Dziedzictwo kulturowe Bambrów poznańskich jako fenomen miejski i istotny element promocji turystycznej

Izabela Wyszowska, Witold Przewoźny

Abstrakt


Celem artykułu jest prezentacja historii i współczesności grupy etnograficznej Bambrów, która na trwałe zapisała się w dziedzictwie kulturowym Poznania, jako przykład niezwykłego sukcesu trudnych procesów migracji i integracji, stanowiąc swoisty fenomen miejski i atrakcję turystyczną. Autorzy zamierzają ponadto, w oparciu o wstępne badania sondażowe, analizę literatury, obserwację dokonać próby zweryfikowania jaka jest świadomość społeczna znaczenia Bambrów i ich dziedzictwa współcześnie, na ile ich spuścizna jest obecna w badaniach naukowych, publikacjach, a także ofercie kulturalnej i turystycznej miasta.


Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe; Bambrzy poznańscy; miejski fenomen; stereotyp Bambra

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baszczyńska-Gosz U., 2019, „Bamberskość” w Poznaniu. Co Bambrzy pozostawili poznaniakom?, Bambrzy, „Kronika Miasta Poznania” nr 2, s. 55-67

Kolberg O., 1875, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Wielkie Księstwo Poznańskie, cz. 1, Kraków

Konwencja 2003 – Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r., Dz. U. z 19 sierpnia 2011 r., nr 172, poz. 1018

Kubel A., 2021, Święto Bamberskie po raz dwudziesty szósty, „Kuryer Bamberski” nr 3, s.2-3

Matusik P., 2021, Historia Poznania, t. 1, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań

Minksztym J., 2019, Czy Bamberka jest poznanianką? Ubiór ludowy jako wyraz tożsamości grupy,[w:] A. W. Brzezińska, A. Szczepaniak-Kroll, A. Szymoszyn (red.), 300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań

Mokras-Grabowska J., Wyszowska I., Jędrysiak T., 2019, Turystyka etnograficzna, Wyd. Fundacja OKO-LICE KULTURY, Zblewo-Pelplin

Muzeum Bambrów Poznańskich, 2019, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań

Paradowska M., 1993, Bambrzy w Poznaniu – wczoraj i dziś, Zieleń i architektura, „Kronika Miasta Poznania” nr 3-4, s. 311-335

Paradowska M., 2013, Bambrzy. Mieszkańcy dawnych wsi miasta Poznania, Wyd. Media Rodzina, Poznań

Plenzlner A. , 2019, Śladami Bambrów, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań

Posern-Zieliński A., 1987, Akulturacja, [w:] Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa-Poznań, s. 16-19

Praszałowicz D., 2016, Ze wspólnych dziejów migracji Niemców, Polaków i Żydów. Zamorskie migracje w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku [w:] N. Bloch (red.), Wszyscy jesteśmy migrantami, Wyd. Centrum Kultury ZAMEK, Poznań

Przewoźny W., 2004, Kultura ludowa i tradycje regionalne, [w:] W. Łęcki (red.), Wielkopolska nasza kraina, Wyd. Kurpisz, Poznań, s. 93-95

Przewoźny W., 2013, Kim jesteście Bambrzy z Poznania?, „Gazeta Śremska”, nr 1-2, s. 26-29

Rutkowski J., 1956, Studia z dziejów wsi polskiej XVI-XVIII w., Wyd. PWN, Warszawa

Skibińska A., 2019, Ty Bambrze!, Wyd. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań

Szczepaniak-Kroll A., Szymoszyn A., 2019, Profesor Maria Paradowska i jej zasługi dla poznańskich Bambrów, Bambrzy, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 174-188

Szczepaniak-Kroll A., 2019 a, Bambrzy w krajobrazie Poznania, czyli o tożsamości, jej trwaniu i zmianach, [w:] A. W. Brzezińska, A. Szczepaniak-Kroll, A. Szymoszyn (red.), 300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań

Szczepaniak-Kroll A., 2019 b, Trzysta lat obecności Bambrów w Poznaniu w perspektywie kulturowej i tożsamościowej, Bambrzy, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 11-28

Żyto A, (współpraca Dąbrowski S.), 2019, Poznaj bamberski Poznań. Gra turystyczna, folder, Poznań

http://poznanskiefyrtle.pl/pofyrtlach-poznania-177-bambry/ [dostęp: 30.05.2022]

https://niematerialne.nid.pl/ [dostęp: 2.07.2022]

https://pl.wikipedia.org/Wiki/Studzienka_Bamberki_w_Poznaniu [dostęp: 30.05.2022]

https://www.poznan.pl/mim/info/news/park-bambrow-poznanskich-oficjalnie-otwarty,139682.html [dostęp: 29.05.2022]

https://www.poznan.pl/mim/turystyka/-,p,4791,4833,html [30.05.2022]

https://www.poznan.pl/mim/turystyka/swieto-bamberskie,p,4791,4796,html [30.05.2022]

www.bambrzy.poznan.pl [2.07.2022]

www.cudownypoznan.pl [2.07.2022]

www.facebook.com/MuzeumBambrowPoznanskichwPoznaniu/ [dostęp: 30.06.2022]

www.gryturystyczne.pl [2.07.2022]

www.poznan.pl [1.07.2022]

www.unesco.pl [3.07.2022]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i124.1363

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Izabela Wyszowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642