Wpływ rewitalizacji na atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru na przykładzie Zamościa

Agata Stefanowska, Karolina Malec

Abstrakt


Praca prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące procesu rewitalizacji, związane z przestrzennym zagospodarowaniem miast turystycznych. W pierwszej części pracy przedstawiono cele i założenia działań rewitalizacyjnych, a także umotywowano potrzebę podejmowania takich projektów w obliczu zdegradowanych przestrzeni miejskich. Następnie scharakteryzowano założenia i działania związane z rewitalizacją Starego Miasta w Zamościu. Przedstawiono zakres przeprowadzonych prac „odnowy miasta” oraz pozytywne aspekty wynikające z wprowadzonych zmian.
Głównym celem pracy było ukazanie oddziaływania rewitalizacji Starego Miasta w Zamościu na jego atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną. Przeprowadzono badania wśród mieszkańców Zamościa i okolic w celu pozyskania informacji dotyczących prac rewitalizacyjnych oraz atrakcyjności turystycznej miasta. Ich wyniki wskazują, że proces rewitalizacji spełnia swoje funkcje zarówno w zakresie społecznym, jak i ekonomicznym czy architektoniczno-urbanistycznym. Wykazano istotny wpływ rewitalizacji Starego Miasta w Zamościu na jego rozwój i atrakcyjność pod względem turystycznym.


Słowa kluczowe


rewitalizacja; rozwój turystyki; Zamość; miasto

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bonenberg A.,2008, Tożsamość miejsca: podstawy rozważań o projektowaniu w obrębie historycznych centrów miast na przykładzie Zamościa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka” z. 16, ss. 9-18

Bryx M. (red.), 2012, Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Domański B., 2010, Rewitalizacja miast polskich – wybrane zagadnienia, [w;] Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 23-50

Górczyńska M., Jusis U., Siłka P., 2006, Wpływ rewitalizacji na rozwój miasta na przykładzie Cork w Republice Irlandii, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3 (25), ss. 117-135

Heller C., 2002, Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce, http://wsb.edu.pl/container/Biblioteka%20WSb/rewitalizacja-obszarow-miejskich-przewodnik.pdf

Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., 2010, Model rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków

Jawor M., 2009), Twierdza Zamość. Dzieje i renowacja fortyfikacji, ATUT Biuro Promocji, Zamość

Kędziora A., 1996, Zamość, Polska Agencja Promocji Turystyki, Zamość

Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne PWN, Warszawa

Kowalska E. (2010), Jak polskie miasta zarządzają procesami rewitalizacji? [w:] Noworól A. (red.), Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków, ss. 9-29

Libor G., Nowalska-Kapuścik D., 2014, Regiony poprzemysłowe jako trend i atrakcja turystyczna na przykładzie województwa śląskiego i Południowej Walii, Turystyka Kulturowa, nr 8, ss. 20-32

Owczarek D., Dmowska A., Kosmala Ł., Krzykowiak P., Pokropińska E., Rzeczkowska-Owczarek M., 2012,Ewaluacja efektów realizacji projektu pt. <>, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., Szczecin

Pazder D., 2008, Rewitalizacja śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, ss. 23-31

Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, 2003, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Warszawa

Przegon W., 2006, Plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa i rewitalizacja Starego Miasta z udziałem środków unijnych, „Czasopismo Techniczne. Architektura” z. 12-A, ss. 201-208

Sadecka A., Przygońska O., 2008, Rewitalizacja przestrzeni urbanistycznych historycznego Zamościa, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, „Architektura i Urbanistyka”, z. 16,, ss. 89-97

Sarnik-Konieczna M., 2013, Przygotowania do kompleksowej rewaloryzacji zamojskiego zespołu zabytkowego na jubileusz 400-lecia Zamościa. Wspomnienie, „Renowacje i Zabytki”, nr 2, ss. 42-46

Siemiński W., Topczewska T., 2010, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008, Difin, Warszawa

Skalski K. (red.), 2010a, O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, „Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków

Skalski K., 2010b, Przesłanki budowy metody planowania i realizacji programów przekształceń i rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich w warunkach polskich, „Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków, ss. 77-87

Skórzyńska-Terlecka B., 2013, Przestrzeń publiczna w rewitalizacji Starego Miasta w Zamościu, Renowacje i zabytki”, nr 3, ss. 104-117

Sokolnicki M., Turczyn A., Bonetti T., Ridolfi M., Janowski M., Lucchini M., 2008, Nowa oś urbanistyczna Zamościa stare miasto – bastion rotunda, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka”, z.16, ss. 83-87

Strzelecka E., 2011, Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, nr 2, ss. 661-668

Sztaba J., 2013, Rewitalizacja szansą dla regionów poprzemysłowych, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, nr 1, ss. 109-119

Tölle A., 2007, Proces rewitalizacji miasta na przykładzie Poznania, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (28), Poznań, ss. 46-58

Zamość, miasto światowego dziedzictwa kultury UNESCO, 2011, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej. (2011), ATUT Biuro Promocji, Zamość

Zieliński M., 2011, Regeneracja czy rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej?, Przestrzeń i FORMA, nr 15, ss. 163- 178

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.zamosc.eu/pl/projekty/0/3/,/,/


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Agata Stefanowska, Karolina Malec


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642