Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kulturowego w świetle koncepcji stakeholders

Łukasz Gaweł

Abstrakt


Artykuł omawia jeden z aspektów zarządzania strategicznego szlakami dziedzictwa kulturowego w Polsce. Spośród kilkuset działających tras tego typu, żadna nie jest poddana konsekwentnemu zarządzaniu, dla żadnej nie sformułowano misji, ani nie opracowano strategii. W tej sytuacji nawet w części nie wykorzystywany jest drzemiący w nich potencjał. Sięgnięcie po znaną z zarządzania koncepcję stakeholders ma uświadamiać, jak olbrzymi zasięg oddziaływania społecznego mają szlaki dziedzictwa kulturowego.

Słowa kluczowe


szlak dziedzictwa kulturowego; misja; strategia; stakeholders

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Obłój K, 2010, Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa

Glinka B., Kostera M. (red.), 2012, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Barańska K., 2004, Muzeum etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Neumann J., Morgenstern P., 1944, Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton University Press, Princeton

Drucker P.F., 1954, The Practice of Management, Harper and Row, New York

Simon H.A., 1976, Działanie administracji, PWN, Warszawa

Chandler A.D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge

Tilles S., 1963, How to Evaluate Corporate Strategy, „Harvard Business Review”, July-August 1963

Steiner G.A., Miner J.B., Gray E., Management Policy and Strategy, Macmillan Publ, New York

Obłój K., 1998, Strategia sukcesu firmy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Freeman R.E., 2010, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge

Freeman R.E, 1984, Strategic Management: A stakeholder Approach”, Pitman, Boston-London- Melbourne-Toronto

Rogers A., Slinn J, 1996, Zarządzanie obiektami turystycznymi, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa

Szromnik A., 2008, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer businnes, Kraków

Piwońska Z. (red.), 2001, Edukacja regionalna. Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów

Piwek A., Drab–Pasierska J. (red.), 2011, Edukacja kulturalna. Teksty i preteksty, Ośrodek Kultury I Sztuki we Wrocławiu, Wrocław


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Łukasz Gaweł


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642