Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej

Oleksiy Artyshuk

Abstrakt


Opracowanie odnosi się do specyficznego typu produktów oferowanych

w turystyce, popularnych między innymi w turystyce kulturowej. Po zaproponowaniu

precyzyjnej i zgodnej z polskim prawem definicji pojęcia pakietu turystycznego, autor

wyodrębnia i opisuje specyficzny podtyp tego produktu: indywidualny pakiet turystyczny.

Następnie przedstawione zostają najczęściej oferowane typy pakietów indywidualnych, oraz

ukazana ich struktura organizacyjna. Na podstawie studium przypadku kilkunastu

funkcjonujących ofert wyodrębnione zostają ich moduły niezbędne i uzupełniające, co

pozwala autorowi wyciągnąć wnioski odnośnie dostosowania indywidualnych pakietów do

potrzeb turysty kulturowego.


Słowa kluczowe


pakiet turystyczny; indywidualny pakiet turystyczny; turystyka kulturowa; City Break; prawne uwarunkowania turystyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W., 2000, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd Albis, Kraków

Altkorn J. 2002, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa

Burzynski T. [red.], Dryglas D., Bartosik A. Golba J., 2005, Czynniki wpływające na jakość

i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Instytut

Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Kraków,

http://www.sgurp.pl/Dokumenty/2006-03-24_opracowanie_czesc_i.pdf

Freyer W., 1997, Kultur Tourismus Managment, Grundlagen der Tourismuswirtschaft für den

KulturTourismus, FernUniversität, Haga

Gołembski G. [pod.red.], 2006, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomyśl, organizacja,

zarządzanie, Wyd. PWE, Warszawa

Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa

Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki,

Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy,

Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2009a, Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii

i kultury oraz oferta turystyczna [w:] Stasiak A. (red.) Kultura i turystyka. Wspołnie

zyskac!, Wyd WSTH łódź, s.95-126

Mikos von Rohrscheidt A., 2009b, Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej, „Folia

Turistica” Nr 21 (2009), s.71-94

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne jako oferta turystyki

kulturowej, UAM Poznań, rozprawa doktorska przedstawiona na Wydziale Nauk

Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu

Mikulec Ł., Analiza przykładów organizacji klastrów i zarządzania nimi – baza dobrych

praktyk, Raport opracowany w ramach projektu „Innowacyjny śląski klaster czystych

technologii węglowych”. Raport niepublikowany

Przecławski K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków

Prylińska M., Ratkowska P., 2009, City break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w

odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych, „Turystyka kulturowa” nr. 9/2009,

s. 3-15

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2002 r., zmieniające rozporządzenie

w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich

wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w

badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki

publicznej na rok 2002., Dziennik Ustaw RP z 2002 r. Nr 41 poz. 366

Seweryn R. 2005, Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, Zeszyty Naukowe

nr 697, Akademia Ekonomiczna w Krakowie s.71-84

Urry J., 2009, Socjologia mobilności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dziennik Ustaw RP z 2004 r.

Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r.o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie

ustawy – Kodeks wykroczeń (Dziennik Ustaw RP z 2010 r. Nr 106 poz. 672)

www.brandenburgia-turystyka.pl/media/Thementouren_polnisch.pdf

www.clubandtravel.pl/storage/fck/File/Oferta%20MŚ%20SIATKOWKA%202010%20FINAL%208_11OCT_2

%20standard.pdf

www.ekrynica.com/btimport/program-wycieczek.html

www.hotelkameleon.com/index.php/pakiety-weekendowe

www.krynica.pttk.pl/?pl_aktualne-wycieczki,4

www.lastminute.com/

www.maltaski.pl/Cennik_letni,138,138.html

www.mnp.art.pl/oddzialy/gmir/index.php?view=page4

www.mnp.art.pl/oddzialy/ratusz/index.php?view=page4

www.mnp.art.pl/oddzialy/rogalin/index.php?view=page4

www.muzarp.poznan.pl/muzeum_new/muz_pol/zwiedzanie.html

www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=14

www.pakietypoznan.kultour.pl/

www.palmiarnia.poznan.pl/oferta/zwiedzanie.html

www.poznan.pl/mim/public/turystyka/pages.html?co=list&id=581&ch=582&instance=1017〈=pl

www.poznan.pl/mim/public/turystyka/pages.html?co=list&id=581&ch=584&instance=1017〈=pl

www.ruedesheim.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=2036&Itemid=194

www.turystykakulturowa.org/?id=num&nr=22&txt=8

www.vista-hotel.cz/pl/pobytove-balicky.php

www.worldspa.eu/ofer.php?id=1337

www.wyborcza.pl/1,97598,6388740,Pakiety_turystyczne.html

www.zeppelin.gdansk.pl/restauracje-gdansk-romantyczny-weekend-zeppelin-gdansk,178,2,101.html

www.zoo.poznan.pl/info.php

www.ztm.poznan.pl/cennik2010/


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Oleksiy Artyshuk


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642