Ocena atrakcyjności krajoznawczej destynacji żeglarskich z wykorzystaniem metody AHP

Tomasz Adamczyk, Marek Nowacki

Abstrakt


W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania metody analitycznego hierarchicznego procesu do oceny atrakcyjności destynacji turystycznej. Analizę wykonano na przykładzie sześciu destynacji żeglarskiej turystyki czarterowej. W analizie porównywano destynacje ze względu na atrakcyjność trzech rodzajów walorów naturalnych (urozmaicenie linii brzegowej, parki narodowe i obszary naturalne wpisane na listy UNESCO) i pięć rodzajów walorów kulturowych (obiekty wpisane na listę UNESCO (WHL), wielkie centra krajoznawcze, muzea oraz wydarzenia kulturalne). W analizie posłużono się opiniami sześciu ekspertów. W efekcie ustalono hierarchię atrakcyjności analizowanych destynacji.

Słowa kluczowe


ocena atrakcyjności; metoda analitycznego hierarchicznego procesu; destynacje żeglarskiej turystyki czarterowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alcover A., Alemany M., Jacob M., Payeras M., Garcia M.A., Martinez-Ribes L., 2011, The economic impact of yacht charter tourism on the Balearics Economy, Tourism Economics, tom 17, nr 3, ss. 625-638

Butowski L., 2010, Morska turystyka żeglarska w Europie – analiza czynników jakościowych wybranych elementów popytu i podaży, Folia Turistica, nr 23, ss. 95-114

Crompton J., 1979, Motivations for Pleasure Vacation, Annals of Tourism Research, nr 6, ss. 408-424

Dann G., 1977, Anomie, Ego-Enhancement, and Tourism, Annals of Tourism Research, nr 4, ss. 184-194

Deng J., Dyre D., Wang J., 2012, Perceptions of relative attractiveness of nature-based tourism assets: A comparison between CVB directors and visitors, [w:] Northeastern Recreation Research Symposium, s. 6, http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr_nrs-p-94.pdf#page=114

Deng J., King B., Bauer T., 2002, Evaluating natural attractions for tourism, Annals of Tourism Research, tom 29, nr 2, ss. 422-438

Echtner C.M., Ritchie J.B., 1991, The meaning and measurement of destination image, Journal of Tourism Studies, tom 2, nr 2, ss. 2-12

Framke W., 2002, The Destination as a Concept: A Discussion of the Business-related Perspective versus the Socio-cultural Approach in Tourism Theory, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, tom 2, nr 2, ss. 92-108

Gołębski G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa-Poznań

Gunn C.A., 1972, Vacationscape: designing tourist regions, Bureau of Business Research, University of Texas at Austin

Komisja Europejska, 2000, Towards Quality Coastal/Rural/Urban Tourism, Enterprise Directorate-General – Tourism Unit, Bruksela

Kowalczyk A., 2013, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania), Turystyka Kulturowa, nr 5, ss. 35-57

Kozioł W., Piotrowski Z., Pomykała R., Machniak Ł., Baic I., Witkowska-Kita B., …, Blaschke W., 2011, Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego, Rocznik Ochrony Środowiska, tom 13, ss. 1619-1634

Kramer J., 1993, Żeglarstwo turystyczne, [w:] W. Petryński (przeł.), Jachting pod żaglami i na silniku, Penta, Warszawa, ss. 241-256

Kruczek Z., 2008, Europa. Geografia turystyczna, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., Zmyślony P., 2010, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków

Kwiesielewicz M., 2002, Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny, tom 29, PAN, Instytut Badań Systemowych, Warszawa

Leiper N., 1990, Tourist attraction system, Annals of Tourism Research, tom 17, ss. 367-384

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1992, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa

Liszewski S., 2009, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, Folia Turistica, nr 21, ss. 17-30

Marciniak A., 2013, Analitycal Hierarchy Processing (AHP) jako narzędzie umożliwiające wybór głównego kierunku adaptacji obiektu poeksploatacyjnego na cele turystyczne, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Wyd. UAM, tom X, ss. 123-146

Mazurski K., 2009, Region turystyczny jako pojęcie, Folia Turistica, nr 21, ss. 7-16

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Wyd. GWSHM Millenium, Gniezno

Mill R.C., Morrison A.M., 2002, The Tourism System, Kendall/Hunt Pub

Nadeau J., Heslop L., O’Reilly N., Luk P., 2008, Destination in a country image context, Annals of Tourism Research, tom 35, nr 1, ss. 84-106

Nowacki M., 2002, Uwarunkowania aktywności żeglarskiej, Wyd. AWF, Poznań

Nowacki M., 2007, Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych, Problemy Turystyki, tom 30, nr 1-4, ss. 59-72

Nowacki M., 2012, Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających, Wyd. AWF, Poznań

Nowacki M., 2013, Jakość w żeglarskiej turystyce czarterowej, [w:] W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Aktualne badania naukowe w dziedzinie turystyki, hotelarstwa i żywienia, WSTiH, Poznań, ss. 345-356

Nowacki M., 2014, Zarządzanie atrakcjami turystycznymi w świetle aktualnych badań, Folia Turistica, (w druku)

Payeras M., Alcover A., Alemany M., Garcia M.A., Jacob M., Martinez-Ribes L., 2010, El turismo de charter náutico. Illes Balears, Palma de Mallorca: Cámara de Comercio de Mallorca and Universitat de les Illes Balears

Potocka I., 2009, Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji, [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Wyd. UAM, Poznań, tom III, ss. 19-32

PTTK, 1990, Inwentaryzacja Krajoznawcza Polski. Założenia Programowe i Organizacyjne, PTTK, Warszawa

Richards G., 2003, What is Cultural Tourism?, [w:] Erfgoed voor Toerisme (ed.) A. van Maaren. Nationaal Contact Monumenten

Rogalewski O., 1972, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce, Wyd. SGPiS, Warszawa

Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa

Saaty R.W., 1987, The Analytic Hierarchy Process: What it is and How it is Used, Mathematical Modeling, nr 9, ss. 161-176

Sharpley R., 2006, Travel and Tourism, SAGE, London

Szmatuła P., Zmyslony P., 2013, Czy kultura sprzedaje turystykę? Znacznie walorów kulturowych w promocji sprzedaży usług turystycznych w mieście na przykładzie akcji „Poznań za pół ceny!”, Turystyka Kulturowa, nr 1, ss. 5-43

Warszyńska J. (red)., 2000, Geografia turystyczna świata cz. 1 i 2, PWN, Warszawa

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa

World Tourism Organisation, 1985, The State’s Role in Protecting and Promoting Culture as a Factor of Tourism Development, WTO, Madrid

Wyrzykowski J., 1975, Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle stanu badań, Instytut Turystyki, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v8i0.482

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Tomasz Adamczyk, Marek Nowacki

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642