Rola i zadania przewodników turystycznych w promocji turystyki zrównoważonej województwa warmińsko-mazurskiego poprzez turystykę kulturową w oparciu o doświadczenia przewodników – badania pilotażowe

Kinga Lisowska, Majka Łojko

Abstrakt


Rozwijanie regionalnej turystyki zrównoważonej na Warmii i Mazurach w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność. Przy jej tworzeniu kluczowym zadaniem jest przygotowanie odpowiedniej kadry przewodników turystycznych, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia są ekspertami w obszarze historii, tradycji czy walorów przyrodniczych danego regionu. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu turyści przybywający na Warmię i Mazury mogą liczyć na fachową i aktualną informację o odwiedzanych miejscowościach, obszarach czy obiektach. Celem artykułu jest zaprezentowanie roli i zadań przewodników turystycznych w promowaniu turystyki zrównoważonej na Warmii i Mazurach, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej. W artykule podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania: jaka jest rola przewodników turystycznych w promowaniu rozwoju zrównoważonej turystyki regionu uważanej jako ważny sektor gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego w doświadczeniach przewodników turystycznych. Przedstawione badania mają charakter pilotażowy.


Słowa kluczowe


turystyka zrównoważona; przewodnicy turystyczni; Warmia i Mazury

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonowicz B., Gwiaździńska-Goraj M., Kowalczyk B. i inni, 2020, Ekspertyza dotycząca województwa warmińsko-mazurskiego w kontekście Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Wyd. Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

Baczko T., 1998, Wykorzystać międzynarodową szansę, „Rzeczpospolita” z 17.09.1998, s. 7

Bajdor P., Grabara J.K., 2012, Turystyka zrównoważona – przegląd literatury i charakterystyka, 2012, [w:] S. Nowak (red.), Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki. Materiały i studia, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice, s. 52-58

Bielinis L., E. Bielinis E., Zawadzka i inni, 2015, Walory turystyczne, rekreacyjne, przyrodnicze Olsztyna i okolic według opinii mieszkańców, „Ekonomia i Środowisko”, nr 4(55), s. 235-242

Bosiacki S., 2005, Stan obecny i perspektywy rozwoju polskiej turystyki, „Turystyka i Rekreacja”, t. 1, s. 16-22

Gaworecki W., 2007, Turystyka, Wyd. PWE, Warszawa

Informacje o zawodzie. Przewodnik turystyczny miejski (511303), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, 2018, Warszawa

Karbowiak K., 2008, Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim stan obecny i perspektywy rozwoju, „Roczniki Nauk Rolniczych”, seria G, t. 95, z. 3/4, s. 91-100

Kruczek Z., 2010, Umiejętności i zakres wiedzy niezbędne dla przewodników i pilotów obsługujących turystów kulturowych, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 54-62

Kozłowski W., 2011, Wybrane aspekty dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego, „Zeszyty Naukowe”, t. XXV, s. 93-106

Kruczek Z., 2020, Od Redaktora, „Folia Turistica”, nr 54, s. 5-8

Lisowska K., 2019, Gwara a tożsamość kulturowa przedszkolaków – na przykładzie placówek przedszkolnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, „Podstawy Edukacji”, nr 12, s. 155-168

Lisowska K., 2021, Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur jako przestrzeń do rozwoju edukacji międzykulturowej, „Podstawy Edukacji”, nr 14, s. 33-40

Morze M., 2020, Depopulacja w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] J. Hrynkiewicz, G. Ślusarz (red.), Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje, GUS, Warszawa, s. 85-101

Niezgoda A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Nowak S., Herbuś A., Marszałek J., 2012, Odpowiedzialna turystyka jako element łączący środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, „Logistyka-Nauka”, nr 3, s. 1697-1703

Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028, Załącznik do uchwały nr LIV/1497/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2021 r., Rada Miasta Krakowa, 2021

Pender L., Sharpley R., 2008, Zarządzanie Turystyką, Wyd. PWE, Warszawa

Rubacha K., 2016, Metodologia badań nad edukacją, Wyd. Editions Spotkania, Warszawa

Saas R., 2020, Rozwój społeczno-gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskie, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, nr 1, s. 48-64

Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2016, s. 1-95

Usługi turystyczne na wsi w województwie warmińsko-mazurskim, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2003, s. 1-50

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm

Zielińska-Szczepkowska J., Zabielska I., 2010, Atrakcyjność turystyczna województwa warmińsko-mazurskiego w sezonie letnim 2008 w opinii turystów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 111, s. 897-908

Strony internetowe

Szybka Z., Czym jest turystyka zrównoważona i jakie są jej zasady? https://www.e-horyzont.pl/blog/turystyka-zrownowazona [27.05.2023]

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2021r, 2022, GUS, https://olsztyn.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/sport-turystyka/turystyka-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-w-2021-r-,1,18.html [13.06.2023]

Województwo warmińsko-mazurskie – podstawowe informacje, 2022, GUS, https://www.polskawliczbach.pl/warminsko_mazurskie [20.06.2023]

https://bialystok.tvp.pl/66479531/miedzynarodowy-dzien-przewodnika-turystycznego [22.05.2023]

www.paih.gov.pl/regiony/wojewodztwa/warminsko-mazurskie [19.05.2023]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i128.1424

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Kinga Lisowska, Majka Łojko

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642