Zasoby kulturowe rejonu wielkopolskich parków krajobrazowych

Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk, Aleksandra Spychała

Abstrakt


Parki krajobrazowe są to obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe. Obecnie w województwie wielkopolskim jest 13 parków krajobrazowych, które posiadają znaczący potencjał przyrodniczy i kulturowy.  Celem artykułu jest wstępna analiza możliwości rozwoju turystyki kulturowo- przyrodniczej w rejonie wielkopolskich parków krajobrazowych. W pracy przeanalizowano zasoby kulturowe, jakimi dysponują gminy, na terenie których zlokalizowane są badane parki. Kwerendą objęto łącznie 44 gminy województwa wielkopolskiego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w rejonie wielkopolskich parków krajobrazowych istnieje ponad 1 tysiąc obiektów dziedzictwa kulturowego. Najliczniej reprezentowane są założenia pałacowe i dworskie, budynki mieszkalne oraz obiekty sakralne.

Słowa kluczowe


park krajobrazowy; zabytki kultury materialnej; zasoby kulturowe; dziedzictwo kulturowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


x Wielkopolska, 2008, pod red. W. Łęckiego , WBPiCAK, Poznań

Anders P., 1998, Nowy Tomyśl, WBP, Poznań

Anders P., 2004, Puszcza Zielonka, WBP, Poznań

Anders P., Maluśkiewicz P., Szmidt Z., 2000, 155 x Wielkopolska, WBP, Poznań

Chojnacka M., Raszka B., 2007, Lednicki Park Krajobrazowy, WBPiCAK, Poznań

Gmina Przygodzice. Przewodnik, 2011, Urząd Gminy Przygodzice, Przygodzice

Górczak Z., 2002, Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce (do 1314 r.), WBPiCAK, Poznań

Grzelak L., 2003, Sanktuarium Wniebowzięcia N.M.P. w Charbielinie, Rys Studio, Poznań

Jermaczek A., Rudawski W., 1993, Pszczewski Park Krajobrazowy, Lubuski Klub Przyrodników, Świebodzin

Kanon krajoznawczy województwa wielkopolskiego, 2010, pod red. W. Łęckiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Karczewska M., Dach A., 2000, Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, Poznańska Drukarnia Naukowa, Poznań

Kasprzak K., Kucharski B., 2010, Przemęcki Park Krajobrazowy, WBPiCAK, Poznań

Kasprzak K., Kucharski B., 2011, Pszczewski Park Krajobrazowy, WBPiCAK, Poznań

Kasprzak K., Raszka B., 2005, Rogaliński Park Krajobrazowy, WBPiCAK, Poznań

Kasprzak K., Raszka B., 2007, Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, WBPiCAK, Poznań

Kasprzak K., Raszka B., 2008, Park Krajobrazowy „Promno”, WBPiCAK, Poznań

Kasprzak K., Sobczak J., 2009, Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, WBPiCAK, Poznań

Knaś P., 2012, Parki narodowe i krajobrazowe w Małopolsce. Instytucje kultury i dziedzictwa kulturowego, Małopolski Instytut Kultury, Kraków

Kopaliński W., 1987, Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, Warszawa

Kucharski B., 1997, Miłosław i okolice, WBP, Poznań. Kurczuk M., 2005, Przewodnik polskie skanseny, Stara Iwiczna

Kwilecki A., 1996, Kwilcz i inne majątki Kwileckich na przestrzeni wieków, WBP, Poznań.

Lozano-Oyola M., Blancas F.J., González M., Caballero R., 2012, Sustainable tourism indicators as planning tools in cultural destinations. Ecological Indicators, vol. 18, s. 659-675

Łęcki W., 2000, Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie, WBPiCAK, Poznań

Łuczak J.Y., 2010, Spacerownik poznański, Agora, Warszawa

Owczarzak P. (red.), 2011, Puszcza Zielonka i okolice. Przewodnik turystyczny, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Murowana Goślina

Plenzler A., 2008, Wielkopolska: przewodnik, BOSZ, Olszanica

Polska niezwykła. Wielkopolska, 2008, Demart, Warszawa

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Bobrowy Szlak”, 2011, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań

Raszka B., Chojnacka A., 1998, Ścieżka Przyrodnicza w Lednickim Parku Krajobrazowym, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań

Rąkowski G., Smogorzewska M., Janczewska A., Wójcik J., Walczak M., Pisarski Z., 2002, Parki krajobrazowe w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2011

Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, 2000, PWN, Warszawa

Smura P., 2011, Atrakcyjność turystyczna Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, Poznań (maszynopis pracy magisterskiej)

Spychała A., 2010, Funkcja turystyczna Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, 2007, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań

Szafrański F., Kurek T., 1999, Rezerwaty przyrody w Parku Krajobrazowym „Puszcza Zielonka”, Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, Zeszyt 5(7), Poznańska Drukarnia Naukowa, Poznań

Szolginia W., 1992, Architektura, Sigma NOT, Warszawa

Turystyka zrównoważona na obszarach parków krajobrazowych, Kasprzak K., Kurczewski R., Wartecki A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Uglis J., 2010a, Turystyka kulturowa szansą dywersyfikacji oferty turystycznej regionu, [w:] Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.), LIBRON, Warszawa, s. 287-305

Uglis J., 2010b, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych w województwie wielkopolskim, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Jalinik M. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, s. 73-84

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

Wielkopolski Słownik Biograficzny, 1983, PWN, Warszawa

Wrabec J., 1997, Katalog zabytków sztuki. Województwo wrocławskie. Milicz, Żmigród, Twardogóra i okolice, PAN, Warszawa.

Zastrożny Z., 2011, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – skuteczna współpraca na rzecz ochrony środowiska i promocji turystyki, Zeszyty Swarzędzkie nr 3, Rocznik Regionalny, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

Zbierski H., 2006, O śmigielskich wiatrakach, cechach i organizacjach rzemieślniczych (od tworzenia cechów do 1945 roku), Urząd Miejski w Śmiglu, Śmigiel

Ziemniewicz K., 1991, Przemęt – zarys dziejów, PWN, Warszawa – Poznań

Żarska B., 2009, Koncepcja zbioru ogólnych zasad planowania turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych, Nauka Przyr. Technol. 3, 1, #58

http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl

http://hij.com.pl

http://ok-pobiedziska.pl

http://wosoz.ibip.pl

http://zpkww.poznan.ibip.pl

wosoz.ibip.pl

www.101wycieczek.pl

www.adamek-mickiewicz.cba.pl

www.dabrowkakoscielna.pl

www.dolinakamionki.pl

www.mniszki.pl

www moikrewni.pl

www. www.krzywinskie.drezyny.com

www.festiwal-lad.pl

www.jednota.pl

www.kosciol.pl

www.lednica2000.pl

www.luteranie.pl

www.magazynwino.pl

www.nid.pl

www.parafia-skulsk.org

www.pobiedziska.pl

www.polskaniezwykla.pl

www.poznan.pl

www.puszcza-zielonka.pl

www.racot.pl

www.skulsk.pl

www.smielow.pl

www.sosnie.ovh.org

www.stadoogierow.eu

www.tvn24.pl

www.zpkww.pl

http://regionwielkopolska.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk, Aleksandra Spychała


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642