Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju miast historycznych (na przykładzie Krakowa)

Łukasz Gaweł

Abstrakt


Jednym z głównych celów wyjazdów w obszarze turystyki kulturowej są miasta historyczne. Wyróżniają się one bogactwem kulturowego dziedzictwa, oferując na stosunkowo małej przestrzeni różnorodną ofertę kulturalno-turystyczną. Nierozstrzygniętym problemem pozostaje, w jaki sposób harmonijnie rozwijać w takich ośrodkach turystykę (siłą rzeczy: masową), chroniąc jednocześnie to, co turystów w te miejsca przyciąga, a więc dziedzictwo kulturowe. W tekście posłużono się przykładem Krakowa, z jednej strony najczęściej odwiedzanego miasta w Polsce, z drugiej – ośrodka, w którym braki we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju przyczyniają się na powolną degradację zasobu kulturowego.

Słowa kluczowe


zarządzanie dziedzictwem kulturowym; turystyka w miastach historycznych; zrównoważony rozwój

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielecki Tomasz, 2009, Pogrzeb Wenecji, „Gazeta.pl”, 16 XI 2009, dok. elektron. http://wyborcza.pl/1,76842,7255598,Pogrzeb_Wenecji.html [odczyt V 2013]

Bogdanowski Janusz, 1997, Dawna Twierdza Kraków. Dziś podstawa systemu zieleni miasta, „Teki Krakowskie”, IV

Estreicher Karol, 1938, Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice, Nakładem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków

Franta Anna, 2004, Reżyseria przestrzeni. O doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta, Politechnika Krakowska, Kraków

Gaczoł Andrzej, 2009, Kraków. Ochrona zabytkowego miasta. Rzeczywistość czy fikcja, Wydawnictwo WAM, Kraków

Kłosek-Kozłowska Danuta, 2007, Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Kongres konserwatorów polskich, 2005, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław

Kowalski Jacek, 2007, Niezarządzana turystyka jako narzędzie „kolonializmu wartości” [w:] Szmygin Bogusław [red.], Stare miasteczka w nowych czasach. Ochrona zespołów staromiejskich a turystyka masowa. Kazimierz – miasto zagrożone, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa

Kosiński Wojciech, Byrski Paweł, 2007, Turystyka w zespołach staromiejskich. Szanse i zagrożenia [w:] Szmygin Bogusław [red.], Stare miasteczka w nowych czasach. Ochrona zespołów staromiejskich a turystyka masowa. Kazimierz – miasto zagrożone, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa

Krakowskie hity: Rynek, Wawel i Kazimierz, Turystyka, serwis branżowy „Rzeczpospolitej”, 6 XII 2012, dok. elektron. http://www.rp.pl/artykul/958760.html [odczyt: XII 2012]

Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta, 2008, dokument PDF dostępny pod adresem: rewitalizacja.krakow.pl/pliki/14239

MasterCard Global Destination Cities Index by Yuwa Hedrick-Wong, PDF, dok. elektron. http://c15210660.r60.cf2.rackcdn.com/wpontent/uploads/2012/06/MasterCard_Global_Destination_Cities_Index_2012.pdf [odczyt: VI 2013]

Miezian Maciej, 2004, Nowa Huta. Socjalistyczna w formie, fascynująca w treści, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków

Murzyn-Kupisz Monika, 2006, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Murzyn-Kupisz Monika, 2007, Funkcja turystyczna szansą czy zagrożeniem dla zabytkowych dzielnic? Dylematy rewitalizacji krakowskiego Kazimierza [w:] Szmygin Bogusław [red.], Stare miasteczka w nowych czasach. Ochrona zespołów staromiejskich a turystyka masowa. Kazimierz – miasto zagrożone, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa

Murzyn-Kupisz Monika, Purchla Jacek [red.], 2008, Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Murzyn-Kupisz Monika, 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków

Podręcznik do Konwencji Karpackiej, 2007, Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową I Wschodnią, Szentendre, Węgry, Akademia Europejska, Bolzano, Włochy

Pogrzeb Wenecji, portal wp.pl, dok. elektron. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Pogrzeb-Wenecji,wid,11686085,wiadomosc.html?ticaid=111379, odczyt VII 2013

Rapalski Piotr, Kraków: rekordowa liczba turystów, „Gazeta Krakowska”, dok. elektron. http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/714175,krakow-rekordowa-liczba-turystow,id,t.html [odczyt: V 2013]

Razowska Marta, 2013, Sygnał ostrzegawczy dla krakowskiego Kazimierza [Rozmowa z dr Moniką Murzyn-Kupisz], „Gazeta.pl – Kraków”, 31 VIII 2013, dok. elektron. http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,14520552,Sygnal_ostrzegawczy_dla_krakowskiego_Kazimierza.html [odczyt: 1 IX 2013]

Razowska Marta, Martwa dzielnica? Coraz mniej mieszkańców na Kazimierzu, „Gazeta Wyborcza – Kraków” 22 VIII 2013, dok. elektron. http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,14473762,Martwa_dzielnica__Coraz_mniej_mieszkancow_na_Kazimierzu.html [odczyt VIII 2013]

Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2006–2013, Kraków 2006, dokument PDF dostępny pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=29062

Stanecka Ewa, Makowska Beata, 2007, Zabytki architektury. Beneficjent czy ofiara turystyki [w:] Szmygin Bogusław [red.], Stare miasteczka w nowych czasach. Ochrona zespołów staromiejskich a turystyka masowa. Kazimierz – miasto zagrożone, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa

Szromnik Andrzej, 2008, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków

Warszawski Marcin, Brud, kicz i tandeta wizytówką królewskiego Krakowa, „Dziennik Polski” 28 VIII 2013, dok. elektron. http://www.wykop.pl/ramka/1631812/brud-kicz-i-tandetawizytowka-krolewskiego-krakowa/ [odczyt VIII 2013]

Śliwiński Piotr Jordan, 2005, Przemysł kulturalny a zmiany przestrzeni symbolicznej w mieście na przykładzie Rynku Głównego w Krakowie [w:] Kloch Bogdan, Stawarz Andrzej [red.], Tożsamość społeczno-kulturowa miasta postindustrialnego w Europie Środkowej, Warszawa

Wojtycza Krzysztof, 2002, Szlak Twierdzy Kraków, Wydawnictwo „Barbara”, Kraków


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Łukasz Gaweł


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642