Czy kultura sprzedaje turystykę? Znaczenie walorów kulturowych w promocji sprzedaży usług turystycznych w miescie na przykładzie akcji "Poznań za pół ceny!"

Piotr Szmatuła, Piotr Zmyślony

Abstrakt


Rozważania zawarte w artykule wpisują się w prowadzoną dyskusję na temat wzajemnych związków kultury i turystyki. Na podstawie pięcioletnich badań została podjęta próba weryfikacji tezy o niekomercyjności walorów kulturowych jako komponentów obszarowego produktu turystycznego. Badania dotyczą skuteczności obniżek cenowych wykorzystywanych na rynku turystycznym w formie corocznego wydarzenia marketingowego „Poznań za pół ceny!”. Celem artykułu jest określenie, w jakim zakresie do korzyści wynikających z organizowania obniżek cenowych przyczyniają się walory kulturowe. Na podstawie badań stwierdzono, że skutkiem ich włączenia jest wystąpienie pozytywnych efektów synergicznych, przy czym najsilniejszą synergię stwierdzono pomiędzy ofertą usług noclegowych i gastronomicznych a walorami kulturowymi, a przekłada się ona zarówno na wzrost sprzedaży usług turystycznych, jak i na wzrost liczby odwiedzających obiekty muzealne, uczestników wydarzeń kulturowych, a także wzrost postrzeganej atrakcyjności turystycznej miasta. Atutem rozważań jest w łączenie wymiernych wyników badań do dyskusji na temat komercyjnych aspektów związków turystyki z kulturą oraz zakres czasowy przeprowadzonych badań.

Słowa kluczowe


turystyka miejska; walory kulturowe; promocyjne obniżki cenowe; marketing terytorialny; miasta; Poznań

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksandrova A., Rogova S., Sluka N., 2011, Miasta globalne w systemie ośrodków turystyki międzynarodowej, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 137-152

Armstrong G., Kotler P., 2011, Marketing: An Introduction, Pearson Education Prentice Hall, New Jersey

Ashworth G. J., Voogd H., 1994, Marketing and Place Promotion, [w:] J.R. Gold, S.V. Ward (red.), Place Promotion: The Use of Publicity and Marketing to Sell Towns and Regions John Wiley & Sons, Chichester, s. 39-52

Bar R., Doliński A., 1976, Geografia turyzmu, WSZiP, Warszawa

Beltov T., Jørgensen S., Zaccour G., 2006, Optimal Retail Price Promotions, “Anales de Estudios Economicos y Empresariales”, XVI, s. 9-36

Binet L., Field P., 2009, Empirical Generalization about Advertising Campaign Success, “Journal of Advertising Research”, June, s. 130-133

Bowie D., Buttle F., 2004, Hospitality Marketing: An Introduction, Butterworth-Heinemann, Oxford

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Buczkowska K., 2009, Turysta kulturowy – klient nietuzinkowy, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura I turystyka – wspólnie zyskać!, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 81-94

Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Kalwani M. U., Yim C. K., 1992, Consumer Price and Promotion Expectations: An Experimental Study, “Journal of Marketing Research”, 29, s. 90-100

Buhalis D., 2000, Marketing the competitive destination of the future, “Tourism Management”, 21(1), s. 97-116

Churchill G.A., 2002, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Clark T. N., 2004, The city as an entertainment machine, Research in Urban Policy, vol. 9, Elsevier, Oxford

Cummins J., Mullin R., 2002, Sales Promotion: How to Create, Implement and Integrate Campaigns That Really Work, Kogan Page, London

Dziembowska-Kowalska J., Funck R. H., 1999, Cultural activities: source of competitiveness in prosperity in urban regions, Urban Studies, vol. 36, nr 8, s. 1381-1398

ETC, 2005, City Tourism & Culture: The European Experience, A Report produced for the Research Group of the European Travel Commission (ETC) and for the World Tourism Organization (WTO) by LAgroup & Interarts, ETC Research Report No 2005/1, Brussels

Florek M., 2007, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo AE, Poznań

Gaworecki W. W., 2007, Turystyka, PWE, Warszawa

Getz D., 2005, Event management and event tourism, wydanie drugie, Cognizant, New York

Getz D., 2008, Event tourism: definition, evolution, and research, “Tourism Management”, 29(3), s. 403-428

Giezgała J., 1977, Turystyka w gospodarce narodowej, wydanie drugie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Grabler K., 1997, Perceptual mapping and positioning of tourist cities, [w:] J. Mazanec (red.), International City Tourism: Analysis and Strategy, Pinter, London, s. 101-113

Harris P., 1995, Planowanie zysku w hotelarstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Holloway J. C., 2004, Marketing for Tourism, Prentice Hall, New Jersey

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

Kolb B. M., 2006, Tourism Marketing for Cities and Towns: Using Branding and Events to Attract Tourists, Butterworth-Heinemann, Oxford

Konieczna-Domańska A., 2007, Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo KANON, Warszawa

Kotler P., Bowen J., Makens J., 1999, Marketing for Hospitality and Tourism, “Englewood Cliffs”, Prentice-Hall, New Jersey

Kotler P., Haider D. H., Rein I., 1993, Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations, The Free Press, New York

Kowalczyk A., 2001, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Kowalczyk A., 2012, Zasoby kulturowe i walory kulturowe – próba ustalenia znaczenia tych pojęć, [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, Kultura i turystyka – wspólne korzenie, ROTWŁ, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź 2012, s. 17-33

Kruczała J., 1986, Zagospodarowanie turystyczne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków

Kruczek Z., 2009, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 71-80

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., 2003, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., Walas B., 2011, Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., Zmyślony P., 2010, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków

Proszowska-Sala A., Florek M., 2010, Promocja miast – nowa perspektywa, Ströer, Warszawa

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J, 1985, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa

Liszewski S., 2008, Ewolucja poglądów na temat regionu turystycznego. Od regionu krajoznawczego po funkcjonalny, [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. AE, Poznań

MacCannel D., 2002, Turysta: Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa

Maitland R., Newman P. (red.), 2009, World Tourism Cities: Developing tourism off the beaten track, Routledge, Oxon, s. 1-21

Mazurczak J., Olszewski M., Zmyślony P., 2008, Poznańza pół ceny: przykład promocji sprzedaży produktu turystycznego miasta, [w:] M. Florek, K. Janiszewska (red.) Marketing terytorialny. Studia przypadków, Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań, s. 85-92

McNutt P., 2000, Public goods and club goods, [w:] B. Bouckaert, G. DeGeest (red.), Encyclopedia of Law and Economics, vol. 1. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 927-951

Middletton V. T. C., Clarke J., 2001, Marketing in Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford

Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii i kultury oraz oferta turystyczna, [w:] A. Stasiak (red.) Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 95-126

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wydanie drugie, Wydawnictwo KulTour.pl, Poznań

Morgan N., Pritchard A., 2001, Advertising in Tourism and Leisure, Butterworth-Heinemann, Oxford

Murphy P. E., Murphy A. E., 2004, Strategic Management for Tourism Communities: Bridging the Gaps, Channel View Publications, Clevedon

Nowakowska A., 2009, Produkt turystyczny, [w:] G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 24-44

Nowacki M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla odwiedzających, w: A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 267-284

Page S. J., Hall C. M., 2003, Managing Urban Tourism. Prentice Hall, Harlow

Pawlicz A., 2008, Dobra Publiczne i Dobra Klubowe na Rynku Turystycznym w Aspekcie Zrównoważonego Rozwoju, [w:] S. Wodejko (red.), Zrównoważony Rozwój Turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 95-106

Pawlicz A., 2012, Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 1/2012, s. 5-18

Peryt-Gierasimczuk I., 2011, O sztuce, ochronie zabytków i turystyce – subiektywnie, „Turystyka Kulturowa” Nr 3/2011, s. 4-13

Pikkemaat B., 2004, The measurement of destination image: the case of Austria, “The Poznan University of Economics Review”, 4(1), s. 87-102

Piotrowski P., 2012, Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru poprzez wydarzenie (na przykładzie Industriady – Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego), „Turystyka Kulturowa” 10/2012, s. 18-30

Petersen Ch., Toop A., 1994, Sales Promotion in Postmodern Marketing, Gower, Aldershot

Przecławski K., 1996, Człowiek a turystyka: zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków

Richards G., 1996, Cultural tourism in Europe, CAB International, Wallingford

Ritchie J. R. B., Crouch G. I., 2003, The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective, CABI, Publishing Wallingford

Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 2002, Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Socher K., 2006, The contribution of the State to more efficient and effective marketing, [w:] P. Keller, T. Bieger (red.), Marketing Efficiency in Tourism: Coping with Volatile Demand, Erich Schmidt Verlag, Berlin, s. 193-202

Stasiak A. (red.), 2009a, Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź

Stasiak A. (red.), 2009b, Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź

Szmatuła P., 2004, Turystyka a teoria przewag komparatywnych [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, ZN AE w Poznaniu nr 53, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 15-28

Temperini V., Gregori G., L., Cardinali S., Perna A., 2012, The Possible Convergence Between Business Marketing and Territorial Marketing: The “Land of Value” (LOV) Case, “China-USA Business Review”, Vol. 11, No. 5, s 654-666

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa

Włodarczyk B., Krakowiak B., 2012, Kultura i turystyka – wspólne korzenie, ROTWŁ, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź

Wodejko S., 1998, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSHiP, Warszawa

Zmyślony P., 2008, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań

Zmyślony P., 2009a, Ekonomiczne aspekty kształtowania turystyki kulturowej, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, K., Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), AWF w Poznaniu, Poznań, s. 451-467

Zmyślony P., 2009b, Rachunek zysków bez strat: identyfikacja ekonomicznych korzyści współdziałania kultury z turystyką, [w:] Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, A. Stasiak (red.), Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 7-23

Zmyślony P., 2011, Wspólne decyzje cenowe jako narzędzie tworzenia i umacniania partnerstwa turystycznego. Przykład Poznania, [w:] Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 129-139
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.148

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Piotr Szmatuła, Piotr Zmyślony

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642