Turystyka biograficzna - istota, znaczenie, perspektywy

Izabela Wyszowska

Abstrakt


Celem artykułu jest refleksja nad problemem turystyki biograficznej, jej znaczeniem i szansami rozwoju w kontekście turystyki kulturowej. Jest próbą odpowiedzi na pytania: czy obserwuje się obecnie rozkwit czy regres turystyki biograficznej? Co mogłoby zwiększyć jej rozwój w przyszłości? Turystyka biograficzna jest jedną z form turystyki kulturowej. Jest konsekwencją odwiecznych zainteresowań życiem i dokonaniami wybitnych jednostek. Wyrosła na gruncie wielowiekowej tradycji biografistycznej. Jej znaczenie edukacyjne w społeczeństwie jest nieocenione. W dużych centrach turystycznych (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) widoczny jest wzrost liczby ofert związanych z tą formąturystyki. Na podstawie dostępnych źródeł: ofert turystycznych, programów, publikacji, wywiadów i obserwacji własnych, a także danych dotyczących frekwencji w muzeach można stwierdzić, że biografie zwłaszcza twórców literatury, muzea biograficzne (zwłaszcza literackie), a także szlaki biograficzne cieszą się stałym zainteresowaniem szczególnie wśród młodzieży szkolnej i studenckiej. Włącza się ona coraz aktywniej w tworzenie turystyki biograficznej (wytyczanie tras, gromadzenie materiałów o wybitnych jednostkach swych regionów itd.). Wiedza zdobywana na szlakach biograficznych jest atrakcyjnym sposobem autopsyjnego poznania miejsc związanych ze słynnymi postaciami i stanowi uzupełnienie szkolnych oraz uczelnianych programów nauczania z zakresu historii kultury czy literatury. Turystyka biograficzna ma szanse dalszego rozwoju pod warunkiem ciągłego poszerzania i uatrakcyjniania oferty, przystosowania jej do potrzeb współczesnego turysty, stworzenia szerokiej reklamy i promocji szlaków biograficznych. Organizatorzy tej formy aktywności turystycznej winni położyć nacisk na aspekt edukacyjno-wychowawczy, aby bohaterowie szlaków mogli stać się wzorcami osobowymi dla młodego pokolenia i by uprawianie turystyki biograficznej mogło przyczyniać się do wzrostu poziomu czytelnictwa w Polsce oraz wiedzy na temat wybitnych twórców naszego dziedzictwa kulturowego.


Słowa kluczowe


biografia; biografistyka; turystyka kulturowa; turystyka biograficzna; turystyka literacka; szlaki turystyczne; szlaki biograficzne; muzea biograficzne i literackie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K. 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF, Poznań

Gaworecki W. 2003, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Historyczny Poznań, przewodnik interaktywny, Biuro Kultour, Poznań 2008

Kłodzińska E. 2007, Śladami Karola Marcinkowskiego, Kwartet, Poznań

Łepkowski T. 1964, Kilka uwag o historycznej biografistyce, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3

Majorek Cz. 1996, Biografia edukacyjna, [w:] Szlakami przeszłości i czasów współczesnych, pod red. K. Puchowskiego i J. Żerki, Gdańsk

Maluśkiewicz P. 1993, Wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza, WBP, Poznań

Mika A. 2006, Śladami Edwarda Raczyńskiego, Kwartet, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A. 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Mironowicz-Panek M., Literackim szlakiem po ziemi lubelskiej, „Gościniec” 2004, nr 1.

Molik W., 1996, Kult Karola Marcinkowskiego, Instytut Historii UAM, Poznań

Molik W., 1991, Biografie Wielkopolan XIX i XX wieku. Badania historyczne – ich krytyka i propozycje, [w:] Ideologie, poglądy, mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku, pod red. J. Topolskiego, W. Molika, K. Makowskiego, Poznań

Muzea i izby województwa wielkopolskiego. Informator, WBP, Poznań 2001

Przechadzki po mieście Traktem Królewsko-Cesarskim, www.poznan.pl

Półturzyccy M. J. 2001, Muzea Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock

Sołtysiak M., Wierzbicka K. 1997, Muzea w Polsce. Informator, ODZ, Warszawa

Słownik Języka Polskiego, PWN, t. I, Warszawa 1978

Słownik Terminów Literackich, pod red. J. Sławińskiego, Ossolineum Warszawa - Wrocław 1988

Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa 1980

Strategie rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2007-2013, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Mazowsze 6-17 września 2007

Szewczykowie I.R. 2008, Szlaki turystyczne, Carta Blanca, Warszawa

Szlak Klasyków, www.niemcy-turystyka.pl

lat Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu, koncepcja i redakcja A. Surzyńska-Błaszak, Biblioteka Raczyńskich, Poznań 2008

Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, t. I, Warszawa 1962

Wielkopolska nasza kraina, pod red. W. Łęckiego, t. III, WBP i Wyd. Kurpisz Poznań 2004

Wielkopolska wybitnych Polaków, oprac. J. Sobczak, B. Kucharski, WOT, Poznań 2007

www.beskidniski.org.pl

www.dux.turystyka.pl

www.investtravel.pl

www.karan.pl

www.karkonosze.ws

www.kultour.pl

www.lublin.edu

www.niemcy-turystyka.pl

www.poznan. pl

www.profuturo.edu.pl

www.przewodnicy-pttk.org

www.relaks.poznan.pl

Wykaz Muzeów w Polsce, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2005

Wyszowska I., 2004, Poznańska rodzina Mottych – projekt szlaku biograficzno-krajoznawczego po Poznaniu, w: Turystyka w humanistycznej perspektywie, pod red. M. Kazimierczaka, AWF, Poznań 32

Wyszowska I., 2007, Wartości wielkopolskich pamiętników XIX wieku w aspekcie turystyki kulturowej, w: Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, pod red. M. Kazimierczaka, AWF, Poznań

Wyszowska I., 2007 b, „Marceli Motty w pamięci potomnych”, Wystawa z okazji 25-lecia przyjęcia Marcelego Mottego na Patrona Koła Przewodników PTTK w Poznaniu, „Znad Warty” nr 33, ss. 47- 49

Zalejko G. 1988, Biografistyka historyczna – zarys ewolucji gatunku, „Historyka” t. XVIII, Kraków

Zmyślony P. 2001, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, „Problemy Turystyki” nr 1
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.179

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Izabela Wyszowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642