Wybrane elementy turystyki kulturowej jako czynnik rozwoju bazy noclegowej na obszarach wiejskich w Polsce

Patrycjusz Mikołaj Zarębski

Abstrakt


W opracowaniu skoncentrowano się na rozpoznaniu zjawiska turystyki kulturowej na obszarach wiejskich, a w szczególności wpływu wybranych elementów turystyki kulturowej na rozwój przedsiębiorstw turystycznych wyrażonych liczbą miejsc noclegowych. Badaniem objęto wszystkie gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie w Polsce, łącznie 2173 jednostek. W analizie wykorzystano m.in. informacje dotyczące miejsc noclegowych, liczby uczestników imprez masowych, odwiedzających muzea, teatry i kina. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, iż liczba miejsc noclegowych w przedsiębiorstwach turystycznych na obszarach wiejskich w Polsce jest silnie zróżnicowana. W badaniu wskazano brak istotnej współzależności pomiędzy liczbą miejsc noclegowych a liczbą odwiedzających muzea oraz liczbą uczestników imprez masowych. Badanie współzależności wykonano w oparciu o współczynnik korelacji liniowej oraz model regresji.

Słowa kluczowe


wiejska turystyka kulturowa; przedsiębiorczość; uwarunkowania kulturowe; obszary wiejskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atlas Demograficzny i Społeczno-Zawodowy Obszarów Wiejskich w Polsce, 1995, (red.) I. Frenkla i A. Rosnera IRWiR Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Demograficzne w Warszawie

Bazy danych GMINA, Instytut Turystyki w Warszawie, www.intur.com.pl

Borzyszkowski J., 2011, Rola turystyki kulturowej w życiu społeczno-gospodarczym polskich gmin, powiatów czy województw. Czy jest właściwie eksponowana, czy też nie? Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 7/2011

Bański J., Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, Studia Obszarów Wiejskich tom IX, Warszawa 2005

Dębniewska M., Tkaczuk M., 1997, Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa

Dobosz M. 2001, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa

Gaworecki W.W., 2007, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kaprowski W., 2004, Geografia turystyczna, Wyższa szkoła ekonomiczna, Warszawa

Kruczek Z., 2009, Dokąd zmierza turystyka kulturowa? Turystyka Kulturowa Nr 8/2009 Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej

Majewski J., 1998, Turystyka wiejska – między rozwojem a ochroną dziedzictwa, [w:] Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską, Instytut Mikołaja Kopernika, Toruń

Małek J., 2003, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace i Studia Geograficzne, t. 32, Geografia turyzmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Marciszewska B., 2002, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, Problemy Turystyki i Hotelarstwa, Nr 3

Marczak M., Borzyszkowski J., 2011, Lokalne markowe produkty turystyki kulturowej – analiza funkcjonowania na przykładzie „Krainy w Kratę” oraz „Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku” Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 11/2011

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Zarządzanie terytorialne przemianami w przemyśle: rola partnerów społecznych i wkład programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2006/C 318/02

Poczta J., 2013, Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 4/2013

Rosner A., 2002, Przedsiębiorczość wiejska a lokalny rynek pracy. Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego i Barbary Fedyszak-Radziejowskiej IRWiR, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.

Rosner A., Stanny M., 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWIR PAN, Warszawa

Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012. Dz. U. z 2012 r. poz. 446

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 2007, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Patrycjusz Mikołaj Zarębski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642