Między tradycją a nowoczesnością. Wybrane aspekty przemian kulturowych pod wpływem turystyki na przykładzie regionów recepcyjnych

Małgorzata Durydiwka

Abstrakt


Turystyka jest współcześnie ważnym czynnikiem przemian społeczno-kulturowych, które są szczególnie zauważalne w regionach recepcji turystycznej. Obserwujemy w nich dwie zasadnicze tendencje przemian kulturowych. W regionach związanych z turystyką masową (głównie o charakterze wypoczynkowym) mamy do czynienia ze stopniową westernalizacją przestrzeni, najbardziej zauważalną w swego rodzaju unifikacji układów przestrzennych i architektonicznych. Coraz liczniejsze przykłady pokazują jednak, władze i społeczności lokalne zaczynają w większym stopniu dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. I tak, różne przejawy podtrzymywania kultury regionalnej możemy zaobserwować zarówno mniejszych miejscowościach, będących w tzw. fazie penetracji turystycznej, jak i w dużych ośrodkach związanych z turystyką masową, ale raczej o charakterze poznawczym. W niniejszym artykule, posługując się wybranymi przykładami, omówiono te przemiany.

Słowa kluczowe


turystyka; przemiany kulturowe; westernalizacja; regionalizm; region recepcyjny

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Boorstin D., 1964, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, Harper, New York

Butler R.W., 1980, The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources, “The Canadian Geographer”, 24, 5-12

Cooper C., 1994, The destination life cycle: an update, [w:] A.V. Seaton (red.), Tourism the state of the art, John Wiley&Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 340-346

Coulet L., 1991, Turystyka wiejska turystyką swobodną, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Folia Geographica”, 14, 47-53

Durydiwka M., 2013, Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, 9-30

Durydiwka M., Duda-Gromada K., 2011, Między autentycznością a kreacją – tendencje i przyczyny zmian w przestrzeni turystycznej, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna – czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 53-63

Hennig C., 1999, Reiselust. Touristen, Tourismus und Urlaubskultur, Suhrkamp, Frankfurt/M

Hofstede G., 2000, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa

Janiskee R.T., Drews P.L. 1998, Rural festivals and community reimaging, [w:] R. Butler, C.M. Hall, J. Jenkins (red.), Tourism and Recreation in Rural Areas, John Wiley & Sons, Chichester-New York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto, 157-175

Komorowska K.A., 2003, Turystyka a społeczności lokalne – przykład tatrzański, „Studia Regionalne i Lokalne”, 3(13), 79-96

Kostrzewa J., 2002, U myjocek i msacy, „National Geographic Polska”, 7(34), 110-118

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2011, „Geograficzne” aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej), [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 29-38

Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Lisocka-Jaegermann B., 2003, Turystyka etniczna w Ameryce Łacińskiej. Przegląd problematyki badawczej, „Prace i Studia Geograficzne”, 32, 49-67

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, 87-103

MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Muza SA, Warszawa

Małek J., 2003, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, „Prace i Studia Geograficzne”, 32, 13-34

Miasta marzeń. Wenecja, [2009], Mediaprofit sp. z o.o., Warszawa

Mika M., 2007, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 406-482

Mika M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, 1995, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, t. 1

Nuñez T., 1978, Touristic Studies in Anthropological Perspective, [w:] V.L. Smith (red.), Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism, Blackwell, Oxford, 207-216

Paleczny T., 2005, Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków

Podemski K., 2004, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Podróże marzeń. Meksyk, 2005, Mediaprofit sp. z o.o., Warszawa.

Przecławski K., 2001, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, F.H-U. „Albis”, Kraków

Ritzer G., Liska A., 1997, McDonaldization and post-tourism, complementary perspectives on contemporary tourism, [w:] C. Rojek, J. Urry (red.), Touring cultures. Transformations of travel and theory, Routledge, London, 96-109

Samusik J., 2005, Podlasia czar: w Krainie Otwartych Okiennic, http://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,2907079.html (10.07.2014)

Shaw G., Williams A.M., 1996, Critical issues in tourism. A geographical perspective, Blackwell, Oxford

Skoczek M., 2003, Turystyka wiejska jako czynnik ochrony dziedzictwa kulturowego Hiszpanii I Portugalii, „Prace i Studia Geograficzne”, 32, 35-48

Tucker H., 2001, Tourists and troglodytes. Negotiating for sustainability, “Annals of Tourism Research’, 28, 4, 868-891

Urry J., 1995, Consuming Places, Routledge, London

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Winiarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Włodarczyk B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, „Turyzm”, 21/1-2, 59-66

Zaręba D., 2000, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Małgorzata Durydiwka


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642