Samoświadomość turysty kulturowego a wizualność turystycznego świata, powszechność fotografii i ich wpływ na jakość turystycznego przeżywania

Joanna Poczta, Maksym Mariianchuk

Abstrakt


W prezentowanej pracy podjęto próbę wykazania, że współczesna turystyka została zdominowana przez kulturę wizualną, a sposób przeżywania wyjazdów turystycznych przez dzisiejszego człowieka sprowadza się głównie do zaliczania miejsc i ich wizualnej konsumpcji, bez rozumienia zależności kulturowych. W celu zweryfikowania postawionej tezy, która mówi, że powszechna dostępność fotografii ma zasadniczy wpływ na osłabienie kulturowego doświadczania podczas wyjazdów turystycznych przeprowadzono: po pierwsze kwerendę literaturową dotyczącą zarówno przemian związanych ze współczesną turystyką, kulturą wizualną oraz fotografią turystyczną; po drugie badania metodą sondażu diagnostycznego na temat wpływu fotografii na jakość przeżywania wyjazdów turystycznych.
Analiza literatury przedmiotu umożliwiła ujęcie w teoretyczne ramy zjawiska kultury wizualnej i odniesienia go do podróży i współczesnej turystyki. Wskazano na wizualność świata turystów, współcześnie inscenizowanego, nieautentycznego i sterowanego przez mass media. Przeprowadzone badania potwierdziły, że aparat fotograficzny stanowi jeden z najistotniejszych elementów wyposażenia turysty jednocześnie osłabiając jego percepcję.

Słowa kluczowe


kultura wizualna; turystyka; przemiany w turystyce; fotografia turystyczna; doświadczenie turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Бажак К., 2006, Историяфотографии. Возникновение изображения, Астрель, Sankt Petersburg

Błaszczyk N., 2009, Fotografia-medium masowe jako materia sztuki współczesnej, praca magisterska, maszynopis, ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Grafiki i Malarstwa, Łódź

Gawrysiak P., 2008, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, PWN, Warszawa

Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, Samoświadomość turysty kulturowego, „Turystyka Kulturowa” nr 4/2012, www.turystykakulturowa.org

Gombrich E., 1999, The image and the eye, Phaidon Press Limited, Londyn

Isański J., 2004, Związki turystyki z fotografią w społeczeństwie informacyjnym. Globalne I lokalne przemiany pod wpływem rozwoju nowych technologii informacyjnych i ich wykorzystanie w turystyce [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość? Tom I, [dok. elektr.] Biblioteka Główna AGH, Kraków, URL: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/417-427.pdf

Kapuściński R., 2004, Podróże z Herodotem, Wyd. Znak, Kraków

Kapuściński R., 2007, Lapidarium, Wyd. Czytelnik, Warszawa

Kapuściński R., 2008, O Fragmencie i Fotografii, Wyd. Gazeta Wyborcza, Warszawa

Kawecki W., Od kultury wizualnej do teologii wizualnej, „Kultura – Media – Teologia”, 2010 nr 1

Kłoskowska A., 1964, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa

Kruczek Z., 2009, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku. [w:] A. Stasiak (red.): Kultura i turystyka, razem ale jak?, Wyd. WSTH Łódź

Levi-Straus C., 1964, Smutek tropików, Wyd. PIW, Warszawa; za: Podemski 2005

Łubowicz E., Między picture a image. Obrazy w kulturze współczesnej, „Kultura Współczesna”, 2006 nr 4 (50)

Maj A., 2008, Oko podróżującego: dwa doświadczenia percepcyjne. O roli mediów w podróży, [w:] E. Wilk , I. Kolasińska-Pasterczyk (red.): Nowa Audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, Wyd. UJ, Kraków

Olechnicki K., 2006, Fotoblog: pamiętnik z opcją przekazu, [w:] T. Ferenc [red.], Odwaga patrzenia, eseje o fotografii, Wyd. Fundacja Edukacji Wizualnej, Łódź

Olechnicki K., 2005, Fotografia dla każdego. Społeczne funkcje fotografii w dobie kultury konsumpcyjnej. [w:] T. Ferenc, K. Makowski (red.), Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, Galeria F5&Księgarnia Fotograficzna, Łódź

Poczta J., Malchrowicz-Mośko E., 2013, Kultura wizualna a powierzchowność we współczesnej turystyce, [w:] M. Baranowska-Szczepańska, M. Gołaszewski (red.): Relacje interpersonalne w badaniach młodych naukowców, Wyd. WSHiU, Poznań

Podemski K., 2002, Socjologia podróży, V Festiwal Nauki i Sztuki, URL, Poznań

Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wyd. Nauk. UAM w Poznaniu, Poznań

Podemski K., Turystyka zagraniczna jako przedmiot badań socjologii. Przegląd koncepcji. Propozycje, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1981, Zeszyt 3

Przecławski K., 2004, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków

Słownik Języka Polskiego, 1996, Wyd. PWN, Warszawa

Sturken M., Cartwright L., 2009, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, Oxford University Press, Oxford

Sztomka P., 2005, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wyd. PWN, Warszawa

Tatur J., Jak powszechna dostępność fotografii zmieniła wizualność doświadczenia turystycznego. URL: http://driftergroup.blogspot.com/2006/07/jak-powszechna-dostepnosc-fotografii.html

Urry J., 2007, Spojrzenie turystyczne, Wyd. PWN, Warszawa

Winiarski R.: Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki. Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warszawa

Zając T., 2011, Rzeczywistość społeczna zatrzymana w kadrze, czyli o roli fotografii w badaniach społecznych, Przemyśl , URL: http://www.pwsw.pl/download,bmV3c19maWxlcyNhOjE6e3M6NzoibmV3c19pZCI7aToyMjcxO30jMzAx.html., 24.02.2012

www.driftergroup.blogspot.com, data dostępu 12.05.2013

www.fotoslov.ru/articles/raznica.html, data dostępu: 28.05.2013

www.pwswp.pl, data dostępu: 15.05.2013

www.turystykakulturowa.org, data dostępu: 12.05.2013

www.winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/417-427.pdf, data dostępu: 12.05.2013
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v11i0.257

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Joanna Poczta, Maksym Mariianchuk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642