Zamki i turnieje: Turystyka pasjonatów kultury militarnej Europy

Wojciech Jan Cynarski, Joanna Chała

Abstrakt


Perspektywa teoretyczna. Perspektywę dla badań współtworzą tu: humanistyczna teoria sztuk walki, socjologia sportu, socjologia turystyki i systemowo-antropologiczna teoria turystyki.
Cel. Problemem naukowym, podjętym przez autorów niniejszego studium, jest próba eksplanacji zjawiska turystyki pasjonatów kultury militarnej Europy w sytuacji, gdy oto „walki rycerskie” stały się dyscypliną sportową. Dla dookreślenia obszaru problemowego postawiono następujące pytania badawcze: 1. Jakie wartości wnosi dziedzictwo rycerstwa? 2. Jakie są przejawy aktywności dzisiejszych rycerzy i ich sympatyków? 3. Jakie jest aktualne wykorzystanie turystyczne zamków obronnych? 4. Jakie są perspektywy dla miłośników zamków i turniejów rycerskich?
Metody. Zastosowano metody jakościowe – analizę treści literatury przedmiotu, metodę obserwacji uczestniczącej i analizę treści stron internetowych wybranych organizacji. Dodatkowo zastosowano metodę sądów eksperckich – sędziów kompetentnych. Sędziami tymi byli trzej czynni uczestnicy eventów rycerskich.
Wyniki i wnioski. Dla dzisiejszych pasjonatów rycerstwa uprawianie średniowiecznych rekonstrukcji wnosi wartości poznawcze, etyczne (etyka normatywna, tradycyjne cnoty), z zakresu kultury fizycznej oraz ludyczne (zabawa, radość). Aktywność hobbystów przejawia się w udziale w eventach lub rzemiośle - wytwarzaniu ubrań i broni. Wykorzystanie turystyczne zamków jest jeszcze nie dość dobrze zorganizowane; rekonstrukcji historycznych mogłoby być więcej, przy różnych okazjach. Są jednak wszelkie szanse, że ruch bractw rycerskich nie zaniknie, lecz z ruchu żywiołowego przeistoczy się w bardziej zinstytucjonalizowany.


Słowa kluczowe


socjologia turystyki; sztuki walki; fortyfikacje; rycerze; wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogacki M., 2006, Historical reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości, „Do Broni! Magazyn rekonstrukcji historycznych” Nr 4, s. 34-37

Bogacki M., 2010, O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego, „Turystyka Kulturowa” Nr 5

Bolelli D., 2008, On the Warrior’s Path. Philosophy, Fighting, and Martial Arts Mythology, 2nd edn., Blue Snake Books, Berkeley, Calif.

Butowski L., 2014, Uwarunkowania ontologiczne i epistemologiczne badań nad turystykę (artykuł dyskusyjny), „Turystyka i Rekreacja” Nr 1, s. 30-37

Chudoba T., 1998, Wprowadzenie do teorii turystyki, AWF, Warszawa

Cynarski W. J., 2004, Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej, UR, Rzeszów

Cynarski W. J., 2006, The institutionalization of martial arts, “European Journal for Sport and Society”, vol. 3, no. 1, pp. 55-61

Cynarski W. J., 2008, Ku nowej mitologii Europy na przykładzie fantasy Tolkiena, „Dydaktyka Literatury”, t. XXVIII, s. 183-191

Cynarski W. J., 2009, Attempts at restoration of the Polish military art at the turn of the 20th century, “Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, vol. 9, pp. -59

Cynarski W. J., 2010, Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, II wyd. zm., UR, Rzeszów

Cynarski W. J., 2012a, Castles as the heritage of Polish fortification art and as a tourist attraction, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 12, no. 4, pp. 44-55

Cynarski W. J., 2012b, Zamki obronne na ziemiach polskich. Wykorzystanie dziedzictwa sztuki fortyfikacji w turystyce kulturowej, “Folia Turistica” Nr 26, s. 195-212

Cynarski W. J., 2014, Moral values, people of noble way of martial arts, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 14, no. 1, pp. 1–10

Cynarski W. J., Lee-Barron J., 2014, Philosophies of martial arts and their pedagogical consequences, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 14, no. 1, pp. 11-19

Cynarski W. J., Obodyński K., 2010, Systemowa antropologiczna teoria turystyki jako perspektywa badań szczegółowych, [w:] M. Kazimierczak (red.) Współczesne podróże kulturowe, AWF, Poznań, s. 107-120

Dobieszewski J., 2005, Inność jako wartość. Filozoficzno-antropologiczny horyzont turystyki, [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska–Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Turystyka jako dialog kultur, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, s. 73-94

Ďuriček M., 2000, Podstawy turystyki, ATA, Prešov

Mazurkiewicz L., 2014, O przedmiocie turystyki, „Turystyka i Rekreacja” Nr 1, s. 7-15

Gaj J., 2006, Dzieje turystyki w Polsce, Almamer, Warszawa

Gibson H. J., 1998, Active sport tourism: who participates?, “The Journal of Leisure Studies”, vol. 17, no. 2, pp. 155–170

Gursztyn P., 2013, Kędy chadzał mały rycerz, „Do Rzeczy” Nr 25, s. 90-92

Hendricks T. S., 2006, Play Reconsidered. Sociological Perspectives on Human Expression, University of Illinois Press, Urbana – Chicago

Hyski M., Bednarzak J., 2012, Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych, AWF, Katowice

Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Kamykowski S., 2014, Socjologia sportu – szkice empiryczne, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawa.

Kosiewicz J., 2000, Widowisko sportowe w świetle założeń aleatoryzmu – stałe i przypadkowe elementy struktury spektaklu [w:] J. Kosiewicz, Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii, AWF, Warszawa (Studia i Monografie nr 83), s. 191–198

Krippendorf J., 2004, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Sage, Thousand Oaks, CA

Kurek W., 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kusiak F., 2002, Rycerze średniowiecznej Europy Łacińskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Mayring P., 2004, Qualitative content analysis [in:] U. Flick, E. von Kardoff, I. Steinke (eds.) A Companion to Qualitative Research, Sage, London, pp. 266–269

Maciuk O., 2008, Zamki i twierdze Ukrainy Zachodniej. Wędrówki historyczne, Centrum Europy, Lwów

McIntosh R. W., Goeldner Ch. R., 1990, Tourism. Principles, Practises, Philosophies, John Wiley & Sons, New York

Merski J., Kościelnik J., 2005, Szlaki turystyczne i ich rola w upowszechnianiu kultury, [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska–Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Turystyka jako dialog kultur, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, s. 59-71

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Obiekty obronne okresu średniowiecza w Polsce jako destynacje I atrakcje turystyki kulturowej, “Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, vol. 10,

s. 102-117

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, (Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu „historical reenactment” i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” Nr 2

Munsters W., 2008, Culture and tourism: from antagonizm to synergizm, “Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, vol. 8, pp. 165- 173

Piwowarczyk D. (2007), Słynni rycerze Europy. Rycerze Chrystusa, Iskry, Warszawa

Potocki A. R., Sieniawski B., 2013, Mieczów ci u nas dostatek. Alfabet grunwaldzkiego uzbrojenia, „Sieci” Nr 28, s. 66-67

Prinke R., 2010, Rycerze, pielgrzymi, filozofowie. Subkultury podróży w kulturze Zachodu, [w:] M. Kazimierczak (red.) Współczesne podróże kulturowe, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Poznań, s. 55-64

Pstrocka-Rak M., Nowacińska M., 2013, Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, „Turystyka Kulturowa” Nr 4

Raimondo S., 2011, Heritage tourism and Taiijquan. The case of Chenjiagou, Henan, RPC, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 11, no. 1, pp. 52–59.

Rybicki P., 1978, Struktura społecznego świata, PWN, Warszawa

Sawicki Z., 2011, Polish Martial Art – Signum Polonicum, „Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 11, no. 2, pp. 38–46

Starnawski J., 1975, Średniowiecze, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Szpylma M., 2011, Zamki średniowieczne w Polsce jako element atrakcyjności turystycznej kraju, praca magisterska pod kier. prof. UR W. J. Cynarskiego, Wydział WF, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (bez debitu)

Szulc M., 2014, Struktura wartości osobistych i motywy zainteresowań osób biorących udział w rekonstrukcjach historycznych, „Turystyka Kulturowa” Nr 4

Vehmas H., 2010, Rationale of active leisure: Understanding sport, tourism and leisure choices in the Finnish society, “Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture”, vol. 10, no. 1, pp. 121-127

Winiarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Zabłocki W., 2001, Polskie Sztuki Walki: miecz oburęczny i szabla husarska, Aula, Podkowa Leśna

http://bagrit.pl

http://www.grunwald1410.pl

http://zamki.net.pl/turnieje.php

www.zamkiobronne.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Wojciech Jan Cynarski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642