Produkty transgraniczne w turystyce kulturowej: rodzaje, interesariusze, wyzwania

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Artykuł koncentruje się na lokalizacji produktów transgranicznych o profilu kulturowym funkcjonujących w polskich regionach przygranicznych lub konstruowanych i realizowanych z udziałem polskich podmiotów zarządczych i polskich gestorów usług. Analiza odnosi się do typów tych produktów, ich terytorialnego zasięgu rozumianego jako zakładany i faktyczny obszar turystycznej eksploatacji, kreacji doświadczeń i konsumpcji usług składowych, związku tych propozycji z głównymi formami turystyki kulturowej, a także do kierunku ruchu turystów generowanym przez funkcjonowanie tych produktów. Na opracowanie składają się trzy główne części. Pierwsza, kontekstowo-metodologiczna, porządkuje terminologię (i tym samym właściwy przedmiot i zakres badania) oraz opisuje i uzasadnia metodę wybraną dla jego realizacji, druga zawiera systematyczny przegląd produktów transgranicznych o profilu kulturowym, a trzecia zestawia uporządkowane wnioski i rekomendacje odnoszące się do kreowania tej grupy produktów i zarządzania nimi.


Słowa kluczowe


turystyka transgraniczna; turystyka kulturowa; transgraniczny produkt turystyczny; produkt turystyczny; zarządzanie w turystyce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczuk F., 2015, Szlak turystyczny Via Sacra w Euroregionie Nysa jako regionalny produkt turystyczny, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 392, s. 9-16

Altkorn J., 1994, Marketing w turystyce, PWN Warszawa

Butler R.W., 1996, The Development of Tourism in Frontier Regions: Issues and Approaches, [w:] Frontiers in Regional Development; Rowman and Littlefield, Lanham, s. 213–229

Duda T., 2018, Szlak dziedzictwa kulturowego jako produkt identyfikujący tożsamości stymulujący dywersyfikację turystyki w regionie – na przykładzie budowanego Szlaku Gryfitów (Pomorze Zachodnie), „Turystyka Kulturowa” nr 4, s. 95-112

Gardzińska A., 2015, Transgraniczny produkt turystyczny, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Gardzińska A., 2015, Koncepcja współpracy w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i kraju związkowego Meklemburgii- Pomorza Przedniego), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 379 (2015), s. 226-236

Gardzińska A., Meyer B., Sawińska A., 2015, The entity structure of the cross-border tourism product, ”Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 4/2015 (32), Nr 877, s. 169-182

Gołembski G., 1998, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarcze wolnorynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Kaczmarek J. Stasiak A. Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł, Organizacja, Zarządzanie, PWE Warszawa

Buczek-Kowalik M., Klamar R., Mitura T., 2012, Transgraniczne szlaki turystyczno-kulturowe jako produkty turystyczne pogranicza polsko-słowackiego, „Ekonomiczne Problemy Usług", nr 86, s. 11-25

Kovács I., Nagy G., 2013, Tourism in peripheric regions - the possibilities of thematic routes, “Analele Universității din Oradea” (Geografie), nr 2, s. 220—228

Kruczek Z, 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków

Mikhaylova A., Wendt J., Hvaley D., Bógdał-Brzezińska A., Mikhaylov A.D., 2022, Impact of Cross-Border Tourism on the Sustainable Development of Rural Areas in the Russian–Polish and Russian–Kazakh Borderlands, “Sustainability” Nr 14(4), art nr 2409; https://doi.org/10.3390/su14042409

Mayer M., Zbaraszewski W., Pieńkowski D., Gach G., Gernert J., 2019, Cross-Border Tourism in Protected Areas. Potentials, Pitfalls and Perspectives, IGU/UGI Springer, Switzerland

Meyer B., Gardzińska A., 2014, Znaczenie współpracy podmiotów samorządowych w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii – Pomorza Przedniego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy turystyki”, nr 3 (27), s. 209-225

Mazurski K, 2009, Region turystyczny jako pojęcie, "Folia Turistica” nr 21, s. 7-15

Medlik S., 1993, Dictionary of Travel, Tourism, and Hospitality, Butterworth-Heinemann Ltd., Stoneham

Middleton V.T.C., 1994, Marketing in Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford

Middleton V.T.C., Fyall A., Morgan M., Ranchhod A., 2009, Marketing in Travel and Tourism, Elsevier, Oxford

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Waloryzacja turystyczno-kulturowa miasta i powiatu Kłodzko, "Turystyka Kulturowa” nr 2, s. 36-47

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, "Turystyka Kulturowa" nr 2, s. 17-31

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej, „Folia Turistica” nr 21, s. 71-94

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Podróże studyjne jako klasyczna forma turystyki kulturowej, [w:] K. Buczkowska K., A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, s. 119-156

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013 Finansowanie zarządzania polskimi szlakami kulturowymi. W poszukiwaniu optymalnego modelu, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 782 (1 - 21), s. 31-50

Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. III, KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2020, Zarządzanie w turystyce kulturowej. Tom I: Konteksty, koncepcje, strategie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2020, Zarządzanie w turystyce kulturowej. Tom II: Obszary, relacje, oferta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2021, Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie, Wyd. Naukowe Bogucki - Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Poznań

Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków

Nowakowska A., Produkt turystyczny [w:] G. Gołembski (red.) Kompendium wiedzy o turystyce, WN PWN Warszawa, 2002, s. 61-77

Panasiuk A., 2013, Marketing w turystyce i rekreacji, WN PWN Warszawa

Panasiuk A., 2016, Marketing usług turystycznych, WN PWN Warszawa

Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa

Sanetra-Półgrabi S., 2018, Proces kształtowania transgranicznych produktów turystycznych na przykładzie koncepcji polsko-czeskich produktów w rejonie trójstyku. Wybrane problemy. “Polonia Journal” nr 7, s. 260-281

Stepanova S.V. 2017, Cross-Border Tourist Routes: The Potential of Russia’s North-West, “Baltic Region”, t. 9, z. 4, s. 97-112

Szczepanowski A.E., 2015, Ekonomika turystyki kulturowej, Difin, Warszawa

Szytniewski B., Spierings B, 2014, Encounters with Otherness: Implications of (Un)familiarity for Daily Life in Borderlands, “Journal of Borderlands Studies”, t. 29, z. 3, s. 339–351

Weidenfeld A. 2013, Tourism and cross border regional innovation systems, “Annals of Tourism Research” nr 42, s. 191–213

Weiermair K., 1997, On the Concept and Definition of Quality in Tourism, [w:] P. Keller, T. Bieger (red.), Quality Management in tourism, AIEST, Sankt Gallen, t. 39, s. 33-58

Włodarczyk B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, „Turyzm” nr 21/1-2, s. 59-66

APK Augustów – witryna Augustowskich Placówek kultury z bieżącym programem wydarzeń i archiwum - www.apk.augustow.pl

Basowiszcza 2023 www – witryna Festiwalu Basowiszcza z programami jego kolejnych edycji i historią imprezy – www.basowiszcza.org

CieszIT 2023 www - opis projektu turystycznego CieszIT-Tesit na oficjalnej witrynie miasta Cieszyn: www.cieszyn.pl/urzad-miejski/pages/projekty-ze-zrodel-zewnetrznych/projekty-unijne/1275,cieszit-tesit

Cieszyn UM 2023 www – witryna Urzędu Miasta Cieszyn z opisem projektu turystycznego Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - www.cieszyn.pl/urzad-miejski/pages/projekty-ze-zrodel-zewnetrznych/projekty-unijne/1019,szlakiem-cieszynskiego-tramwaju

Dom Narodowy 2023 www – witryna instytucji kultury w Cieszynie z programem działalności Centrum Folkloru - www.domnarodowy.pl

Ekomuzeum DD 2023 www – witryna stowarzyszenia Sprężyna z działem Ekomuzeum "Dziedziny Dunajca" (opis organizacji, działań i obiektów i ofertą turystyczną) -

www.sprezyna.org/ekomuzeum-dziedziny-dunajca

Forty 2023 www – witryna Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl z opisem walorów, podejmowanych działań i oferty turystycznej - www.fortytwierdzyprzemysl.pl

Fort Werner 2023 www - witryna Fortu Werner w Żurawicy k. Przemyśla z opisem oferty turystycznej- www.fortwerner.pl

Fundacja Bieszczadzka 2023 www – witryna organizacji z opisem i możliwością pobrania scenariuszy questów - www.fundacjabieszczadzka.org

Gorgast 2023 www – witryna Fortu Gorgast w Kietz (Niemcy) z opisem i historią obiektu oraz listą dostępnych doświadczeń turystycznych - www.fort-gorgast.de

Greenways 2023 www - witryna internetowa szlaków Greenways w Polsce z aktualnymi opisami mapami systemów - www.greenways.org.pl

Grupa DEPL – witryna wyspecjalizowanego organizatora turystyki transgranicznej z programem wycieczki „Berlin i ziemia lubuska” - www.grupadepl.com; www.grupa-depl.com/wycieczka_36_berliniziemialubuska.html

GZG 2023 www – witryna Gminy Zgorzelec wraz z opisem i raportem z projektu „Przygoda z Nysą”- www.gmina.zgorzelec.pl; www.gmina.zgorzelec.pl/przygoda-z-nysa

EuroVelo Poland 2023 www – witryna internetowa szlaków rowerowych EuroVelo wraz z aktualnymi mapami - https://en.eurovelo.com/poland

I.Łukasiewicza 2023 www – witryna Fundacji Instytut Łukaszewicza, nominalnego opiekuna Szlaku Naftowego - www.instytutlukasiewicza.pl

Interreg CZ/PL 2023 www – Program Interreg V-A Czechy Polska, wersja 6, 2012 – https://www.ewt.gov.pl/media/104916/Projekt_Programu_Interreg_Czechy-Polska_2021-2027.pdf

Jomsborg 2023 www - witryna organizatora Festiwalu Słowian i Wikingów z programem ostatniej edycji imprezy – www.jomsborg-vineta.com; www.jomsborg-vineta.com/festiwal

KPN 2023 www – witryna Karkonoskiego Parku Narodowego z aktualnymi opisami tras i usług turystycznych - www.kpnmab.pl; www.karkonosze.pl/szlaki-turystyczne

LOST 2023 www – witryna Szkolnej Agencji Turystycznej Śniadeccy-Travel w Zgorzelcu z programem działania - www.lo.zgorzelec.org/sniadeccy-travel

LOT Białowieża 2023 www – opis Białowieskiego Szlaku Transgranicznego i projektu jego rozwoju - www.lot.bialowieza.pl/planujemy-pobyt/turystyka-transgraniczna

Megatours 2023 www – witryna zielonogórskiego BP Megatours z aktualną ofertą wycieczek, program wycieczki do Cottbus - www.wycieczki.megatours.pl/wycieczka/wycieczki-szkolne/cottbus-z-wizyta-u-sasiadow

MDKZgorzelec – witryna instytucji kultury m. Zgorzelec z programami i relacjami z przebiegu imprez kulturalnych (plus konsultacja w UM) - www.mdk.zgorzelec.eu

MuskauerPark 2023 www – niemiecka witryna Parku Mużakowskiego z lista usług i produktów oraz programami imprez - www.muskauer-park.de

Muzeum Kostrzyn 2023 www – witryna Muzeum Twierdzy Kostrzyn wraz z opisem walorów i propozycji doświadczeń turystycznych - www.muzeum.kostrzyn.pl

Odznaka Kłodzko 2023 www – witryna Oddziału Kłodzkiego PTTK z opisem obiektów turystycznego projektu Hrabstwo Kłodzkie i regulaminu odznaki turystycznej - www.klodzko.pttk.pl/poznajemy-turystyczne-hrabstwo-klodzkie

P.Hajnowski 2023 www - witryna Powiatu Hajnowskiego z opisem projektu edukacyjno-turystycznego Przyrodnicza Skarbnica ponad Granicami - www.samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski/przyrodnicza-skarbnica-ponad-granicami-wspolnie-na-rzecz-przyrody

Pogranicze S 2023 www – witryna Sejny.pl z opisem projektu szlaku Atlantyda Pogranicza - www.pogranicze.sejny.pl/programy-wyspa/programy-krasnogrudzkie/atlantyda-pogranicza

Polandrock 2023 www – witryna imprezy Pol`and`Rock Festival z opisem historycznym i programami kolejnych edycji - www.ndrockfestival.pl/o-festiwalu

Polregio 2023 www – witryna przewoźnika kolejowego z opisem oferty transgranicznego kursu turystycznego „Polska- Litwa Regio Special”- www.polregio.pl/pl/oferty-i-promocje/oferty-miedzynarodowe/litwa

PTTK Świdnica 2023 www – witryna świdnickiego oddziału PTTK z całoroczną ofertę i opisami wycieczek – www.pttk.swidnica.pl

Skaut 2023 www – witryna szkolnej agencji turystycznej Skaut , Goerlitz z programem i opisem działań turystycznych - www.anne-augustum.de/pl/SchuelerKulturAgentur-und-Tourismusmanagement.html

S.Olza 2023 www– witryna Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Olza z działem dot. turystyki - www.eurodesk.pl/organizacje/stowarzyszenie-rozwoju-i-wspolpracy-olza

SK 2023 www – opracowanie miejskiej trasy turystycznej we Frankfurcie n. O i Słubicach - www.docplayer.pl/108293733-Szlakiem-kleistow-przez-slubice-i-frankfurt-nad-odra.html

SSL 2023 www – opis i mechanizm pobierania aplikacji turystycznej Szlakiem Tajemnic (Starego Sącza i Lewoczy) w sklepie App Store - www.apps.apple.com/us/app/stary-s%C4%85cz-lewocza/id1457324998?ign-mpt=uo%3D2

Szot.pl 2023 www - witryna touroperatora spływów po kanale Augustowskim z aktualną ofertą - www.szot.pl/splywy-kajakowe

Sztetl Routes 2023 www – witryna szlaku miasteczek żydowskich proponowanego przez Teatr NN w Lublinie – www.shtetlroutes.eu/pl/szlaki

TPL 2023 www - opis i mechanizm pobierania aplikacji turystycznej Pow. Limanowskiego i Dolnego Kubinu w Google Play - www.play.google.com/store/apps/details?id=pl.threestep.DKiL&hl=pl&gl=US&pli=1

TSRBM 2023 www – opis Transgranicznego Szlaku Rowerowego Beskidzkie Muzea - http://it.dukla.pl/transgraniczny-szlak-rowerowy-beskidzkie-muzea

Via Regia 2023 www - witryna polskiego odcinka Drogi Św. Jakuba (Via Regia) z opisem trasy i obiektów - www.camino.net.pl/droga-w-polsce/via-regia

Visitcieszyn 2023 www - witryna Cieszyńskiego Centrum Informacji z propozycją transgranicznych imprez turystycznych, w tym weekendowych – www.VisitCieszyn.com

WitkaSmeda 2023 www – witryna transgranicznego programu zagospodarowania turystycznego Witka – Smeda - www.cz-pl.eu/dokumenty

Zgorzelec 2023 www- witryna powiatu zgorzeleckiego z programem Święta Chleba 2022 -

www.powiatzgorzelecki.pl/transgraniczne-swieto-chleba-w-zarskiej-wsi

ZSTWSzczecin 2023 www – witryna spółki Żegluga szczecińska Turystyka Wydarzenia z ofertą transgranicznych spacerów miejskich - www.zstw.szczecin.pl.
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i127.1402

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Armin Mikos von Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642