Pole bitwy pod Sarbinowem (Zorndorf) jako obiekt turystyki kulturowej

Michał Kupiec

Abstrakt


Bitwa pod Sarbinowem (niem. Zorndorf), rozegrana w okolicach Kostrzyna 25 sierpnia 1758 roku była jedną z największych batalii XVIII wieku. Pole historycznej bitwy, zachowało do dnia dzisiejszego podstawowe elementy ówczesnego krajobrazu. Obszar walk poprzecinany bagnami, głębokimi dolinami strumieni i pasmami wzniesień, był jednym z ważniejszych czynników determinujących i rozstrzygających o przebiegu bitwy. Po okresie zapomnienia, od kilku lat obszar ten zaczyna funkcjonować w świadomości mieszkańców i turystów jako ważne miejsce związane z historią regionu. Wskutek zmian uwarunkowań historyczno-politycznych pole bitwy ponownie zaczyna prosperować jako lokalna atrakcja turystyczna oraz element planów rozwoju gminy. W pracy przedstawiono analizę zachowania elementów krajobrazu dawnego pola bitwy i możliwości historycznej percepcji krajobrazu przez turystów. Przedstawiono również możliwości i plany turystycznego zagospodarowania regionu w szerszym kontekście turystyki historycznej i militarnej.

Słowa kluczowe


turystyka militarna; pola bitew; zmiany krajobrazu; Sarbinowo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Decker C.V., 1837, Die Schlachten und Hauptgefechte des siebenjährigen Krieges mit vorherrschender Bezugnahme auf den Gebrauch der Artillerie, in Verbindung mit den beiden andern Hauptwaffen der Armee, Berlin

Duckley R., Morgan N., Westwood S., 2010, Visiting the trenches: Exploring meanings and motivations in battlefield tourism, Tourism management XXX, s.1-9

Duffy C., 1987, The military experience in the age of reason, London

Gaweł P., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków

Kalisch G.Th., 1828, Erinnerungen an die Schlacht bei Zorndorf und König Friedrich den Zweiten: Nebst e. Bericht über d. Errichtung e. Denkmals auf d. Friedrichberge bei Zorndorf, Berlin

Konias A., 2010, Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII w. do połowy XX w., Słupsk

Kowalczyk A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania turystycznego pól bitewnych), [w:] Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka: razem, ale jak?, Wyd. WSTH, Łódź, s. 33-46

Kowalczyk A., 2009a., Turystyka historyczno – militarna. [w:] Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wydawnictwo AWF, Poznań, s. 286-312

Kupiec M., Dusza E., 2012, Potencjał turystyczny obiektów związanych z dawną Pozycją Pomorską, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXXIV, s. 149-155

Kupiec M., 2014, Przemiany krajobrazowe wybranych dolin rzecznych w Polsce północno-zachodniej, od XIX do początków XXI wieku, Szczecin

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Polska: największe muzeum fortyfikacji na wolnym powietrzu w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 2/2009

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa: pojęcie i zakres zjawiska, zagadnienia ogólne, [w:] Jędrysiak T., Mikos v. Rohrscheidt A., Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Noël L., 1911, Die Beschiessung von Cüstrin und die Schlacht von Zorndorf 1758, Cüstrin

Piekarz M., 2007, It’s just a bloody field! Approaches, Opportunities and Dilemmas of Interpreting English Battlefields, [w:] Battlefield tourism: History, Place and Interpretation

Pieńkowski P., Kupiec M., Chamratowicz A., 2003, Changes in land use on the area of bottom moraine upland in the Nowogard Plain, [w:] Gajos M., Myga-Piątek U. (red.), Geographical information systems: interdisciplinary aspects, Zagreb – Uniw. Śląski, Hrvatski Inform., Zbor, s. 463-474

Pieńkowski P., Kupiec M., 2003, Assessment of the fragmentation of forested areas in West Pomerania, [w:] Gajos M., Myga-Piątek U. (red.), Geographical information systems: interdisciplinary aspects, Zagreb – Uniw. Śląski, Hrvatski Inform., Zbor, s. 453-462

Ryan Ch. (red.), 2007, Battlefield tourism. History, place and interpretation, The University of Waikato, New Zealand

Tanaś S., 2006, Tanatoturystyka – Kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 17
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.497

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Michał Kupiec

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642