Kierunki rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym – przypadek Krakowa i Wrocławia

Iryna Manczak, Izabela Gruszka

Abstrakt


Celem artykułu jest zarysowanie kierunków rozwoju oferty turystyki społecznej w wymiarze kulturowym. Analizą objęto programy turystyczne realizowane w Krakowie i we Wrocławiu. Na potrzeby prowadzonych badań zastosowano metodę studium przypadku oraz obserwację uczestniczącą. Postanowiono zidentyfikować oraz szerzej omówić wybrane przykłady, które wpisują się w zakres przedmiotowy rozważań. Na kanwie poczynionych analiz sformułowano odpowiedzi na pytania badawcze, które wyznaczyły ramy teoretyczne opracowania. W jej jego pierwszej części dokonano przeglądu literatury przedmiotu poświęconej turystyce społecznej. W dalszej części rozważań wyeksponowano zagadnienia dotyczące sposobów kreowania oferty turystycznym, w tym ze wskazaniem określonych form (m.in. wycieczki, gry miejskie, warsztaty muzealne). Kluczową część artykułu stanowi prezentacja oferty produktów turystyki społecznej na przykładzie Krakowa i Wrocławia. W ramach opracowanej konwencji badawczej zestawiono wiodące cechy badanych przykładów, które oddają charakter zmian oraz zjawisk mających miejsce na krajowym rynku turystycznym.


Słowa kluczowe


turystyka społeczna; oferta turystyczna; Kraków; Wrocław; kierunki rozwoju turystyki społecznej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Analiza rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Stan, szanse i zagrożenia, 2007, Instytut Turystyki, Warszawa

Berbeka J., 2014, Konsumpcja usług turystyki społecznej - obecnie i w przyszłości, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2 (7), s. 39-49

Blichefeld B. S., Nicolaisen J. 2011, Disabled travel: Not easy, but doable, “Current Issues in Tourism”, 14 (1), 79-102

Boeske Ł., 2017, Aplikacje mobilne pomiędzy regałami, „Biuletyn EBIB”, nr 3(173), Biblioteki naukowe: oczekiwania naukowców a oferta bibliotek, http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/134, data pobrania: 10.02.2023

Cisneros-Martínez J. D., McCabe S., Fernández-Morales A., 2018, Social tourism: research advances, but stasis in policy. Bridging the divide, „Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events”, vol. 3, iss. 3, s. 181-188, DOI: https://doi.org/10.1080/19407963.2018.1490859

Derco J., Štrba L., 2020, Social tourism in the Slovak Republic: notes on selected aspects, „Current Issues in Tourism”, vol. 23, iss. 20, DOI: 10.1080/13683500.2019.1685472

Idziak W., 2011, Turystyka społeczna – inspiracje dla turystyki wiejskiej, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica”, nr 288 (64), s. 9–18

Jablonska J., Jaremko M., Timcak G. M., 2016, Social Tourism, Its Clients and Perspectives,„Mediterranean Journal of Social Sciences”, MCSER Publishing, Rome-Italy, vol. 7, no. 3, DOI: 10.5901/mjss.2016.v7n3s1p42, s.42-52

Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Mały Podróżnik” 2023, http://www.malypodroznik.com/dzialanie.html, data pobrania: 12.02.2023

Falk J., H., Claudio N., Meier D., 2023, Measuring the Public Value of Finnish Museum Experiences, Institute for Learning Innovation

Fundacja Ładne Historie, O Fundacji, https://ladnehistorie.pl/fundacja/ data pobrania: 10.02.2023

Gryszel P., 2012, Wybrane aspekty rozwoju turystyki społecznej w Republice Czeskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 259, s. 124-132

Holda R., Respite Tourism for Family Caregivers [w] M. Cooper, K. Vafadari, & M. Hieda (Red.), “Current Issues and Emerging Trends in Medical Tourism”, IGI Global, s. 218-231, DOI: 10.4018/978-1-4666-8574-1.ch016

Hunziker W., 1957, Cio che rimarrebe ancora da dire sul turismo sociale, „Revue de Tourisme”, 2, s. 52-57

Jeżowski G., 2017, Dni Pamięci Ofiar Gestapo 2007–2016. Podsumowanie i wnioski z realizacji wydarzenia muzealnego, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Krakowa”, nr 35, s. 515-526

Klub Aktywnego Seniora 2023, https://fan.org.pl/index.php/grupy/klub-aktywnego-seniora/, data pobrania: 11.02.2023

Kociszewski P., 2021, Oferta dla seniorów w kontekście turystyki społecznej - istota i zróżnicowanie, [w:] Turystyka społeczna w Polsce, A. Stasiak (red.), Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Kraków-Świdnica, s. 137-163

Kołodziejczyk J., 2018, Sposoby przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: inkluzja społeczna w organizacji, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, t. 13, nr 2, s. 17-30

Korbiel K., Dominek I., 2021, Turystyka społeczna w badaniach naukowych, [w:] Turystyka społeczna w Polsce, A. Stasiak (red.), Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Kraków-Świdnica, s. 63-81

Kruczek Z., 2015, Co kraj to obyczaj – znaczenie różnic kulturowych w turystyce międzynarodowe, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 45-62, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/541/507, data dostępu: 7.02.2023

Makowska M. (red.), 2013, Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar sp. z o.o., Warszawa

Manczak I., Bajak M., 2022a, Kreowanie doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych: (na przykładzie funkcjonalności aplikacji regionu - "VisitMalopolska"), „Turystyka Kulturowa”, nr 1(122), s. 85-108, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1322/1093, data dostępu: 07.02.2023

Manczak I., Bajak M., 2022b, Wymiar edukacyjny muzealnej aplikacji mobilnej: przypadek Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 40

McCabe S., 2020, Tourism for all?” Considering social tourism: a perspective paper, „Tourism Review”, vol. 75, no. 1, s. 61-64, DOI: https://doi.org/10.1108/TR-06-2019-0264

Meyer B., 2020, Funkcje turystyki i rekreacji, [w:] Ekonomika turystyki i rekreacji, A. Panasiuk (red.), PWN, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2021, Uczestnicy, formy i kierunki rozwoju współczesnej turystyki społecznej, [w:] Turystyka społeczna w Polsce, A. Stasiak (red.), Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Kraków-Świdnica, s. 31-61

Minnaert L., Maitland R., Miller G., 2006, Social Tourism and its Ethical Foundations, „Tourism Culture & Communication”, vol. 12, no. 7, s. 7-17

Muzeum Krakowa 2023, https://muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/gra-miejska-akcja-krowodrza, data pobrania: 10.02.2023

Muzeum Narodowe w Krakowie 2023, https://mnk.pl/aktualnosci/nowy-dom-nowe-miasto-warsztaty-dla-osob-doroslych-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna, data pobrania: 10.02.2023

Nowak A., 2021, Rola podmiotów ekonomii społecznej jako kreatorów popytu i podaży na rynku turystycznym na wybranych przykładach, [w:] Turystyka społeczna w Polsce, A. Stasiak (red.), Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Kraków-Świdnica, s. 115-134

Ogólnopolska Sieć Turystyki Wytchnieniowej, Fundacja Ładne Historie, 2022, https://ladnehistorie.pl/ogolnopolska-siec-turystyki-wytchnieniowej/ data pobrania: 10.02.2023

Olak A., 2021, Adaptacja kulturowa – przystosowanie się emigrantów ukraińskich w społeczeństwie do polskiej rzeczywistości. Zarys problematyki, „Współczesne Problemy Zarządzania”, t. 9, nr 2(19), s. 77–87, DOI: https://doi.org/10.52934/wpz.152

Olszewski-Strzyżowski D. J., 2021, Dostęp do turystyki wykluczonych grup społecznych– próba zbadania zjawiska na wybranych przykładach, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 35(3), s. 277–294, DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.353.17

Osojca-Kozłowska S., 2021, Gospodarczy wymiar turystyki społecznej, [w:] Turystyka społeczna w Polsce, A. Stasiak (red.), Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Kraków-Świdnica, s. 85-115

Pomoc dla Ukrainy, 2022, https://zoo.wroclaw.pl/blog/2022/04/01/pomoc-dla-ukrainy/ data dostępu: 10.02.2023

Rapacz A., Jaremen D. E., 2014, About the Essence of Social Tourism and its Financing in Poland, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 4(28), s. 53-69

Regulamin gry miejskiej Akcja Krowodrza 12 września 2022 roku, https://muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/gra-miejska-akcja-krowodrza, data dostępu: 10.02.2023

Robey D., Taylor W., 2018, Engaged participant observation: An integrative approach to qualitative field research for practitioner-scholars, „Engaged Management ReView”, vol. 2, iss. 1, DOI: https://doi.org/10.28953/2375-8643.1028

Scheyvens R., Biddulph R., 2018, Inclusive tourism development, „Tourism Geographies”, vol. 20, iss. 1, DOI: https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1381985

Sica E., Sisto R., Bianchi P., Cappelletti G., [2021], Inclusivity and Responsible Tourism: Designing a Trademark for a National Park Area, “Sustainability” 13, 13. https://dx. doi.org/10.3390/su13010013

Skutnik J., 2015, Krzesło w muzeum – o obecności seniorów w muzeum, „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 16, s. 265-278

Stasiak A., 2021, Wprowadzenie, [w:] Turystyka społeczna w Polsce, A. Stasiak (red.), Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Kraków-Świdnica, s. 7-12

Sonuç N., Oral S., 2017, A sustainable approach to social tourism development: The case of İzmir city, „Journal of Tourism Theory and Research”, vol. 3(1), s. 25-42, DOI: 10.24288/jttr.279177

Szady J., 2017, Edukacja w przestrzeni miejskiej – refleksja dydaktyczna, [w:] Gry miejskiej w działalności edukacyjnej archiwów, H. Mazur, A. Rosa (red.), Forum Edukatorów Archiwalnych, Kielce-Toruń, s. 14-19

Szafranek A., Halicki J., 2016, Wybrane aspekty inkluzji społecznej, [w:] M. Halicka, J. Halicki, K. Czykiera (red.), Niepełnosprawność. Poznać, przeżyć, zrozumieć, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 151–164

Tecău A. S., Brătucu G., Tescasiu B., Chitu I. B., Constantin, C., Foris D. 2019, Responsible Tourism—Integrating Families with Disabled Children in Tourist Destinations, “Sustainability”, 11, 4420. https://doi.org/10.3390/su11164420

Wakacyjna przygoda 2022, 12 lipca 2022, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, https://wcrs.wroclaw.pl/aktualnosci/wakacyjna-przygoda-2022/, data pobrania: 11.02.2023

Więckowski R., 2015, Włączeni w muzeum, [w:] ABC Gość niepełnosprawny w muzeum, cz. 2, Niepełnosprawność intelektualna, autyzm, grupy zróżnicowane, nr 7, s. 12-26, Warszawa, Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, https://nimoz.pl/files/publications/27/ABC_Gosc_niepelnosprawny_cz2.pdf, data pobrania: 10.02.2023

Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów „Starówka”, http://www.wsastarowka.pl/o-nas.html data dostępu: 11.02.2023

Vento E., 2022, Exploring the effectiveness of social holidays in the Finnish context, „Tourism Recreation Research”, DOI: 10.1080/02508281.2022.2067954

Wójcik-Karpacz A., 2018, Implikacje praktyczne teorii interesariuszy: czego mniejsze firmy mogą się nauczyć od większych względem interesariusz wewnętrznych?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 348, s. 7-25

Zubowicz Ł., Lewczuk D., Piątek M., 2020, Istota gry miejskiej w procesie kreowania turystycznego wizerunku miasta, „Akademia Zarządzania”, nr 4(3), s. 226-240

Zwisło M., 2022, Turyści we własnym mieście: flânerie czasów pandemii COVID-19 (na przykładzie Krakowa), „Turystyka Kulturowa”, nr 125, s. 7-28, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1345/1123, data pobrania: 7.02.2023
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i126.1394

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Izabela Gruszka, Iryna Manczak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642