Stereotypy w narracji turystycznej

Sabina Owsianowska

Abstrakt


Rola stereotypów w doświadczeniu podróży i kształtujących je narracjach to jeden z najważniejszych i wciąż niedostatecznie opracowanych tematów w antropologii turystyki. Historie o miejscach wartych zobaczenia i wyprawach, dzięki którym można je poznać, ewoluują wraz z rozwojem wiedzy, technologii i środków wyrazu. Nowe media nie tylko modyfikują sposób przekazywania wiadomości, ale również kształtują język, jakim posługują się nadawcy. Specyfika „cyfrowych opowiadań” nie zmienia jednak istoty komunikatów kierowanych do odwiedzających – w budowaniu narracji szczególną rolę odgrywają uniwersalne symbole, mity i archetypy. Wśród strategii narracyjnych, zastosowanych w analizowanych elementach kampanii wizerunkowych, prowadzonych pod hasłami „Polska – Move your imagination”, „Feel invited” i „Polska – Come and find your story”, wyeksponowane są te, które zmierzają do zmiany stereotypów o kraju i jego mieszkańcach.

Słowa kluczowe


analiza dyskursu; narracja; promocja; semiotyka; stereotyp

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Aitchison C. (2001), Theorizing Other discourses of tourism, gender and culture. Can the subaltern speak (in tourism)?, „Tourist Studies”, 1, ss. 133-147

Alejziak W. (2008), Metodologia badań w turystyce, [w:] R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 140-164

Ateljevic I., Pritchard A., Morgan N. (red.), (2011), The Critical Turn in Tourism Studies: Creating an Academy of Hope, Routledge Advances in Tourism

Badanie opinii „Określenie wizerunku, który Polska powinna promować za granicą” (2013), Raport końcowy, zrealizowany na zlecenie MSZ, Laboratorium Badań Społecznych, Warszawa, dok. elektr. [dostęp: styczeń 2014]

Banaszkiewicz M. (2012), Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Banaszkiewicz M. (2010) Gender w podróży, [w:] M. Kazimierczak, Współczesne podróże kulturowe, Poznań, ss. 292-302

Bartmiński J. (1998) Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, Język a kultura, t. 12, http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/spis12.htm [dostęp: styczeń2014]

Bruner, E.M. (2005), The role of narrative in tourism. Paper presented at, On Voyage: New Directions in Tourism Theory, October 7-8, Berkeley conference. Available at www.nyu.edu/classes/bkg/tourist/narrative.doc‎ [dostęp: styczeń 2014]

Caton, K., Santos, C.A. (2009), Images of the Other: Selling Study Abroad in a Postcolonial World, Journal of Travel Research, 48(2), ss. 191-204

Chlebda W. (1998) Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania, Język a kultura, t. 12

Crouch D., Desforges L. (2003) The Sensuous in the Tourist Encounter. Introduction: The Power of the Body in Tourist Studies, „Tourist Studies”, 3(1), ss. 5-22

Culler J. (1981), Semiotics of Tourism, American Journal of Semiotics, 1, ss. 127-140

Dann G. (2011), „Zabierz mnie do Hiltona”. Paradygmat języka turystyki, „Folia Turistica”, 25/2, ss. 23-43

Dann G. (2012), Remodelling a Changing Language of Tourism: From Monologue to Dialogue and Trialogue, “Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Mondiale”, Vol. 10(4), ss. 59-70

Dann G. (1996), The Language of Tourism. A Sociolinguistic Perspective. CABI, Wallingford

Edensor T. (2004), Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Edensor, T. (2001), Performing Tourism, Staging Tourism. (Re)producing Tourist Space and Action, Tourist Studies, 1, ss. 59-81

Fairclough N., Duszak A. (2008), Wstęp. Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych, [w:] Fairclough N., Duszak A. (eds.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Universitas, Kraków, ss. 7-29

Feighery, W. (2006), Reading Tourism Texts in Context: A Critical Discourse Analysis, Tourism Analysis, 11, ss. 1-11

Graham P. (2008), KAD a wartości: interdyscyplinarność jako zwrot w kierunku podejścia krytycznego, [w:] Fairclough N., Duszak A. (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Universitas, Kraków, ss. 33-60

Hallet R., Kaplan-Weinger J. (2010), Official Tourism Websites: A Discourse Analytic Perspective. Channel View Publications, Clevedon-New York-Ontario.

d'Hautesserre, A.-M. (2005) Postcolonialism, Colonialism and Tourism, [in:] A.A. Lew, C.M. Hall, A. W. Wiliams, eds., A Companion to tourism, Blackwell Publ., ss. 234-245

Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa

Hollinshead K. (2004), Symbolism in Tourism: Lessons from “Bali 2002” – Lessons from Australia’s Dead Heart, “Tourism Analysis”, 8: 267-295

Jaworski A., Thurlow C. (2010), Tourism Discourse: Language and Global Mobility. Palgrave MacMillan, Basingstoke and New York

Jaworski A., Thurlow C. (2009), Gesture and Movement in Tourist Spaces, [w:] C. Jewitt (red.), Handbook of Multimodal Discourse Analysis. Routledge, London and New York, ss. 253-262

Larsen J. (2005) Families seen sightseeing: Performativity of tourist photography, „Space and Culture”, 8, ss. 416–434

Roberts L., (eds.) (2012), Mapping Cultures, Palgrave Macmillan

MacCannell D. (2002), Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa

Macrae C.N., Ch. Stangor, M. Hewstone (1999) Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, GWP, Gdańsk

McCabe S., Foster C. (2006), The Role and Function of Narrative in Tourist Interaction, „Journal of Tourism and Cultural Change”, vol. 4(3), ss. 194-215

Meethan K. (2006) Introduction: Narrative of Place and Self, [w:] Meethan K., Anderson A., Milles S., red., Tourism Consumption and Representation. Narratives of Place and Self, CABI, Wallingford

Mistewicz E. (2011) Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Wyd.Helion/OnePress

Owsianowska S. (2011), Promocja turystyki, dyskurs, tożsamość, „Folia Turistica”, 25(1), ss. 257-273

Owsianowska S. (2012), Kulturowe wzorce podróżowania kobiet a jakość życia, [w:] M. Kazimierczak (red.) Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Poznań

Owsianowska S., Turystyka w służbie stereotypów, dok. elektr., http://www.post-turysta.pl

Podemski K. (2005), Socjologia podróży. Wydawnictwo UAM, Poznań

Post-turysta.pl, http://www.post-turysta.pl [dostęp: styczeń 2014]

Przecławski K. (1997), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków

Quasthoff U. (1998), Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej, Język a kultura, t. 12

Richards G, J. Wilson, eds. (2007) Tourism Creativity, and Development, Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility, Routledge

Santos C.A., Belhassen Y., Caton K. (2008), Reimagining Chinatown: An analysis of tourism discourse, Tourism Management, 29(5), ss. 1002-1012

Selwyn T. , red. (1996), The Tourist Image. Myth and Mythmaking in Tourism. Sage, London

Tivers J., Rakić T. (2012), Narratives of travel and tourism, Ashgate Publ

Tribe J. (2005), New Tourism Research, Tourism Recreation Research, 30(2), ss. 5-8

Urry J., Larsen J. (2011) The Tourist Gaze 3.0, Sage, London

van Dijk T.A. (2001), Badania nad dyskursem, [w:] T.A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 9-44

Wieczorkiewicz A. (2008), Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Universitas, Kraków

Yan C., Santos, C.A. (2009), “China, Forever”: Tourism Discourse and Self-Orientalism, Annals of Tourism Research, 36(2), ss. 295-316
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.457

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Sabina Owsianowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642