Społeczne placówki muzealne jako zaplecze regionalnej turystyki kulturowej na przykładzie Muzeum Regionalnego w Trzemesznie

Andrzej Leśniewski

Abstrakt


Brak

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borusiewicz M., 2003, Muzeum, [w:] Wojnowski J., (red.), Wielka Encyklopedia PWN, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa, t. 18

Dziedzic S., 1995, Krakowskie dziedzictwo kulturowe, Wyd. Cornelius, Kraków

Grad J., Kaczmarek U., 1996, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, Wyd. UAM, Poznań

Kowalczyk A., 2008, (red.) Turystyka kulturowa, Wyd. UW, Warszawa

Kronika Muzeum Regionalnego w Trzemesznie za lata 1999 – 2008

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyki Polski, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa

Marciniak R., 1998, Prezesi Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ich myśl i dzieło, Wyd. PTPN, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Wyd. KMB DRUK, Gniezno

Becker Ch., 1993, Kulturtourismus. Eine Einfűhrung, [w:] Becker, Steinecke (red.) Kulturtourismus in Europa. Wachstum ohne Grenzen? Trier

Metelka Ch. J., 1990, The Dictionnary of Hospitality, Travel and Tourism, Albany, New York

Lohmann M., 1999, Kulturtouristen oder die touristische Nachfrage nach Kulturangeboten [w:] Heinze Kulturtourismus: Grundlagen, Ziele, Trends und Fallstudien, Műnchen – Wien

Nowacki M., 2007, Analiza stanu atrakcji turystycznych w Polsce: muzea i obiekty paramuzealne. Segmentacja rynku [w:] Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka – razem czy osobno?, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź

Rell J., 1976, Pracownia historyczna w szkole, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Spadzińska – Żak E., Szewczyk J., (red.), 2007, Polskie skarby narodowe, Wyd. Videograf, Poznań

Szczepański M., 2004, Stowarzyszenie Muzeów Wielkopolskich – powstanie i działalność, [w:] Museion. Wielkopolski Informator Muzealny, nr 1, Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań

Śniedziewska – Lerczak M., (red.) 2006, Polska. Skarby i dziedzictwo, Wyd. Kurpisz, Poznań

Torowska J., 2008, Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. UJ, Kraków

Muzea – nowe wyzwania. Przemysły kulturowe – perspektywa rozwoju kultury, wyzwania dla gospodarki: http://www.senat.gov.pl (dostęp: 16.03.2009)

Muzeum Pałac w Wilanowie: http://www.muzeoblog.org/muzeum-w-gospodarce-wiedzy/ (dostęp: 16.03.2009)

Współczesne tendencje w muzealnictwie – artykuł Piotra Idziaka: http://www.samorząd.infor.pl (dostęp: 17.03.2009)

Rola muzeum w procesie dydaktyczno – wychowawczym: http://www.literka.pl (dostęp: 17.03.2009)

Muzeum Śląska Cieszyńskiego: http://www.muzeumcieszyn.pl (dostęp: 17.03.2009)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r., o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z dn. 20.01.1997 z późn. zm.), Art. 1 i 5

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Informator – adresy instytucji kultury województwa wielkopolskiego, 2005, Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań

Słopień S., Wojtuś J., (red.) 2004, Informator. Dokumentacja, Nr 1, Wyd. DTSK „Silesia”, Poznań – Wrocław
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.265

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Andrzej Leśniewski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642