1985, Geografia turystyki Polski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Liszewski S., 2002, Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, w: Gołembski G. (red.) Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań, s. 77-109

Malan A., 2018, An archeological, archival, oral & spatial history. April 2018. Compiled for Phase 3 of the Stellenbosch Heritage Survey & Management Plan, Cape Winelands Heritage Survey 2016, Stellenbosch Heritage Foundation/Stellenbosch Erfenis Stigting, Stellenbosch,

http://www.stellenboschheritage.co.za/wp-content/uploads/APPENDIX-1_Phase-3-Historical-Framework-Malan.pdf [20.12.2021

Mazurski K., 2009, Region turystyczny jako pojęcie, [w:] Regiony turystyczne, „Folia Turistica”, 21, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, s. 7-15

Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej, [w:] Regiony turystyczne, „Folia Turistica”, 21, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, s. 71-94

Mileska M. I., 1963, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, Prace Geograficzne, 43, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa

Nowers R., de Villiers E., Myburgh A., 2002, Agricultural theme routes as a diversification strategy: the Western Cape wine routes case study, Agrekon, vol. 41, no. 2, s. 195-209

Parode N., 2010, The Stellenbosch Wine Region: the heart of South Africa's wine industry, IntoWine, April 9, 2010, https://www.intowine.com/stellenbosch-wine-region-heart-south-africas-wine-industry [20.12.2021]

Phase 2a report. Preliminary draft heritage inventory of large-scale landscape areas in the rural domain of the Stellenbosch municipality informing proposed heritage areas. 26 January 2017, being revision (after receiving comments) of the 14 November 2016 original report, Heritage Inventory of, and Management Plan for, the Tangible Resources in the Stellenbosch Municipality Project. Prepared by Cape Winelands Professional Practices in Association, http://www.stellenboschheritage.co.za/wp-content/uploads/PHASE-2a-Report-REVISED-JAN-2017_with-Figures-1485347143901.pdf [20.12.2021]

Pinotage, https://en.wikipedia.org/wiki/Pinotage [15.02.2022]

Randle T., 2004, Grappling with grapes: wine tourism of the Western Cape, April 2004, Faculty of Humanities, University of Cape Town, Cape Town, praca MA, http://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/7987/thesis_hum_2004_randle_t%20%281%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y [12.06.2021]

Region, https://sjp.pwn.pl/slowniki/region.html [05.11.2021)]

Region (geografia), https://pl.wikipedia.org/wiki/Region_(geografia) [05.11.2021]

Region strefowy, https://pl.wikipedia.org/wiki/Region_strefowy [05.11.2021]

Region węzłowy, https://pl.wikipedia.org/wiki/Region_węzłowy [05.11.2021]

Simon and the Huguenots, Stellenbosch, Dreyfus Ashby, importers of fine wine, https://dreyfus-ashby.co.uk/simon-and-the-huguenots-stellenbosch [20.12.2021]

Smith V. L., 1996, Indigenous tourism - the 4 H’s, [w:] Butler R., Hinch L. (red.) Tourism and indigenous peoples, International Thomson Business Press, London, s. 283-307

Smith V. L., 1997, The four Hs of tribal tourism:Acoma - a Pueblo case study, [w:] Cooper Ch., Wanhill S. (red.) Tourism development environmental and community issues, John Wiley & Sons, Chichester - New York - Weinheim - Brisbane - Singapore - Toronto, s. 141-152

South Africa's Wine Regions, https://vinportequoi.com/lunchtime-guides/south-africas-wine-regions [15.12.2021]

Stellenbosch, https://en.wikipedia.org/wiki/Stellenbosch [22.01.2022]

Stellenbosch and its winelands. 2019 official guide, Stellenbosch 360, Stellenbosch

Stellenbosch and its wine routes 2008, Stellenbosch Tourism Information Bureau – Stellenbosch American Express®Wine Routes, Stellenbosch

Stellenbosch Main Place 167018 from Census 2011, https://census2011.adrianfrith.com/place/167018 [22.02.2022]

Stellenbosch Municipality 2017. SEP – socio-economic profile, Western Cape Government,

https://www.westerncape.gov.za/assets/departments/treasury/Documents/Socio-economic-profiles/2017/wc024_stellenbosch_2017_socio-economic_profile_sep-lg_-_22_december_2017.pdf [22.02.2022]

Stellenbosch SP, Sub Place 167018001 from Census 2011, https://census2011.adrianfrith.com/place/167018001 [22.02.2022]

Stellenbosch University, Shanghai Ranking, https://www.shanghairanking.com/institution/stellenbosch-university [23.02.2022]

Tassiopoulos D., Nuntsu N., Haydam N., 2004, Wine tourists in South Africa: a demographic and psychographic study, Joumal of Wine Research, vol, 15, no. 1, s. 51-63

The economic value of the South African wine tourism industry 2019, July 2020, Vinpro, I. and M. Futureneer Advisors Pty. Ltd.,

https://vinpro.co.za/wp-content/uploads/2020/07/Economic-Value-Wine-Tourism-2019-Infographic-Vinpro-Final.pdf [15.01.2021]

The Stellenbosch Wine Region: the heart of South Africa's wine industry, IntoWine, April 9, 2010, https://www.intowine.com/stellenbosch-wine-region-heart-south-africas-wine-industry [20.12.2021]

Timeline, Stellenbosch University, http://www0.sun.ac.za/100/en/timeline/1859 [22.02.2022]

Visit the birthplace of Pinotage. Pioneering home to the Cape’s flourishing wine industry, Wine paths. Travel the world of wine & spirits,

https://www.winepaths.com/articles/editorial/south-africa/pioneering-home-to-the-cape-s-flourishing-wine-industry [20.12.2021]

Warszyńska J., Jackowski A. (1978) Podstawy geografii turyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Whittlesey D. (1954) The regional concept and the regional method, [w:] James P. E., Jones C. F. (red.) American geography: inventory and prospect, University of Syracuse Press, Syracuse, NY, s. 26-37

Wissler, C., 1906, Ethnic types and isolation, Science, vol. 23, no. 578 (January 26, 1906), 147-149

Wissler C., 1917, The American Indian. An introduction to the anthropology of the New World, Douglas C. McMurtrie, New York

Wróbel A. (1965) Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii, Prace Geograficzne, 48, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa

Zmyślony P. (2003) Region turystyczny w ujęciu ekonomicznym, Turyzm, 13, 1, s. 105-115


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Andrzej Kowalczyk


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642