Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem

Małgorzata Pstrocka-Rak, Magdalena Nowacińska

Abstrakt


Celem pracy było zaprezentowanie profilu uczestników aktywnych jednego z najbardziej popularnych w Polsce eventów turystyki żywej historii do jakich zaliczyć można imprezę Dni Grunwaldu, znaną na ogół jako inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem. Istotnym zagadnieniem badawczym było także dokonanie analizy wybranych aspektów związanych z pobytem rekonstruktorów historycznych na tej imprezie.
W pierwszej części pracy dokonano przeglądu literatury przedmiotu. Przedstawiono krótko podstawowe terminy, po czym skupiono uwagę na kwestii polskich reanimatorów dawnej historii i inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem.
Druga część pracy prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród losowo wybranych rekonstruktorów podczas Dni Grunwaldu w 2011 roku.
Choć niektóre wyniki badań potwierdzają znane z literatury dane (np. o młodym wieku rekonstruktorów, dużych wydatkach przeznaczanych na stroje i uzbrojenie), to inne wydają się być zupełnie nowe. Do tej ostatniej grupy rezultatów zaliczyć można wysoki odsetek kobiet biorących udział w imprezie, informacje o sytuacji finansowej odtwórców historycznych, czy jeden z głównych motywów przyjazdu na Pola Grunwaldu, jakim jest potrzeba przeżycia przygody.

Słowa kluczowe


odtwórstwo historyczne; turystyka kulturowa; Bitwa pod Grunwaldem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogacki M., 2007, Czy historia może być atrakcyjna? Czyli o przeszłości i jej „żywych” przejawach w początku XXI wieku, [w:] K. Łopateczki, W. Walczak (red.), Zeszyty Dziedzictwa Kulturowego, Zakład Historii Nowożytnej, Instytut Historii UwB, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok, ss. 201-221

Bogacki M., 2008a, Minione i współczesne odtwarzanie militarnej przeszłości człowieka, „Z Otchłani Wieków”, r. 63, nr 1-4, ss. 11-24

Bogacki M., 2008b, Wizualne sposoby upowszechniania wiedzy o przeszłości na przykładzie obchodów związanych z Powstaniem Wielkopolskim, [w:] J. Karwat (red.), Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „90. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, Oficyna Edukacyjna, Wyd. eMPi2, Poznań, ss. 167-181

Bogacki M., 2008c, Wybrane problemy odtwórstwa wczesnośredniowiecznego w Polsce. Zagadnienia ogólne i próba charakterystyki środowiska, [w:] M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. II, Nowożytność i współczesność, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, ss. 219-269

Bogacki M., 2010a, O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego, „Turystyka Kulturowa”, nr 4-6, ss. 39-62

Bogacki M., 2010b, „Wżywanie się” w przeszłość – odtwórstwo historyczne a nauka, [w:] K. Obremski, J. Wenta (red.), Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 153-196

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Górajec P., Rekonstrukcja historyczna w muzeum, www.wilanow-palac.pl

Jędrysiak. T., Mikos v.Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kopaliński W., 2000, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XXV, Wyd. MUZA, Warszawa

Kwiatkowski P.T., 2008, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa

Markowski S., 2009, Rekonstrukcje historyczne w wychowaniu młodzieży, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, nr 1 (151), ss. 68-81

Mikołajczak W., 2010, Grunwald 1410. Bitwa, która przeszła do legendy, Wyd. Replika, Zakrzewo

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, (Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu „historical reenactment” i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, ss. 22-54

Nadolski A., 1996, Grunwald 1410, Wyd. Bellona, Warszawa

Ratkowska P., 2008, Bitwa pod Grunwaldem 600 lat później, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, ss.40-43

Rojek K., 2009, Znaczenie pamiątek i rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej w Polsce dla rozwoju turystyki kulturowej (historyczno-biograficznej), „Turystyka Kulturowa”, nr 5, ss. 4-27

Toczek-Werner S., 2005, Znaczenie terminów rekreacja i turystyka, [w:] S. Toczek-Werner (red.), Podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. AWF we Wrocławiu, Wrocław, ss. 9-13

Tomaszewska E., 2009, Rekonstrukcja historyczna – ożywianie historii, publikacja on-line: www.muzeum-radom.pl

www.freha.pl (dostęp z dnia 18.10.2012 r.)

www.wilanow-palac.pl (dostęp z dnia 18.10.2012 r.)

www.album-grunwaldzki.iq.pl (dostęp z dnia 18.10.2012 r.)

www.grunwald1410.pl (dostęp z dnia 18.10.2012 r.)

www.histmag.org (dostęp z dnia 18.10.2012 r.)

www.muzeum-radom.pl (dostęp z dnia 18.10.2012 r.)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Małgorzata Pstrocka-Rak, Magdalena Nowacińska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642