Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego jako istotny element strategii turystycznej regionu

Kinga Maria Czerwińska

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego, jako istotnego elementu turystyki regionalnej. Bogactwo i zróżnicowanie tego obszaru zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym czyni to miejsce szczególnie atrakcyjne dla przyjezdnych. Równocześnie dostrzeżenie walorów turystycznych przez innych, skłania tutejszych mieszkańców do refleksji nad wartością dziedzictwa, którego są depozytariuszami, a w szerszej perspektywie przyczynia się do kształtowania tożsamości lokalnej. Dodatkowy impuls do zwiększenia wspomnianej aktywności przyniosły zmiany ostatnich lat: wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie granic, co dla podzielonego między Polskę i Republikę Czeską, od 1920 roku Śląska Cieszyńskiego było nad wyraz istotne. Możliwość eksplorowania całego regionu, przyniosło wiele projektów, w tym kulturalnych i turystycznych, w których na powrót odkryto wspólne losy tych ziem.   

Dla lepszego zilustrowania aktywności, o której wspominam, podaję w tekście kilka tzw. dobrych praktyk, które oprócz rewitalizacji walorów kulturowych, przyniosły również istotny wymiar społeczno – ekonomiczny.

 


Słowa kluczowe


Śląsk Cieszyński; dziedzictwo kulturowe; turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Below J., 2009, Leśne kościoły. Miejsca tajnych nabożeństw ewangelickich w Beskidzie Śląskim. Bielsko-Biała

Budniok J. ks., Mozor K. ks., (red.), 2004, Kształtowanie tożsamości religijnej i kulturowej na Śląsku Cieszyńskim w latach działalności Księżo – Biskupiego Wikariatu Generalnego Księstwa Cieszyńskiego (1770 – 1925). Cieszyn

Buława E., (red), 1998, Śląsk Cieszyński. Zarys dziejów. Cieszyn

Buława E., 1997, Pierwsi szermierze ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn

Chlebowczyk J., (red.), 1973, Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu. Katowice

Chlebowczyk J., 1971, Nad Olzą. Katowice 1971

Chrzanowski T., Kornecki M., 1974, Sztuka Śląska Opolskiego, od średniowiecza do końca XIX wieku. Kraków

Czechowicz B., Panic I., (red)., 2010 Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku). T.2. Cieszyn

Czerwińska K., 2009, Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycją a innowacją. Katowice

Dobrowolski K., 1970, Migracje wołoskie na ziemiach dawnego państwa polskiego. [w:] Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. Studia podhalańskie oraz bibliografia pasterstwa Tatr i Podhala. Antoniewicz W. (red). T. VIII. Wrocław, Warszawa Kraków: Ossolineum, s. 89 – 97

Drabina J., 2000, Wokół przyczyn sukcesów reformacji w księstwie cieszyńskim w XVI, [w:] Die konfessionellen Verhaltnisse im Teschener Schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart = Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności/im Auftrag der Stiftung Haus Oberschlesien; hrsg. von P. Chmiel, J. Drabina. Ratingen, s. 49-60

Dyczewski L., 1995, Kultura polska w procesie przemian, Lublin

Edensor T., 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularne i życie codzienne. Przekład A. Sadza. Kraków

Gładysz M., 1959, Kultura ludowa. Region Cieszyński, Górny Śląsk. T. II, Poznań

Góral A., 2013, Rola samorządu terytorialnego w zrównoważonym zarządzaniu niematerialnym dziedzictwem kulturowym, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona. Intangible Cultural Heritage: Origins – Values – Protection. Adamowski J., Smyk K. (red), Lublin-Warszawa, s. 99-110

Kadłubiec D. K. (red.), 1970, „Płyniesz Olzo”... Zarys kultury materialnej ludu cieszyńskiego. T. I Ostrawa; 1972, T. II, Ostrawa

Kadłubiec K. D., 1987, Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej, Czeski Cieszyn

Kadłubiec K. D., 1992, Historia i współczesność badań nad cieszyńską kulturą ludową, zwłaszcza zaolziańską. [w:] Zaolzie: studia i materiały z dziejów społeczności polskiej w Czecho – Słowacji. Gerlich M. G., Kadłubiec K. D. (red.), Katowice, s. 59 -95

Kruczek J., 2001, Rusznikarstwo szkoły cieszyńskiej. Pszczyna

Magiera W., 2010, Szlak cieszyńskich kobiet. Czeski Cieszyn

Nowak K., Panic I. (red.)., 2010 Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848-1918). T.5. Cieszyn

Panic I. (red)., 2011, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: Cieszyn w czasach nowożytnych 1528-1653. T.3. Cieszyn

Panic I., (red.), 2012, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: Śląsk Cieszyński w czasach prehistorycznych. T. 1. Cieszyn

Popiołek F., 1958, Studia z dziejów Śląska Cieszyńskiego. Katowice

Popławski T., 2007, Kultura, tożsamość, promocja. Jak regiony promują się przez kulturę, [w:] Kultura media społeczeństwo. Księga Jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv. Wadowski D. (red.), Lublin, s.127 – 136

Rejduch-Samkowa I., Samek J., 1974, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Województwo katowickie, miasto Cieszyn i powiat cieszyński, z.3. opr. T. Małkowska-Holcerowa, J. Mańkowska- Jurczakowa, R. Brykowski i Z. Winiarz. Warszawa

Richter L., Szymik J., (red.) 2008, Wołoskie dziedzictwo Karpat. Czeski Cieszyn

Spyra J. (red.)., 2012, Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych: Cieszyn w czasach nowożytnych 1653 – 1848. T.4. Cieszyn

Spyra J., (red.) 2008, Śląsk Cieszyński: Granice, przynależność, tożsamość. Cieszyn

Spyra J., 2005, Żydzi na Śląsku Austriackim (1742-1918): Od tolerowanych Żydów do żydowskiej gminy wyznaniowej, Katowice

Spyra J., 2008, Via Sacra Kościoły i klasztory w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, Cieszyn

Wanatowicz M., (red.), 1990 Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński i okręg ostrawski w okresie industrializacji. Katowice

Węglarska K., 2013, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w kontekście marketingowym – szanse i zagrożenia, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona. Intangible Cultural Heritage: Origins – Values – Protection. Adamowski J., Smyk K. (red.), Lublin-Warszawa, s. 89-98

www.akademiarzemiosla.pl

www.archeopark-chotebuz.cz

www.bibiloteka.cieszyn.org.pl

www.bonifratrzy-archiwum.pl

www.dworkossakow.pl

www.greenways.olza.pl

www.greenways.pl/pl/s/krakow-morawy-wieden-greenways

www.kc-cieszyn.pl

www.muzeum.cieszyn.pl

www.muzeumdrukarstwa.eu

www.rok.bielsko.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Kinga Maria Czerwińska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642