Wirtualne Muzea w Internecie – forma promocji i udostępniania dziedzictwa kulturowego czy nowy walor turystyczny?

Aneta Pawłowska, Łukasz Matoga

Abstrakt


Rozwój społeczeństwa informacyjnego przyczynia się do powstania nowych form uczestnictwa w kulturze i turystyce, także w turystyce kulturowej. Jedną z takich form są wirtualne muzea stanowiące narzędzie udostępniania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego szerokiemu gronu odbiorców. Digitalizacja zbiorów muzealnych i tworzenie repozytoriów cyfrowych wskazywane są jako ważne działania w krajowych programach ochrony dziedzictwa oraz w strategiach rozwoju instytucji kultury. Celem artykułu jest przedstawienie istoty rozwiązania, jakim są wirtualne muzea w promocji i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego oraz umiejscowienie ich wśród istniejących walorów turystycznych. W artykule odwołano się do przykładów dwóch projektów: Wirtualnych Muzeów Małopolski i Wirtualnych Muzeów Podkarpacia. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze kultury stanowi ważny obszar polityki społecznej i jeden z kierunków rozwoju współczesnej turystyki kulturowej. Wykorzystanie różnorodnych rozwiązań multimedialnych w wirtualnych muzeach przyczynia się do nowoczesnej promocji dziedzictwa kulturowego. Efektem jest także tworzenie nowego waloru turystycznego, zachęcającego do odwiedzenia nie tylko wirtualnych zbiorów, ale również danego miejsca lub regionu.

Słowa kluczowe


wirtualne muzea; dziedzictwo kulturowe; technologie informacyjno-komunikacyjne; digitalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bentkowska-Kafel A., 2013, Muzeum wirtualne – muzeum bez granic?, „Muzealnictwo”, 54, s. 159-166

Berestecka A., 2011, Wirtualne Muzea Małopolski różne wymiary digitalizacji, „Muzealnictwo”, 52, s. 126-132

Folga-Januszewska D., 2010, Muzeum: definicja i pojęcie czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo”, 49, s. 200-204

Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Promocja turystyki kulturowej przez Internet. Czy to wystarczy?, 2010, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 54-58

Gontar B., 2013, Cyfrowa rewolucja w muzeach, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 35, s. 132-142

Góral A., 2012, E-dziedzictwo – potencjał cyfryzacji w zakresie zachowania ciągłości przekazu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Zarządzanie w Kulturze”, 13, nr 1, s. 87-100

Jędrysiak T., 2009, Turystyka muzealna, [w:] Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 36-58

Kuśmidrowicz-Król A., 2012, Standardy, procedury i inne wyzwania – prace zespołu ekspertów ds. digitalizacji muzealiów NIMOZ, „Muzealnictwo”, 52, s. 29-36

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej MILENIUM, Gniezno

Nowacki M., 2012, Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań

Patias P., Chrysantou Y., Sylaiou S., Georgiadis Ch., Michail D.M., Stylianidis S., 2008, The development of an e-museum for contemporary arts [w:] Ioannides M., Addison A., Georgopoulos A., Kalisperis L. (red.), Digital Heritage, Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, Project Papers, Archaeolingua, Budapeszt, s. 20-25

Podraza U., 2013, Promocja polskich placówek muzealnych, „Muzealnictwo”, 54, s. 24-28

Rosłon J., 2012, Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku jako produkt turystyczny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 86, s. 187-198

Schweibenz W., 1998, The “Virtual Museum”1: New Perspectives For Museums to Present Objects and Information Using the Internet as a Knowledge Base and Communication System, [w:] Zimmermann H.H., Schramm V. (red.), Knowledge Management und Kommunikationssysteme, Workflow Management, Multimedia, Knowledge Transfer. Proceedings des 6. Internationalen Symposiums fur Informationswissenschaft (ISI 1998), UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstancja, s. 185-200

Schweibenz W., 2004, Virtual Museums. The Development of Virtual Museums, „ICOM News Magazine”, nr 3, s. 3

Stasiak A., 2007a, Szlaki turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny?, [w:] Kuleczka P. (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, Warszawa, s. 1-13

Stasiak A., 2007b, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku, [w:] Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka razem czy oddzielnie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 115-134

Stasiak A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, 23, nr 1, s. 29-38

Stefanik M., Kamel M., 2013, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa”, nr 8, s. 5-23

Styliani S., Fotis K., Kostas K., Petros P., 2009, Virtual museums, a survey and some issues for consideration, „Journal of Cultural Heritage”, nr 10, s. 520-528

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24)

Wieloletni Program Rządowy Kultura+, 2010, Warszawa

Wirtualne Muzea Małopolski. Baza wiedzy o projekcie WMM, Małopolski Instytut Kultury, s. 1-36

Wirtualne Muzea Podkarpacia, Informacja prasowa, Zespół Projektu Wirtualne Muzea, Serwis internetowy Muzealnictwo.com, http://muzealnictwo.com/2013/04/wirtualne-muzea-podkarpacia/ (07.07.2014)

Zalecenie Komisji z dnia 27 października 2011 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2011/711/UE) (Dz. Urz. UE L 283/39 z 29.10.2011 r.)

Ziółkowska-Weiss K., 2013, Ewolucja tradycyjnych funkcji muzeum w narracyjne muzea multimedialne na przykładzie muzeum Fabryka Emalia Oskara Schindlera, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 9, s. 162-174

Wirtualne Muzea Małopolski, www.muzea.malopolska.pl

Wirtualne Muzea Podkarpacia, www.wirtualnemuzea.podkarpackie.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Aneta Pawłowska, Łukasz Matoga


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642