Święta ulic toruńskiego Starego Miasta – nowa forma promocji dziedzictwa kulturowego w turystyce miejskiej

Paulina Tomczykowska

Abstrakt


Jedną z najpopularniejszych dziś form turystyki, zwłaszcza w kontekście cieszącego się coraz większą popularnością zjawiska citybreak1, jest turystyka miejska. Zainteresowanie miastem, jako obiektem turystycznym, ma długą tradycję. Krótkie wyjazdy do atrakcyjnych turystycznie ośrodków miejskich są ciekawą alternatywą dla dłuższych i kosztowniejszych wycieczek np. na wybrzeża lub w góry. Rozwijanie turystyki w miastach jest doskonałym sposobem na ich wzrost gospodarczy oraz na zapoznanie szerokiego grona odbiorców z dziedzictwem kulturowym danego obszaru. Turystyka miejska rozwija się na terenach, które są szczególnie do tego predysponowane. Można do nich zaliczyć zespoły staromiejskie ze względu na nagromadzenie licznych zabytków i szczególną atmosferę minionych epok. Wydaje się jednak, że zwiedzanie cennych obiektów przez współczesnego turystę miejskiego to dla niego za mało. Dlatego liczne organizacje miejskie, instytucje i władze wychodzą naprzeciw, zarówno potrzebom turystycznym odwiedzających miasta jak i mieszkańcom. Organizowane są tzw. święta ulic, podczas których turysta może nie tylko zobaczyć, zwiedzić zabytki, ale także doświadczyć ciekawych przeżyć. Celem artykułu jest charakterystyka zjawiska na przykładzie ulic toruńskiego Starego Miasta.

Słowa kluczowe


święto ulicy; Stare Miasto w Toruniu; citybreak; turystyka miejska; dziedzictwo kulturowe; zabytki Torunia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczewski J., 1980, Kraków od A do Z, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków

Batko A., 2011, Marketing w turystyce miasta na przykładzie Krakowa w latach 1989-2006, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Nr 90, ss. 167-180

Bauman Z., 1996, Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa

Bizon-Górecka J., 2009, W poszukiwaniu modelu zarządzania organizacją przez projekty, „Przegląd Organizacji”, nr 2/2009, ss. 21-25

Borawska T., Rietz H., 1996, Przewodnik po Starym Toruniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Brzozowska B., 2009, Spadkobiercy Flâneura. Spacer jako twórczość kulturowa – współczesne reinterpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź

Dejneka P., 2000, Flâneurie– istota zjawiska i transformacje, http://www.dejneka.fp.pl/, 20.02.2014 r.

Derek M., Duda-Gromada K., Kosowska P., Kowalczyk A., Madurowicz M., 2013, Problemowe I problematyczne ABC w Warszawie, „Prace Geograficzne”, zeszyt 134, Kraków, ss. 3-36

Fainstein S.S., Judd D.R., 1999, Cities as Places to Play, [w:] D.R. Judd, S. S. Fainstein (red.), The Tourist City, Wydawnictwo Yale University Press, New Haven, Londyn, ss. 261-272, za: Derek M., Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej, „Turystyka Kulturowa”, Nr 9/2013, ss. 5-17

Ferestch K., 2010, http://www.expressilustrowany.pl/artykul/331039,swiety-marcin-poznaniacy- swietowali-imieniny-ulicy,id,t.html?cookie=1#czytaj_dalej, 9.02.2014 r.

Frydryczyk B., 1998, Okiem przechodnia: ulica jako przestrzeń estetyczna [w:] Zeidler-Janiszewska A. (red.), Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, Warszawa

Gachowski M., 2004, Kwestia celowości istnienia centrum miasta w warunkach transformacji społeczno-urbanistycznej, [w:] Słodczyk J. (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ss. 87-94

Gąsienica-Józkowy B., 2013, Krupówki wczoraj i dziś. Historia i aktualna oferta Krupówek, http://www.krupowki.biz/gornekrupowki.html, 04.02.2014 r.

Gołka M., 2005, Przemiany polskich ulic [w:] Jałowiecki B., Majer A., Szczepański M. (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, ss. 159-168

Gryła B., Miejski turysta – przyglądając się pustce, „Turystyka Kulturowa”, Nr 11/2013, ss. 48-60

Hetman W., Lubiszewska K., Gidlecka E., Biela W., Wierzbowski A., (red), 2002, Toruń. Wizualny mini przewodnik po najpiękniejszych miejscach w Toruniu, Wydawnictwo „mantra”, Toruń

Jaroszewska-Brudnicka R., 1997, Struktura usług na Starym Mieście w Toruniu [w:] Kaczmarek J. (red.), IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, Uniwersytet Łódzki, Łódź, ss. 106-114

Jasiński T., 1989, Początki klasztoru dominikańskiego w Toruniu, Zapiski Historyczne, Tom LIV, Zeszyt 4, ss. 23-68

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B ., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Kobojek G., 2005, Łódź – Kalendarium XX wieku, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Muzeum Miasta Łodzi

Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, „Prace i Studia Geograficzne”, nr 35, Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ss. 155-197

Kowalewicz K., 2006, Pomniki z Galerii Wielkich Łodzian, http://wiadomosci.gazeta.pl /wiadomosci/1,114873,3404671.html, 3.02.2014 r.

Kozieł R., Miszewska B., 1997, Morfologiczne i ekstraordynaryjne funkcje ulicy Świdnickiej we Wrocławiu [w:] Kaczmarek J. (red.) Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, IX Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 26-35

Kozioł U., 1996, Z poczekalni, Odra nr 2 (411), R. XXXVI, ss. 106-107

Krajewski M., 1997, Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, „Kultura i społeczeństwo” nr 3, Warszawa, ss. 7-11

Krippendorf J., 1971, Marketing et tourisme, Herbert Lang&Peter Lang, Bern-Francfort

Kuczman K., 2005, Kraków: przewodnik obrazkowy, Wydawnictwo Kier, Kraków

Lorenc S., 2014, Strona o ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie, http://lorenc.home.pl/trakt- www/ns/index.html, 4.02.2014 r.

Łuczak M., Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru [w:] Turystyka zrównoważona w Europie Bałtyckiej - produkty, sieci współpracy i marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 129-152

Maciejewska B., 2008, Spacerownik Wrocławski, Biblioteka Gazety Wyborczej

Madurowicz M., 2008, Kto jest turystą w przestrzeni miasta? Poszukiwania badawcze [ w : ] Kowalczyk A. ( red. ), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydawnictwo W G i S r. U W, Warszawa, s s. 59-84

Maitland R., 2008, Conviviality and Everyday Life: the Appeal of the New Areas of London for Visitors, International Journal of Tourism Research, 10, s. 15-25, za: Derek M., Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej, „Turystyka Kulturowa”,Nr 9/2013, ss. 5-17

Majewski J.S., 2004, Kieszonkowy Przewodnik. Warszawa od środka, Wydawnictwo RM, Warszawa

Merriles B., Miller D., Herington C., 2005, The Occasional Tourist: Behavioural Intentions for Tourist Facilities, ANZMAC 2005 Conference Broadening the Boundaries za: Derek M., Duda- Gromada K., Kosowska P., Kowalczyk A., Madurowicz M., 2013, Problemowei problematyczne ABC w Warszawie, „PraceGeograficzne”, Zeszyt 134, Kraków, ss. 3-36

Michalec B., 2009, Kraków, Biblioteka Gazety Wyborczej, seria: Miasta Marzeń, Warszawa

Miedzińska I., Szablikowska-Manyś M., 2007, Stereotypy w pojmowaniu i kreowaniu czasu wolnego kobiet na wybranych przykładach. [w:] Kazimierczak M. (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Poznań AWF, Seria: Monografie nr 37, Poznań, ss. 152-157

Mika M., 2007, Turystyka miejska [w:] Kurek W. (red.) Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Mikulski K., 1997, Topografia i hodonomastyka Nowego Miasta Torunia w XIV-XVIII wieku, Zapiski Historyczne, Tom LXII, Zeszyt 1., ss. 7-38

Mikulski K., 1999, Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Myczkowski Z., 2007, Park kulturowy jako forma obszarowej ochrony zabytków, Ochrona Zabytków Tom 2, Wydawnictwo DiG

Nowakowski M., 1990, Centrum miasta. Teoria, projekty, realizacje, „Arkady”, Warszawa

Orzechowska J., 2010, W poszukiwaniu istoty miasta - przez łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej, „Turystyka Kulturowa”, Nr 1/2010, s. 14-44

Pazder J. (red)., 2010, POZNAŃ. Przewodnik po zabytkach i historii, Wydawnictwo Miejskie, Poznań

Pinkwart M., 2004, Zakopane w 3 dni, Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa

Podemski K., 2004, Socjologia podróży, Poznań

Preisler M., 2012, Uwarunkowania atrakcyjności turystycznej miasta, Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, ss. 133-153

Prylińska M, Ratkowska P., 2009, City break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych, „Turystyka Kulturowa” Nr 10/2009, ss. 4-16

Rochnowski H., Toruń – przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Turpress”, Toruń

Romaniszyn M., 2011, Pomysł dla miasta: zwiedzanie Mostu Paulińskiego, http://orbitorun.pl/pomysldlamiastazwiedzaniemostupaulinskiego,1422,l1.html, 3.02.2014 r.

Rozwadowski H., 1990, Toruń, SPP-Bydgoszcz

Sławek T., 1997, Akro/nekro/polis: wyobrażenia miejskiej przestrzeni [w:] Zeidler-Janiszewska A. (red.), Poznań

Strategia rozwoju turystyki dla miasta Torunia na lata 2013-2020, 2012, WYG International Sp. Z o.o., Toruń

Strzelecka D., Polskie legendy: Jak powstała nazwa Toruń, http://www.bajkowyzakatek.eu/2011/09/polskie-legendy-jak-powstaa-nazwa-torun.html, 3.02.2014 r.

Targowski M., 2012, Toruń, Urząd Miasta Torunia

Witkowska M., 2012, Remont Piotrkowskiej. Zobacz jak ma wyglądać deptak, „Dziennik Łódzki”, z dn. 18.01.2012 r.

Wolaniuk A., 2009, Przemiany funkcjonalne głównej osi urbanistycznej w Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, XXII Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 173-182

Wolaniuk A., 1997,Ulica Piotrkowska[w:] Kaczmarek J. (red.) Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, IX Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 63-74

http://kohr.kujawsko-pomorskie.pl/Dzieje-regionu/Bractwa-rycerskie/Bractwo-Rycerzy-Choragwi- Torunskiej (06.02.2014)

http://krodo.pl/atrakcja/szczegoly/1143/tab/2 (07.02.2014)

http://polwiejska.com.pl/?historia,83 (02.02.2014)

http://www.btcm.torun.pl/index.php?link=_txt&m=1&s=1 (04.02.2014)

http://www.hotel1231.pl/hotel/historia_hotelu/ (02.02.2014)

http://www.sopot.net/monciak.htm (04.02.2014)

http://www.radiopik.pl/2,5009,swietuja-ulice-torunskiej-starowki (07.02.2014)

http://www.torun.pl/pl/swieto-ulicy-przedzamcze-2., (06.02.2014)

http://www.turystyka.torun.pl/art/109/most-paulinski.html (03.02.2014)

http://www.turystyka.torun.pl/art/210/aleja-herbow-miast-hanzeatyckich-i-handlowych.html (20.02.2014)

http:/www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/, (19.03.2014)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Paulina Tomczykowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642