Małopolska - produkt zakodowany

Elżbieta Wiącek, Tomasz Wrona

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza dyskursu o regionie z perspektywy semiotycznej oraz z perspektywy teorii marketingu. Region jest ustanawiany i doświadczany przez jego reprezentacje, przez formy dyskursywne. Postrzegamy je jako mapy znaczeń, które są zarazem mapami rzeczywistości społeczno-kulturowej. Tekst stanowi próbę zbadania, jakie systemy znakowe zorganizowane według określonych kodów konstytuują semiotyczną mapę Małopolski. Interesuje nas odpowiedź na pytania: które z kodów są dominujące? Czy istnieją kody wobec nich opozycyjne? W jaki sposób na semiotyczną mapę regionu wpływa polityka reprezentacji? Jakie wartości komunikuje logo Małopolski i promujące ją kampanie?

Słowa kluczowe


semiotyka; znak; kod; Małopolska; reprezentacja regionu; mapa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Althusser L., 1969, For Marx, London: Allen Lane

Barker Ch., 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Baturo I., Bzowski K., 2010.Małopolska. Kraków. Katalog atrakcji turystycznych, Departament Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków 2010

Culler J., 1981, Semiotic of Tourism, „American Journal of Semiotics” nr 1

Cwelina W., Fałkowski A., 2006, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Dobrzycki J., 1983, Hejnał krakowski, PWM-Edition, Kraków

Dzięgielewski S., Smardzewski J., 1995, Meblarstwo – projekt i konstrukcja, PWRiL, Poznań

Eco U., 1972, Pejzaż semiotyczny, PIW, Warszawa

Florek M., Podstawy marketingu regionalnego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań

Foucault M., 1980, Power/ Knowledge, New York: Pantheon

Fiske J., 2003, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław

Gackowski T., Łączyński M., (red.) 2009, Metody badania wizerunku w mediach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa

Gordon W.,Valentine V. 2000, The 21st Century Consumer – A new model of thinking, MRS Conference, Acacia Avenue

S. Hall, Kodowanie i dekodowanie, tł. W. Lipnik, I. Siwiński, w: „Przekazy i Opinie” 1987 nr 1-2, s. 58-71

Helman A., 1977, Funkcja znakowa muzyki i słowa w przekazie filmowym, w: Z zagadnień semiotyki sztuk masowych, zespół red. Alicja Helman et al., Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław

Janus E., Majenowa M. R., (wybór i oprac.) Żółkiewski S., (przedmowa), Semiotyka kultury, PIW, Warszawa

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa

Kantor R., 2013, Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego. Szkice o ludyzmie, ludyczności I powadze, a w istocie o jej braku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Karp B., 2013, Rozpoznawalność sloganów krajów, regionów i miast, pracy magisterska w WSTiE, Sucha Beskidzka

Kneif T., 1977, Co to jest semiotyka muzyczna?, „Zeszyty Naukowe ZAiIM” nr 1, Kraków, s. 74-77

Kofin E., 1991, Semiologiczny aspekt muzyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Kowalski P., 2002, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, Atla 2, Wrocław

Książek-Konicka H., 1977, O psychologicznych podstawach ikonicznych kodów rozpoznawczych, w: Z zagadnień semiotyki sztuk masowych, zespół red. Alicja Helman et al., Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław

Krajewski W. (red.) 1996, Słownik pojęć filozoficznych, Scholar, Warszawa

Lissa Z., 1960, O roli ciszy i pauzy w muzyce, „Muzyka”, nr 4, s. 12-42

MacCannell, D. 2009, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tł. A. Wieczorkiewicz, E. Klekot, Warszawskie Wydaw. Literackie MUZA, Warszawa

Meyer L., 1974, Emocja i znaczenia w muzyce, Polskie Wydaw. Muzyczne, Kraków

M. Merleau-Ponty, 1961, Phénoménologie de la perception, Librairie Gallimard, Paris

Mucante J. P, 1971, Diariusz legacji kardynała Gaetano, w: Cudzoziemcy w Polsce. Relacje i opinie, wybór i oprac. J. Gintel, Wydawnictwo Literackie, Kraków, t. 1.

Oswald L.R., 2007, Semiotic and Strategic Brand Management, 2007, doc.elektr. http://www.marketingsemiotics.com/pdf/semiotic_brand.pdf

Pawłowska A., Groń K., 2011, Komunikowanie wizualne w promocji regionów turystycznych województw małopolskiego i śląskiego, w: Oblicza komunikowania wizualnego, red. R. Polak, Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość, s. 355-380

Pawłowska A., 2013, Atrakcyjny wizerunek miasta. Wykorzystanie komunikacji wizualnej w marketingu terytorialnym, w: Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, red. naukowa: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń, Poltext, Warszawa

Piotrowski M., 1985, Znak – symbol – oznaka. O heteronomicznych kategoriach semiotyki muzycznej, „Muzyka” nr 1

Podraza A., 1999, Małopolska jako region historyczny (Rozważania na tle zainteresowań historią regionalną) w: „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, t. I, Kraków

Putrament J., 1948, Notatki o Oświęcimiu, „Odrodzenie” nr 23, 6 czerwca

Seiter E., 1992, Semiotics, structuralism and television, w: R. C. Allen, (ed.) Channels of Discourse, Reassembled, London: Routledge

Siwiec K., Czuma M., 2011, Węgierska Małopolska, Pracownia na Pastwiskach, Cieszyn

Urbanek G., 2001, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa

Tokarski (red.), 1974, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1974

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, tł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Walas B., Rola logo miejsca docelowego w komunikacji marketingowej w świetle badań, w: Kultura I turystyka – miejsca spotkań, red. nauk. B. Krowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2013

Wilkinson K. (red.), 2009, Znaki i symbole. Ilustrowany przewodnik, tł. B. Kocołowska, Wydawnictwo G+J RBA, Warszawa

Wojsyk K., 2005, Promocja miejscowości, gminy i regionu w Internecie, w: Internet w mojej gminie. Sposoby wykorzystania technik informatycznych w rozwoju samorządu, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa, s. 93-113

Zdrodowska M., 2007, Strategie kreowania potocznego obrazu regionu małopolskiego "Małopolska. Regiony- Regionalizmy-Małe ojczyzny", t. IX, Kraków

Czerwone korale promują Małopolskę, http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35825,12241110,Czerwone_korale_promuja_Malopolske__FOTO_i_WIDEO_.html#ixzz2dB6Bn3qd, 2.10.2013

Koral przyozdobi Małopolskę, http://malopolskie.pl/Wydarzenia/?id=9095, 2.10.2013

http://www.spaluxury.pl/gentleman/article/581

M. Ujma, „Auschwitzwieliczka” Mirosława Bałki: kontrowersje wokół sztuki w przestrzeni publicznej, 2011, http://magazyn.o.pl/2011/auschwitzwieliczka-miroslaw-balka-kontrowersje/, 9.04.2013

Zapis rozmowy Jacka Bańki i Adama Piśko z członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego – Jackiem Krupą, http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/KORI-9ADEHD, 2.10.2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2012 http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/401BDC18-FBF3-4C9E-89C9-DB6FAFC1F51A/0/65zal.pdf , 20.04.2013

http://www.youtube.com/watch?v=jJjbIvkl4vQ

http://readingmalopolska.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Elżbieta Wiącek, Tomasz Wrona


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642