Turystyka kulturowa - na krakowskiej planszy gry miejskiej

Witold Warcholik

Abstrakt


W opracowaniu zdefiniowano pojęcie gry miejskiej, przeprowadzono wstępną typologię tej formy zabawy, a na przykładzie Krakowa przedstawiono kontekst innowacyjności tej formy zwiedzania przestrzeni miejskiej. Dodatkowo, na podstawie wyników przeprowadzonego badania ankietowego, podjęto próbę oceny popularności gier miejskich jako produktów turystycznych.
 Gry miejskie i inne formy zabaw terenowych to innowacyjne pomysły na prezentację, udostępnienie oraz interpretację dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Gry miejskie stają się istotną alternatywą dla tradycyjnego zwiedzania przestrzeni miejskiej z przewodnikiem. Uzasadnienia takiego wyboru turysty można upatrywać w interesującym sposobie zwiedzania miasta, aspektach zabawy i aktywności fizycznej, lepszym zapamiętaniu informacji, uniezależnieniu się od preferencji przewodnika czy też pilota, własnej aktywności oraz poruszaniu się nie tylko utartymi przez turystów ścieżkami. Dobrze przygotowana gra miejska wpisuje się w trend turystyki bazujący na zabawie, emocjach, edukacji i zaangażowaniu turysty (4×e = entertainment, emotion, education, engage). Gracz staje się czynnym uczestnikiem wyreżyserowanej przez organizatorów przygody, rozwiązuje jednak zadania na bazie swoich pomysłów, według własnych wariantów tras.

Słowa kluczowe


gra miejska; przewodnik; turystyka; zwiedzanie miasta

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Alejziak W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków

Bondarowicz M., 1995, Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku, Wyd. Bellona, Warszawa

Bondarowicz M., Staniszewski T., 2000, Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych, Wyd. AWF, Warszawa

Corkery C. K., Bailey A. J., 1994, Lobster is big in Boston: postcards, place commodification,and tourism, GeoJournal, 34, 4

Czetwertyńska, A., Grubek, K., 2009, Warszawskie gry literackie, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa

Chauvel D., Michel V., 1999, Gry i zabawy w przedszkolu, Wyd. Cyklady, Warszawa

Dąbrowski, Mazurczak, 2009, Poznańskie Gry Miejskie czyli turystyka 2, materiały PLOT, Poznań

Derek M, 2013, Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej, Turystyka Kulturowa, nr 9

Flemming I., 1998, Gry i zabawy na wycieczkę szkolną, Wyd. Jedność, Kielce

Głyda B., 2013, Miejski turysta – przyglądając się pustce, Turystyka Kulturowa, nr 11

Grelewski, Radojičić, 2010, Gry miejskie, jako narzędzie edukacji regionalnej na przykładzie gry ŁódźBój, Geografia w szkole, nr 4, Warszawa

Grzybowski K., 2011, Geogames - system do tworzenia i rozgrywania gier miejskich, maszynopis pracy dyplomowej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Hughes H., 2003, Arts, entertainment and tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington Impact of Atlanta’s hospitality industry. Davidson-Peterson Associates, Atlanta

Judd D., 2003, Visitors and the Spatial Ecology of the City, w: L. M. Hoffman, S. S. Fainstein, D. R. Judd (red.), Cities and Visitors. Regulating People, Markets, and City Space, Wyd. Blackwell Publishing Ltd, Malden – Oxford – Carlton

Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i studia geograficzne, t. 35, Warszawa

Kruszewski K., 1993, Gry dydaktyczne, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa

Kupisiewicz Cz., 1980, Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa

Kurek W. 2007, Turystyka, Wyd. Nauk PWN, Warszawa

Lew A., 1991, Place representation in tourist guidebooks: an example from Singapore. Singapore Journal of Tropical Geography, 12, 2

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2001, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Liszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta, Turyzm, t. 9, z. 1

Madurowicz M., 2008b, Rozumienie turystyki miejskiej, w: I. Jażdżewska (red.), Funkcja turystyczna miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Maitland R., 2008, Conviviality and Everyday Life: the Appeal of the New Areas of London for Visitors, International Journal of Tourism Research, 10

Mańkowski R., Martynkin A., 1983, Gry i ćwiczenia terenowe, Wyd. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011a, Klasyczne i nowoczesne formy zorganizowanego zwiedzania miasta, w: A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, Proksenia, Kraków / KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011b, Poznań: Atuty i słabości oraz dylematy i szanse miasta jako ośrodka turystyki kulturowej, w: M. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, Proksenia, Kraków / KulTour.pl, Poznań

Nawara H., Nawara U., 2003, Gry i zabawy integracyjne. Wyd. AWF, Wrocław

Nowakowska O., 2011, Wszystko gra! Gry miejskie w przestrzeni Warszawy, Homo Ludens, nr 1 (3), Warszawa

Okoń W., 1987, Zabawa a rzeczywistość, WSiP, Warszawa

Patermann R., 1999, Zabawy w naturze na każdą porę roku, Wyd. Jedność, Kielce

Piasta M., 2011, Wybrane działania miasta Poznania i innych podmiotów na rzecz turystyki, w: M. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, Proksenia, Kraków/ KulTour.pl, Poznań

Portmann R., 2001, Gry i zabawy kształtujące pewność siebie, Wyd. Jedność, Kielce

Sagan I., 2011, Miasto dla mieszkańców, miasto dla gości. Turystyka miejska w polityce rozwoju miast na przykładzie Trójmiasta, w: S. Kaczmarek (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Samołyk M., 2013, Geocaching - nowa forma turystyki kulturowej, Turystyka Kulturowa, nr 11

Siek-Piskozub T., 1995, Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Spack A., 1975, Aspects et problemes touristiques en milieux urbains et périurbains: l’exemple de la ville de Metz et du pays messin. Mosella, 4, 1/2

Stansfield C., Rickert J., 1970, The recreational business district, Journal of Leisure Research, 2, 4

Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2006-2013, 2008, Załącznik do uchwały nr XLIV/538/08 Rady Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)

Surdyk A., 2008, Edukacyjna funkcja gier w dobie „Cywilizacji zabawy”, Homo Communicativus, nr 3(5), Poznań

Staniszewski T., 1999, Zabawy i gry ruchowe – teoria i metodyka, Wyd. AWF, Warszawa

Wall G., Sinnott J., 1980, Urban recreational and cultural facilities as tourist attractions. The Canadian Geographer, 24, 1

Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki, raport końcowy, 2008, Studium wykonane pod kierunkiem W. Kurka i M. Miki na zamówienie Biura ds. Turystyki UMK, (http://www.bip.krakow.pl)

Vohland U., Scherf I., 1997, Gry i zabawy dla całej rodziny. Marba Crown LTD, Warszawa

Warcholik W., 2008, Gry GPS w edukacji szkolnej, Dokumentacja Geograficzna, nr 38

Warcholik W., 2013, Cracow city games - an innovation in tourism?, Visnyk of the Lviv University. Series Geography, issue 43, pt. 1


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Witold Warcholik


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642