Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju

Joanna Poczta

Abstrakt


W ostatnich latach zarysował się stopniowy zwrot ku naturze i kulturze, a konkretnie ku dziedzictwu kulturowemu. Jednym z jego wyrazów jest idea rozwoju zrównoważonego, która została zdefiniowana w latach 1980. Znalazła ona swoje odzwierciedlenie także na gruncie turystyki kulturowej. Artykuł prezentuje rozważania dotyczące wzajemnych relacji między wiejską turystyką kulturową a koncepcją zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest analiza płaszczyzn spójności między wiejską turystyką kulturową a zrównoważonym rozwojem turystyki na obszarach wiejskich, a także określenie roli turystyki zgodnej z paradygmatem rozwoju zrównoważonego w procesie kształtowania świadomości kulturowej mieszkańców terenów recepcyjnych i odwiedzających te tereny turystów. Główną metodą jest analiza literatury przedmiotu, która służy próbie wskazania konieczności prowadzenia dalszych badań.Słowa kluczowe


turystyka wiejska; agroturystyka; wiejska turystyka kulturowa; zrównoważony rozwój turystyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balińska A., Sikorska-Wolak I., 2001, Agroturystyka w Dolinie Bugu i uwarunkowania jej rozwoju, Wyd. SGHW, Warszawa

Basińska A., 2010, Turystyka zgodna z paradygmatem rozwoju zrównoważonego a zdrowy styl życia, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej Turystyki i Zarządzania Studia Periegetica”, nr 4, Dziedzictwo kulturowe. Historyczne podróżowanie i współczesne aspekty turystyki, Poznań

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Cynarski W., Słupecki J., 2011, Treści turystyki kulturowej w obszarze badań agroturystyki i turystyki wiejskiej w świetle polskiej literatury przedmiotu, „Turystyka Kulturowa”, nr 10

Dąbrowska M., 1996, Przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pod wpływem turystyki, „Turyzm”, z. 1 (6), Łódź

Dębniewska M., Tkaczuk M., 1997, Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa

Drzewiecki M., 2002, Delimitacja turystyki wiejskiej, [w:] Kształtowanie produktu turystyki wiejskiej w aspekcie społecznym i środowiskowym (materiały pokonferencyjne), Koszalińskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Sarbinowo

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kazimierczak M., 2008, Etyczny wymiar zrównoważenia w turystyce kulturowej ery ponowoczesnej, [w:] M. Kazimierczak (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Kazimierczak M., 2009, Turystyka zrównoważona synonimem turystyki zorientowanej etycznie, Studia Periegetica, z. 3, Poznań

Kazior B., 2008, Żywa interpretacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na przykładzie ekomuzeów, [w:] Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbór dobrych praktyk, Wyd. Fundacja Fundusz Partnerstwa, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków

Każde miejsce opowiada swoją historię, czyli jak dziedzictwo wiejskie przydatne jest dzisiaj i w przyszłości, 2001, praca zbiorowa, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Program AGROLINIA 2000, Poznań

Komorowska K.A., 2003, Turystyka a społeczności lokalne – przykład tatrzański, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3 (13)

Łagowska B., Michałowski K., 2007, Wybrane elementy rozwoju turystyki wiejskiej na obszarze „Zielone Płuca Polski”, [w:] Agroturystyka moda czy potrzeba, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 302

Majewski J., 1998, Turystyka wiejska – między rozwojem a ochroną dziedzictwa, [w:] Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską, Instytut Mikołaja Kopernika, Toruń

Majewski J, Lane B., 2001, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań

Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa, s. 209

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno

Niezgoda A., 2012, Jakość życia mieszkańców – skutek czy przyczyna rozwoju turystyki zrównoważonej, [w:] M. Kazimierczak (red.), Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Niezgoda A., 2008, Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego, „Turyzm”, nr 18/2

Poczta J., 2012, Walory krajoznawczo-przyrodnicze a rekreacja ruchowa w gospodarstwach turystycznych, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań

Radziewicz J., 2013, Turystka kulturowa realizowana na terenie obszarów wiejskich w Polsce, „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”, Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, nr 53

Raszka B., Woźniak A., 2008, Gospodarstwa agroturystyczne w powiecie poznańskim, [w:] S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali lokalnej i regionalnej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Sikora J., Wartecka-Ważyńska A., 2013, Wybrane uwarunkowania turystyki wiejskiej, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań

Sikorska-Wolak I., 2008, Turystyka wiejska jako wielowymiarowe zjawisko i jako przedmiot badań naukowych, [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa

Szwajcarzewski M., 2008, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce, Wyd. Internetowe „Zielone Brygady”, www.zb.eco.pl

Wiatrak A., 2003, Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie”, nr 402, Kraków

Woźniak M., Stec A., 2008, Środowisko przyrodnicze i kulturowe jako dobro ekonomiczne i społeczna wartość rozwoju turystyki wiejskiej na przykładzie Bieszczadów, [w:] Potencjał turystyczny w regionach, Wyd. SGGW, Warszawa

Zaręba D., 2006, Ekoturystyka, PWN, Warszawa

Zaręba D., 2008, Turystyka przyjazna dla środowiska na Zielonych Szlakach – Greenways, [w:] Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbór dobrych praktyk., Wyd. Fundacja Fundusz Partnerstwa, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1992.html
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.197

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Joanna Poczta

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642