Kryteria oceny atrakcyjności turystycznej obiektów architektury w świetle literatury

Magdalena Duda-Seifert

Abstrakt


W artykule dokonano przeglądu podstawowych metod oceny atrakcyjności turystycznej, a następnie zebrano i poddano analizie porównawczej kryteria oceny atrakcyjności turystycznej obiektów architektury przedstawione w polskiej literaturze z zakresu geografii turyzmu. Wyniki omówiono i przedstawiono w postaci tabeli z uwzględnieniem pięciu podstawowych kategorii kryteriów. W podsumowaniu zawarto krytyczne uwagi oraz postulaty dotyczące dalszego ukierunkowania badań nad tematyką oceny walorów kulturowych, jakimi są obiekty architektoniczne, dla turystyki.

Słowa kluczowe


zabytki architektury; walory kulturowe; waloryzacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartkowski T., 1971, O metodyce oceny środowiska geograficznego, Przegląd Geograficzny t.43, z.3, Warszawa, s. 263-281

Deja W., 1980, Ocena atrakcyjności turystycznej obiektów architektonicznych, Monografie AWF w Poznaniu, Poznań, 129, s. 201-220

Fedyk W., Cieplik J., Smolarski T., Gruszka I., 2014, Atrakcyjność turystyczna i komercjalizacja wybranych obiektów turystycznych w opinii specjalistycznej grupy konsumentów, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, 46, s.3–15

Genga W., 1974, Stan ochrony zabytków architektury a kształtowanie kulturowego krajobrazu Polski, Teka Komisji Architektury i Urbanistyki, t.8, s. 99 -106, Warszawa

Grabiszewski M., 2007, Przesłanki waloryzacji turystycznej zabytkowych układów urbanistycznych, [W:] Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy, t.6, Seria Turystyka i Rekreacja nr 4, Bydgoszcz, s. 263-278

Hargrove C.M., 2002, Heritage Tourism CRM No 1, 10, s. 10-11 [on-line]: http://files.umwblogs.org/blogs.dir/8190/files/2013/09/hargrove-cheryl.pdf; dostęp: 2014-12-01

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa

Kołaczek J., 2000, Problemy oceny atrakcyjności turystycznej zabytków architektury rezydencjonalnej, w Acta Universitatis Wratislaviensis No 2269 Studia Geograficzne T.74, Wrocław, s. 51-60

Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego, UNESCO, 1972, Dz.U.76.32.190 [on-line]: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Konwencja_o_ochronie_ swiatowego_dziedzictwa.pdf; dostęp: 2014-11-05

Kostrowicki A.S., 1970, Zastosowanie metod geobotanicznych w ocenie przydatności terenu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, Przegląd Geograficzny t.42, z.4, Warszawa, s. 631-645

Kowalczyk A. , 2001, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kowel-Lejkowska (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk-Warszawa: 101-110

Kozak M. K., 2010, Autentyzm walorów jako mit współczesnej turystyki, Autokreacja poprzez turystykę, Wydawnictwo Edukacja, Wrocław, s. 439-452

Kruczek Z., 2002, Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru – interpretacja Folia Turistica, nr 13, Kraków, 37- 61

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Monografia nr 10, Proksenia, Kraków

Kryteria wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa, [on-line]: http://www.nid.pl/idm,150,kryteria-wpisu-na-liste-swiatowego-dziedzictwa.html; dostęp: 2014-05-01

Lew A.L., 1987, A Framework Of Tourist Attraction Research, Annals of Tourism Research, Vol 14., s. 553-575

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa

Łoziński J., Miłobędzki A., 1967, Atlas zabytków architektury w Polsce, Wydawnictwo Polonia, Warszawa

Middleton V.T.C. , 1996, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM, Gniezno Proksenia

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wyd. Proksenia, Kraków

Mikułowski B., 1976a, Zabytki architektury jako walory krajoznawcze na tle zasobów turystycznych Polski, (praca doktorska), Wrocław (maszynopis)

Mikułowski B., 1976b, Wstępna ocena walorów krajoznawczych, Czasopismo Geograficzne, nr 47, z.3, s. 237-253

Mikułowski B., 1978, Zabytki architektury w turystycznej gospodarce przestrzennej kraju, Czasopismo Geograficzne, nr 49, z.1, s. 17-32

Mileska M.I., 1963, Regiony turystyczne Polski, IG PAN, Prace Geograficzne nr 43

Myga-Piątek U., 2007, Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych, Kistowski M. i Kowel-Lejkowska B. (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk-Warszawa, s. 101-110

Nespiak D., 1975, Zagadnienie atrakcyjności i wartości zabytków architektury i budownictwa dla turystyki krajoznawczej, Instytut Turystyki, Wrocław (maszynopis)

Nowacki M., 2000a, Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja – jako produkt turystyczny, Turyzm, Tom 10, z.1, Warszawa, s. 112-120

Nowacki M., 2000b, Analiza potencjału atrakcji krajoznawczych na przykładzie Muzeum Narodowego w Szreniawie, Problemy Turystyki, nr 23 (1-2) , s. 45-60

Nowacki M., 2002, Ocena jakości produktu atrakcji turystycznej z wykorzystaniem metody SERVQUAL, Turyzm, Łódź: 12 (1) , s. 55-73

Nowacki M., 2007, Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych, Problemy Turystyki, nr 1-4, Warszawa, s. 59-72

Nowacki M., 2009, Quality of visitor attractions, satisfaction, benefits and behavioural intentions of visitors: verification of a model, International Journal of Tourism Research, 11, z.3, s. 297-309

Orzechowska-Kowalska K., 1998, Próba określenia dostępności obiektów sakralnych Krakowa dla turystyki, Zeszyty Naukowe AWF Kraków, nr 75, Kraków, s. 201-214

Potocka I., 2009, Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom III. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red.), Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace Nr 3, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s.19-31, [on-line]: http://turystyka.amu.edu.pl/tomy/tir3.pdf, dostęp: 2014-12-12

Program opieki nad zabytkami powiatu jaworskiego na lata 2009 - 2012. 2009, Zarząd powiatu w Jaworze, Jawor [on-line]: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=88235; dostęp: 2015-02-02

Pruszyński J., 1989, Ochrona zabytków w Polsce. Geneza. Organizacja. Prawo. PWN, Warszawa

Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M.A., Iwicki S., 1979, Problematyka waloryzacji I zagospodarowania turystycznych miejscowości krajoznawczych w Polsce, IT, Warszawa

Przyłęcki M., 1980, Historyczne i artystyczne walory dóbr kultury w programach zagospodarowania turystycznego Dolnego Śląska, Rocznik Dolnośląski t.7, s. 129-145

Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolno-Pedagogiczne, Warszawa

Rouba R., 2010, Przyczynek do dyskusji nad oceną atrakcyjności obiektów zabytkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 590, Ekonomiczne problemy usług nr 52, Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, Szczecin, s. 545-556

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami. Dz.U. 1928 nr 29 poz. 265 [on-line] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19280290265; dostęp 2012-08-20

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Spis zabytków architektury, 1964, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Warszawa

Szlezynger J., 1998, Wybrane muzea Krakowa w odbiorze turystów i zwiedzających (w świetle badań pilotażowych 1995, 1996). Zarysowanie problemu, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie nr 75, Kraków, s. 191-200

Tomczyk A., 2005, Atrakcyjność turystyczna regionu – aspekt teoretyczny oraz praktyczne zastosowanie jednej z metod jej oceny, Problemy Turystyki, nr 3-4, Warszawa, s. 19-35

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i muzeach. Dz.U. 1962 Nr10 poz.48 [on-line] isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid...?id=WDU19620100048...dostęp: 2014-04-24

Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z dnia 17 września 2003 r. http://www.zabytki.pl/sources/prawo/ustawa.html; dostęp: 2014-04-22

Warszyńska J., 1970, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (Zarys metody), Zeszyty Naukowe UJ nr 249, Prace Geograficzne, z.27, Kraków, s. 103-114

Warszyńska J., Jackowski A. , 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa

Wyrzykowski J., 1986, Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław nr 935, Studia Geograficzne nr XLIV, Wrocław

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, 1971-73, Charatyńska M. (red.), Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria A, tom VII, Ministerstwo Kultury i Ochrony Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków (Wydawnictwo obejmuje 17 zeszytów wojewódzkich wg danego podziału administracyjnego)

Zajadacz A., Śniadek J., 2009, Ocena potencjału turystycznego, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom III. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red.), Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace Nr 3, Poznań, s.35-60, [on-line]: http://turystyka.amu.edu.pl/tomy/tir3.pdf, dostęp: 2014-12-12

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych; Program...2009


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Magdalena Duda-Seifert


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642