Turystyka w dawnych czasach. Siedemnastowieczne pobyty szlachty polskiej w Pradze

Robert Tomasz Tomczak

Abstrakt


Artykuł porusza problematykę związaną z dziejami turystyki w Polsce; przede wszystkim w XVII wieku. Przedstawia najistotniejsze aspekty, które są charakterystyczne dla tej tematyki oraz zarys dziejów podróżnictwa polskiego w owym czasie. Główną osią konstrukcyjną artykułu są natomiast relacje polskich diarystów, którzy odwiedzili Pragę w XVII wieku i pozostawili po sobie pisemne relacje ze swojego pobytu w tym mieście. Za podstawę posłużyły relacje oraz praskie wizyty Jana Sobieskiego, Tomasza Zamoyskiego, Jerzego Ossolińskiego, Jana Tuczyńskiego, Teodora Billewicza oraz Karola Stanisława Radziwiłła, które zostały dodatkowo złączone z tematem studiów zagranicznych polskiej młodzieży na Uniwersytecie w Pradze. Dzięki przytoczeniu oraz analizie ich opisów Pragi, możliwe było odtworzenie zasadniczych elementów poznawczych i określonych składników wojaży, które były charakterystyczne dla podróży tego typu w stolicy królestwa czeskiego oraz odpowiedź na pytanie na ile ich obecność w Pradze odpowiadała klasycznym regułom peregrynacji europejskich Polaków w XVII wieku. 


Słowa kluczowe


turystyka staropolska; Grand Tour; peregrynacje europejskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk W., 1935, Ceny w Lublinie od XVI do końca XVIII wieku. Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, Lwów

Adamczyk W., 1938, Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku. Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, Lwów

Barycz H., 1969, Sto lat studiów i podróży kulturalnych do Genewy (1550-1650). Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 243-332

Belzyt L., 1999, Kraków i Praga około 1600 roku. Porównanie topograficznych i demograficznych aspektów struktury społecznej i etnicznej dwóch metropolii Europy Środkowo-Wschodniej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Bernsztejn M., 1936, Billewicz Teodor. Polski Słownik Biograficzny, t. II, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, s. 101-102

Bersohn M., 1894, Studenci Polacy na Uniwersytecie Bolońskim w XVI i XVII wieku. cz. II, Czas, Kraków

Billewicz T., 1677, Dyaryusz peregrinatyi niemieckey, czeskiey y włoskey ziemi czyniony przezmnie Theodora Billewicza, stolnika żmudzkiego, Anno 1677, Mense Augusto 13 dnia, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nanuk, rkps. BK 386, Mf. 358

Black J., 1992, The British Abroad. The Grand Tour in the Eighteenth Century. London

Black J., 2003a, France and the Grand Tour. Palgrave Macmillan, New York – Houndmills

Black J., 2003b, Italy and the Grand Tour. Yale University Press, New Haven – London

Borowy W., 1937, Początki stosunków kulturalnych polsko-angielskich. Pierwsi scholarze, magistrzy i turyści. Wiedza i Życie, nr 12, s. 149-155

Chachaj M., 1997, Podróże edukacyjne młodzieży z Prus Królewskich do Bolonii, Sieny i Perugii w XVI i XVII wieku. Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI-XVIII wieku, Takt, Kielce,

s. 195-210

Chachaj M., 1998, Związki kulturalne Sieny i Polski do końca XVIII wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Chomey E., 1998, The evolution of the Grand Tour: Anglo-Italin cultural realtions since the Renaissance. Frank Cass, London – Portland

Czapliński W., Długosz J., 1969, Podróż młodego magnata do szkół. PIW, Warszawa

Czapliński W., 1938, Władysław Konstanty Wituski żołnierz kolonialny w XVII w. Rocznik Gdański, t. 11, Gdańsk, s. 163-176

Danysz A., 1921, Młodzi Tuczyńscy w kolegium jezuickiem w Ingolsztadzie w latach 1654–1659. Studia z dziejów wychowania w Polsce, Księżnica Polska, Kraków, s. 232-256

Dąbrowski J., 1962, Polacy w Anglii i o Anglii. Wydawnictwo Literackie, Kraków

Gawrecki S., 1883, Dziennik podróży po Europie Jana i Marka Sobieskich oraz przydatna instrukcja ojca Jakuba Sobieskiego, Wojewody Ruskiego, dana synom jadącym za granicę. Wędrowiec, Warszawa

Rej M., 1956, Żywot człowieka poczciwego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Heidenstein R. J., 2005, Peregrynacja Jana Heidensteina przez Belgię, Francję, Włochy w roku 1631 zaczęta, a w roku 1634 zakończona. Collegium Columbinum, Kraków

Hirschberg A., 1877, Dyaryusz legacyi Jerzego Ossolińskiego posła polskiego na sejm Rzeszy niemieckiej w Ratyzbonie w roku 1636. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów

Husa V., 1967, Historia Czechosłowacji. Artia, Praga

Janáček J., 1997, Dzieje Pragi. Książka i Wiedza, Warszawa

Janáček J., 2003, Rudolf II a jeho doba. Paseka, Praha–Litomyšl

Kajdański E., 1999, Michał Boym – Ambasador Państwa Środka. Książka i Wiedza, Warszawa

Kajdański E., 1988, Michał Boym – ostatni wysłannik dynastii Ming. Wydawnictwo Polonia, Warszawa

Karłowicz J., 1887, Polacy na Wszechnicy Heidelberskiej XV-XVIII. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznań

Kochowski W., 2003, Poezje wybrane. Universitas, Kraków

Korstanje M., 2013, An english invention: Grand-Tour, Tourism, Mobility and Norse Mythology, Turydes, vol. 6, nr 14, http://www.eumed.net/rev/turydes/14/grand-tour-tourism.pdf [dostęp: 29.12.2014]

Kot S., 1987, Polacy na studiach w Orleanie. Polska Złotego Wieku a Europa. Studia i szkice, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 382-386

Kraushar A., 1892, Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego. Admirała i wodza Holendrów w Brazylii, starszego nad armatą koronną za Władysława IV i Jana Kazimierza 1592-1658. t. 1, Księgarnia Br. Rymowicz, Petersburg

Kucharski A., 2011, Europejska peregrynacja Karola Stanisława Radziwiłła (1684-1687). Diariusz peregrynacji europejskiej (1684-1687), Wydawnictwo UMK, Toruń

Kucharski A., 2013, Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku. Wydawnictwo UMK, Toruń

Lewan M., 2004, Zarys dziejów turystyki w Polsce, Proksenia, Kraków

Líva V., 1935, Studie o Praze pobělohorské. III. Změny v domovním majetku a konfiskace. Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy, nr 9, Praha

Łoziński W., 1958, Życie polskie w dawnych wiekach. Wydawnictwo Literackie, Kraków

Mączak A., 1984, Peregrynacje, Wojaże, Turystyka. Czytelnik, Warszawa

Mączak A., 1978, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. PIW, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. GWSHM Milenium, Gniezno

Mikulec J., 2002, Praga w okresie kontrreformacji i władzy absolutnej (1620-1740). Kraków i Praga – dwie stolice Europy Środkowej, Antykwa, Kraków, 77-87

Miłobędzki A., 2002, Kraków i Praga – dwa centra architektury barokowej. Kraków i Praga – dwie stolice Europy Środkowej, Antykwa, Kraków, 69-75

Muszyńska K., 1974, Jasia Ługowskiego podróże do szkół w cudzych krajach 1639–1643. PIW, Warszawa

M-6, Matricula facultis iuridicae Universitatis Pragensis 1638-1686. Archiv Univerzity Karlovy Praha

M-12, Matricula renovata continens nomina dominorum jurisstudiorum ab anno 1638 usque 1762 secundum ordinem alphabeticum. Archiv Univerzity Karlovy Praha

M-22, Matricula Universistatis Pragensis, rectorum, decanorum, professorum et speciatim in facultate philosophica graduatorum 1654-1736. Archiv Univerzity Karlovy Praha

M-63, Matricula facultis medicae Universitatis Pragensis 1657-1783. Archiv Univerzity Karlovy Praha

Olejniczak B., Pietrowicz J., 2008, Inwentarz rękopisów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1-1950). PTPN, Warszawa

Ossoliński J., 1976, Pamiętnik. Oprac. Czapliński W., PIW, Warszawa

Pac S., 1854, Obraz dworów europejskich na początku XVII wieku przedstawiony w dzienniku podróży królewicza Władysława, syna Zygmunta III, do Niemiec, Austryi, Belgii, Szwajcaryi i Włoch, w roku 1624-1625. Zygmunt Schletter, Wrocław

Pěkný T., 2001, Historie Židů v Čechách a na Moravě. Sefer, Praha

Polišenský J., 1999, Tisíciletá Praha očima cizinců. Academia, Praha

Przyboś A., 1977, Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach

-1625 w świetle ówczesnych relacji. Wydawnictwo Literackie, Kraków

Puchalska B. M., 2000, Obraz dworów zachodnioeuropejskich w polskiej literaturze pamiętnikarskiej XVI i XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok

Purš J., Kropilák M., 1982, Přehled dějin Československa I/2 (1526–1848), Academia, Praha

Raková I., 1981, Bouře studentů pražské univerzity ve druhé polovině 17. Století. Acta Universitatis Carolinae Historia Uuniversitaits Carolinae Pragensis, t. XXI, fasc. 2, Praha, s. 7-21

Radziwiłł K. S., 2011, Diariusz peregrynacji europejskiej (1684-1687). Oprac. Kucharski A., Wydawnictwo UMK, Toruń

Sajkowski A., 1973, Włoskie przygody Polaków: wiek XVI-XVIII. PIW, Warszawa

Słabczyński W., 1988, Polscy podróżnicy i odkrywcy. PWN, Warszawa

Sobieski J., 1991, Podróż po Europie (1607-1613); Droga do Baden (1638). Oprac. Długosz J., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Targosz K., 1985, Jana Sobieskiego nauki i peregrynacje. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszaw

Tomaszewski E., 1934, Ceny w Krakowie w latach 1601–1795. Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, Lwów

Towner J., 1985, The Grand Tour. A key Phase in the History of Tourism. Annals of Tourism Research, vol. 12, no. 3, Pergamon, New York, s. 297-333

Volkman M. X., 1672, Gloria Universitatis Carlo-Ferdinandeae Pragensis trignita tribus encomiis orbi divulgata...Typis Universitatis Carlo-Ferdinandeae. Praha

Wierzbowski S., 1853, Peregrynacja Stanisława Wierzbowskiego wojewodzica sieradzkiego do Francji w latach 1678, 1679, 1680, 1681. Czas, dodatek miesięczny, t. 1, s. 483-532

Witusik A. A., 1972, Peregrynacje zagraniczne Tomasza Zamoyskiego w latach 1615-1617. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. 25, Lublin, s. 29-47

Witusik A. A., 1977, Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII w. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin

Żołądź D., 1990, Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby edukacyjne szesnastego i siedemnastego wieku. PWN, Warszawa – Poznań

http://www.eumed.net [dostęp: 29.12.2014]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Robert Tomasz Tomczak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642