Regiony poprzemysłowe jako trend i atrakcja turystyczna na przykładzie województwa śląskiego i Południowej Walii

Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik

Abstrakt


Celem artykułu jest porównanie ruchu turystycznego i sytuacji sektora turystycznego dwóch regionów poprzemysłowych – Południowej Walii i województwa śląskiego. Przez wiele lat rozwój obu oparty był przede wszystkim na przemyśle górniczym. Przemiany, do jakich doszło w globalnej gospodarce wymusiły jednak na ich władzach podjęcie działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności, co miało zaowocować stworzeniem nowych miejsc pracy. W ten sposób zwrócono uwagę m.in. na rolę i znaczenie sektora turystyki, do stworzenia którego postanowiono wykorzystać dawne tereny przemysłowe, dokonując ich rewitalizacji. Rewitalizacja ta oprócz walorów przestrzenno-urbanistycznych miała w rezultacie również istotny wymiar społeczno-ekonomiczny.
 Model rozwoju turystyki zastosowany w przypadku Południowej Walii wykazuje wiele podobieństw do modelu wprowadzonego i realizowanego na obszarze województwa śląskiego. Dobrą tego ilustracją jest zestawienie tzw. dobrych praktyk restrukturyzacyjnych przytoczonych w ramach niniejszego artykułu, chociażby w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Południowa Walia przeszła ową transformację jednak o wiele gwałtowniej niż województwo śląskie, gdzie zmiany te wciąż mają miejsce.

Słowa kluczowe


Południowa Walia; województwo śląskie; turystyka; strategie poprzemysłowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2012 roku, 2012, Raport generalny z badań dla Śląskiej Organizacji Turystycznej, Instytut Turystyki

Census: National identity, local authorities in England and Wales, 2011, Office for National Statistics

Census: Welsh language skills (detailed), unitary authorities in Wales, 2011, Office for National Statistics

Delattre P., Tailliez S., 2006, Boosting the regeneration process of Europe’s coalfield regions, Acom/Recore

Karwińska A., Wiktor D., 2008, Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna Teksty

Klimek K., 2010, Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczy rozwoju Szwajcarii. Wnioski dla Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków

Kuźnik F., 2012, Diagnoza doświadczeń historycznych województwa śląskiego widziana z perspektywy rozwoju regionalnego, Śląskie Studia Regionalne, nr III (I)

Łukowski W., 2011, Tożsamość lokalna. W poszukiwaniu źródeł i sensu(ów) zakorzenienia, [w:] Od animacji do rewitalizacji społecznej, Warszawa

Majer A., 2010, Socjologia miasta, Warszawa

Matthews R., 2013, Wales a very peculiar history, The Salariya Book Company

Morgan G., 2008, A brief history of Wales, Y Lolfa

Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, 2003, GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Warszawa

Przyjazdy turystów zagranicznych oraz Turystyczne podróże Polaków. Rok 2012: wstępne oszacowanie: lata 2013-2017: Prognoza, 2012, Instytut Turystyki, http://www.intur.com.pl/images/wykresy/high/tur1.htm (dostęp z dn.: 06.02.2014)

Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”

Sztaba J., 2013, Rewitalizacja szansą dla regionów poprzemysłowych, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, nr 1

The Welsh Government Strategy for Tourism 2013-2020. Partnership for growth, 2013, Welsh Government

Travel&Tourism Economic Impact, 2013, World Travel&Tourism Council

Trendy w turystyce światowej, Instytut Turystyki, http://www.intur.com.pl/trendy.htm#tab1 (dostęp z dn.: 06.02.2014)

Turystyka w strukturach Unii Europejskiej. Programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju turystyki. Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej, 2011, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa

Turystyka w województwie śląskim w 2011 roku, 2011, Urząd Statystyczny w Katowicach

Turystyka zagraniczna do Południowej Walii ze względu na cel, http://www.visitbritain.org/insightsandstatistics/inboundvisitorstatistics/regions/towns.aspx (dostęp z dn.: 10.02.2014)

Turystyka zagraniczna do Południowej Walii ze względu na zakwaterowanie, http://www.visitbritain.org/insightsandstatistics/inboundvisitorstatistics/regions/towns.aspx (dostęp z dn.: 10.02.2014)

Turystyka zagraniczna w Zjednoczonym Królestwie według krajów i regionów, http://www.visitbritain.org/insightsandstatistics/inboundvisitorstatistics/regions/regionalspread.aspx (dostęp z dn.: 10.02.2014)

UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition, 2013, World Tourism Organization
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v8i0.479

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642