Rozwój turystyki kulturowej w dolinie Sázavy (Republika Czeska)

Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Abstrakt


Dolina Sázavy jest jedną z osi rozwoju turystyki rozchodzących się promieniście
z Pragi. Dawniej dominującą rolę odgrywały tu zjawiska trampingu i drugich domów, ale współcześnie coraz większe znaczenie zyskuje turystyka kulturowa. Celem pracy stała się więc analiza zmian w zakresie turystyki i rekreacji w dolinie Sázavy, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej. Dla obszaru badań, za który przyjęto dolinę wraz z jej otoczeniem w zasięgu ekwidystanty 10 km od koryta rzeki, dokonano przeglądu kulturowych atrakcji turystycznych wraz z określeniem roku, kiedy zostały udostępnione do zwiedzania i form udostępnienia. Brano pod uwagę zabytki z wnętrzami otwartymi dla ruchu turystycznego oraz muzea. Dla wybranych obiektów przeanalizowano dane w zakresie frekwencji. Odnotowano wzrost liczby obiektów udostępnionych do zwiedzania z 20 w 1989 r. do 67 w 2022 r. Przed transformacją na omawianym obszarze znajdowały się pojedyncze znaczące atrakcje, z których za najważniejsze należy uznać pałac Konopiště koło Benešova i zamek Český Šternberk. Ponadto funkcjonowało tu kilka ciekawszych muzeów o długich tradycjach i trochę mniej znaczących walorów. Wśród obiektów, które otwarto po 1989 r., znalazło się kilka, które pod względem atrakcyjności i frekwencji zagroziły dominacji wyżej wymienionych. Liczba miejsc (zabytków i muzeów) dostępnych dla turystów wzrosła zwłaszcza w dolnej i środkowej części doliny.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; udostępnienie; zabytki; muzea; dolina Sázavy; Republika Czeska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bičík I., 2001, Postavení, změny a perspektivy druhého bydlení v Česku, [w:] D. Fialová, J. Vágner (red.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 25–41

Boniface B.G., Coper C., 2005, Worldwide Destinations: The geography of travel and tourism, Elsevier, Oxford

Československo: průvodce, 1982, Olympia, Praha

Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2018, Geotourism in an urban space?, „Open Geosciences”, 10, s. 297–310

Chylińska D., Kosmala G., 2010, Krajobrazy bezimienne? Zmiany nazw terenowych na Śląsku (na wybranych przykładach), [w:] D. Chylińska, J. Łach (red.), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 235–253

Daňková P., 2019, Dopady cestovního ruchu na město Kutná Hora, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s., Praha (praca licencjacka)

Durdík T., 2002, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha

Faltín A., 2013, Zpřístupnění města Kutná Hora handicapovaným turistům, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice (praca dyplomowa)

Faracik R., 2008, Główne regiony turystyczne świata, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 87–121

Fialová D., Vágner J. (red.), 2001, Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha

Fialová D., Vágner J., 2001, Druhé bydleni v regionu Dolní Kocába, [w:] D. Fialová, J. Vágner (red.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 122–133

Fialová D., Vágner J., 2009, Sociogeografické aspekty druhého bydlení a jejich regionální diferenciace (na příkladu Česka), „Geografický časopis”, 61, s. 89–110

Forst V. i in., 1993, Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, t. 2/I. H–J, Academia, Praha

Gillis J.R., 1996, Introduction, [w:] J.R. Gillis (red.), Commemorations. The Politics of National Identity, Princeton University Press, Princeton, s. 3–24

Gus-Puszczewicz A., 2018, Potencjał turystyczny śródlądowych dróg wodnych województwa pomorskiego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie”, 170, s. 91–103

Hurikán B., 1990, Dějiny trampingu, Novinář, Praha

Illner M., 1996, Post-communist transformation revisited, „Sociologický časopis/Czech Sociological Review”, 4(2), s. 157–169

Kesner L., 2005, Marketing a management muzeí a památek, Grada, Praha

Klaus V., 2006, The economic transformation of the Czech Republic: Challenges faced and lessons learned, „Economic Development Bulletin”, 6, https://www.cato.org/publications/economic-development-bulletin/economic-transformation-czech-republic-challenges-faced-lessons-learned [12.12.2022]

Kołodziejczyk K., 2019, Państwowe zabytki architektury udostępnione do zwiedzania w Republice Czeskiej – analiza funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa”, 4/2019, s. 20–64

Kołodziejczyk K., 2020, Ruch turystyczny w ponadregionalnych ośrodkach turystyki kulturowej w Republice Czeskiej – analiza porównawcza na przykładzie Kutnej Hory i Kroměříža, „Turystyka Kulturowa”, 4/2020, s. 120–161

Kołodziejczyk K., 2021, Dolina środkowej i dolnej Berounki (Republika Czeska) wraz z otoczeniem jako szczególny obszar rozwoju turystyki podmiejskiej, [w:] A. Rozenkiewicz (red.), Wybrane aspekty współczesnej turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 165–204

Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kubeš J., 2011, Chatové oblasti České republiky, „Geografický časopis”, 63, s. 53–68

MonumNet, b.r.w., http://monumnet.npu.cz/monumnet.php [28.12.2022]

Muzeum nové generace, b.r.w., https://zamekzdar.cz/zazitky/muzeum-nove-generace/ [9.12.2022]

Navrátil J., Pícha K., Hřebcová J., 2010, The Importance of Historical Monuments for Domestic Tourists: The case of South-Western Bohemia (Czech Republic), „Moravian Geographical Reports”, 18(1), s. 45–61

Návštěvnost muzeí a galerií v krajích ČR w roce 2010, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v krajích ČR w roce 2011, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v krajích ČR w roce 2012, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v krajích ČR w roce 2013, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v krajích ČR w roce 2014, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v krajích ČR w roce 2015, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2016–2018, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v roce 2019, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost muzeí a galerií v krajích w roce 2021, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2010, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2011, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2012, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2013, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2014, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2015–2017, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2016–2018, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2017–2019, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Návštěvnost památek v krajích v roce 2021, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Centrum informací a statistik kultury, Praha

Otruba I., Ptáček J., Švorc L., 2007, 101 našich nejkrásnějších zahrad a parků, Nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA, Praha

Památkový katalog, b.r.w., https://www.pamatkovykatalog.cz/ [28.12.2022]

Pleva F., 2005, Sázava milovaná, Nová tiskárna Pelhřimov, Pelhřimov

Procházka P., 2001, Rekreační využití okresu Kutná Hora, [w:] D. Fialová, J. Vágner (red.), Druhé bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 103–112

Seznam, b.r.w., https://mapy.cz/ [30.11.2022]

SHOCart, 1997, Sázava: Havlíčkův Brod – Davle: vodácký průvodce 1:50 000, SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice

SHOCart, 2014, Posázavi, Vlašimsko: turistická mapa 1:40 000, SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice

SHOCart, 2017, Střední Posázavi, Kutná Hora: turistická mapa 1:40 000, SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice

Středočeská centrála cestovního ruchu, 2022, Střední Čechy, Středočeská centrála cestovního ruchu, Praha

Tůmová J., 2021, Poznáváme Posázaví, Posázaví o.p.s., destinační společnost turistické oblasti Posázaví, Postupice

Tůmová J., 2022, Týnec nad Sázavou: město na vlně pohody, Posázaví o.p.s., destinační společnost turistické oblasti Posázaví, Postupice

Tůmová J., Štědra M., 2022, Město Sázava, Posázaví o.p.s., destinační společnost turistické oblasti Posázaví, Postupice

Vágner J., Fialová D. (red.), 2004, Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha

Vaško M., 2002, Cestovní ruch a regionální rozvoj, Vysoká škola ekonomická Praha, Praha

Vodácké muzeum, b.r.w., https://www.zamek-zruc.cz/vodacke-muzeum [12.10.2022]

Vystoupil J., Šauer M., 2012, Geography of tourism of the Czech Republic, [w:] J. Wyrzykowski, K. Widawski (red.), Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries, Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław, s. 103–139

Vystoupil J., Šauer M., 2017, Geography of tourism in the Czech Republic, [w:] J. Wyrzykowski, K. Widawski (red.), The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries, Springer International Publishing, Cham, s. 149–188


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Krzysztof Piotr Kołodziejczyk


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642