Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Celem podjętego badania i będącego jego rezultatem opracowania jest rozpoznanie i próba klasyfikacji podejmowanych społecznie przedsięwzięć współtworzących ofertę turystyki kulturowej. Przeprowadzona analiza ma wymiar przedmiotowy: składa się na nią systematyczny opis i klasyfikacja typowych programów i przedsięwzięć tworzących na tę formę turystyki, komponentów decydujących o jej kulturowym profilu oraz poziomu zaangażowania organizatorów. Jest ona komplementarna do podjętej w innym opracowaniu autora analizy wymiaru formalnego tej formy turystyki (identyfikacji jego istotnych i wyróżniających cech i jego wydzielenia spośród innych, częściowo pokrywających się obszarów aktywności) oraz analizy podmiotowej (dotyczącej organizacji społecznie tworzących ofertę turystyki kulturowej). Zastosowane metody analizy to studium literaturowe i studium przypadku. Na opracowanie składają się trzy zasadnicze części: rozdział metodologiczny i precyzujący kryteria analizy, część zawierająca opisy pięciu poziomów klasyfikacji programów wraz z przypisanymi jej studiami przypadków oraz część opisująca formy organizacyjnego zaangażowania podmiotów zarządczych w kreację i realizację programów turystycznych na poszczególnych poziomach.


Słowa kluczowe


turystyka społeczna; turystyka kulturowa; produkt turystyczny; produkt turystyki kulturowej; aktywność społeczna; turystyka socjalna; doświadczenia turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W., 2013, Typologizacja i modelowanie jako instrumenty naukowego wyjaśniania zjawisk i procesów turystycznych, [w:] Butowski L. (red.), Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy, Instytut Turystyki, Warszawa 2013, s. 9-38

Alejziak W., 2019, Wyjaśnianie naukowe i rozumienie a epistemologiczne problemy badan nad turystyką (rozważania na kanwie teorii Kurta Lewina i Johna Tribe`a), Turyzm, nr 29/2, s. 1-19; https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/6305/5975

Cisneros-Martínez J.D., McCabe S., Fernández-Morales A. [2018], The contribution of social tourism to sustainable tourism: A case study of seasonally adjusted programmes in Spain. “Journal of Sustainable Tourism”, t. 26 (1), s. 85‒107

Davis P., 2011, Ecomuseums: a sense of place (Wyd. 2), Continuum International Publishing Group, London/New York

Diekmann A., McCabe S. (red.), 2020, Handbook of Social Tourism, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham

Geise P., 2011, Niemieckie doświadczenia i rozumienie turystyki społecznie zaangażowanej [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 39-49

González-Cortés L. D., Husain-Talero S. [2020], Social entrepreneurship and sustainable tourism in Colombia: A baseline study in post-conflict regions, “International Journal of Sustainability in Economic, Social, and Cultural Context’, z. 16 (2), s. 65‒85

Idziak W., 2011, Turystyka społeczna – nowe znaczenia i możliwości, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, WSTH w Łodzi Łódź, s. 51-62

Izquierdo Tugas P. i in., 2005, Heritage Interpretation Centres. The Hicira Handbook, Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, Barcelona

Jolin L., Proulx L., 2005, The ambition of social tourism: Tourism for all, sustainable and solidarity, “Revue Interventions Economiques – Papers in Political Economy”, t. 32, 87‒96

Jones S., 2007, Sharing our Stories. Guidelines for Heritage Interpretation, The National Trust of Australia, Canberra-Sydney

Jonkisz A., 2017, Podział podziałów. Ujęcie metodologiczne, "Ruch filozoficzny", t. LXXII, z. 2., s. 95-109

Kociszewski P., 2016, Oferta turystyczna dla seniorów - jej istota i społeczno-geograficzne uwarunkowania, dysertacja, Wydział GiSR Uniwersytetu Warszawskiego, Repozytorium UW, https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1503 (2016-04-13)

Kociszewski P., 2017, Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów), „Turystyka Kulturowa” nr 1, s. 80-105

Kociszewski P., 2021, Oferta dla seniorów w kontekście turystyki społecznej – istota i zróżnicowanie [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w Polsce, COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica, s. 135- 163

Kowalczyk A, 2022, Cztery 4Hs jako czynniki kształtujące region turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa", Nr 122 (1), s. 109-152

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie . Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia – Kultour.pl, Kraków-Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy (Wyd. III), Kultour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018, Historia w turystyce kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2020a, Zarządzanie w turystyce kulturowej. Tom I: konteksty, koncepcje, strategie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2020b, Zarządzanie w turystyce kulturowej, tom II: obszary, relacje, oferta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2021a, Turystyka społeczna: geneza i istota [w:] A .Stasiak (red.) Turystyka społeczna w Polsce, Wyd. COTG PTTK - Fundacja Symbioza, Kraków- Świdnica

Mikos v. Rohrscheidt A., 2021b, Uczestnicy, formy i kierunki rozwoju współczesnej turystyki społecznej, [w:] A .Stasiak (red.) Turystyka społeczna w Polsce, Wyd. COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica

Mikos v. Rohrscheidt A., 2021c, Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2021d, Muzea jako pasywni interesariusze, aktywni partnerzy i organizatorzy współczesnej turystyki kulturowej, "Museion Poloniae Maioris, t. VIII, s. 231-259

Mikos v. Rohrscheidt A., 2022, Jakie miejsce w turystyce kulturowej zajmują imigranci? Gnieźnieńskie Forum ekspertów Turystyki Kulturowej, Pytanie 101, „Turystyka Kulturowa” Nr 125 (4/2022), s. 230-249

Mikos v. Rohrscheidt 2023, Społecznie organizowana turystyka kulturowa: kontekst i zjawisko, doświadczenia i podmioty „Turystyka Kulturowa” Nr 126 (1)

Nowak A., 2021, Rola podmiotów ekonomii społecznej jako kreatorów popytu i podaży na rynku turystycznym na wybranych przykładach, [w:] A .Stasiak (red.) Turystyka społeczna w Polsce, Wyd. COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica, s. 115-133

Osojca-Kozłowska S., 2021, Gospodarczy wymiar turystyki społecznej, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w Polsce, COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica, s. 85 - 114

ROPS Opole 2021, Spółdzielnia Socjalna Gród w Biskupicach - Opis dobrej praktyki, Dokument sprawozdawczy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (pdf)

Stasiak A. (red.), 2010, Turystyka społeczna w regionie łódzkim, WSTiH Łódź

Stasiak A., 2011, Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, WSTH w Łodzi Łódź, s. 377‒396

Stasiak A., Włodarczyk B., 2012, Turystyka społeczna – istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 259, s. 167‒177

Stone C., 2012, Wellbeing, equity, sustainable development and social tourism in twenty-first century Europe, [w:] J. Leigh, C. Webster, S. Ivanov (red.), Future Tourism: Political, Social and Economic Challenges, Routledge, London, s. 52‒79

Tosun C., 1999, Towards a typology of community participation in the tourism development process, “Anatolia” nr 10 (2), s. 113–134

Tosun C., 2006, Expected nature of community participation in tourism development, “Tourism Management” nr 27 (3), s. 493–504

Włodarczyk B., 2010, Turystyka społeczna – próba definicji zjawiska, W: A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, WSTH w Łodzi, Łódź, s. 23‒35

Netografia

Ecomusee d`Alsace 2023, www - witryna Ekomuzeum Alzacji z aktualną ofertą turystyczną - www.ecomusee.alsace/fr

Byczyna Gród www – witryna Spółdzielni Socjalnej Gród w Biskupicach k. Byczyny z aktualną tematyczną ofertą pobytową: https://grod.pl.tl

Skoki Quest 2023 www (opis questu tematycznego w Mieście i Gminie Skoki - https://www.gmina-skoki.pl/news/others/104465-skoki-maja-swoj-pierwszy-quest


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642