Etnoturystyka na Huculszczyznie – stan obecny i możliwości rozwoju

Krzysztof Parzych, Anna Kibycz

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza funkcjonowania turystyki na obszarze Huculszczyzny – obszaru o mozaice wybitnych walorów przyrodniczych Karpat Ukraińskich oraz wybitnych walorach dziedzictwa kulturowego Hucułów i miejscowości obszaru Huculszczyzny. W artykule dokonano analizy atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o metodę bonitacji punktowej oraz przeanalizowano stan obecny możliwości rozwoju turystyki na obszarze Huculszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju etnoturystyki. Ponadto w oparciu o wyniki badań ankietowych dokonano oceny funkcjonowania turystyki i jej walorów przez turystów wypoczywających na obszarze Huculszczyzny oraz przez jej mieszkańców. Analiza walorów turystycznych, zagospodarowania oraz ruchu turystycznego na obszarze Huculszczyzny potwierdza wysoką atrakcyjność turystyczną obszaru, a jednocześnie spore rezerwy w zakresie wykorzystania jego potencjału turystycznego i rekreacyjnego.


Słowa kluczowe


Etnoturystyka; Huculszczyzna; atrakcyjność turystyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartkowski T., 1974, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa, ss. 397

Dugan D., Fay G., Colt S., 2007, Nature-Based Tourism in Southeast Alaska: Results from 2005 and 2006 Field Study, Anchorage, ss. 67

Дмитрук О.Ю., 2004, Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту і маркетингу. Навчальний посібник. Київ, видавництво „Альтерпрес”, ss.192 (Dmitruk O., 2004, Ekologiczny turyzm: współczesne koncepcje zarządzania i marketingu, Alterpres, Kijów)

Fenell D., 1990, Ecotourism, Routlege, Glasgow, ss. 228

Jafari J., 2000, Encyclopedia of tourism, Routledge, London, ss. 683

Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej- elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss.700

Kurek W., 2007, Turystyka, PWN, Warszawa, ss. 541

Лаврук М.М., 2005, Гуцули Українських Карпат (етнографічне дослідження): Монографія, Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка,ss. 288 (Ławruk M. M., 2005, Huculi Ukraińskich Karpat, Wyd. Uniw. Lwowskiego, Lwów)

Wood R.E., 1984, Ethnic tourism: the state and cultural changes in Southeast Asia, „Annals of Tourism Research”, Camden, ss. 353-374

Wearing S., Neil J., 2003, Ecotourism. Impacts, Potentials and Possibilities, Butterworth-Hainemann, ss.163


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Krzysztof Parzych, Anna Kibycz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642