Polskie dziedzictwo kulturowe w Estonii – potencjał turystyczny

Marek Piasta, Marta Kamel

Abstrakt


Celem poniższej pracy jest ukazanie ciekawego, lecz bardzo słabo poznanego polskiego dziedzictwa kulturowego w Estonii. Zostanie przytoczona historia relacji polsko-estońskich oraz dzieje Polonii. Następnie wypunktowane i opisane zostaną miejsca związane z polskim dziedzictwem kulturowym. Każdy element zostanie również oceniony pod kątem atrakcyjności dla polskiego turysty kulturowego. Na koniec zaprezentowany zostanie przykładowy szlak kulturowy śladem polskiego dziedzictwa.

Słowa kluczowe


polskie dziedzictwo kulturowe; Estonia; Inflanty; turystyka kulturowa; szlak tematyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka Kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF Poznań, Poznań

Buczkowska K., Pajsert E., 2009, Możliwości i konieczność rozwoju turystyki polonijnej na Cyprze w oparciu o historię podróży i życie Polaków na wyspie. Projekty tras turystycznych, [w:] „Turystyka kulturowa”, nr 3/2009, www.turystykakulturowa.org, data dostępu: 29.04.2013

Dylewski A., Masłowski M., Piotrowski B., Swajdo J., Wójcik P., 2006, Przewodnik Pascala. Litwa, Łotwa, Estonia i obwód kalinigradzki, Pascal, Bielsko-Biała

Issakow S., Lewandowski J., 1999, Uniwersytet w Tartu a Polacy. Rola dorpatczyków w polskiej nauce, kulturze i polityce XIX i XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Jakubowski J., 2004, Polacy w Estonii; przeszłość i teraźniejszość, Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Lublin

Lewandowski J., 2002, Historia Estonii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Pepłowska M., 2003, Elementy osobowości i turysty warunkujące jego aktywne uczestnictwo w dziedzictwie kulturowym, „Problemy turystyki i hotelarstwa” nr 1

Piasta M., 2011, Polskie dziedzictwo kulturowe na Łotwie – niewykorzystany potencjał turystyczny, [w:] „Turystyka Kulturowa”, Nr 8/2011, www.turystykakulturowa.org, data dostępu: 29.04.2013

Pullat R., 2003, Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki estońsko-polskie w okresie międzywojennym, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

Sozański J., 2004, Moje Inflanty, Wyd. Adam Marszałek, Toruń

http://www.esm.ee/11542/?id=11542&album_id=11547, data dostępu: 26.04.2013 (Maria Laidoner)

http://estonia.eu/about-estonia/country/estonia-at-a-glance.html, data dostępu: 22.04.2013 (podstawowe dane o Estonii)

http://www.misje.dominikanie.pl/?f=kraje_baltyckie/kraje_baltyckie.php, data dostępu: 26.04.2013 (dominikanie w Tallinie)

www.stat.ee/34278, data dostępu: 22.04.2013 (ilość Polaków w Estonii)

http://tallinn.msz.gov.pl/pl/ambasada/polonica/historia, data dostępu: 30.04.2013 (Ambasada RP w Tallinie)

http://wspolnotapolska.org.pl/polonia_w_opracowaniach/6.html, data dostępu: 22.04.2013 (badania dotyczące Polonii)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Marek Piasta, Marta Kamel


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642